203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (különösen: 27. §)

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a vasúti társaságra [vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (3) bekezdés 1. pont] és a b) pontban meghatározott munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) a vasúti társaság munkavállalójára, a vasúti társasággal egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyre, továbbá más gazdasági társaság azon munkavállalójára, aki:

ba) a vonatközlekedés irányítását, a vonatok mozgásának engedélyezését és lebonyolítását vagy a vonatok előkészítését végzi,

bb) a vasúti kocsik, szerelvények tolatását, a vonatok továbbítását végzi,

bc) a közlekedő vonatokon forgalomszabályozási tevékenységet végez,

bd) a vasúti pályán és tartozékain, a vasúti üzemi létesítményeken munkát végez,

c) azon személyre, aki a b) pontban felsorolt tevékenységi körök valamelyikében a vasúti társasággal, vagy egyéb érintett gazdasági társasággal munkaviszonyt vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesíteni,

d) az iskolai rendszerű vasúti oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzés tanulójára és hallgatójára a szakmai alkalmasság megítélésében (a továbbiakban együttesen: munkavállaló),

e) az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző orvosra és szervezetre,

f) a közlekedési hatóságra.

(2) A rendelet hatálya nem érinti a külön jogszabály által előírt munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatokat.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) egészségi alkalmassági vizsgálat: az 1. mellékletben megállapított, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltését megelőző, a betöltéséhez szükséges egészségi és pszichés követelményeknek való megfelelés vizsgálata, annak megállapítása érdekében, hogy a meghatározott munkakörben végzett tevékenység a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és képes-e a tevékenységet megfelelően ellátni,

b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátítását, vagy a gyakorlati oktatás megkezdését megelőző, az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat,

c)[1]

d)[2] vasúti járművezető: az a személy, aki önállóan és biztonságos módon képes és jogosult

da) vonatokat - ideértve a mozdonyokat, tolató mozdonyokat, munkaszerelvényeket, a vasúti pályahálózat fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását, felújítását és korszerűsítését végző vasúti járműveket, vagy vasúti személy és áruszállításra szolgáló vonatokat, szerelvényeket -,

db) metró motorkocsit, HÉV járművet, földalatti vasúti járművet, közúti vasúti járművet, fogaskerekű vasúti járművet, vasút-villamos járművet, vagy

dc) a rádiós távirányítással mozdonyt

vezetni.

e) egyéb vasúti járművezető:

ea)[3]

eb)[4] a saját célú vasúti pályahálózaton és iparvágányon járművet vezető személy, valamint a nem saját célú vasút üzemi területén (telephelyén, járműtelepén), de legfeljebb a kiágazási állomás vagy szolgálati hely kiágazási váltójáig terjedő pályaszakaszon, a vasúti járművek tolatását végző járművezető.

f)[5] szakértő: a vizsgálatot vagy kiértékelést végző orvos, valamint a közreműködő pszichológus.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja és a felek kötelezettségei

3. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a munkavállaló vasúti munkavégzésből eredő megterhelés által okozott igénybevétele egészségét, testi vagy lelki épségét nem veszélyezteti-e, esetleges idült betegsége, fogyatékossága a szakma elsajátítása, begyakorlása, illetve a munkakör ellátása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt, és a munkakörnek képes-e megfelelni.

(2)[6] A munkáltató - a vasúti járművezetők előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata kivételével - az 5. melléklet A. pontja szerinti beutalóval kezdeményezi az alkalmasság megállapítását.

(2a)[7] A munkáltató az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatot elektronikus úton kezdeményezi.

(2b)[8] Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző munkavállaló munkakörét az 1. mellékletben felsorolt elnevezéssel kell jelölni.

(2c)[9] A vasúti járművezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelem beérkezését követően elektronikus úton értesíti a kijelölt tanúsító szervezetet a tanúsítvány kiállításához szükséges adatokról. A kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállítását követően elektronikus úton értesíti a közlekedési hatóságot a 28. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról.

(3) Ha az egészségi alkalmassági vizsgálatot véleményező orvos vagy bizottság döntése alapján a munkavállaló a megjelölt munkakörre alkalmatlanná válik, az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

4. § Az egészségi alkalmassági vizsgálatra jelentkező személy köteles:

a) keresőképes állapotban, kipihenten, az előjegyzett időpontban, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, valamint kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni,

b) személyazonosságát kérésre igazolni,

c) a munkáltató által kitöltött beutalóval jelentkezni,

d) egészségi állapotáról a valóságnak megfelelő adatokat közölni,

e) pszichológiai vizsgálatra az 5. melléklet D. pontja szerinti beutalóval jelentkezni, mellyel igazolja, hogy a megjelölt munkakörre orvosi szempontból egyébként alkalmas.

5. § Az egészségi alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. Az egészségi alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 15. §-ban meghatározott esetekben záró vizsgálattal egészül ki.

Előzetes vizsgálat és előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat

6. § (1) Előzetes vizsgálatot kell végezni:

a)[10] a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelőzően, kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő azonos munkakörben foglalkoztatja,

b)[11] fennálló munkaviszony esetében, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörből eltérő kockázati tényezőket, megterhelést jelentő, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt,

c) egyéb munkakörből, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt,

d)[12] a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben hat hónapot meghaladó keresőképtelenség után ismételten foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően.

(2)[13] Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

a)[14] a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt,

b) az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott szakképzésben résztvevő munkavállaló esetében a gyakorlati képzés megkezdése előtt,

c) a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt.

7. § (1)[15] Az 1. mellékletben fel nem sorolt munkakört betöltő munkavállaló, amennyiben tevékenysége ellátása során - ideiglenesen vagy tartósan - elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között munkát végez, az előírt érzékszervi és pszichés követelményeknek kell megfelelnie. Az érintett munkaköröket a munkáltató - a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - belső szabályzatában állapítja meg.

(2)[16]

(3)[17]

(4) A fizikai, kémiai és biológiai expozíciónak kitett munkakörök esetében - az egészségi állapot meghatározása érdekében - az előzetes vizsgálatnak ki kell egészülnie a külön jogszabályban előírt vizsgálatokkal.

8. § (1) Az előzetes vizsgálat kiterjed:

a) az általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára (látás, hallás, színérzékelés),

c) diabetes mellitus (cukorbetegség), vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) nyugalmi EKG-ra,

e) drogszűrésre.

(2)[18] Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a vasúti járművezetők előzetes vizsgálata során, a munkavégzés megkezdése előtt

a) általános labor (vérkép, vércukor, máj- és vesefunkciók, vizelet),

b) szemészeti (Ishihara teszt, anomaloscopos vizsgálat, ha annak szükségessége orvosi szempontból indokolt),

c) audiológiai és

d) neurológiai

szakorvosi vizsgálatok elvégzése kötelező.

(3)[19] A munkakör ellátására csak látásjavító eszközzel alkalmas munkavállaló, munkavégzése időtartama alatt köteles tartalék látásjavító eszközét magánál tartani, és ellenőrzés esetén felmutatni. Látásjavító eszköznek minősül

a) a szemüveg (távollátó, olvasó, képernyőhöz alkalmas) és

b) a kontaktlencse (távollátó, közellátó), amelyhez pótszemüveg tartása kötelező.

(4) Az előzetes vizsgálat a 4. mellékletben felsorolt munkakörök betöltése esetén, a 16-18. §-okban meghatározott pszichológiai vizsgálattal egészül ki.

9. § (1) Az előzetes vizsgálat alapján a munkavállaló - a rendelet 3. melléklet A. pontjában meghatározott feltételrendszer figyelembevételével - általános egészségi, érzékszervi és pszichés állapota alapján, valamint a fizikai, kémiai, biológiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők megítélésénél e rendelet és a vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével kerül minősítésre.

(2) Nem minősíthető az adott munkakör ellátására alkalmasnak az a munkavállaló, aki a rendelet 2. mellékletében felsorolt, olyan egészségi alkalmasságot kizáró betegségben vagy fogyatékosságban szenved, amely az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátását nem teszi lehetővé.

(3) Tizennyolc évet be nem töltött személy egészségi alkalmasság szempontjából nem minősíthető.

Időszakos vizsgálat és időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat

10. § Az időszakos vizsgálat célja a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkezett olyan esetleges változások megállapítása és figyelemmel kísérése, melyek befolyásolhatják az adott munkakörben történő további foglalkoztatást.

11. § (1)[20] Időszakos vizsgálatra köteles a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott, az 1. mellékletben felsorolt tevékenységet végző munkavállaló:

a) negyvenedik életév betöltését megelőzően ötévente,

b) negyvenedik életév betöltését követően, de a hatvankettedik életév betöltését megelőzően háromévente,

c) hatvankettedik életév betöltését követően évente.

(2) Az időszakos vizsgálat hatályát a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos, illetve a felülvizsgálatot végző orvosi bizottság rövidebb időtartamban is megállapíthatja, amennyiben a munkavállaló egészségi vagy pszichés állapota ezt indokolja.

(3)[21] Időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet érintően szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben való részvétel megkezdése előtt.

12. § (1) Az időszakos egészségi és az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat kiterjed:

a) általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára,

c) diabetes mellitus vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) drogszűrésre, amennyiben az klinikailag javasolt.

e)[22] látásjavító műtét utáni szemész szakorvosi vizsgálatra évente.

(2) Vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető időszakos vizsgálata során:[23]

a) nyugalmi EKG vizsgálatot minden esetben,

b) vizeletvizsgálatot minden esetben,

c)[24] látásjavító eszköz használata esetén vagy látásjavító műtét után szemész szakorvosi vizsgálatot évente

végezni kell.

(3) Az időszakos vizsgálat mellett további, meghatározott orvosi vagy pszichológiai vizsgálat elvégzése is elrendelhető, amennyiben az orvosi vizsgálatok eredményei alapján a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos azt indokoltnak tartja.

(4) Az időszakos vizsgálat során a 3. melléklet B. pontjában foglalt követelmények az irányadók.

Soron kívüli vizsgálat

13. § (1) A munkavállaló soron kívüli vizsgálatra kötelezett, ha az egészségi alkalmasságát kizáró vagy korlátozó körülmény fennállása alapos okkal feltételezhető, különösen ha:

a) az egészségi állapotában vagy magatartásában olyan érzékelhető változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos ellátására,

b) a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet idéz elő, balesetet okoz, illetve munkaköre vagy feladatköre ellátásával összefüggésben munkabalesetet szenved,

c) heveny foglalkozási betegség gyanúja, fokozott káros expozíciója, eszméletvesztése, vagy betegsége, rosszulléte következett be,

d)[25] egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából orvosi vizsgálaton vett részt.

(2)[26] A vasúti járművezető a meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatra köteles jelentkezni, ha az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálata óta

a) a munkavégzés során eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,

b) látásélességében látásjavító eszközzel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állt be,

c) orvosilag igazolt súlyos hipoglikémia fordult elő, vagy

d) egészségi állapotában egyéb olyan állapotromlást észlel, amely a vasúti járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

(3)[27] Ha a munkavállaló kezdeményezi a soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, azt a munkáltató a foglalkozás- egészségügyi orvos egyetértésével rendeli el.

14. § (1) A soron kívüli vizsgálatot kezdeményezheti:

a) a munkavállaló háziorvosa, kezelőorvosa minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló munkaalkalmasságát befolyásolhatja,

b) a munkavállaló,

c) a munkáltató,

d) a foglalkozás-egészségügyi orvos saját hatáskörében.

(2) A soron kívüli vizsgálat során a rendelet 3. melléklet B. pontjában foglalt követelmények az irányadók.

Záró vizsgálat

15. § (1) Záró vizsgálatot kell végezni:

a) a külön jogszabályban meghatározott, emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol vagy ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor,

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés vagy munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá

c) ha a munkavállaló korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor.

(2) A záró vizsgálatnak ki kell terjednie:

a) általános orvosi vizsgálatra,

b) az érzékszervek működésének vizsgálatára,

c) diabetes mellitus vagy a klinikai vizsgálat által jelzett egyéb állapot kimutatására szolgáló vizelet- vagy vérvizsgálatra,

d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott expozíciókra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott vizsgálatra.

Pszichológiai vizsgálat

16. § (1) A pszichológiai vizsgálat célja:

a) annak egyértelmű megállapítása, hogy a munkavállaló:

aa) rendelkezik-e a feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel, különböző körülmények között várható munkamagatartással, alkalmazkodó képességgel), amelyek alkalmassá tehetik az adott munkakör biztonságos ellátására,

ab) van-e a munkaköre ellátásához elegendő észlelési, döntési és cselekvési képessége,

b) fennálló klinikai kórkép esetében a kivizsgálás szükségességére felhívni a figyelmet.

(2) Pszichológiai vizsgálatot kötelezően csak előzetes vizsgálatnál kell végezni, a rendelet 4. mellékletében felsorolt munkakörökben. Az időszakos és soron kívüli vizsgálat esetében pszichológiai vizsgálat abban az esetben kötelező, ha azt a foglalkozás-egészségügyi szakorvos a munkavállaló magatartásában, reakciókészségében észlelt változások alapján indokoltnak tartja.

(3) A vizsgálat során az egyéni adottságok figyelembevételével kell minden esetben egyedi elbírálás alapján véleményt alkotni és minősíteni, amelynek során mérlegelni kell, hogy a munkavállaló képes-e kellő biztonsággal és felelősséggel részt venni a vasúti tevékenység lebonyolításában.

17. § (1) A pszichológiai vizsgálat tartalmát és értékelési eljárását a vizsgálatot végző pszichológus határozza meg, figyelembe véve a végzett tevékenységet és a vasúti közlekedés sajátosságait, jellemzőit.

(2)[28] A vizsgálat legalább az egyes biztonsági funkciók követelményeivel kapcsolatos alábbi feltételek vizsgálatára terjed ki:

a) kognitív feltételek

aa) figyelem és koncentrálás,

ab) memória,

ac) felfogóképesség,

ad) logikai képesség és

ae) kommunikáció,

b) pszichomotoros feltételek

ba) reakciósebesség és

bb) mozgáskoordináció,

c) viselkedési és személyiségi feltételek

ca) érzelmi önkontroll,

cb) viselkedési megbízhatóság,

cc) önálló feladatvégzés és

cd) a tevékenység szempontjából jelentős személyiségvonások (különösen a lelkiismeretesség).

18. § (1) A pszichológiai vizsgálat során feltárt:

a) személyiségzavarok, elmebetegség,

b) feladatellátáshoz szükséges felismerési, döntési és cselekvési képességek nem kielégítő szintje,

c) figyelmi teljesítmények (figyelemkoncentráció, megosztott figyelem, megfigyelőkészség, összpontosítási készség) elégtelensége,

d) balesetveszélyes magatartásra utaló személyiségjegyek,

e) gyorsan bekövetkező pszichés elfáradás,

f) alkoholizmus, narkománia

az egészségi alkalmasságot korlátozó vagy kizáró oknak minősül.

(2) A korlátozó vagy kizáró okok megállapítása az e célra kifejlesztett műszeres vizsgálatokkal és személyiségvizsgálattal történik.

19. § (1) A pszichológiai vizsgálatot az egészségi alkalmassági vizsgálat részeként, a 22. §-ban, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, valamint működési engedéllyel rendelkező munkapszichológus végzi és véleményezi.

(2) A véleményezés során a műszeres és személyiségvizsgálati eredményeket együttesen kell figyelembe venni.

(3) A pszichológus a vizsgálat során:

a)[29] vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető esetében a vizsgálatok eredményeit a közlekedési magatartásra gyakorolt befolyásuk jellege és mértéke alapján értékeli,

b) szélsőséges vagy ellentmondásos esetben a részvizsgálatokat megismételheti, illetőleg kiegészítő vizsgálatokat végezhet,

c) elmekórra, személyiségzavarokra utaló adat, valamint alkoholizmus és narkománia gyanúja esetén javasolhatja a vizsgált személy pszichiátriai szakrendelésre történő beutalását.

20. § (1) A vizsgálat eredményét - amely lehet az adott munkakörre "javasolt" vagy "nem javasolt" - és annak okát a pszichológus közli a munkavállalóval, egyidejűleg írásban megküldi az alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvosnak.

(2)[30] A munkavállalónak tudomására kell hozni a pszichés állapotával kapcsolatos minden olyan tudnivalót, amely a továbbiakban a megelőzés vagy a gyógykezelés céljából számára szükséges. Amennyiben a munkavállaló nem ért egyet a vizsgálat eredményével, egyszeri alkalommal kérheti másik pszichológus vagy pszichiáter, neurológus szakorvos szakvéleményét.

(3) A foglalkozás-egészségügyi orvos a pszichológiai (pszichiátriai, neurológiai) vizsgálat eredményének figyelembevételével alakítja ki az egészségi alkalmassági véleményt.

A vizsgálatot végző szervezetek és személyek

21. § (1)[31][32] A Kormány a vasúti járművezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat tekintetében tanúsító szervezetként a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tanúsító szervezet) jelöli ki.

(1a)[33] A vasúti járművezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálati eljárás során a közlekedési hatóság a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a tényállás tisztázása során köteles elfogadni.

(2) A tanúsító szervezet köteles tevékenységét[34]

a) diszkriminációtól mentesen,

b) az esélyegyenlőséget és az azonos feltételekkel történő hozzáférhetőséget biztosítva,

c) valamennyi kérelmező számára egységes árképzést és nyilvános szolgáltatási díjakat alkalmazva

végezni.

(3)[35] A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott, egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó alkalmassági feltételekkel.

22. §[36] (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését - a tanúsító szervezet nevében eljáró - a 22/A. §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő folytatja le. A közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A szakértő nyilvántartásba vételét a tanúsító szervezet elektronikus úton kezdeményezi a közlekedési hatóságnál.

22/A. §[37] (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző vagy véleményező orvosnak

a) rendelkeznie kell üzemorvostan vagy foglalkozás-orvostan szakvizsgával, és

b) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - ismernie kell az 1. mellékletben meghatározott munkakörökre és a vasúti közlekedésre jellemző veszélyeket, az e veszélyekből eredő kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlattal nem rendelkező orvos az önálló munkavégzéshez szükséges szakmai gyakorlat megszerzése céljából a vizsgálat véleményezését az előírt feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő orvos szakmai felügyelete mellett végezheti.

(3) Az egészségi alkalmassági vizsgálatban közreműködő pszichológusnak

a) rendelkeznie kell munka és szervezet pszichológusi vagy klinikai pszichológusi diplomával és működési engedéllyel, és

b) ismernie kell a vasúti munkavégzés pszichés és mentális követelményeit, az esetleges kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.

(4) A szakértő

a) nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,

b) nem állhat a közlekedési hatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban, vasúti társasággal munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,

c) nem lehet vasúti társaságnak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja.

(5) A szakértő munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint a munkavégzésének feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az e rendelet szerinti feladatai ellátása során a befolyásmentesség és a független döntéshozatal biztosított legyen.

22/B. §[38] (1)[39] A szakértő a hatósági nyilvántartásba történő bekerülését megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A szakértő írásban haladéktalanul bejelenti a tanúsító szervezet részére, ha vele szemben a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok keletkezett.

(2) A tanúsító szervezet a szakértőt írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére.

(3) A szakértő az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától kezdve az e rendelet szerinti feladatokat mindaddig nem láthatja el, míg a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok fennáll.

(4) Ha az összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szűnik meg, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését.

(5) Ha a tanúsító szervezet megállapítja, hogy a szakértővel szemben fennáll valamely, a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, és ezt az (1) bekezdés szerint nem jelentette a tanúsító szervezetnek, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését, és felfüggeszti a szakértő e rendelet szerinti tevékenységét.

(6) Az a szakértő, aki az (5) bekezdésben szereplő okból kerül a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartásból törlésre, a 22/A. § (4) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi követelményeknek történő megfelelését követően 2 évig önálló szakértői tevékenységet nem végezhet, és a szakértői nyilvántartásba sem vehető fel.

23. § (1) A közlekedési hatóság a nyilvántartásból honlapján a következő adatokat teszi közzé:

a) név, születési név;

b) szakvizsga száma, kelte;

c)[40] orvos esetén orvosi pecsét száma;

d) nyilvántartásba vétel dátuma, száma;

e) nyilvántartásból való törlés oka és időpontja.

f)[41] rendelési hely címe.

(2)[42] A szakértőt a közlekedési hatóság a nyilvántartásából törli, amennyiben:

a) a nyilvántartásba vett személy ezt kérelmezi,

b) a nyilvántartásba vett személy elhalálozott,

c) a nyilvántartásba vett személy a tevékenység végzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt jogosultságát elveszti,

d) a 22/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetekben, vagy

e) a nyilvántartásba vett személyt a foglalkozástól jogerősen eltiltották.

(3)[43]

Az egészségi alkalmasság tanúsítása, a minősítés szempontjai

24. § (1) Az előzetes vizsgálat során az 5. melléklet B. pontja szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványban kell meghatározni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre "alkalmas", "ideiglenesen nem alkalmas" vagy "nem alkalmas". Az "ideiglenesen nem alkalmas" tanúsítvány esetében meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját.

(2) Az előzetes vizsgálat tanúsítása során "ideiglenesen nem alkalmas" minősítést kell adni - ha a vizsgálatot végző orvos keresőképtelenséget okozó megbetegedést észlel - a felgyógyulás időtartamáig.

(3)[44]

(4) A vizsgálatot végző orvos az egészségi alkalmassági tanúsítvány közlésén túl a foglalkoztatással kapcsolatos korlátozásokat is előírhat, amennyiben a vizsgált személy vagy más személy egészségének védelme érdekében az szükséges.

(5) Az egészségi alkalmassági tanúsítványt kialakító orvosnak vagy a felülvizsgálati orvosi bizottságnak a vizsgált személlyel közölni kell azt az okot, amely miatt a megjelölt munkakör betöltésére "nem alkalmas" vagy "ideiglenesen nem alkalmas". Amennyiben az "alkalmas" minősítés korlátozás előírásával történik, a korlátozás okáról és mértékéről, továbbá minden olyan információról, amely az esetleges gyógykezelés céljából szükséges, a vizsgált személyt tájékoztatni kell.

(6)[45] A vasúti járművezetőknél és egyéb vasúti járművezetőknél patológiás állapot esetében a várandós állapot ideiglenesen kizáró oknak minősül. A munkáltatónak biztosítania kell a várandós alkalmazottakat védő jogszabályi rendelkezések alkalmazását.

(7) A foglalkozás-egészségügyi orvos tanúsítványának kialakításához az előírt szakorvosi vizsgálatok mellett egyéb járóbeteg-szakorvosi vizsgálatot is igénybe vehet.

25. § (1) Ha az időszakos vagy soron kívüli vizsgálat során a vizsgálatot végző orvos olyan idült szervi elváltozást észlel, mely a munkavállalót további foglalkoztatásában nem gátolja ugyan, de betegségének súlyosbodása az egészségkárosodás veszélyével járhat, az egészségügyi dokumentációban a "gondozandó" megjelölést feltünteti, a betegséget diagnózissal megjelöli és a munkavállalót a háziorvoshoz irányítja. A betegség miatt gondozott munkavállaló időszakos vizsgálata során a betegségével kapcsolatos gondozási leleteket a vizsgálatot végző orvosnak köteles bemutatni.

(2) Ha a vizsgálatot végző orvos foglalkozási megbetegedés gyanúját észleli, a külön jogszabályban foglaltak szerint jár el.

(3)[46] Azon időszakos vagy soron kívüli vizsgálatra jelentkező vasúti dolgozó, aki 2. típusú cukorbetegsége esetén diétával és/vagy tablettás kezeléssel megfelelő egészségi állapotban van, eredeti foglalkozásában, gondozással tovább foglalkoztatható az évente - a vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően - végzett egészségi alkalmassági vizsgálat alapján.

(4) Amennyiben a munkavállaló a megjelölt munkakör betöltésére látásjavító eszköz használata esetén alkalmas, e körülményt, valamint a látásjavító eszköz szolgálatban történő rendelkezésre állásának szükségességét az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni.

26. § (1)[47] Amennyiben az előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen jogorvoslattal élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását. A vasúti járművezetői munkakörre való előzetes egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos döntéssel szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Az egyéb, e rendelet hatálya alá tartozó előzetes, illetve az időszakos és soron kívüli egészségügyi alkalmasság tárgyában hozott határozat ellen fellebbezés nyújtható be. A munkáltató és a munkavállaló a jogorvoslati eljárás kezdeményezésének tényéről egymást kölcsönösen tájékoztatja.

(2)[48] Az (1) bekezdés szerinti egészségi alkalmassági vizsgálatok esetében a felülvizsgálatot a közlekedési hatóság végzi, amely az eljárásba közreműködőként bevonhatja - a felülvizsgálat tárgya szerint - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv orvosát.

27. § A felülvizsgálati eljárási költsége a kérelmezőt terheli. Amennyiben a másodfokú határozat az első fokon hozott határozattól eltér, az első fokon eljáró szervezet a felülvizsgálati eljárás költségeit a kérelmezőnek nyolc napon belül megtéríti.

Az egészségügyi dokumentáció

28. § (1)[49] Az egészségi alkalmassági vizsgálatot és annak megállapításait a tanúsítást végző foglalkozás-egészségügyi orvos az 5. melléklet B. pontja szerinti "Alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra" elnevezésű nyomtatványon köteles rögzíteni. Az adatrögzítés az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § e) pontja szerint feltüntetett bármilyen formában történhet és a törvény szerinti egészségügyi dokumentációnak minősül.

(2) A nyilvántartás munkáltatói példányát a foglalkozás-egészségügyi orvos, a bejegyzést követően a munkáltató részére megküldi, aki köteles azt a foglalkoztatás teljes tartama alatt megőrizni, a munkavállaló újabb egészségi alkalmassági vizsgálata előtt az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvosnak átadni.

(3) Az 5. melléklet E. pontjában meghatározott egészségügyi törzslapot a foglalkozás-egészségügyi orvos az egészségügyi dokumentációra vonatkozó külön jogszabályban előírt időtartamban őrzi meg.

(4)[50] Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szervezet a vizsgálat elvégzésének napján az elvégzett vizsgálatokról és azok eredményéről a közlekedési hatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,

b) a vizsgálat alapján kialakított egészségi alkalmassággal, tanúsítvánnyal összefüggő adatokat az esetleges korlátozásokkal,

c) a tanúsítvány alapján betölthető munkakört,

d) az alkalmasság időbeli hatályát és

e) a vizsgált személy munkáltatójának adatait.

(5) Ha a vizsgált személy pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kötelezett, a foglalkozás-egészségügyi orvos az érintett személy egészségi állapotáról a vizsgálatot végző pszichológust tájékoztatja.

(6) A munkaviszony megszűnésekor az alkalmasságot megállapító foglalkozás-egészségügyi orvos kiállítja az egészségügyi törzslap kivonatát, melyet a munkavállaló részére átad azzal, hogy új munkahelyén a vizsgálatot végző orvosnak azt bemutassa.

A munkáltató feladatai

29. § (1) A munkáltatónak belső szabályzatában kell meghatároznia:

a)[51] az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavédelemről szóló törvény szerint készített kockázatértékelés felhasználásával - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az egészségi alkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét, irányát, gyakoriságát, valamint ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,

b) azokat a munkaköröket, munkakörülményeket, amelyekben a sérülékeny csoportba tartozók (nők és 18. életévüket be nem töltők) nem vagy csak korlátozással foglalkoztathatók.

(2) A szabályzat kidolgozásához a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szervezet véleményét ki kell kérni.

(3) A munkáltató köteles

a) a munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót, a munkakör megváltoztatása előtt a 6. § (1) bekezdésben meghatározott munkavállalót előzetes vizsgálatra,

b) a 11. § (1) bekezdésben meghatározott munkavállalót időszakos vizsgálatra,

c) a 13. §-ban meghatározott munkavállalót soron kívüli vizsgálatra,

d) a 15. §-ban meghatározott munkavállalót záró vizsgálatra

küldeni.

(3a)[52] A munkáltató köteles a közlekedési hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a vasúti járművezető munkavállalója keresőképtelenségének ideje a három hónapot meghaladta.

(3b)[53] A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közösen határozzák meg azon azonos kockázattal, megterheléssel, igénybevétellel járó tevékenységek, munkakörök jegyzékét, és az ezekben történő alkalmassági vizsgálat jellegét és gyakoriságát, amelyek a vasút-technológiai folyamatban ugyanarra a tevékenység ellátására irányulnak.

(4) A munkáltató köteles az egészségi alkalmasságot vizsgáló és véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos részére megküldeni:

a) a meghatározott, egyedi munkakörre vonatkozó munkaköri leírást,

b) az 5. melléklet A. pontja szerinti, a munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlapot, valamint

c) mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat, amelyek a véleményezéshez szükségesnek tart, illetve amely adatokat a véleményező orvos kér.

(5) A munkáltató a soron kívüli vizsgálat kezdeményezésének indokáról a munkavállalót és a foglalkozás-egészségügyi orvost vagy szervezetet írásban köteles tájékoztatni.

(6)[54]

Záró és átmeneti rendelkezések

30. §[55]

31. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2)[56]

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes egészségügyi alkalmasság az "Alkalmassági igazolvány vasúti szolgálatra nyomtatványban" feltüntetett időtartamon belül jogosít az adott tevékenység végzésére.

(4) 2010. január 1-jét követően a vizsgálatokat végző és véleményező foglalkozás-egészségügyi orvosok tevékenységüket csak az e rendelet 22. §-ában előírt feltételek teljesítése esetén folytathatják.

(5) A munkáltató az e rendelet hatálybalépésekor érvényes egészségügyi alkalmassági vélemények nyilvántartását legkésőbb 2010. január 1-jéig a hatóságnak átadja, a 28. § (4) bekezdésben meghatározott tartalommal.

(6)[57] Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. §[58] (1) Ez a rendelet

a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (2) és (3) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (2) bekezdésének, 20-22. cikkeinek, II. mellékletének, valamint

b) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez[59]

Vasúti közlekedési biztonságával összefüggő munkakörök

A) Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

AB
1.GurításvezetőTolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése.
2.TolatásvezetőA tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is
megbízható.
3.Kocsimester (forgalmi)A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített
berendezésekkel és jelzőkkel).
4.KocsirendezőA tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő,
kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása.
5.Saruzó
6.Vonali tolatásvezetőA saját célú vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző
vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során
forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások
lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.
7.Vonali kocsirendezőNem személyszállító vonatnál - a kocsirendezői feladatokon túl - szükség
esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok
végzése.
8.Vezető váltókezelő,
váltókezelő (helyszíni
állítású)
A helyszíni állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött
jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti jármű
vezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
9.Felsővezeték szerelő
különleges körülmények
között (nagy
magasságban, 25 KV-os
feszültség közelében)
A vasúti felsővezeték műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése különleges
munkakörülmények között.
10.Főrendelkező-,Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati
helyen.
rendelkező forgalmi
szolgálattevő, forgalmi
szolgálattevő
11.Külső forgalmi
szolgálattevő
12.Naplózó forgalmi
szolgálattevő
Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.
13.KocsivizsgálóAz érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata.
14.FéklakatosTeherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata.
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, vagy átvételi eljárásban való részvétel.
Az induló vonatok fékpróbája, fékberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos
üzemeltetése.
15.Kocsiszolgálati művezetőA kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.
16.TérfőnökA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
17.Ügyeletes tiszt (forgalmi)
18.Hálózati fő-üzemirányítóA vonatközlekedés hálózati, vagy területi lebonyolításának irányítása,
felügyelete.
19.Területi fő-üzemirányító
20.Rendkívüli helyzeteketÖsszefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton
és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok
kezelő irányító
21.Különleges szabályozást
igénylő küldemények
irányítója
fontossági sorrendjének betartását.
Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal
a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.
22.Központi
forgalomirányító
A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több
rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett
vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.
23.Központi forgalom-
ellenőrző irányító
24.Mellékvonali
forgalomirányító
Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a
vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több
rendelkezési szakaszon.
25.Mellékvonali rádiós
forgalomirányító
26.TérközőrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel,
térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.
27.Vonatjelentő-őr
28.SorompókezelőAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott
esetekben az útátjáró fedezése.
29.Jelzőőr
30.Vezető váltókezelő,
váltókezelő, Váltóállító
táblakezelő
A központi állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez
kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti
járművezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
31.Vágányfék-kezelőGépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő
egységeknél.
32.Egyéb vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra),
önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti
(kétéltű) járművek vezetése. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén
kívül azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek,
a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonali tolatásvezető vagy vonatkísérő
nélküli közlekedés esetén a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
33.Főpályamester,
pályamester
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése az
előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának
biztosítása érdekében.
34.Technikus
35.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás) során a vasúti pályán és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki
színvonalon történő elvégeztetése, a hiányosságok feltárása, helyreállítása
a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
36.Vonalgondozó
37.Vezető jegyvizsgálóSzemélyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője. A forgalmi helyzettől
függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására. Szükség esetén
tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok vasúti
járművezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő
szolgálatot lát el.
38.Szolgáltatás felügyelő,
minőségbiztosítási
ellenőr, vizsgáló főkalauz,
szolgáltatás-ellenőr
(személyszállítás)
39.Külsős mozdonyfelvigyázóA kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett
zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
40.Vontatási (gépészeti)
vonalellenőr
Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.
41.Vontatási telepi
rendező, vontatási telepi
váltókezelő
A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.
42.Vasúti járműves
darukezelő
Vasúti járművek rendkívüli esetben történő mozgatása daruval, vagy
hidraulikus emelő berendezés kezelésével.
43.Vasútüzem vezetőSaját célú vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés szervezése, irányítása.
44.Vasútszakmai oktató
(műszaki-, forgalmi
oktató)
A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.
45.Forgalmi csomóponti
vezető
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
46.Állomásfőnök I-III.
47.Forgalmi koordinátor
48.Forgalmi üzemmérnök
49.Forgalmi technológus
50.ÁtmenesztőVonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak
elkészítése.
51.Vonatfel- és átvevő
52.TEB vezetőmérnökA vasúti pálya - felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlő berendezés -
műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése,
a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése,
fenntartása, karbantartása.
53.TEB szakaszmérnök
54.Technológiai
rendszerszakértő
55.Biztosítóberendezési
vonalellenőr
56.Távközlőmester
57.Blokkmester
58.Biztosítóberendezési
művezető
59.Biztosítóberendezési
műszerész
60.Biztosítóberendezési
lakatos
61.Területi biztosítóberendezési
diszpécser
62.Területi távközlő
diszpécser
63.Erősáramú mester
64.Erősáramú művezető
65.Elektrikus diszpécser
66.Felsővezeték-szerelő
67.Vezetőmérnök (pályás)A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
68.Szakaszmérnök (pályás)
69.Vonalkezelő
70.Diszpécser (pályás)
71.Pályamunkás
72.Hálózati és területi személyszállítási főirányítóA hálózat vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és
a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és
az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.
73.Csomóponti
személyszállítási
üzemeltetési vezető
74.Csomóponti személyszállítási technológus
75.Személyszállítási
ügyeletes
76.Állomáskezelő
(személyszállítás)
Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység
ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.
77.JegyvizsgálóA jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül -
szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
78.Árufuvarozási hálózati
üzemirányító
Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik
a hálózatot vagy a régiót érintő többlet-tehervonatok bevezetéséről, valamint
a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árufuvarozási
szempontból jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalmi tervezést
és annak módosítását. Elegytorlódás esetében hálózati, vagy régió szinten
prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának
sorrendjére, a pályavasúttal konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel
kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli
események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet
végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.
79.Árufuvarozási regionális
üzemirányító
80.Árufuvarozási főnökÁrufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók
vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése,
irányítása és ellenőrzése.
81.Állomási operatív koordinátor (árufuvarozás)Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos
feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok
közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.
82.RaktárnokÁrufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése,
tengelyterhelés ellenőrzése, egyes vasúti vágányokon a vasúti kocsik
mozgatásának irányítása, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik
kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.
83.Körzeti Jármű-fenntartási
Központ (a továbbiakban: KJK)
Központvezető
Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és
koordinálása.
84.KJK vezetőmérnök
85.Területi Kocsi-vizsgálati-
szolgáltatási Központ
(a továbbiakban: TKSZK)
vezető
Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.
86.TKSZK vezetőmérnök
87.Gépészeti diszpécserAz üzemmenetben bekövetkezett zavar esetében az egész területre
vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy
a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
88.Hálózati vontatási
főirányító
A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló
vontatójárműveket és személyzetet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív
irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és
személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó
elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt
biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság
területi vezetőinek értesítését.
89.Területi vontatási
főirányító
90.Árufuvarozási hálózati
vontatási főirányító
Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, a hálózat és régió
operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést,
együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli
a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
91.Árufuvarozási regionális
vontatási irányító
92.Területi Vontatás-
szolgáltatási Központ
(a továbbiakban: TVSZK)
Központvezető
Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.
93.Vontatás-szolgáltatási
Telephelyvezető
94.Vontatási vezetőmérnök,
vontatási technológus
95.MozdonyfelvigyázóA kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett
zavar esetében a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
96.Vontatási reszortosVontatójárművek és a vasúti járművezetők felügyelete.
97.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
98.Tolópad-vezető, kezelőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos
állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
99.PilótaVonal-, vagy állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése
a vontatójármű vezetője mellett.
100.Vonatkezelő-levelező,
kirakó, naplózó
Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó

B) Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat

AB
I. Elővárosi vasúti pályaúthálózat
1.Váltókezelő (helyszíni
állítású)
A helyszíni állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra,
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.
2.KocsirendezőA tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével - a tolatásban részt
vevő dolgozó.
3.TolatásvezetőA tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző
dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
4.Központi forgalomirányító (KÖFI)A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
5.Üzemegységi diszpécserAz üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak
rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását
érintő kérdésekben.
6.Forgalmi szolgálattevőVonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati
helyen. Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt
pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles
tudomásul venni és végrehajtani.
7.NaplózóÁllomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.
8.Vezető jegyvizsgálóSzemélyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérő. A vonatkísérők
rendelkezésre jogosult vezetője. A vonat menete közben a jegyvizsgálatot
végez. Az utasításban meghatározott esetekben végzi a vonatok indítását.
9.Váltókezelő
(központi állítású)
A központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra,
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.
10.TérközőrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr
a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem
biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.
11.Vonatjelentő őrA vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott
közleményekkel szabályozza.
12.Szükségvonat-jelentő őrSzükségvonat-jelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel,
jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel
szabályozza.
13.SorompókezelőAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott
esetekben az útátjáró fedezése.
14.Vasúti járművezető
(villamos meghajtású,
dízel, gőz és
gőzakkumulátoros)
Az önjáró vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép) vezetője.
Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál a vonatoknál,
amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül közlekednek, a
vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli közlekedés
esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
15.Elővárosi egyéb
vasútijármű vezető
16.JegyvizsgálóA jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül -
szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
17.Váltókezelő
(központi állítású)
A helyszíni vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével,
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes
állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó,
tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez
szolgálatot.
18.Forgalmi főmérnök,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
A forgalmi technológiával kapcsolatos tevékenységet végzők felügyelete,
ellenőrzése. Menetrend kiadásakor kidolgozza az üzemi tervet, jóváhagyja
a forgalmi technológiát, a tolatómozdonyok foglalkoztatásának rendjét,
esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
19.Szakszolgálat-vezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
20.Forgalmi csoportvezető,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
21.VonatvezetőVontatási feladatok ellátása, a szolgáltatási feladatok teljesítése érdekében.
Személyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult
vezetője. Felelős a vonat összeállításáért, a tolatási feladatok irányításáért és
elvégzéséért, nyíltvonali váltózár kulcsok kezeléséért.
22.Műszaki irányítóPróbavonatok műszaki szempontból rendelkezésre jogosult felelős vezetője.
23.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
Energiaellátás, térvilágítás, váltófűtés, erősáramú létesítményeken fellépő
hibák, üzemzavarok adatrögzítése, közreműködés a károk felszámolásában.
24.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
25.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
26.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét.
27.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
28.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása,
29.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A főpályamestertől és a felügyeleti pályamestertől kapott megbízás alapján
részt vesz a munkáscsapattal a konkrét munkák irányításában, al- és
felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását irányítja, kivitelezi.
Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
30.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
II. Városi és helyi vasúti pályahálózat
a) Közúti vasúti (villamos) pályahálózat
1.VáltókezelőA helyszíni vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével,
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.
2.TabulátorkezelőBiztosítóberendezés kezelésével, valamint jelzővel függésben lévő váltók
állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten
esetleg gondozásával is megbíznak.
3.Forgalmi diszpécserA rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és
ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrend szerinti és
balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében
közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és irányítói jog illeti meg a forgalom
lebonyolítását érintő kérdésekben.
4.Közúti vasúti
járművezető (Villamos
meghajtású, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros)
A közlekedő jármű egyszemélyi felelős vezetője. Feladata a szerelvény
vezetése.
5.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
6.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
7.Szakszolgálat-vezető, ha
elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
8.Forgalmi csoportvezető,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
9.Vonatvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Segítségnyújtás a közlekedő jármű felelős vezetőjének műszaki és forgalmi
helyzetekben, a vonatszemélyzet irányítása.
10.Kísérő, ha elsodrási
határon belül dolgozik
11.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
12.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
13.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
14.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése,
15.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
16.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
17.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
b) Földalatti vasúti pályahálózat (metró)
1.Központi forgalmi
menetirányító
A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
2.Központi forgalmi
operátor
A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító
berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi.
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált
kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére,
vagy hozzájárulásával végezhet.
3.Metró forgalmi
szolgálattevő
Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében
kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör
esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat. Távvezérelt üzem
esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.
4.Járműtelepi forgalmi
szolgálattevő
Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását
a menetrendi követelményeknek megfelelően. A kocsiszíni tolatások
lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba
állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját.
A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.
5.Járműtelepi forgalmi
operátor
A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés,
valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi.
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált
kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, vagy
hozzájárulásával végezhet.
6.TolatásvezetőA vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási
mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.
7.Motorkocsi-vezetőA közlekedő vonat egyszemélyi felelős vezetője.
Feladata a motorkocsikból összeállított szerelvény, vagy vonat vezetése.
8.Motorkocsi-segédvezetőKétszemélyes üzemmódban a motorkocsi-vezetővel együtt felelős
a szerelvény, és a vonat továbbításáért.
9.Vasúti járművezető
(Villamos, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
Vasúti járművel végzett vonat- vagy tolatási mozgás, vagy a szolgálati vonat
vontatójárművének egyszemélyi felelős vezetője.
10.Egyéb vasúti járművezetőTeher-vágánygépkocsi vagy szolgálati vonat vontatójárművének felelős
vezetője.
11.Metróállomási diszpécser-
járművezető (JÁDI)
A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó
mozgólépcsőket, lifteket és berendezéseket. Kirendelés esetén járművezetői
feladatokat lát el.
12.Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)
A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi
jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai
berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek
munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.
13.Műszakvezető diszpécserÁllomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi
forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására
kirendelhető.
14.Állomási diszpécserA rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.
16.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
17.Kocsiszíni diszpécserA kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra,
a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi
a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, és a kocsiszíni ki- és beállások
rendjét.
18.Járművezető instruktorAz utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával
kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli
esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni
feladatok ellátására kirendelhet.
19.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
20.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
21.Szakszolgálat-vezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
22.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
23.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
24.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
25.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
26.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása.
27.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
28.Vasúti munkavezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom
biztosítása érdekében.
29.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
30.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
31.Műszaki diszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
Szervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi- és épületgépészeti
berendezéseinek felügyeletét, hibáinak elhárítását.
32.Egyéb vasúti járművezető
(hajtányvezető)
Motoros vagy más meghajtású hajtány, mint vasúti jármű felelős vezetése.
c) Millenniumi földalatti vasút
1.Forgalmi szolgálattevőForgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot.
Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint
átruházott jogkör esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.
2.TérfelvigyázóA térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati
elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.
3.TolatásvezetőA tolatási mozgások irányítása
4.Földalattivasúti jármű
vezető (Villamos,
dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
A közlekedő vonat és tolatószerelvény egyszemélyi felelős vezetője.
5.Központi forgalmi
menetirányító
Az egész vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki
a rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével irányítja
és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű
lebonyolítását.
6.Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)
Központi diszpécser a rendelkezésére álló technikai berendezések
segítségével irányítja és ellenőrzi az állomások utasforgalmát, üzemelteti
a felügyelete alá tartozó berendezéseket, valamint szervezi az üzemszüneti
munkákat.
7.Műszakvezető diszpécserMűszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati
elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti
meg.
8.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
9.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
10.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
11.Szakszolgálat-vezető, ha
elsodrási határon belül
dolgozik
12.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
13.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
14.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
15.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
16.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
17.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
18.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
19.Saját géperejű vasúti
munkagép-vezető
Millenniumi vasúti pályahálózaton a vasúti jármű önálló vezetése
20.Vasúti
vágánygépkocsi-vezető
21.Motoros hajtány-vezető
22.Hajtányvezető
23.Közúti-vasúti kétéltű
járművezető
d) Fogaskerekű vasúti pályahálózat
1.Forgalmi diszpécserA vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők
szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések
kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrend szerinti
és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében
valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és
irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.
2.Fogaskerekű vasúti
járművezető
Feladata a járművekből összeállított szerelvény, vonat vezetése.
3.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
4.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
5.Szakszolgálat-vezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
6.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
7.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.
8.Kapcsolást végző műszaki
dolgozó, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A járművek össze- és szétkapcsolása.
9.Váltóállító, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.
10.Jelzőőr, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
11.Távközlőmester,
műszerész, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
12.Távközlő-diszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
13.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
14.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon
belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
15.Elektrikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen
feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
16.Blokkmester, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
17.Biztosító berendezési
művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
18.Biztosító berendezési
műszerész, ha elsodrási
határon belül dolgozik
19.Biztosító berendezési
lakatos, ha elsodrási
határon belül dolgozik
20.Biztosító berendezési
diszpécser, ha elsodrási
határon belül dolgozik
21.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
22.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
23.Pályamester, ha elsodrási
határon belül dolgozik
24.Vonalgondozó,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
25.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
26.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
27.Vasúti munkavezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése,
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom
biztosítása érdekében.
28.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
29.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
30.Vasúti járművezető
(Villamos hajtású,
dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros)
Az önjáró fogaskerekű vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép)
vezetője. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál
a vonatoknál, amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül
közlekednek, a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli
közlekedés esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
31.Saját géperejű vasúti
munkagép-vezető
Fogaskerekű vasúti jármű önálló vezetése
32.Vasúti
vágánygépkocsi-vezető
33.Motoros hajtányvezető
34.Hajtányvezető
35.Közúti-vasúti kétéltű
járművezető
Közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

C) Bányavasúti pályahálózat

AB
1.Vasúti járművezető
(Villamos, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
A vasúti jármű üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása.

D) Mozgólépcső, tolópad és fordítókorong

AB
1.Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő
A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása.
2.Mozgólépcső-üzemvezető
3.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos
állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
4.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

E) Különleges kötöttpálya-hálózat

AB
1.Különleges kötöttpályás
közlekedési szakmai
oktató, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A képzőszervezet, valamint a különleges kötöttpályás társaság megbízásával
az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése,
valamint társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök
képzési és vizsgáztatási feladatai.

F) Minden vasúti pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat

AB
1.Vasútszakmai oktató
(forgalmi, műszaki oktató)
A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.

2. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez[60]

Egészségi alkalmasságot kizáró, korlátozó állapotok, fogyatékosságok és betegségek előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatok során (BNO X.)

Abban az esetben tekintendő alkalmasságot kizáró vagy korlátozó oknak az e mellékletben szereplő állapot, fogyatékosság vagy betegség, ha annak stádiuma közvetett vagy közvetlen következményeként a vizsgált személy munkavégzése a vasúti közlekedés biztonságát, saját életét vagy testi épségét veszélyezteti.

(1) Rosszindulatú daganatok

a) bármely rosszindulatú daganat (C0000-C9700)

(2) Vér- és vérképzőrendszeri betegségek

a) kóros vérzékenység; alvadási zavarok (D6600-D6890)

b) primer anemiák és a vörösvértestképzés zavarai (D5000-D6490)

(3) Endokrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

a) a belső elválasztású mirigyrendszernek az adott munkakör ellátását akadályozó betegségei (E0000-E0090; E0500-E0590; E1600-E1690; E2000-E2150; E2200-E2790; E3430-E3510; E3490)

b) anyagcsere- és rendszerbetegségek (E4100; E7000-E9000)

c) cukorbetegség (E1000-E1400)

d) munkakör ellátását akadályozó allergiás eredetű kórképek (J4500; J4580; J4590; L2300-L2390; L5000-L5090)

e) testtömegindex (BMI) >35 és <17 (E4000-E6800)

(4) Mentális és viselkedészavarok

a) pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F1000-F1990)

b) psychopathia vagy elmebetegség minden formája (F2000-F3190; F3400-F3900; F4210-F4290; F4400-F4590; F6000-F6390; F6800-F6900)

c) szorongás (F4000-F4190)

d) Depresszió (F3220-F3390)

e) Skizofrénia és paranoid pszichózis (F2000-F2690)

f) szellemi fogyatékosság (F7000-F7900)

(5) Az idegrendszer betegségei

a) a központi és perifériás idegrendszer idült gyulladásai (G0000-G0900; G6100-G6290; G6400)

b) daganatai, elfajulása (C7000-C7290; D4200-D4390; G1000-G3790; G7000-G7370)

c) a központi és perifériás idegrendszer maradványtünetekkel járó, sérülés utáni állapota (G8000-G9980; I6000-I6980; S0200-S0990; G4500-G4680; G4740)

d) Narkolepsia (G4740)

e) Ovstruktiv alvási apnoe (OSA) (G4730)

f) Syncope (R55H0)

g) Myasthenia gravis (G4700)

h) Alzheimer kór (F0000-F0020)

i) Demencia (F0100-F03H0)

j) eszméletvesztéssel járó kórképek (G4000-G4190)

k) TIA (G4500-G4590)

l) Stroke (G4630; I6300-I6690)

m) Parkinson kór (G20H0-G2190)

n) Meinere betegség (H8100-H8320)

o) Sclerosis multiplex (G35H0-G3790)

(6) A szem és függelékeinek betegségei

a) a retina és látóideg idült gyulladása és elfajulása (H3000-H3680)

b) cataracta (H2500-H2880)

c) látászavarok (farkasvakság, kettőslátás, színlátászavar - H5310-H5330; H5350-H5390)

d) glaucoma (H4010-H4090)

e) lagophthalmus (Q1000)

f) nystagmus (H5500)

g) tompalátás (H5300)

h) astigmia, anisometriopia, ha annak mértéke meghaladja a 2,0 dioptriát

i) beszűkült látótér (H5340)

(7) A fül és csecsnyúlvány betegségei

a) a közép- és belsőfül idült gyulladásos betegségei (H6520-H6690; H7010-H7290; H7310-H7580; H8300-H8310)

b) vestibuláris funkciózavarok (H8110-H8390)

c) a beszéd, illetve hangképzés jelentős zavara (J3700-J3890)

d) halláscsökkenés (H9000-H9190)

(8) A keringési rendszer betegségei

a) cardiorespiratoricus elégtelenséggel járó kórképek [szív és tüdő transzplantáció] (I3400-I3790; I4200-I4990; I5000-I5090)

b) koszorúér betegségek [tüneteket okozó koszorúér betegség] (I2000-I2380) rheumás carditis utáni állapot [reumás eredetű billentyűbetegségek] (I0000-I0990)

c) ingerképzési, ingervezetési vagy repolarizációs zavar [komplett jobb- vagy balszárblokk; széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó tachycardia, endocardiális pacemaker, tartós vagy időnként jelentkező, klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachycardia, sinoatrialis diszfunkció, anamnézisben szereplő malignus vasovagalis syncope] (I4400-I4990) pitvarfibrilláció tartósan >100 feletti frekvenciával, Pacemaker beültetés;

d) egyéb eredetű következményes szívizom bántalom [a bal kamra ischaemiás károsodása (EF<50%; MET<7); koszorúér-műtét, angioplastica, illetve koszorúér stenting utáni állapot; a szívburok vagy az endokardium minden betegsége] (I5100-I5280)

e) nem kezelt, vagy nem kellően kezelt magas vérnyomás betegség, másodlagos szervi károsodásokkal (I10H0-I1590)

f) postthromboticus syndroma, kiújuló thrombophlebitisek [szisztémás alvadásgátló kezelés] (I8000-I8090; I8210; I8290; I8700-I8790; Z9210)

g) perifériás verőerek szűkülete [a mellkasi vagy hasi aorta aneurisma] (I7000-I7790)

h) szív- és a nagyerek szájadékának szűkülete vagy elégtelensége [szívbillentyű átültetés vagy plasztika utáni állapot; a szív veleszületett rendellenessége - műtét előtt vagy után; bármilyen klinikai tüneteket okozó szívbillentyűhiba; mitralis prolapsus syndroma] (I3400-I3790)

(9) A légzőrendszer betegségei

a) idült légzőszervi betegségek jelentős légzésfunkciós károsodással [COPD, asthma bronchiale] (J4200-J6400)

b) sarcoidosis (D8600-D8690)

c) spontán ptx utáni állapot, 1/2 éven belül (J9300-J9390)

d) egyik oldali tüdő eltávolítása [nagy mellkasi műtétek után 3 hónapig]

(10) Az emésztőrendszer betegségei

a) a tápcsatorna idült betegségei [visszatérő dyspepsiás panaszok, pankreatitissel; krónikus bélgyulladások - M.Crohn, diverticulitis, colitis ulcerosa] (K2000-K3190; K5000-K5290; K8600-K8690)

b) máj, epehólyag betegségek (K7000-K8190)

c) az emésztőszerven végzett műtétek utáni állapot 3 hónapig

d) sérv [olyan nagyságú, mely a cselekvőképesség beszűkülésének veszélyével járhat] (K4000-K4690)

(11) A bőr- és bőralatti szövetek betegségei, a kültakaró olyan idült betegsége, amely a munkakör ellátását akadályozza

a) collagenosisok (L9300; L9490)

b) vasculitisek (L9500-L9700)

c) psoriasis (L4000-L4190)

d) bőrgyulladás, ekcéma, uricaria (L2300-L2390; L5000-L5090)

(12) A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei

a) a csontrendszer, ízületek, izmok, inak idült gyulladásos, degeneratív funkciózavarral járó betegségei (M8000-M9490; M0000-M1990; M6000-M6380; M6500-M7990)

b) a gerincoszlop mozgáskorlátozást okozó ferdülése, törése (M4000-M5490; M9610-M9690)

(13) Az urogenitális rendszer betegségei

a) kimutatott vesekövesség (N2000-N2300)

b) a here, mellékhere és dülmirigy idült gyulladásai (N4100-N5180)

c) a méh és függelékei idült gyulladásai (N7000-N7780)

d) súlyos, gyógyszeres kezelésre nem reagáló menstruációs panaszok (N9400-N9490)

e) kiterjedt nőgyógyászati műtét után 3 hónapig

f) a vese és húgyivarszervek idült gyulladásai, funkciózavart okozó szűkületei, tágulatai (N1110-N1900; N2500-N2980)

g) nephrosis (N0300-N0500; N0700-N0800)

h) húgyúti szervek kiterjedt műtéte után vagy azok részleges - teljes - csonkolása, áthelyezése után 3 hónapig (veseátültetés után 12 hónapig)

(14) Veleszületett rendellenességek, deformitások

a) a munkavégzéshez nélkülözhetetlen végtagok vagy azok egyes részeinek hiánya vagy hiányos használhatósága

b) fejlődési rendellenesség, amely az adott munkakör ellátását akadályozza

(15) Máshová nem osztályozott panaszok, tünetek

a) az utazóközönséggel kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottaknál, a ruházat által szabadon hagyott testrészeken látható bőrbetegség nyomai, seb, elváltozás

b) a megérthetőséget zavaró beszédhiba

c) sérülés utáni - a munkakör ellátását akadályozó funkciózavart okozó - csont, ízületi, ín- és izom elváltozások

(16) Fertőző betegségek (B2000-B2400; B1500-B1990; A5100-A5390; D8000-D8990)

3. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez[61]

Egészségi alkalmassági vizsgálatnál megkívánt érzékszervi alkalmassági követelmények

1. Látási követelmények:

a) látásélesség segédeszközzel vagy anélkül minimum: 0,8 (jobb szem) legalább 0,3 a rosszabb szem esetében,

b) a korrekciós lencse maximális dioptriája: távollátás: +5, rövidlátás: -8,

c) közepes távolságú és közeli látás: segédeszközzel vagy anélkül megfelelő,

d) kontaktlencse használata engedélyezett,

e) normális színlátás: Ishihara teszt, szükség esetén anomaloscopos vizsgálat,

f) látómező: normális,

g) kétoldali látás: megfelelő,

h) kontrasztérzékenység: jó,

i) progresszív szembetegség hiánya,

j) beültetett szemlencse, a lézer nélküli vagy lézeres látóélesség-javító műtét után évente szemész szakorvosi ellenőrzés szükséges.

2. Hallási követelmények: audiológiai vizsgálattal (audiogram) kell igazolni, hogy megfelelő a hallás a telefonbeszélgetések lefolytatásához, valamint a figyelmeztető hangjelzések és rádióüzenetek meghallásához. Hallókészülék használata megengedett.

4. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Pszichológiai vizsgálatra kötelezett munkakörök és követelményszintek

[62]
Munkakörök megnevezéseMinimum követelményszint
átmenesztőátlagos
egyéb vasúti járművezető
felsővezeték szerelő különleges körülmények között
felsővezeték szerelő
fogaskerekű vasútijármű vezető
forgalmi diszpécserátlagos
forgalmi operátorátlagos
forgalmi vonalirányítóátlagos
forgalmi szolgálattevő
földalatti vasútvezető
főrendelkező, rendelkező szolgálattevő
gépészeti diszpécserátlagos
gurításvezetőátlagos
hálózati gépészeti főirányítóátlagos
hálózati fő-üzemirányító, üzemirányítóátlagos
HÉV járművezető
HÉV vonatvezető
jegyvizsgálóátlagos
kocsimester (forgalmi)
kocsirendezőátlagos
kocsiszolgálati művezetőátlagos
kocsivizsgálóátlagos
központi forgalmi operátorátlagos
központi forgalomirányítóátlagos
közúti vasútijármű vezető
külsős forgalmi szolgálattevő
MEFI, MERÁFI irányító
metró központi forgalmi menetirányító
metró motorkocsi-vezető, segédvezető
vasúti járművezető
mozdony segédkezelő
Munkakörök megnevezéseMinimum követelményszint
műszaki kocsimesterátlagos
naplózó forgalmi szolgálattevő
rádiós távirányítással mozdonyt irányító járművezetőátlagos
rendkívüli helyzeteket kezelő irányítóátlagos
nehézgépkezelőátlagos
sarus csapatvezetőátlagos
saruzóátlagos
sorompókezelő őrátlagos
szolgáltatás felügyelőátlagos
területi fő-üzemirányító, üzemirányítóátlagos
területi fő-mozdonyirányítóátlagos
térfőnökátlagos
térközőr, vonatjelentő őrátlagos
tolatásvezetőátlagos
ügyeletes tisztátlagos
üzemegységi diszpécserátlagos
váltókezelő, vezető váltókezelőátlagos
vezető jegyvizsgálóátlagos
vonali kocsirendezőátlagos
vonali tolatásvezetőátlagos
vonat fel- és átvevőátlagos
vontatási (gépészeti) vonalellenőr

A vizsgálatra kötelezett a jó minősítésű követelményszintnek eleget tesz, ha:

a) rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel),

b) rendelkezik a munkaköre ellátásához észlelési, döntési és cselekvési képességekkel,

c) az elvégzett vizsgálatok (személyiség, képesség vizsgálat) eredménye alapján a pszichológiai összteljesítmény minimum átlagon felülinek értékelhető, a vizsgálóhelyek által alkalmazott standardok figyelembevételével.

A vizsgálatra kötelezett az átlagos minősítésű követelményszintnek eleget tesz, ha:

a) rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges egyéni pszichológiai jellemzőkkel (adottságokkal, képességekkel),

b) rendelkezik a munkaköre ellátásához észlelési, döntési és cselekvési képességekkel,

c) az elvégzett vizsgálatok (személyiség, képesség vizsgálat) eredménye alapján a pszichológiai összteljesítmény minimum átlagosnak értékelhető, a vizsgálóhelyek által alkalmazott standardok figyelembevételével.

5. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Az egészségi alkalmassági vizsgálat során alkalmazandó dokumentáció
A. Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra:
…………………………………………..
Munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője
Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra*
(a munkáltató tölti ki)
Munkavállaló neve: ................................................................................................. Szül.: ......................... év ................... hó ............. nap
Lakcíme:.......................................................................................................................................................................................................
Munkaköre ................................................................................................................. TAJ száma: .............................................................
A vizsgálat oka: előzetes, munkakör változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat**
A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai***
KockázatA munkaidőKockázatA munkaidő
jelzésemegnevezéseegészébenegyrészébenjelzésemegnevezéseegészébenegy részében
1.Kézi anyagmozgatás14.Porok,
megnevezve:
1.1.5 kp-20 kp
1.2.>20 kp-50 kp
1.3.>50 kp
2.Fokozott baleseti veszély15.Vegyi anyagok, megnevezve:
2.1.Magasban végzett munka
2.2.Villamos üzemi munka
2.3.Feszültség alatti munka
2.4.Egyéb:
3. Kényszer-testhelyzet16.Járványügyi
3.1.görnyedésérdekből kiemelt
3.2.guggolásmunkakör
3.3.egyéb: ...
4.Ülés17.Fertőzésveszély
5.Állás18.Fokozott pszichés terhelés
6.Járás19.Képernyő előtt végzett munka
7. Terhelő munkahelyi klíma20.Éjszakai
7.1.melegműszakban
7.2.hidegvégzett munka
7.3.nedves
7.4.változó
8.Zaj21.Pszichoszociális tényezők
9.Ionizáló sugárzás22.Egyéni
védőeszközök általi terhelés
10.Nem-ionizáló sugárzás23.Egyéb:
11.Helyileg ható vibráció
12.Egésztest vibráció
13.Ergonómiai tényezők
Kelt: ..................... , .................... év .............................. hó .............. napján
……………………………………………….
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője
* Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.
** A megfelelő szöveget alá kell húzni.
*** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok rovatába X-et kell írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.
Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra
(Hátoldal)
…………………………………………
Munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője
Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra
A munkavállaló neve: ....................................................................................... Szül.: ..................... év ............... hó ........................... nap
Lakcím:.........................................................................................................................................................................................................
Munkakör: ............................................................................................................. TAJ száma:...................................................................
Kérem nevezett egészségi alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését. A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.

Kelt: ............................................
P. H.
…………………………………..
munkáltató aláírása
B. Egészségi alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra:
ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY
VASÚTI SZOLGÁLATRA
(munkáltató példánya)
1. Név: ........................................................................................... (leánykori név: ................................................................................... )
2. TAJ szám:.................................................................................................................................................................................................
3. Születési helyés idő:............................................................ , .......................... év ............................................... hó ....................... nap
4. Anyja neve: ..............................................................................................................................................................................................
5. Levelezési címe:........................................................................................................................................................................................
6. A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni:.......................................................................................................................
7. A munkáltató megnevezése:......................................................................................................................................................................
8. Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:.........................................................................................................................................
P. H.
……………………………………….
Munkáltató aláírása, telefonszáma
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(Előzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
Véleményezést végző orvos, szervezet
A vizsgálat eredménye alapján (név) ............................................................................... , forgalom lebonyolításával közvetlenül
összefüggő ..................................................................... , munkakörben, ......... csoportba sorolt munkakör ellátására
ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS
Korlátozás megnevezése:..............................................................................................................................................................................
Ideiglenesen nem alkalmas véleményesetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje:..................................................................................
Felülvizsgálatra kötelezett: ......... év ........................... hó ............... napján.
MEGJEGYZÉS:............................................................................................................................................................................................
................................................... év ................................ hó .............. nap.
………………………………………………….
véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos
P. H.
[63]
C. Egészségi alkalmassági tanúsítvány:
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(időszakos, soron kívüli és záró foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
Véleményezést végző orvos (bizottság vezetője)
A vizsgálat eredménye alapján (név) .......................................................................... , forgalom lebonyolításával közvetlenül
összefüggő ............................................. , munkakörben, ......... csoportba sorolt munkakör ellátására
ALKALMAS NEM ALKALMAS
A korlátozás megnevezése: ..........................................................................................................................................................................
Felülvizsgálatra kötelezett: ......... év ........................... hó ............... napján.
MEGJEGYZÉS:............................................................................................................................................................................................
................................................... év ................................ hó .............. nap.
………………………………………………
véleményező foglalkozás-egészségügyi
orvos (bizottság vezetője)
P. H.
D.
[64]
E. Alkalmassági orvosi tanúsítvány vasúti szolgálatra dokumentáció törzslapja:
ALKALMASSÁGI ORVOSI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA
(törzslap)
I.
1. Név ........................................................................................ Leánykori név: ........................................................................................
2. TAJ száma:...............................................................................................................................................................................................
3. Születési helye és ideje: ........................................................... év ....................... hó ...... nap
4. Anyja neve:...............................................................................................................................................................................................
5. Eddigi foglalkozásai:.................................................................................................................................................................................
6. Iskolai végzettsége:...................................................................................................................................................................................
Szakképzettsége: ..........................................................................................................................................................................................
7. Foglalkozás-egészségügyi orvos vizsgálta-e, mikor: .................................. hol: .......................................................................................
8. Amunkáltatómilyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: ........................................................................................................................
9. A vasútnál eddig milyen munkakört (munkaköröket) töltött be:................................................................................................................
10. A munkáltató megnevezése:....................................................................................................................................................................


..................................................... év ................................ hó ............... nap
P. H.
………………………………………….
Munkáltató aláírása, telefonszáma
II.
1. Családi anamnézis (szülők, testvérek): szívbetegség, magas vérnyomás, agyvérzés, gümőkór, cukorbetegség, ideg-, elmebetegség, epilepsia, egyéb betegség előfordulása:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. Személyi anamnézis:
a) gyermekkori betegségek (fertőző és reumás láz is): ...............................................................................................................................
b) belszervi betegségek:..............................................................................................................................................................................
c) érzékszervi betegségek: ..........................................................................................................................................................................
d) idegrendszeri betegségek (epilepsia stb.) ...............................................................................................................................................
e) sérülés (baleset) megnevezése, időpontja:...............................................................................................................................................
f) gyógyintézeti kezelésben részesült-e (hol, mikor): .................................................................................................................................
g) van-e betegségből vagy balesetből eredő munkaképesség csökkenése: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
3. Egyéb
a) az egészségi állapotra vonatkozó jelen panaszok: ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
b) Közúti gépjárművezetői jogosítvány kategóriái: .......................................................................................................................................
Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy a bemondott adatok a valóságnak megfelelnek, egészségi állapotomra, előző betegségeimre
vonatkozóan semmit el nem hallgattam, eltitkolt betegségem nincs.
............................, ............ év ................................ hó ......... nap
…………………………………
a vizsgált személy aláírása
III.
1. Testalkat fejlettség:
a) testalkat: asthenias, pycnicus, athleticus, kevert testi deformitás
b) tápláltság: gyenge, közepes, jó, túltáplált
c) csont- és izomrendszer: gyenge, közepes, jól fejlett
d) testsúly: ......................... testmagasság: .................................................................................................................................................
e) kéz szorító ereie (dinamométer): i.o ............................................................................. b.o....................................................................
f) előző betegsége, sérülése, műtétek nyoma és leírása:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
g) a bőrön látható egyéb elváltozások:........................................................................................................................................................
2. Törzs és végtagok:
a) mellkas: részarányos, torzult, tágult:.......................................................................................................................................................
b) gerincoszlop: egyenes, ferdült, érzékeny kopogtatásra, egyéb kóros elváltozás: ....................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
c) végtagok, ízületek: épek, elváltozások:.................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
d) lábboltozat: normális,süllyedt (I-II-III. fokú lapos talp) ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
3. Nyirokcsomók:
Eltérés nélkül - nagyobbak:..........................................................................................................................................................................
4. A belső elválasztású mirigyrendszer betegségeire utaló külső elváltozások: (positív esetben: struma, holdvilágarc,
kóros szőrzetnövés, striák, szemtünetek): ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
5. Légzőszervek: (köhögés, köpetürítés van, nincs)
a) felső légutak: normális, kóros elváltozás:...............................................................................................................................................
b) kopogtatási - hallgatózási lelet: ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
rekeszmozgás: normális - eltérés:.................................................................................................................................................................
c) vitálkapacitás: ........................................................................................................................................................................................
d) mellkas rtg. vizsgálat: ................. év ........................... hó ........ nap
eredménye: ..................................................................................................................................................................................................
a vizsgálatot végző intézet:............................................................................................................................................................................
e) egyéb: ....................................................................................................................................................................................................
6. Vérkeringési szervek:
a) szívcsúcslökés helye: ............................................................................................................ minősége: ...............................................
b) relatív szívtompulat: normális, nagyobb j.-ra ............................................... h.u ..........................................
b.-ra .............................................. h.u ..........................................
c) szívhangok: tiszták, kórosak:..................................................................................................................................................................
d) szívműködés: szabályos, szabálytalan: ..................................................................................................................................................
e) érverés: szabályos,szabálytalan: ........................................................................................................ száma:................................. /min.
f) vérnyomás: .................. Hgmm.
g) vérnyomás és érverés: terhelés után közvetlenül ................... és 3 perc múlva: ......................
h) EKG vizsgálat: .......................................................................................................................................................................................
i) erek állapota: .........................................................................................................................................................................................
j) arteria dorsalis pedis: tapintható: jól, gyengén ................................................................................................... oldalon nem tapintható.
oscillatio:......................................................................................................................................................................................................
k) arteria cubiti: kanyarós scler, normális
l) vénák: varix ..........................................................................................................................................................................................
nyaki vénák: normális, teltek .......................................................................................................................................................................
m) egyéb ......................................................................................................................................................................................................
7. Emésztőrendszer:
a) fogazat: ép, szuvas ............... hiányos ............... teljes hiány, javított .................. pótolt ............... protézis ..........................................
b) nyelv: tiszta, bevont, lepedékes .............................................................................................................................................................
c) has: nyomásérzékenység: nincs van: .....................................................................................................................................................
d) kóros resistentia: nincs,. van: ................................................................................................................................................................
e) máj: nem tapintható, nagyobb ..................................................................................................... három újjal tapintata: tömött, kemény,
széle: nem tapintható, éles, lekanyarított.
f) lép: nem tapintható, tapintható: .............................................................................................................................................................
8. Egyéb: .....................................................................................................................................................................................................
9. Sérvek:
a) hasfali: nincs, van: .................................................................................................................................................................................
b) köldök: nincs, van: ................................................................................................................................................................................
c) lágyék: nincs, van: .................................................................................................................................................................................
d) comb: nincs, van: ..................................................................................................................................................................................
e) műtét utáni: nincs, van: ..........................................................................................................................................................................
f) egyéb sérv: (vízsérv, varikokele stb.) .....................................................................................................................................................
10. Húgyivarszervek:
a) vese: tapintható, nem tapintható, érzékenység: .......................................................................................................................................
b) vizelet: fajsúly:.............ph:..............F:...................G: .............. C:............. Ubg.: ................. Bilirubin: ........... üledék: .......................
c) egyéb: ....................................................................................................................................................................................................
11. Idegrendszer:
a) agyidegek elváltozása: nincs, van: .........................................................................................................................................................
pupillák reakciója:.........................................................................................................................................................................................
b) ínreflexek: kiválthatók, hiányosak, renyhék, élénkek: ...........................................................................................................................
c) kóros reflex: nincs, van: ........................................................................................................................................................................
d) érbeidegzés: rendes, élénk:.....................................................................................................................................................................
e) kézujj- és szemhéjremegés: nincs, mérsékelt, élénk: ..............................................................................................................................
f) Romberg-tünet: nincs, van: ...................................................................................................................................................................
g) psychés működés: .................................................................................................................................................................................
értelmi szint:.................................................................................................................................................................................................
hangulati állapot:...........................................................................................................................................................................................
érzelmi állapot:..............................................................................................................................................................................................
h) egyéb: ....................................................................................................................................................................................................
i) idegszakorvosi lelet: ..............................................................................................................................................................................
12. Érzékszervek
Látás:
a) látásélesség javítóüveg nélkül: j.o.: ........................... b.o.: ..................................
látásélesség a korrekció feltüntetésével: j.o.: ........................... b.o.: ..................................
b) színlátás: normális, színtévesztő
anomaloscopos vizsgálat: ............................................................................................................................................................................
c) látótér: teljes, beszűkült, farkasvakság: ..................................................................................................................................................
d) kötőhártya: ép, belövelt, heges: j.o.: .................................................................................................... b.o.: .........................................
e) szaruhártya:sima,fénylő,átlátszó,tükröző,heges,homályos:j.o.: .................................................................... b.o.: .................................
f) szemgolyó: rendes, kifelé,befelékancsal,hiányzik: j.o......................................................... b.o.............................................................
g) egyéb:.....................................................................................................................................................................................................
h) szemész szakorvosi lelet:........................................................................................................................................................................
Hallás:
a) súgottbeszédhallás:j.o.: ............................................................................................................................ m. b.o.: ............................ m.
b) társalgóbeszédhallás:j.o.: ............................................................................................................................ m. b.o.: ........................ m.
c) audiometriás vizsgálat: ...........................................................................................................................................................................
d) hangja:....................................................................................................................................................................................................
e) beszéde:..................................................................................................................................................................................................
f) egyéb: ....................................................................................................................................................................................................
g) fülész szakorvosi lelet: ..........................................................................................................................................................................
13. Kiegészítő egyéb vizsgálatok: (laboratóriumi, rtg. szakorvosi leletek):
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
[65]
14. Psychológiai vizsgálat kelte: ........................ száma: .................................... eredménye:.......................................................................
a részletes vizsgálat eredménye:....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
IV.
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY
(Előzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)
………………………………………………..
Véleményezést végző orvos, szervezet
A vizsgálat eredménye alapján (név) ..........................................................................., forgalom lebonyolításával közvetlenül
összefüggő ............................................., munkakörben, ......... csoportba sorolt munkakör ellátására
ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS
Korlátozás megnevezése:..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje:.................................................................................
Felülvizsgálatra kötelezett: ......... év ........................... hó ............... napján.
MEGJEGYZÉS:............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................... év ................................ hó .............. nap.
…………………………………………………
véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos P. H.
V.
[66]
VI.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[2] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[4] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[5] Beiktatta az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.28.

[6] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[7] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[8] Beiktatta a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[9] Beiktatta a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[10] Megállapította a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.12.01.

[11] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[12] Megállapította a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.26.

[13] Megállapította a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.11.27.

[14] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[15] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § d) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § e) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[18] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[19] Megállapította a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.19.

[20] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[21] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[22] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § e) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[24] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[25] Módosította az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2018.01.28.

[26] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[27] Beiktatta a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[28] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[29] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § f) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[30] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § g) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[31] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § h) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[32] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § f) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[33] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § h) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[34] A felvezető szöveget módosította a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2012.12.01.

[35] Módosította a 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2012.12.01.

[36] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[37] Beiktatta az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.28.

[38] Beiktatta az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.28.

[39] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[40] Módosította az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2018.01.28.

[41] Beiktatta a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[42] Megállapította az 517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.28.

[43] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § g) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2016.07.28.

[45] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § i) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[46] Megállapította a 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.11.27.

[47] Megállapította a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.19.

[48] Megállapította a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.12.01.

[49] Megállapította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2016.07.28.

[50] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[51] Megállapította a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[52] Beiktatta a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[53] Beiktatta a 259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[54] Hatályon kívül helyezte a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § h) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.03.

[57] Beiktatta a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.07.28.

[58] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[59] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § a) pontja (lásd 6. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[60] Megállapította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2016.07.28.

[61] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § b) pontja (lásd 7. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[62] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § j) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[63] Módosította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2016.07.28.

[64] Módosította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2016.07.28.

[65] Módosította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2016.07.28.

[66] Módosította a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2016.07.28.

Tartalomjegyzék