222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről

A Kormány az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítására rendelt költségvetési előirányzat hatékony felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntési hatáskörök célszerű megosztása érdekében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)[1] E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.

(2)[2]

(3) A nemzeti fejlesztési miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

II. FEJEZET

DÖNTÉS AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2. § (1) A Kormány a megfelelően előkészített, kivitelezési tervvel rendelkező beruházások elindítását támogatja.

(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz biztosítható fedezetet:

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,

b) hatástanulmány készítése,

c) beruházási terv készítése,

d) tervezési program elkészítése,

e) költség- és időkalkuláció elkészítése,

f) helyszínvizsgálat lefolytatása,

g) beruházási program elkészítése,

h) beruházási alapokmány és program elfogadása,

i) tervpályázat lebonyolítása,

j) településrendezési eszközök elkészítése,

k) vázlatterv készítése,

l) jóváhagyási terv készítése,

m) engedélyezési terv készítése,

n) engedélyeztetés lefolytatása,

o) kivitelezési terv elkészítése.

3. § Az Előirányzat felhasználására az adott, részben vagy egészben központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint felelős miniszter előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.

4. § A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),

b) a Beruházás célját, szakmai, műszaki tartalmát,

c) a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, bontása),

d) a Beruházás tervezett helyszíneit, az érintett ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét,

e) a Beruházás ütemét a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,

f) az Előirányzat terhére finanszírozni javasolt, a 2. § (2) bekezdés szerinti előkészítési fázis megjelölését,

g) az f) pontban foglalt fázis megvalósításának becsült költségigényét és javasolt határidejét,

h) a beruházásért szakmailag felelős szervre vonatkozó javaslatot,

i) a Beruházás megvalósítójaként javasolt szervezetet,

j) a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,

k)[3]

l) minden olyan egyéb körülményt, ami a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.

5. § (1)[4] A Kormány dönt arról, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít fedezetet az Előirányzatból, dönt az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejéről, továbbá az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható költségvetési forrás összegének maximumáról.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében a beruházás szakmai tartalma alapján kijelöli az adott beruházás előkészítésének a beruházás célja szerinti szakmai feladatért felelős szervet (a továbbiakban: kormányzati felelős szerv) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelettel összhangban azzal, hogy indokolt esetben a felelős kijelölésekor e szabálytól eltérhet.

(3)[5] A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.

(4)[6] A (3) bekezdésben foglaltakon túl, a Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet továbbá arról is, hogy a (3) bekezdés szerinti megvalósító részére biztosított költségvetési forrás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti egyedi döntés alapján kerüljön biztosításra.

(5)[7] Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. § A kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így különösen a Stratégiai Kabinet, illetve a Gazdasági Kabinet által megtárgyalt előterjesztés nyomán a Kormány döntést hoz, amelyet határozataként közzétesz.

6/A. §[8] Az 1. § (2) bekezdés k)-o) pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő pénzügyi teljesítés feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti - országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának kormányzati felelős szerv általi előzetes beszerzése.

6/B. §[9] A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy a megvalósító a beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.

7. § (1) A kormányzati felelős szerv az 5. § (1) bekezdése szerint megállapított határidő lejártát követő 30 napon belül beszámol a Kormány részére az előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről.

(2) Az átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet szabályait kell alkalmazni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. §[10] E rendeletnek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (3)-(5) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, a 6/B. §-át a Módr. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján meghozott kormánydöntések végrehajtása során is alkalmazni kell.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.03.20.

[2] Hatályon kívül helyezte az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2018.03.20.

[3] Hatályon kívül helyezte az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2018.03.20.

[4] Megállapította az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.03.20.

[5] Megállapította az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.03.20.

[6] Beiktatta az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.03.20.

[7] Beiktatta az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.03.20.

[8] Beiktatta a 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.01.05.

[9] Beiktatta az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.03.20.

[10] Megállapította az 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.03.20.

Tartalomjegyzék