219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során - a 2. melléklet szerinti - tevékenységet folytat.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet.

(5)[1] A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon vármegyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,

e) a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

[2]
A villanyszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma
1. Tevékenység megnevezése: Villanyszerelés
II. Bejelentő
1.Neve/Cégneve:
2.Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
3.Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:
4.Székhelye:
5.Születési hely, idő (év, hó, nap):
6.Anyja neve:
7.Lakcíme (vármegye, irányítószám, helység, utca, házszám):
8.Értesítési címe:
9.Telefonszáma: Elektronikus levélcíme:
10.Díjfizető neve:
11.Számlázási címe:
12.A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
III. Nyilatkozatok
1.Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági
nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet
közzétegyék.
(a választott aláhúzandó)
2.A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.
3.Nyilatkozom, hogy az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.
4.Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:
Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló □
személyesen közreműködő tag □
IV. Végzettség, szakképesítés
1.………………………………………………………………………………
Jogosítottja: ..................................................
...................................................... száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
2.erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés
Jogosítottja: ....................................................
...................................................... száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
3.érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
Jogosítottja: .......................................................
......................................................száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb erősáramú villamosipari képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok), jogosultság
4.erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki
vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)
Jogosítottja: ...................................................
......................................................száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
5.erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)
Jogosítottja: ..............................................
...................................................... száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
6.………………………………………………………………………
Jogosítottja: ..................................................
......................................................száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
7.…………………………………………………………..……………
Jogosítottja: .........................................................
......................................................száma...................................................... kelte
………………………………………………………
kiállító intézmény megnevezése
V. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez
mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása
1.Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem
eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata
2.Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
3.Felelősségbiztosítás igazolása
Kelt: ...............................................................
………………………………………………………
aláírás

2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez[3]

Végezhető tevékenységVégzettség, szakképzettség, szakképesítésGyak. idő
(év)
1.A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját beruházás
keretében történő csatlakozás
során legfeljebb fázisonként
100 A túláramvédelmi szervvel védett
és 1000 V feszültségszintet meg
nem haladó csatlakozóberendezés
létesítése, kivitelezése
1.1.
Az 1.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik és
az 1.1.2. pont szerinti
szakképesítések
1.1.1. villanyszerelő;
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő;
villamos elosztóhálózat szerelő,
üzemeltető;
villamos távvezeték építő, üzemeltető;
kisfeszültségű csatlakozó- és
közvilágítási FAM szerelő;
kisfeszültségű FAM kábelszerelő;
kisfeszültségű kábelszerelő;
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő;
középfeszültségű FAM szerelő;
középfeszültségű kábelszerelő;
erősáramú elektrotechnikus;
kisfeszültségű speciális kábelszerelő;
kisfeszültségű szakszolgálati FAM
szerelő;
megújuló és egyéb primer
energiaforrású kiserőmű erősáramú
létesítője
1.1.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló
1.2.
Az 1.2.1. pontban
felsorolt végzettség
felelős műszaki vezetői
jogosultsággal és az
1.2.2. pont szerinti
szakképesítések
1.2.1.
villamosipari technikus vagy erősáramú
elektrotechnikus és erősáramú föld
feletti és föld alatti vezetékek, átalakító-
és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése kisfeszültségű
hálózatoknál (MV-VI-R)
1.2.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló
2.A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját beruházás
keretében történő csatlakozás során
csatlakozóberendezés létesítése,
kivitelezése teljesítmény és
feszültségszint korlátozása nélkül
2.1.
A 2.1.1. pontban
felsorolt valamelyik
végzettség felelős
műszaki vezetői
jogosultsággal és
a 2.1.2. pont szerinti
szakképesítések
2.1.1.
erősáramú villamosmérnök alapszak
(BSc) és erősáramú föld feletti és
föld alatti vezetékek, átalakító- és
kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás
nélkül (MV-VI)
vagy
erősáramú villamosmérnök mesterszak
(MSc) és erősáramú föld feletti és
föld alatti vezetékek, átalakító- és
kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás
nélkül (MV-VI)
2.1.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 260. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 260. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.09.01.

Tartalomjegyzék