343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésének 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19. és 55. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Bt. vhr.) 23/B. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bt. 38/A-38/F. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan értékcsökkenéséért, az abban keletkező kár miatt fizetendő kártérítés vagy kártalanítás összegében a Bt. 38/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes (a továbbiakban: engedélyes) és az idegen ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) állapodik meg. Az ingatlan tulajdonosa a kártalanítás összegében történő megállapodáson túl a megállapodás megkötését további feltételhez nem kötheti. Az engedélyes ajánlatát a Bt. 38/A. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott jogot alapító határozat végrehajthatóvá válásától számított 15 napon belül köteles igazolható módon megküldeni. Megállapodás hiányában az engedélyes az engedélyben foglalt munkálatokat csak akkor kezdheti meg, ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos részére átadta, vagy annak az ingatlantulajdonos részére történő bírósági letétbe helyezését kezdeményezte bírói letéti számlára történő átutalással, és erről az átutalás bizonylatával az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor, az engedélyes köteles erről a munkálat megkezdését engedélyező hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg tájékoztatni. Az ingatlan tulajdonosa az engedélyesnek a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását további feltételhez, díj vagy költség fizetéséhez nem kötheti, nem teheti függővé külön megállapodás megkötésétől vagy nyilatkozat megtételétől. Amennyiben a Bt. 38/A. § (5a) bekezdésében foglalt esetben a közterület igénybevételével okozott károkért fizetendő kártalanítás kapcsán a közterület tulajdonosa és az engedélyes vagy az építtető nem tud megállapodni, az engedélyes vagy az építtető a munkálatokat akkor kezdheti meg, ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos részére átadta, vagy annak az ingatlantulajdonos részére történő bírósági letétbe helyezését kezdeményezte bírói letéti számlára történő átutalással, és erről az átutalás bizonylatával az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően értesítette. (1a) A Bt. 38/C. és 38/D. §-ában meghatározott létesítmények üzemeltetésére megállapított vezetékjog vagy használati jog esetén az engedélyes a vezetékjogot vagy használati jogot alapító határozat végrehajthatóvá válásától számított 15 napon belül köteles az (1) bekezdésben előírt kártalanítási összeget az ingatlantulajdonos részére átadni vagy azt az ingatlantulajdonos részére - bírói letéti számlára történő átutalással - bírósági letétbe helyezni."

(2) A Bt. vhr. 23/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a Bt. 38/A. § (1) bekezdése szerinti jogok alapján végzett munkával vagy a Bt. 38. § (4) bekezdése szerinti helyreállítási kötelezettség nem vagy nem megfelelő végzésével összefüggő kárt és kártalanítási összeget az engedélyes az ingatlan tulajdonosának nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott és az ingatlantulajdonos által át nem vett összeg, valamint a bírósági letétbe helyezett összeg a kárt nem fedezi, a károsult a további igényét bírósági eljárás során érvényesítheti."

2. § Hatályát veszti a Bt. vhr. 23/B. § (1b) bekezdése.

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] a következő fejezettel egészül ki:

"BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

5/C. § A környezethasználó félévente utólagosan köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére a 22 kV feletti, de 35 kV alatti légvezeték létesítésére vonatkozó tevékenység megvalósítását. A bejelentéssel egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A környezetvédelmi hatóság a bejelentés tudomásulvételéről a bejelentőt negyven napon belül tájékoztatja."

4. § A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) a következő alcímmel és 9/B. §-sal egészül ki:

"Más szerv nyilatkozata vagy eljárása

9/B. § Ha a csatlakozási igény teljesítése során a közcélú hálózat rendelkezésre állásához a hálózati engedélyes más szerv nyilatkozatának beszerzését vagy eljárása lefolytatását kezdeményezte, a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni és annak eredményéről a hálózati engedélyest tájékoztatni, azzal, hogy amennyiben a szerv nyilatkozatát, illetve eljárását a megadott időtartamban nem teljesíti az engedélyes felé, úgy nyilatkozatát megadottnak, illetve eljárását lefolytatottnak és azt lezáró döntését hozzájáruló döntésnek kell tekinteni."

6. § A VET Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A VET Vhr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 10. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A VET 121. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt kártalanítás összegét az ingatlantulajdonosnak átadta, vagy annak az ingatlantulajdonos részére történő bírósági letétbe helyezését kezdeményezte bírói letéti számlára történő átutalással, és erről az átutalás bizonylatával az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon értesítette. Ha a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor, az engedélyes köteles erről az engedélyező hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg tájékoztatni.

(1a) Az ingatlan tulajdonosa a kártalanítás összegében való megállapodáson túl a megállapodás megkötését további feltételekben való megállapodáshoz nem kötheti, továbbá a hálózati engedélyesnek a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását további feltételhez, díj vagy költség fizetéséhez nem kötheti, nem teheti függővé külön megállapodás megkötésétől vagy nyilatkozat megtételétől."

9. § A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. § (1) Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait az 1. számú melléklet és a csatlakozási díjakat megállapító jogszabály tartalmazza.

(2) Ha a csatlakozási igény teljesítése során a hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításához a földgázelosztó más szerv nyilatkozatának beszerzését vagy eljárása lefolytatását kezdeményezte, a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatni azzal, hogy amennyiben a szerv nyilatkozatát, illetve eljárását a megadott időtartamban nem teljesíti az engedélyes felé, úgy nyilatkozatát megadottnak, illetve eljárását lefolytatottnak és azt lezáró döntését hozzájáruló döntésnek kell tekinteni."

12. § (1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

13. § A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

6. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdés d) pontja.

15. § Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

16. § Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A víziközmű-szolgáltató az évi egy elszámoló számla mellett évi legalább 3, de legfeljebb 11 részszámlát bocsát ki. Többhavi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz."

8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 6. §, a 9. §, a 13. §, a 17. §, az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 8. melléklet 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. §, a 8. §, a 12. § (2) bekezdése, a 14-16. §, a 6. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. § (3) bekezdése és a 7. melléklet 2018. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 76. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

76.Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)légvezetéknél 35 kV-tól

2. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.8. és 4.9. alponttal egészül ki:

"4.8. Az egyetemes szolgáltató adott alkalommal legfeljebb három, egymást követő időközre vonatkozó részszámlát bocsáthat ki.

4.9. Ha az egyetemes szolgáltató adott alkalommal több részszámlát bocsát ki, akkor az egyes részszámlák esedékessége között legalább 30 napnak kell lennie"

3. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 2. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. Ha az igénybejelentés alapján vagy hiánypótlási felszólítás esetén a hiánypótlás alapján sem egyértelmű, hogy az igény megvalósításához szükséges-e csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítése vagy bővítése, a hálózati engedélyes az igénybejelentés, illetve a hiánypótlás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül helyszíni felülvizsgálatot tart. Ha a helyszíni felülvizsgálat eredményeképpen a hálózati engedélyes azt állapította meg, hogy

a) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését nem igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek a felülvizsgálat napjától számított 5 munkanapon belül küldi meg,

b) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek a felülvizsgálat napjától számított 8 munkanapon belül küldi meg.

Ha a csatlakozási igény teljesítéséhez szükséges feltételek megállapítása csak a közcélú elosztóhálózat terhelésmérés-adatainak kiértékelését követően állapítható meg, akkor a hálózati engedélyes a helyszíni felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül elvégzi a szükséges terhelésmérést és ajánlatát, majd a tájékoztatót az igénybejelentőnek a terhelésmérés befejezésének napjától számított 3 munkanapon belül küldi meg."

2. A VET Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont m) alpont ma) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontját, amely nem lehet későbbi az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60. napnál, kivéve, ha az igénybejelentő későbbi időponttal kéri. A határidőbe nem számít bele)

"ma) más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a hálózati engedélyes a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles kezdeményezni,"

3. A VET Vhr. 2. számú melléklet 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13.2. A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó bejelentés esetében a hálózati engedélyes köteles a csatlakozó- és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben történő rögzítésére. Ennek elvégzése érdekében a hálózati engedélyes a bejelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles az igénybejelentővel időpontot egyeztetni. Az egyeztetett időpont nem lehet későbbi, mint a bejelentést követő 5. munkanap, kivéve, ha azt az igénybejelentő későbbi időpontra kéri. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó vagy az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a hálózati engedélyes köteles a felhasználónak és új felhasználó esetében az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, további egy példányát megőrizni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes."

4. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

6.Minden eljárásban, ha az eljárás
honvédelmi vagy katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületén tervezett építmény
vagy annak biztonsági övezete
érinti a védőterületet.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további
feltételek mellett biztosíthatóak-e.
honvédelemért
felelős miniszter

2. A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

1.a) Termőföldön megvalósuló építmény
vagy tevékenység esetében, az elvi építési
és a bontási, valamint az előmunkálati
jog, az üzemeltetési engedélyezési eljárás
kivételével, továbbá az olyan szabadvezeték-
engedélyezési eljárás kivételével, ahol
a létesítendő hálózat oszlopain kívül csak
a biztonsági övezete érinti a termőföldet.
A termőföld minőségi védelme.
b) Erdőben megvalósuló vagy a megvalósítás
során erdőre, az erdő talajára, vízháztartására
vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetében, elvi építési,
használatbavételi és bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

5. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 3.5. pont e) alpont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gázigénylő számára adott ajánlatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának időpontját, amely nem lehet későbbi, mint az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60 nap, kivéve, ha a gázigénylő ennél későbbi időpontra kéri. A határidőbe nem számít bele)

"eb) más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a földgázelosztó a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles kezdeményezni,"

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.3. pontjában a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "8 munkanapon belül" szöveg lép.

6. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3. Az ellenőrzést - a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban - a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről nyilvántartást vezetni."

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 6.8. ponttal egészül ki:

"6.8. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát a földgázelosztó a tervezett fűtési idényen kívüli időpontban végezheti el, amely időpontot megelőzően legalább 60 nappal köteles értesíteni erről a felhasználót."

3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 14.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14.1. A földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a készülék vagy a teljes felhasználási hely kizárásával a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles."

4. Hatályát veszti a Get. Vhr. 1. számú melléklet 14.2. pontja.

7. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. A kiviteli tervet a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálja."

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.1. Az elkészült gázszerelés ellenőrzését a gázfogyasztó készülékcsere kivételével az ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a földgázelosztónál, a gázfogyasztó készülékcsere esetén a tervezőnél. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi el."

3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3. Az ellenőrzést - a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban - a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről nyilvántartást vezetni."

4. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 6.9. ponttal egészül ki:

"6.9. Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással."

8. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 2. számú melléklet 6. pontja a következő 6.16. és 6.17. alponttal egészül ki:

"6.16. Az egyetemes szolgáltató adott alkalommal legfeljebb három, egymást követő időközre vonatkozó részszámlát bocsáthat ki.

6.17. Ha az egyetemes szolgáltató adott alkalommal több részszámlát bocsát ki, akkor az egyes részszámlák esedékessége között legalább 30 napnak kell lennie."

9. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gázipari sajátos építmények:)

"3.1. földgáz-célvezeték és a 250 métert meghaladó földgáz-elosztóvezeték, valamint tartozékai,"

10. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

1. Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]

"1.4. Gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 250 méterrel történő - nem leágazásnak minősülő - meghosszabbítása."

Tartalomjegyzék