53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 35-37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában, a 21. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában, és a 48. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1.[1]

1. §[2]

2.[3]

2. §[4]

3.[5]

3. §[6]

4. §[7]

4.[8]

5. §[9]

5.[10]

6. §[11]

6.[12]

7. §[13]

7.[14]

8. §[15]

8.[16]

9. §[17]

9.[18]

10. §[19]

10.[20]

11. §[21]

11.[22]

12. §[23]

12/A. §[24]

II. FEJEZET

12.[25]

13. §[26]

14. §[27]

13.[28]

15. §[29]

16. §[30]

17. §[31]

18. §[32]

19. §[33]

14.[34]

20. §[35]

21. §[36]

21/A. §[37]

22. §[38]

23. §[39]

23/A. §[40]

24. §[41]

15.[42]

25. §[43]

26. §[44]

27. §[45]

16.[46]

28. §[47]

17.[48]

29. §[49]

30. §[50]

31. §[51]

18.[52]

32. §[53]

III. FEJEZET

33. §[54]

34. §[55]

34/A. §[56]

IV. FEJEZET

A BÁNYAFELÜGYELET ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

35. §[57] A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörében ellenőrzi, hogy[58]

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházás-lebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e,

c)[59] az építőipari kivitelezési tevékenység a végleges építésügyi hatósági engedély, a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

d) az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e,

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e,

f) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e,

g) az építtető a jogszabályban meghatározott esetekben és módon bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, vagy az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg,

h) az építési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

36. §[60] A bányafelügyelet építésügyi és építésfelügyeleti eljárására az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 64-66. §-ában foglalt rendelkezések kivételével - nem kell alkalmazni.

19.[61]

37. §[62]

20.[63]

38. §[64]

21. A bírság mértéke és megállapítása

39. § (1) A bányafelügyelet elnökének rendeletében meghatározott, a bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények és bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek esetén a bírság mértéke:[65]

a) engedély nélküli építés esetében - a készültségi fok figyelembevételével meghatározott - a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 50%-a,

b) engedélytől eltérő építés esetében - a készültségi fok figyelembevételével meghatározott - a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 40%-a,

c) engedély nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének 20%-a,

d) bejelentés nélküli építés esetében - a készültségi fok figyelembevételével meghatározott - a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 30%-a,

e) bejelentéstől eltérő építés esetében - a készültségi fok figyelembevételével meghatározott - a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 20%-a,

f)[66] bejelentés nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének 15%-a,

g)[67] a településrendezési eszközök és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások és biztonsági szabályzatok megszegésével történő létesítés esetében építés esetében - a készültségi fok figyelembevételével meghatározott - a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének, bontás esetében könyvszerinti értékének 10%-a vagy

h)[68] engedély nélküli használat esetén a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 20%-a,

de legalább ötszázezer forint, legfeljebb tízmillió forint.

(2)[69] Ha a sajátos építmény vagy sajátos építményrész kivitelezését az építési vagy a bontási engedély közlését követően, de annak véglegessé válása előtt kezdték meg, kivéve, ha az engedélyt azonnal végrehajthatónak nyilvánították, és később az építési vagy a bontási engedély változatlan tartalommal véglegessé válik, akkor a bírság mértéke az (1) bekezdésben meghatározott mérték 50%-a.

(3) A bírság mértékét - a kerekítés általános szabályai szerint - ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(4)[70] Fennmaradási engedély esetében nem szabható ki a bírság, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben az építésügyi bírság kiszabására meghatározott határidő eltelt, vagy a szabálytalan állapot - e határidőn belül - legalább már egy éve a bányafelügyelet tudomására jutott.

(5)[71] A bírság megfizetéséről szóló határozat kötelezettje az építtető.

40. §[72]

V. FEJEZET

41. §[73]

42. §[74]

43. §[75]

44. §[76]

22.[77]

45. §[78]

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. március 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-45. §, a 47. §, a 48. § a) pontja és az 1-7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

47. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt megkezdett, de 10 évnél nem régebbi és a hatálybalépést követően a bányafelügyelet tudomására jutott szabálytalan építkezések esetében az építés időpontjában hatályban volt, a sajátos építményre vagy építészeti-műszaki megoldásra vonatkozó jogszabályok és általános érvényű szakmai szabályok szerint kell eljárni.

48. § Hatályát veszti

a)[79]

b)[80]

49. §[81]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[82]

2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[83]

3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[84]

4. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[85]

5. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[86]

6. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[87]

7. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[88]

8. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[89]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[57] Megállapította az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[58] A nyitó szövegrészt módosította a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.02.01.

[59] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 386. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[60] Megállapította az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[65] A nyitó szövegrészt módosította a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.02.01.

[66] Megállapította az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[67] Módosította a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2015.01.11.

[68] Beiktatta az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[69] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 386. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[70] Beiktatta a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.02.01.

[71] Beiktatta a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.02.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 194. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2015.04.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2022.02.01.

Tartalomjegyzék