259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előzetes vizsgálatot kell végezni:)

"d) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben hat hónapot meghaladó keresőképtelenség után ismételten foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően."

2. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkakör ellátására csak látásjavító eszközzel alkalmas munkavállaló, munkavégzése időtartama alatt köteles tartalék látásjavító eszközét magánál tartani, és ellenőrzés esetén felmutatni. Látásjavító eszköznek minősül

a) a szemüveg (távollátó, olvasó, képernyőhöz alkalmas) és

b) a kontaktlencse (távollátó, közellátó), amelyhez pótszemüveg tartása kötelező."

3. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen jogorvoslattal élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását. A vasúti járművezetői munkakörre való előzetes egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos döntéssel szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Az egyéb, e rendelet hatálya alá tartozó előzetes, illetve az időszakos és soron kívüli egészségügyi alkalmasság tárgyában hozott határozat ellen fellebbezés nyújtható be. A munkáltató és a munkavállaló a jogorvoslati eljárás kezdeményezésének tényéről egymást kölcsönösen tájékoztatja."

4. § (1) Az R. 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltatónak belső szabályzatában kell meghatároznia:)

"a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavédelemről szóló törvény szerint készített kockázatértékelés felhasználásával - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az egészségi alkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét, irányát, gyakoriságát, valamint ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,"

(2) Az R. 29. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A munkáltató köteles a közlekedési hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a vasúti járművezető munkavállalója keresőképtelenségének ideje a három hónapot meghaladta.

(3b) A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közösen határozzák meg azon azonos kockázattal, megterheléssel, igénybevétellel járó tevékenységek, munkakörök jegyzékét, és az ezekben történő alkalmassági vizsgálat jellegét és gyakoriságát, amelyek a vasút-technológiai folyamatban ugyanarra a tevékenység ellátására irányulnak."

5. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az R. 1. melléklet III. munkaköri csoport B) pont II. alcím a) pontjában foglalt táblázat első sora.

2. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"b) az átjárhatósági műszaki előírásokban előírt alrendszerekre vagy rendszerelemekre a bejelentett szervezet, egyéb műszaki szempontokra a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerint kijelölt szervezet tanúsítását, valamint - ha jogszabály előírja - a kockázatértékelést,"

8. § Az R2. 39. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek az egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját, 1. melléklet 1. pont j) alpontját, 2. melléklet 1. pont b) alpontját, valamint 3. melléklet 1. pont g) alpontját - a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(9) A saját célú vasúti pályahálózatok vasúti építményeinek használatbavételi engedélyezése során e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját a 2020. december 31. után indult eljárásokban kell alkalmazni."

9. § (1) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. melléklet 1. pont b) alpontjában az "amennyiben jogszabály előírja," szövegrész,

b) 2. melléklet 1. pont c) alpontja.

3. Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sorában a "49 Tamási - Lepsény" szövegrész helyébe a "49 Lepsény - Mezőhídvég" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 4. § a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet II. munkaköri csoport B) pont II. alcímének b) pontjában foglalt táblázat az "Egyéb vasúti járművezető" sort követően a következő sorral egészül ki:

[Földalatti vasúti pályahálózat (metró)]

"Metróállomási diszpécser
- járművezető (JÁDI)
A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás
utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket, lifteket és
berendezéseket. Kirendelés esetén járművezetői feladatokat lát el."

2. melléklet a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az R. 3. melléklet B) része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"B) Időszakos és soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával megkívánt érzékszervi egészségi alkalmassági követelmények

I. munkaköri csoport esetében

1. Látási követelmények:

a) Látásélesség 1,2 (minimum = 0,7 - gyengébbik szemen = 0,5);

b) szemüveg: +3,0 D-ig, -5,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;

c) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);

d) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;

e) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.

2. Hallási követelmények:

a) ép dobhártya;

b) a súgott beszéd megértése 4 m-ről;

c) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250-2000 Hz között) max. 30 dB.

II. munkaköri csoport esetében

1. Látási követelmények:

a) Látásélesség 1,2 (minimum 0,7 - gyengébbik szemen = 0,5);

b) szemüveg: +4,0 D-ig, -6,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;

c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával engedélyezett;

d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);

e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;

f) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.

2. Hallási követelmények:

a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 4 m-ről;

b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250-2000 Hz között) max. 30 dB;

c) nem lehet krónikus beszédzavar (amennyiben az üzeneteket hangosan és tisztán kell váltani).

III. munkaköri csoport esetében

1. Látási követelmények:

a) Látásélesség = 0,8 (minimum 0,5 - gyengébbik szemen 0,3);

b) szemüveg: +5,0 D-ig, -8,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;

c) kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával engedélyezett;

d) biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés csak indokolt esetben);

e) ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;

f) szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel.

2. Hallási követelmények:

a) ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 3 m-ről;

b) a légvezetéses küszöbérték átlaga (250-2000 Hz között) max. 30 dB-t meghaladja, de nem érheti el a 40 dB-t az egyik fül szükség esetén hallókészülékkel javítható, amennyiben a környezet zajszintje a 65 dB-t nem haladja meg."

3. melléklet a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Valamennyi építményre vonatkozóan:)

"j) független tanúsító szervezet tanúsítása."

4. melléklet a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. melléklet 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(Valamennyi építményre vonatkozóan:)

"g) független tanúsító szervezet tanúsítása."

Tartalomjegyzék