15/2017. (VI. 22.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint a 2-4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont b) és d) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. és 10. §, valamint az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet] 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fizikai alkalmassági vizsgálaton az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mozgásformákat a vizsgálaton részt vevő személynek végre kell hajtani. A kötelező mozgásformák "Megfelelő" értékelése esetén a vizsgálaton részt vevő személy az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mozgásformák közül 2-2 választott mozgásformát hajt végre. A III. és IV. kategóriához kötött beosztást betöltők az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott mozgásformák közül 4 tetszőlegesen választott mozgásformát hajtanak végre."

2. § Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

a) 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A kötelezően" szövegrész helyébe az "Az I-III. korcsoportban a kötelezően" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "függetlenül a végrehajtott felülések mennyiségétől," szövegrész helyébe az "és a teljesített felülések száma legalább 30," szöveg,

c) 16. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "nem folyamatos," szövegrész helyébe a "nem folyamatos, vagy a teljesített felülések száma nem éri el a 30-at," szöveg

lép.

3. § Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

a) 16. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,

b) 16. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja,

c) 10. melléklet 1. alcím 11. pontja.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 60. § (5) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése során különösen azt kell mérlegelni, hogy a munkavégzés)

"j) során végzendő tevékenyég olyan szolgáltatás nyújtására, vagy az abban való közreműködésre irányul-e, amely szolgáltatás vonatkozásában a rendvédelmi szerv hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol,

k) során végzendő tevékenység olyan hatósági döntést megalapozó, vagy olyan hatósági döntés alapján az ügyfél által benyújtandó dokumentummal kapcsolatos-e, amely vonatkozásában a rendvédelmi szerv hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol."

9. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 79/A. §-sal egészül ki:

"79/A. § A Hszt. 146. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rekreációs célú pótszabadságra jogosító, a terrorelhárítási feladatok ellátására rendszeresített szolgálati beosztások körének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza."

10. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

1. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 5a. sorral egészül ki:

(ABCD
besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
5a.főosztályvezető 1főtanácsadóIII., IV.III., IV.

2. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 10. sorral egészül ki:

(ABCD
besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
10.osztályvezető 1tanácsadóIII., IV.III., IV.

2. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 7. sorral egészül ki:

[ABCDE
vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladatnem alapfeladat]
7.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó100

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 12. sorral egészül ki:

[ABCDE
vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladatnem alapfeladat]
12.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó100

3. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 2a. sorral egészül ki:

[ABCDE
vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladatnem alapfeladat]
"
2a.középvezetőszakirányító 1sajtófőnök150150

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 8. sorral egészül ki:

[ABCDE
vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladatnem alapfeladat]
"
8.beosztott vezetőosztályvezető 1sajtószóvivő150150

4. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. alcím 2. pontja a következő l) ponttal egészül ki:

(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)

"l) a TEK Felderítési Igazgatóság internetes monitoringtevékenység végzésére rendszeresített kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó szolgálati beosztásai."

5. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

"2. melléklet a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A rekreációs célú pótszabadságra jogosító, terrorelhárítási feladatok ellátására rendszeresített szolgálati beosztások

A) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságon az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó állományból:

1. műveleti feladatokat irányító főtanácsadó

2. műveleti tiszt 1

3. műveleti tiszthelyettes 1

B) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Műveleti Főosztályán:

1. főosztályvezető

2. főosztályvezető-helyettes

3. osztályvezető

4. osztályvezető-helyettes

5. műveleti tiszt 1

6. műveleti tiszt 2

7. műveleti tiszt 3

8. műveleti tiszthelyettes 1

9. műveleti tiszthelyettes 2

10. műveleti tiszthelyettes 3

C) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Paksi Műveleti Főosztályán:

1. főosztályvezető

2. főosztályvezető-helyettes

3. osztályvezető

4. osztályvezető-helyettes

5. műveleti tiszt 1

6. műveleti tiszt 2

7. műveleti tiszthelyettes 1

8. műveleti tiszthelyettes 2

D) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Képzési Főosztályán, feltéve, hogy a B) és C) pontban meghatározott főosztályok szakmai, műveleti feladatainak ellátásában is részt vesz:

1. a Lőkiképzési Osztályon

1.1. lőkiképzési feladatokat ellátó osztályvezető

1.2. lőkiképzési feladatokat ellátó osztályvezető-helyettes

1.3. lőkiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 2

1.4. lőkiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszthelyettes 2

2. a Taktikai és Közelharc Kiképző Osztályon

2.1. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető

2.2. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető-helyettes

2.3. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 1

2.4. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszthelyettes 1

3. a Vízi, Légi Katonai Kiképző Osztályon

3.1. hároméltű kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető

3.2. hároméltű kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 1

E) A Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott rekreációs célú pótszabadságra akkor is csak 14 napban jogosult a hivatásos állomány e mellékletben felsorolt szolgálati beosztást betöltő tagja, ha a Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott más jogcímen is jogosult lenne a pótszabadságra."

Tartalomjegyzék