309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott településeken megvalósuló, a vizek kártétele elleni védekezést és vízbázisvédelmi célokat szolgáló, vízgazdálkodási és kármentesítési célú projektekkel (a továbbiakban: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(1a)[1] A Kormány

a) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítja az 1a. mellékletben meghatározott településeken megvalósuló, a vízhiányos állapot javítását és helyreállítását szolgáló, környezetvédelmi cél megvalósítását elősegítő építmények és közcélú nyomvonalas építmények létesítésére vonatkozó projekteket (a továbbiakban: projektek);

b) kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a projektekkel összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához

szükségesek.

(2a)[2] Az (1a) bekezdés alkalmazásában a projektekkel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a projektek előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek;

b) a projektekhez közvetlenül kapcsolódó, a projekttel érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő építmények működését segítő - közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő - munkákkal függnek össze.

2. § (1)[3]

(2)[4] Az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap, a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás esetén tizenöt nap.

(3)[5] Az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - huszonegy nap.

(4)[6]

3. § A beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3/A. §[7] (1) A Kormány az 1. § (1a) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1a. melléklet szerinti főispánt jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként, aki figyelemmel kíséri a projektek megvalósítását.

(2) Az 1. § (1a) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóság és szakhatóság az 1a. melléklet szerinti főispán felhívására az engedélyezési eljárás állásáról tájékoztatást nyújt.

3/B. §[8] Ha a projektek közül valamelyik több vármegye vagy a főváros és valamely vármegye közigazgatási területét egyaránt érinti, a teljes projekt tekintetében az a hatóság és szakhatóság jár el, amelynek illetékességi területét a projekt a legnagyobb mértékben érinti, azzal, hogy

a) a hatóság és a szakhatóság az illetékességi területén kívül csak a projekt tekintetében, az azzal érintett területen jár el,

b) a hatóság és a szakhatóság a hatóságként, illetve szakhatóságként történő kijelölésről szóló kormányrendelet szerinti illetékességi területén kívül elvégzendő eljárási cselekményről az illetékes hatóságot és szakhatóságot előzetesen értesíti.

3/C. §[9] (1) A projektekkel érintett ingatlanokon az építési övezeti és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az irányadó hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha az irányadó hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A projektekkel érintett ingatlanokon

a) a vízhiányos állapot javításához, valamint a helyreállításhoz szükséges és kapcsolódó építmények, létesítmények elhelyezhetők, függetlenül az ingatlan hatályos övezeti besorolásától,

b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat, építési vonalat nem kell figyelembe venni,

c) az elő-, oldal- és hátsókertet nem kell tartani,

d) a maximális beépíthetőség ötven százalék.

(3) Ha a projektek szerinti tevékenység a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálata alapján a településrendezési tervvel nincs összhangban, de az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, a környezetvédelmi hatóság ezt a lehetőséget határozatban rögzíti, és előírja, hogy a tevékenység engedélyezését kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5/A. §[10] E rendeletnek a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (1a) és (2a) bekezdését, 2. § (2) és (3) bekezdését, 3/A-3/C. §-át, valamint 1a. mellékletét a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelethez

ABC
1.Beruházás megnevezéseBeruházás tartalmaBeruházással érintett települések
2.A Ráckevei (Soroksári)
Duna-ág és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés
és -rekonstrukció
A beruházás keretében a ráckevei Duna-ág biztonságos,
valamint a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget
garantáló üzemeltethetőségének biztosításához az 1956-os
árvíz során elpusztult tassi vízleeresztő műtárgy újjáépítése
történik meg.
Tass
3.Komplex Tisza-tó ProjektA beruházás keretében megtörténik
1. a Keleti-főcsatorna torkolati szakaszán a feliszapoltság
megszüntetése,
2. a Keleti-főcsatorna torkolati szakaszán hordalék- és
uszadékterelés,
3. a Keleti-főcsatorna beeresztőzsilipének rekonstrukciója,
4. a Keleti-főcsatorna balmazújvárosi bukójának
rekonstrukciója,
5. a Keleti-főcsatorna hajdúszoboszlói bukójának átépítése,
6. a Keleti-főcsatorna bakonszegi vízleadó műtárgyának
átépítése,
7. a Tiszalöki Öntözőrendszer vízleadó csatornájának
rekonstrukciója.
Tiszalök, Tiszavasvári, Balmazújváros, Bakonszeg,
Hajdúszoboszló
4.Marótvölgyi
belvízöblözet rendezése
A beruházás keretében megvalósul
1. a főnyedi szivattyútelep rekonstrukciója,
2. a Marótvölgyi-csatorna jó állapotba helyezése,
3. csatorna- és töltésépítés a 4+190 - 6+983 km szelvények
között,
4. műtárgyak építése (áteresz, surrantó),
5. 4 db szivárgóárok építése,
6. a Marótvölgyi-belvízcsatorna műtárgyainak (mobil
szivattyúállás, zsilip) építése,
7. a Zs1. jelű zsilipet megközelítő üzemi út építése,
8. az 52. számú híd építése,
9. a somogysámsoni övárok építése:
a) csatorna- és szakaszos töltésépítés,
b) 1. számú árok átalakítása,
c) műtárgyak építése (áteresz, surrantó, gázló),
d) déli lezáró töltés,
e) Cs3 jelű csappantyús áteresz a közút árkán,
f) üzemi útcsatlakozások,
g) 69. számú bújtató,
h) hídfelülvizsgálat és
i) észlelőpillérek építése.
Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Szegerdő
5.Az üzemirányítási és
a monitoring hálózat
fejlesztése
A beruházás keretében
1. a Tisza-völgyi monitoringhálózat továbbfejlesztése
(vízgyűjtő-monitoring továbbfejlesztése,
folyó-monitoringállomások továbbfejlesztése, építése,
továbbá árapasztó tározó monitoringállomások
továbbfejlesztése, építése),
2. mederfelmérések, mederadatbázis létrehozása,
3. több hullámtér-feltöltődési vizsgálat,
4. az árvízi tározók összehangolt előrejelző,
árapasztóhatás-elemző hidrológiai, hidraulikai modellezési
rendszerének kidolgozása,
5. tározó-igénybevételek gazdasági hatékonyságát
alátámasztó közgazdasági modellek kifejlesztése,
6. egységes szerkezetű tározó üzemirányítási szabályzatok
kidolgozása, üzemelési engedélyek módosítása,
7. az üzemirányítást támogató több informatikai és
adatátviteli fejlesztés, valamint
8. informatikai és mederfelmérési eszközök beszerzése
valósul meg.
Algyő, Tivadar, Szentes, Kunszentmárton, Békés, Jásztelek,
Tiszavárkony, Tiszabábolna, Kisköre, Tiszalök, Gibárt, Ládpetri,
Ónod, Záhony
6.Derecskei főcsatorna
korszerűsítése
A beruházás keretében megvalósul
1. a tápcsatorna és a derecskei öntöző főcsatorna, a Kösely
II. csatorna és a Hozmánvölgyi 3. számú csatorna fejlesztése
(tápcsatorna kotrása, víztartó képesség biztosítása,
szivattyútelep nyomóoldal-átalakítása, szivattyúteljesítmény
növelése, új csatorna építése, új vízkivételi műtárgy építése,
meglévő műtárgy átépítése),
2. a Derecske-Kisdűlői vízleadó útvonal fejlesztése és
a Derecske-Kisdűlői vízelvezető útvonal műtárgyainak
fejlesztése (szelvényméret bővítése, mederburkolás, műtárgy-
átalakítás, kotrás).
Hajdúszovát, Derecske, Tépe
7.Szeghalmi
belvízrendszer
vízrendezési főműveinek
rekonstrukciója
A beruházás keretében
1. 59,6 km belvízelvezető főcsatorna mederrekonstrukciója,
2. a Kernye I. szivattyútelep gépészeti rekonstrukciója
(szivattyúhajtások korszerűsítése, járókerékcsere,
a szivattyú épületének teljes felújítása a tetőszerkezet
kivételével, gravitációs tolózárház felújítása),
3. a Kernye II. szivattyútelep rekonstrukciója (gépészeti
felújítás - 2 db szivattyú felújítása, a Réthy kapu elektrifikálása,
a hidraulikai rendszer felújítása, korrózióvédelem, ideiglenes
elzárás),
4. a Kernye II. szivattyútelepen gépi gerebes gazkiszedő
műtárgy építése (felsőpályás),
5. a Macskás szivattyútelep rekonstrukciója (elektromos
kapcsolószekrények cseréje)
valósul meg.
Körösladány, Kertészsziget, Biharnagybajom, Nagyrábé és
Darvas települések külterülete
8.Hajdúhátsági Többcélú
Vízgazdálkodási
Rendszer fejlesztése
A beruházás keretében
1. a H-III-2 gravitációs mellékvezeték létesítése (vezetéképítés
6200 folyóméter hosszon),
2. műtárgyak építése (11 db vízleadó műtárgy),
3. a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer
szivattyútelepének felújítása [öltöző, tartózkodó
létesítmények felújítása (100 m2), 2 db szivattyú felújítása,
1 db új szivattyú beszerzése, udvartéri vezetékek cseréje,
szivattyúvezérlés kiépítése vezérlőteremben]
valósul meg.
Debrecen, Ebes, Balmazújváros
9.Mosoni-Duna
torkolati szakaszának
vízszint-rehabilitációja
A beruházás keretében a Mosoni-Duna torkolatának
áthelyezése és egy árvízkapu építése fog megtörténni, a
kapcsolódó, illetve kiegészítő beruházásrészekkel együtt.
Elsődleges feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására
a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek,
valamint a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati
vízszint visszaállítása.
Győr
10.Körösladányi duzzasztó
rekonstrukciója
A beruházás keretében megvalósuló projektelemek:
1. duzzasztómű-rekonstrukció (vasbeton műtárgy, üzemi
híd kezelőhelyiségének felújítása, billenőtáblás főelzárás
felújítása, korrózióvédelem, vagyonvédelem),
2. vízrajzi létesítmények rekonstrukciója (lapvízmércék
felújítása, távjelzős vízmércék és vízhozammérő létesítése),
3. magasépítmények rekonstrukciója, illetve építése
(üzemviteli épület és szolgálati lakás építészeti,
épületgépészeti felújítása),
4. burkolatok (mederburkolatok, üzemi utak) rekonstrukciója.
Körösladány
11.Gyálai Holt-Tisza
rekonstrukciója
A beruházás keretében
1. mederkotrás [15+500 - 18+660 km szelvények közötti
szakasz, 12+774 - 15+550 km szelvények közötti szakasz
(Fehérpart), 0+000 - 12+774 km szelvények közötti szakasz],
2. a Hattyasi szivattyútelep átalakítása, reverzibilissé tétele
vízkivételi művel (2000 l/s kapacitással),
3. új gyálai átjáróban tervezett vízkormányzó műtárgy
beépítése,
4. meglévő műtárgyak felújítása (röszkei, lisztesi, bodomréti és
szérűskerti átjárók felújítása),
5. vízminőségi monitoringrendszer kiépítése
(18+440 km szelvényben),
6. 1,2 km hosszúságban tanösvény létesítése,
7. szennyező források kizárása (Fekete-víz terhelését okozó
csurgalékvizek kizárása)
valósul meg.
Szeged, Röszke
12.A Szent László-patak
rehabilitációja
A beruházás keretében megvalósuló projektelemek:
1. mederrendezés
(4+773 - 48+983 km szelvények között szakaszosan),
2. fenntartó utak kialakítása
(új, szilárd burkolatú fenntartó sávkiépítése, meglévő
fenntartó utak felújítása),
3. műtárgy-rekonstrukció, -építés
(2 db duzzasztómű felújítása, 1 db lecsapolózsilip
rekonstrukciója, 2 db áteresz átépítése, 59 db oldalműtárgy
rekonstrukciója, a hidak védelmére hídalap-biztosítások, a
hidak környezetében mederburkolatok javítása, kialakítása,
a vízfolyás 44+544 km szelvényében a szükséges vízátvezető
képesség biztosítása érdekében a Mányi úti híd átépítése),
4. csabdi záportározó építése,
5. Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése
(árvízvédelmi mű építése a betorkolló árkokon új műtárgyak
építésével, illetve a meglévő műtárgyak felújításával
a 42+243 - 43+325 km szelvények között, mindkét parton
879 folyóméter hosszon),
6. növényzet-telepítés (10 km hosszon a medret kísérő
növényzet telepítése), parti zonáció helyreállítása,
7. monitoringrendszer fejlesztése
(1 db hidrometeorológiai, illetve csapadékmérő állomás
telepítése és távjelzősítése Tarján településen),
8. martonvásári mederőrtelep rekonstrukciója,
9. eszközbeszerzés [1 db nagy gémkinyúlású, forgó felsővázas,
lánctalpas hidraulikus kotró (14 m gémkinyúlással)
és 1 db hidraulikus működtetésű, nagy gémkinyúlású
mezőgazdasági vontatóra szerelt rézsűkasza].
Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Ercsi, Gyúró, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Tarján, Tordas
13.Belvízcsatornák
fejlesztése és
rekonstrukciója II.
A beruházás keretében megvalósul
1. a vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével
és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak
létesítésével a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően a jó
állapot, illetve a jó ökológiai állapot létrehozása, a degradált
állapot megszüntetése,
2. a vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása,
megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása,
3. a vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével,
rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével a
belvízi kockázat csökkentése,
4. a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében
megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme a folyók
vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek igénybevételével.
Kisújszállás, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Madaras,
Katymár, Hercegszántó, Bácsszentgyörgy, Dávod, Gara,
Érsekcsanád, Kalocsa, Foktő, Szakmár, Akasztó, Dunatetétlen,
Nyíregyháza, Nyírtelek, Kótaj, Ibrány, Berkesz, Kántorjánosi,
Laskod, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Ófehértó, Petneháza, Rohod,
Vaja, Botpalád, Túristvándi, Penyige, Zajta, Rozsály, Gacsály,
Jánkmajtis, Darnó, Kisszekeres, Kocsord, Nagyecsed,
Nyírcsaholy, Győrtelek, Porcsalma, Szamossályi, Bátorliget,
Hejőkürt, Ecsegfalva, Dévaványa, Szeghalom, Füzesgyarmat,
Körösladány, Kertészsziget, Gyomaendrőd, Túrkeve, Mezőtúr,
Vésztő, Zsadány, Körösújfalu, Biharugra, Körösnagyharsány,
Okány, Komádi, Körösszakál, Geszt, Doboz, Tarhos, Bélmegyer,
Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Sarkad, Kötegyán, Újszalonta,
Méhkerék, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Gyula, Békéscsaba,
Elek, Kétegyháza, Murony, Szabadkígyós, Újkígyós, Lőkösháza,
Nagykamarás, Telekgerendás, Csárdaszállás, Kamut, Hunya,
Szarvas, Kondoros, Örménykút, Bánkút, Csabaszabadi,
Gerendás, Csorvás, Kétsoprony, Nagyszénás, Gádoros, Kardos,
Csabacsűd, Békésszentandrás, Kevermes, Medgyesegyháza,
Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Orosháza, Karcag, Berekfürdő,
Pálmonostora, Petőfiszállás, Kiskunfélegyháza, Fülöpjakab,
Bugac, Gátér, Tömörkény, Városföld, Kecskemét, Kunszállás,
Baks, Dóc, Csanytelek, Csengele, Harkakötöny, Jászszentlászló,
Kiskunmajsa, Szank, Szegvár, Álmosd, Ártánd, Bagamér,
Bakonszeg, Balmazújváros, Bedő, Berekböszörmény,
Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Bocskaikert,
Bojt, Csökmő, Darvas, Debrecen, Derecske, Egyek, Folyás,
Földes, Furta, Fülöp, Gáborján, Görbeháza, Hajdúbagos,
Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló, Hencida, Hortobágy, Hosszúpályi, Kaba,
Kokad, Kóróssziget, Konyár, Körösszegapáti, Létavértes,
Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Mikepércs,
Monostorpályi, Nádudvar, Nagyhegyes, Nagykereki, Nagyrábé,
Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírbéltek, Nyírlugos,
Nyírmártonfalva, Penészlek, Polgár, Püspökladány, Sáránd,
Sárrétudvari, Tetétlen, Tiszacsege, Tiszadorogma, Tiszafüred,
Tiszakeszi, Tiszanagyfalu, Tiszagyulaháza, Tiszavasvári, Újiráz,
Újtikos, Újszentmargita, Váncsod, Vekerd, Zsáka
14.Védképesség
helyreállítása az
I. rendű árvízvédelmi
fővédvonalakon
A beruházás keretében
1. az árvízvédelmi töltés altalaj-állékonysága növelésének
biztosítása,
2. a védvonalak önszilárduló résfallal történő megerősítése,
3. szádlemezek leverése,
4. mélyszivárgórendszerek kiépítése,
5. máglyafal rekonstrukciója,
6. agyagfog és agyagpaplan kiépítése,
7. leterhelő szőnyeg és nyomópadka létesítése,
8. műtárgy-rekonstrukció (Báta I. műtárgy és Kiséri zsilip
rekonstrukciója, Porkolátoki csatorna csőcseréje)
valósul meg.
Komádi, Békésszentandrás, Magyarhomorog, Mezőtúr,
Pócsmegyer, Csongrád, Gerjen, Nagyecsed, Patak, Mérk,
Nyírcsaholy, Adony, Cún, Báta, Csépa, Szentes, Nagykörű, Fadd,
Dunaszeg, Szeghalom, Hatvan, Szekszárd, Tiszabura, Szarvas,
Sióagárd, Szigetmonostor, Ásványráró, Törökszentmiklós,
Nagytőke, Ipolyvece, Madocsa, Homorúd, Tésenfa,
Gyomaendrőd, Szaporca
15.Nagyműtárgyak
fejlesztése és
rekonstrukciója
A beruházás keretében állami tulajdonban és vízügyi
igazgatóságok kezelésében lévő nagyműtárgyak
(7 db) átfogó fejlesztése és rekonstrukciója valósul meg, amely
révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozásmentes
üzemszerű működése és fenntartása.
A rekonstrukcióval érintett nagyműtárgyak: Kiskörei vízlépcső,
Deák Ferenc zsilip, dunakiliti vízlépcső, Kvassay hajózsilip,
nicki duzzasztó, góri tározó zsilipje, Nyugati főcsatorna
beeresztőzsilip. A műtárgyak vasbeton, betonszerkezeteinek,
acélszerkezeteinek, villamos és irányítástechnikai
berendezéseinek, emelőberendezéseinek, darupályáinak,
gépészeti berendezéseinek részben vagy egészben történő
rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történik meg, továbbá
ahol szükséges, a fejlesztés kiegészítő gépészeti szerkezetek
beépítésével valósul meg.
Kisköre, Dunakiliti, Nick, Baja, Budapest, Gór, Tiszavasvári
16.Tiszalöki vízlépcső
és hajózsilip
rekonstrukciója
A beruházás keretében a Tiszalöki Vízlépcső (vízügyi
kezelésben lévő része) átfogó fejlesztési és rekonstrukciós
munkáinak végrehajtása valósul meg, amelynek révén
biztosítható lesz a kiemelt jelentőségű vízépítési
létesítmény biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű
működése, fenntartása annak érdekében, hogy a műtárgy a
vízelosztásban, az árvízvédelemben, a folyógazdálkodásban,
a hajózás területén és a környezeti kockázatok kezelése terén
elláthassa feladatát és tovább tudja szolgálni Északkelet-
Magyarországot és a Tiszántúl térségét.
A beruházás keretében a duzzasztómű gépészeti
berendezéseinek és tábláinak a felújítása, a műtárgy
betonszerkezeteinek átfogó vizsgálata és javítása, a hajózsilip-
támkapuk átépítése és a gépészeti rendszer felújítása,
iszapkotró és -továbbító rendszer kiépítése, továbbá a
partbiztosítások és vezetőművek átépítése valósul meg.
A beruházás keretében a kiszolgáló infrastruktúra
(megközelítő és egyéb üzemi utak, monitoringhálózat)
fejlesztése, kiépítése, rekonstrukciója is megtörténik.
Tiszalök
17.Szekszárd, Lőtéri
vízbázis kármentesítése
A beruházás célja a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott
környezeti kockázatot jelentő talaj- és talajvíz-szennyeződés
felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának
megfigyelésére alkalmas monitoringrendszer kiépítése és
működtetése.
Szekszárd
18.Vízgazdálkodási
fejlesztések a
Felső-Tisza-vidéken
A fejlesztés keretében sor kerül a Máriapócsi- és
Kállai-főfolyások völgyében, a befogadó Lónyay-főcsatorna
egyes vízi létesítményeinek, a Kraszna-csatorna torkolati
szakaszának, valamint a Belfő-csatorna alsó és középső
vízgyűjtőjének teljes körű felújítására és fejlesztésére.
Kótaj, Újfehértó, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nagykálló, Székely,
Laskod, Levelek, Rohod, Vaja, Kántorjánosi

1a. melléklet a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelethez[11]

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektek

ABCD
1.A projekt elnevezéseA projekttel érintett településekA projekt tartalmaKoordinációra kijelölt főispán
2.A Kiskunsági főcsatorna
és a Duna-völgyi
főcsatorna vízkészlet
növelése
Alsónémedi, Akasztó,
Apaj, Bugyi, Császártöltés,
Dabas, Dömsöd, Dunapataj,
Dunatetétlen, Dunavecse,
Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Kecel, Kiskőrös,
Kiskunlacháza, Kunpeszér,
Kunszentmiklós, Öregcsertő,
Solt, Soltszentimre,
Szabadszállás, Szakmár,
Szalkszentmárton, Tass
A projekt egyrészt 51 km
hosszúságú nyíltfelszínű csatorna
rekonstrukciójára, valamint
vízkormányzást biztosító műtárgyak
és szivattyútelepek felújítására
irányul.
A projekt másrészt a Kiskunsági-
főcsatorna, a Duna-völgyi-főcsatorna
és az ahhoz tartozó főművi csatornák
mederrendezésére szolgál (összesen
229 km hosszúságban).
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
3.Északi regionális
vízpótlás és
vízvisszatartás
Alsónémedi, Abony, Albertirsa,
Bugyi, Cegléd, Ceglédbercel,
Csemő, Csévharaszt, Csongrád,
Dabas, Dánszentmiklós,
Dunaharaszti, Gátér, Hernád,
Inárcs, Jászkarajenő, Kakucs,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Kocsér, Kőröstetétlen,
Kunpeszér, Lajosmizse,
Lakitelek, Mikebuda,
Nagykőrös, Nagyrév,
Nyárlőrinc, Nyársapát, Ócsa,
Örkény, Pusztavacs, Szentkirály,
Táborfalva, Taksony,
Tatárszentgyörgy, Tiszaalpár,
Tiszajenő, Tiszakécske,
Tiszavárkony, Tószeg, Törtel,
Újhartyán, Újlengyel
A projekt a Homokhátság
északi gerincének vízpótlását
szolgálja, a Duna-Tisza-csatorna
rekonstrukciójával és kapacitása
bővítésével, víztározó és vízellátó
gerinc építésével, Dunaharasztinál
új vízszintszabályozó komplex
műtárgy létesítésével.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
4.Keleti vízpótlás és
vízvisszatartás
Lakitelek, Nyárlőrinc,
Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszasas,
Tiszaug
A projekt a Tisza vízkészletének
felvezetésével a Homokhátság keleti
részének vízpótlását szolgálja.
Lakitelek és Szentkirály vízellátásához
egy új tiszai vízkivétel létesül
2,0 m3/s vízhozammal. Továbbá
kapacitásbővítéssel átépül a lakiteleki
öntözőcsatorna.
Tiszaalpár és Nyárlőrinc vízellátása
érdekében átépül az egykori
tiszaalpári vízellátó rendszer,
amelynek keretében létesül egy
új tiszai vízkivételi szivattyútelep
2,6 m3/s vízhozammal.
Megvalósul a holtágrendszer
(Szikrai-Holt-Tisza-összekötő csatorna
- Alpári-Holt-Tisza) mederkotrása
3,2 km hosszúságban, valamint
160 ha területű tározó is létesül.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
5.Kígyós rendszer
vízpótlása
Bócsa, Bácsalmás, Bácsbokod,
Bácsborsód, Bácsszőlős,
Borota, Császártöltés,
Csávoly, Érsekhalma, Fajsz,
Felsőszentiván, Hajós,
Jánoshalma, Kaskantyú,
Katymár, Kéleshalom,
Kiskunhalas, Kunfehértó,
Madaras, Mátételke, Mélykút,
Miske, Pirtó, Rém, Soltvadkert,
Tataháza, Tázlár
A projekt a Büdös-tói-csatorna és
a csatlakozó csatornák
felülvizsgálatára és rekonstrukciójára
irányul (16,8 km hosszúságban).
Ezen kívül a projektben
a Kígyós-vízrendszer (Felső-Bácska)
vízellátásának fejlesztése is
megvalósul. A dunai vízkivételhez
kapcsolódó fejlesztés az aszály
okozta károkat mérsékli.
A projektben új tározók is létesülnek
113 ha területtel és 2,3 millió m3
kapacitással.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
6.Déli regionális vízpótlásÁsotthalom, Baks,
Balástya, Balotaszállás,
Bócsa, Bordány, Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csanytelek, Csengele,
Csólyospálos, Domaszék,
Forráskút, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kelebia,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Kistelek, Kisszállás, Kömpöc,
Kunfehértó, Mórahalom,
Pálmonostora, Petőfiszállás,
Pirtó, Pusztamérges, Röszke,
Ruzsa, Szank, Szatymaz, Tázlár,
Tömörkény, Üllés, Zákányszék,
Zsana, Zsombó
A projekt a meglévő vízhálózat
vízkormányzási feltételeinek javítása
mellett megteremti Kiskunmajsa és
Kistelek térségében a vízvisszatartás
lehetőségét, 21 új, összesen
1850 ha, 28,0 millió m3 kapacitású
puffertározó és 18 ökológiai tározó
létesítésével. E tározókból valósulna
meg Bács-Kiskun vármegye és
Csongrád-Csanád vármegye mély
fekvésű területeinek vízellátása.
A hiányzó vízkészletet a tervezett
dunai vízkivétel biztosítja.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
7.Közép-homokhátsági
szikes tavak vízpótlása
Ágasegyháza, Csengőd,
Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák,
Kunadacs, Orgovány, Páhi,
Soltszentimre, Szabadszállás
A projekt a Közép-Homokhátság
területén az élővilág megőrzését és
természetes élőhelyek kiterjesztését
szolgálja, vízvisszatartással és
vízpótlással a Duna-völgyi-
főcsatornából. A vízkivétel érdekében
a DVCS-n Fülöpszállás térségében
egy új duzzasztómű létesül.
A szikes tavak a meglévő felszíni
csatornahálózaton keresztül, illetve
közvetlenül az újonnan létesítendő
nyomócsőről táplálhatók.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán
8.Új dunai fővízkivételi
szivattyútelep
létesítése a déli
területek vízpótlásához
Fajsz, Császártöltés, Hajós,
Kéleshalom, Kiskunhalas,
Kunfehértó, Miske
A projekt új dunai vízkivételi mű
kialakítását célozza Fajsz településen.
A Duna vize a vízkivételi helytől
új létesítésű nyomóvezetéken
és nyomócsövön át jut el
a célterületekre.
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatalt
vezető főispán

2. melléklet a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

20. az 1-19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.12.20.

[2] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.12.20.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[5] Módosította az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[8] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[9] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[10] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.12.20.

[11] Beiktatta az 552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.12.20.

Tartalomjegyzék