447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím, a 6. §, a 8. § és a 9. § rendelkezései tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5. § és a 10. § c) pont tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § a) pont tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § b) pont tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásával összefüggésben a szükséges felelősségbiztosítás mértékének megállapítása, valamint az ipari és kereskedelmi szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezések

1. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek esetében az adott tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adott tevékenység tekintetében - függetlenül a szakmagyakorlók számától - éves összes káreseményre legalább 5 000 000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 1 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző szolgáltatók esetében.

2. § A munkavállaló akkor is jogosult a Kormány rendeletében meghatározott garantált bérminimumra, ha a munkakörére vonatkozóan vagy annak részeként valamely tevékenység gyakorlásához az e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon

a) külön jogszabály legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét írta elő, és a munkavállaló az ennek megfelelő végzettséggel vagy szakképzettséggel rendelkezik, és jogszabály legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét már nem írja elő; vagy

b) szabályozott szakma gyakorlására való jogosultságát a korábban hatályban lévő jogszabályok alapján megszerzett, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget tanúsító bizonyítvány alapozza meg.

2. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítéssel rendelkezők továbbképzése esetében a teljes képzési idő legalább 8 óra, amit egyben (egy időben) szükséges oktatni."

(2) Az R1. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

"7/A. A felvonó- és mozgólépcső ellenőr jogszabály alapján szervezett képzésére vonatkozó eljárási szabályok

14/A. § Az e rendeletben meghatározott, jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés a felvonó- és mozgólépcső ellenőr.

14/B. § (1) A 14/A. § szerinti képzés Budapest Főváros Kormányhivatala a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala

a) a képzési programmal szemben támasztott, a 14/E. § szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 14/C. § (4) bekezdése szerinti képzési bizonyítvány tartalmát,

b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,

c) hatósági felügyeleti tevékenysége keretében a képzés helyszínén vagy adat- és iratbekérés útján, folyamatában vagy utólagosan ellenőrzi a képzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.

(3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben elektronika és elektrotechnika, vagy gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és

c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel.

(4) A képzés szervezője a képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el és csatolja a kérelméhez az elkészített részletes képzési programot.

(5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:

a) a képzés szervezőjének nyilatkozatát a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról,

b) a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a képzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyagegységgel,

c) annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,

d) a képzési programot.

14/C. § (1) A képzés szervezője a képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala részére a képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A képzés a bejelentést követően kezdhető meg.

(2) A felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítés megszerzésére irányuló képzés vizsgával zárul. A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről Budapest Főváros Kormányhivatalának.

(3) A képzést követő vizsgán vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.

(4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt.

14/D. § (1) A képzést követő vizsga megtartását - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyével rendelkező szervezetek végezhetik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben elektronika és elektrotechnika vagy gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.

(4) A képzésszervezők a képzést követő vizsga megtartását az (1) bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. Ha az adott képesítés tekintetében a vizsga megtartására nincs engedéllyel rendelkező szervezet, akkor a képzés szervezője látja el az általa szervezett képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.

14/E. § (1) A 14/B. § (5) bekezdés d) pontja szerinti képzési programnak a (2) bekezdésben meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell

a) a képzés megnevezését és célját,

b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

d) a tervezett képzési időt,

e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),

f) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

g) a maximális csoportlétszámot,

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány kiadásának feltételeit, j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(2) A felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítés esetében a teljes képzési idő legalább 96 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 24 óra, ami három 8 órás részre oszlik."

(3) Az R1. 11. § (1) bekezdés c) pontjában az "a külön" szövegrész helyébe az "az e" szöveg lép.

6. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 24/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24/Q. § (1) A villamos biztonsági felülvizsgáló az ezen alcímben meghatározott, jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető, 5 évenkénti továbbképzéshez kötött, műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatottak képzésének eredményes elvégzéséről a képzést záró vizsga szervezője bizonyítványt, a továbbképzés eredményes elvégzéséről a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.

(3) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója 5 évenként továbbképzés elvégzésére köteles, mely kötelezettséget az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzéssel teljesíti."

(2) Az R2. 24/R. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 24/Q. § (2) bekezdés szerinti képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és

c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel."

(3) Az R2. 24/T. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti képzést lezáró vizsga megtartását Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában."

(4) Az R2. a következő 13/L. alcímmel egészül ki:

"13/L. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló jogszabály alapján szervezett képzésre, valamint a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzésére vonatkozó eljárási szabályok

24/V. § (1) A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló az ezen alcímben meghatározott, jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés gázipari területen.

(2) A gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzése képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet

a) az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő munkakör, a kazánkezelő (max. 12 t/h) munkakör, a kazángépész (12 t/h felett) munkakör, az erőművi kazángépész munkakör, a gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő munkakör, a gázszerelő munkakör, valamint a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre munkakör esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

b) a földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör, a földgázszállítói munkakörök, valamint a PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bírálja el.

(3) A 24/W-24/Z. §-ban foglaltakat a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzése képzési programjának jóváhagyása tekintetében a (2) bekezdésében foglalt hatásköri szabályok megtartásával kell alkalmazni azzal, hogy képzés alatt továbbképzést, bizonyítvány alatt igazolást kell érteni, nincs szükség vizsga megtartására, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara mint kérelmező esetében a 24/W. § (3) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

24/W. § (1) A 24/V. § szerinti képzés Budapest Főváros Kormányhivatalának a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala

a) a képzési programmal szemben támasztott, a 24/Z. § szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 24/X. § (4) bekezdése szerinti képzési bizonyítvány tartalmát,

b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,

c) hatósági felügyeleti tevékenysége keretében a képzés helyszínén vagy adat- és iratbekérés útján, folyamatában vagy utólagosan ellenőrzi a képzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.

(3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és

c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel.

(4) A képzés szervezője a képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el és csatolja a kérelméhez az elkészített részletes képzési programot.

(5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:

a) a képzés szervezőjének nyilatkozatát a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról,

b) a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a képzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyagegységgel,

c) annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,

d) a képzési programot.

24/X. § (1) A képzés szervezője a képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala részére a képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A képzés a bejelentést követően kezdhető meg.

(2) A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló képesítés megszerzésére irányuló képzés vizsgával zárul. A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről Budapest Főváros Kormányhivatalának.

(3) A képzést követő vizsgán vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.

(4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt.

24/Y. § (1) A képzést követő vizsga megtartását - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyével rendelkező szervezetek végezhetik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.

(4) A képzésszervezők a képzést követő vizsga megtartását az (1) bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. Ha az adott képesítés tekintetében a vizsga megtartására nincs engedéllyel rendelkező szervezet, akkor a képzés szervezője látja el az általa szervezett képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.

24/Z. § (1) A 24/W. § (5) bekezdés d) pontjában említett képzési programnak a (2) bekezdésben meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell

a) a képzés megnevezését és célját,

b) a képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

d) a tervezett képzési időt,

e) a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),

f) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

g) a maximális csoportlétszámot,

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló bizonyítvány, igazolás kiadásának feltételeit,

j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(2) A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 16 óra, ami két 8 órás részre oszlik."

(5) Az R2.

a) 13. § (3) bekezdés h) pontjában az "az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója, a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója" szövegrész helyébe az "a villamos biztonsági felülvizsgáló" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdés k) pontjában a "(nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló)" szövegrész helyébe a "(felvonó- és mozgólépcső ellenőr, nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, nyomástartóedény-gépész, tartálytisztító, tartályvizsgáló, villamos biztonsági felülvizsgáló)" szöveg,

c) 24/R. § (1) bekezdésében a "továbbképzés" szövegrész helyébe a "képzés és továbbképzés (a továbbiakban együtt: képzés)" szöveg,

d) 24/R. § (2) bekezdés a) pontjában a "továbbképzési igazolás" szövegrész helyébe a "képzési igazolás, bizonyítvány" szöveg,

e) 24/R. § (1) bekezdésében, 24/R. § (2) bekezdés a) pontjában, 24/R. § (2) bekezdés b) pontjában, 24/R. § (6) bekezdésében és annak d) pontjában, 24/T. § (4) bekezdésében a "továbbképzési" szövegrész helyébe a "képzési" szöveg,

f) 24/R. § (2) bekezdés c) pontjában, 24/T. § (1) bekezdésében, 24/T. § (4) bekezdésében a "továbbképzést" szövegrész helyébe a "képzést" szöveg,

g) 24/R. § (4) bekezdésében a "továbbképzés szervezője a továbbképzési program" szövegrész helyébe a "képzés szervezője a képzési program" szöveg,

h) 24/R. § (5) bekezdésében, 24/R. § (6) bekezdés a), b) és c) pontjában, 24/S. § (1) bekezdésében, 24/S. § (3) bekezdésében, 24/T. § (4) bekezdésében a "továbbképzés" szövegrész helyébe a "képzés" szöveg,

i) 24/R. § (6) bekezdés b) pontjában a "továbbképzéshez" szövegrész helyébe a "képzéshez" szöveg,

j) 24/S. § (4) bekezdésében a "továbbképzési igazolást" szövegrész helyébe a "kiállítandó képzési bizonyítványt és továbbképzési igazolást" szöveg,

k) 24/S. § (5) bekezdésében a "továbbképzési igazolásokról" szövegrész helyébe a "képzési bizonyítványokról, továbbképzési igazolásokról" szöveg,

l) 32. § g) pontjában "az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi berendezés felülvizsgálója" szövegrész helyébe az "a villamos biztonsági felülvizsgáló" szöveg

lép.

7. § A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § (1) A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § Az e rendeletben meghatározott hatósági jellegű képzés keretében megszerezhető, műszaki biztonsági szempontjából jelentős ipari szakképesítések:

a) nyomástartó berendezés kezelője,

b) nyomástartó berendezés vizsgálója,

c) nyomástartóedény-gépész."

(2) Az R3. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és

c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel."

(3) Az R3. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik,

c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek,

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában."

9. § (1) A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) rendelkezik a képzési területre vonatkozóan kidolgozott, a képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott képzési programmal, és

c) rendelkezik a képzési programhoz kidolgozott, a hatályos műszaki biztonsági követelményeket tükröző, korszerű tananyagegységgel."

(2) Az R4. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely

a) a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,

b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztatószemély közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában."

10. § Hatályát veszti

a) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja;

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 106/A. §-a;

c) az R1. 20. § (1) bekezdése;

d) az R4. 18. § (2) bekezdés a) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Felelősségbiztosítás mellett végezhető tevékenységek

1. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése [TEÁOR'08 42.22]

2. Szerszámgyártás [TEÁOR'08 25.73]

3. Vegyianyag gyártása [TEÁOR'08 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60]

4. Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása [TEÁOR'08 33.11]

5. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása [TEÁOR'08 33.11]

2. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Végezhető tevékenységVégzettség, szakképzettség, szakképesítésGyak. idő
(év)
1.A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját beruházás
keretében történő csatlakozás
során legfeljebb fázisonként
100 A túláramvédelmi szervvel védett
és 1000 V feszültségszintet meg
nem haladó csatlakozóberendezés
létesítése, kivitelezése
1.1.
Az 1.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik és
az 1.1.2. pont szerinti
szakképesítések
1.1.1. villanyszerelő;
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő;
villamos elosztóhálózat szerelő,
üzemeltető;
villamos távvezeték építő, üzemeltető;
kisfeszültségű csatlakozó- és
közvilágítási FAM szerelő;
kisfeszültségű FAM kábelszerelő;
kisfeszültségű kábelszerelő;
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő;
középfeszültségű FAM szerelő;
középfeszültségű kábelszerelő;
erősáramú elektrotechnikus;
kisfeszültségű speciális kábelszerelő;
kisfeszültségű szakszolgálati FAM
szerelő;
megújuló és egyéb primer
energiaforrású kiserőmű erősáramú
létesítője
1.1.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló
1.2.
Az 1.2.1. pontban
felsorolt végzettség
felelős műszaki vezetői
jogosultsággal és az
1.2.2. pont szerinti
szakképesítések
1.2.1.
villamosipari technikus vagy erősáramú
elektrotechnikus és erősáramú föld
feletti és föld alatti vezetékek, átalakító-
és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése kisfeszültségű
hálózatoknál (MV-VI-R)
1.2.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló
2.A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját beruházás
keretében történő csatlakozás során
csatlakozóberendezés létesítése,
kivitelezése teljesítmény és
feszültségszint korlátozása nélkül
2.1.
A 2.1.1. pontban
felsorolt valamelyik
végzettség felelős
műszaki vezetői
jogosultsággal és
a 2.1.2. pont szerinti
szakképesítések
2.1.1.
erősáramú villamosmérnök alapszak
(BSc) és erősáramú föld feletti és
föld alatti vezetékek, átalakító- és
kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás
nélkül (MV-VI)
vagy
erősáramú villamosmérnök mesterszak
(MSc) és erősáramú föld feletti és
föld alatti vezetékek, átalakító- és
kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás
nélkül (MV-VI)
2.1.2.
erősáramú berendezések
felülvizsgálója szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló

"

Tartalomjegyzék