345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezi, ha)

"e) a kérelmező szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban."

2. § Az R1. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vagyoni biztosíték mértéke)

"b) kölcsönzési tevékenység folytatása esetén tízmillió forint."

3. § Az R1. 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatalnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:)

"b) a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, adószámát,"

4. § Az R1. 16. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal)

"c) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót, ha az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból."

5. § Az R1. 18. §-a a következő (1b)-(1f) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)

a) 1. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdés e) pontját,

b) 2. §-ával megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját,

c) 3. §-ával megállapított 8. § (5) bekezdés b) pontját,

d) 4. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdés c) pontját

a nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell.

(1c) A módosításoknak való megfelelést a nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozásoknak a Módr. 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot követő három hónapon belül kell a nyilvántartó kormányhivatal felé igazolniuk. A kormányhivatal az igazolást elmulasztó munkaerő-kölcsönzőt törli a nyilvántartásból.

(1d) A nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozás az általa befizetett vagyoni biztosítéknak az e rendelet - Módr. 2. §-ával megállapított - 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összegre történő kiegészítését a letéti szerződés módosításával igazolja.

(1e) A nyilvántartásba vett és a módosítással érintett vállalkozás az adószámát a Módr. 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül jelenti be a nyilvántartó kormányhivatal részére.

(1f) A nyilvántartó kormányhivatal a - Módr. 1. §-ával megállapított - 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel fennállását hivatalból ellenőrzi."

6. § (1) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének október 15. napjáig

a) az adatszolgáltatásra kötelezett

aa) Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága,

ab) fenntartó,

ac) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a miniszternek elektronikus úton,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak, önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,

c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának megküldi."

8. § Az R2. 10. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében az államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozott, az államháztartás szakágazati rendje szerinti hat számjegyű kóddal jelzett államháztartási szakfeladat négy számjegyű TEÁOR-kódnak való megfeleltetése."

9. § Az R2.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az "a központi illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIR)" szövegrész helyébe az "a központosított illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIRA)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "a KIR-hez," szövegrész helyébe az "a KIRA-hoz," szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő harmadik hónap 15. napjáig," szövegrész helyébe a "reprezentativitás megállapítása évének október 31. napjáig," szöveg,

d) 9. § (1)-(3) bekezdésében az "a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül" szövegrész helyébe a "legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének utolsó napjáig" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R2. 3. § (1) bekezdésében a "területi (megyei) vagy települési szintű" szövegrész.

3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 3. pontjában az "öt százalékát" szövegrész helyébe a "tíz százalékát" szöveg lép.

4. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik."

(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon - március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig - kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott - negyedéven belül összesített - összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el."

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 21. alcímmel egészül ki:

"21. Szerencsejáték üggyel kapcsolatos különös illetékesség

55. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság által elkobzott dolog értékesítése, illetve megsemmisítése érdekében az elkobzott dolog helye szerinti megyei igazgatóság intézkedik."

6. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § E rendeletnek az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr.) megállapított 28. §-át a Módkr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. § Az R4. 28. §-ában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatalt" szövegrész helyébe a "szerencsejáték-felügyeleti hatóságot" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 3-4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 345/2017. (XI.16.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A bejelentő neve, székhelye, adószáma, cégszerű aláírása."

2. melléklet a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. A kérelmező adatai:
1. A kérelmező neve, címe, telefonszáma:
............................................................................................
2. A szervezet formája:
...........................................................................................................................
3. A kérelmező székhelye, címe:
...........................................................................................................................
4. A kérelmező telephelye(i), címe:
...........................................................................................................................
5. A kérelmező adószáma:
...........................................................................................................................
6. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:
...........................................................................................................................
7. Közhasznú munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)"

Tartalomjegyzék