34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: 9/1993. NM rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 9/1993. NM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 9/1993. NM rendelet 15. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti esetben az aktív fekvőbeteg hátteret biztosító fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézmény az egynapos ellátást végző járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményektől az aktív fekvőbeteg háttér biztosításáért térítési díjat nem kérhet."

3. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

3. § A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: 59/2007. EüM rendelet) 2. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"b) a beteg "Magyar igazolványának", "Magyar hozzátartozói igazolványának" vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,"

4. § Az 59/2007. EüM rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelettel megállapított 2. § (2a) bekezdés b) pontját a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet "7060 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint" megjelölésű részében az "Adagolás: 400,0 mg/m2 per.os." szövegrész helyébe az "Adagolás: 400,0 mg per.os." szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

1. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 06", "06P", "285C" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 06Emésztőrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
06P285CEmésztőrendszer egyéb műtétei13781,58105
"

2. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 07", "07P", "345D" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 07Máj- és hasnyálmirigy betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
07P345DCholecystectomia laparoscopica12551,43213
"

3. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 08", "08P", "3780" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
08P3780Rutin hát-, nyakműtétek14071,68969
"

4. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 09", "09P", "4970" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 09Emlő- és bőrbetegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
09P4970Pilonidalis műtétek12950,53844
"

5. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 10", "10P", "533B" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 10Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
10P533BPajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb
műtétei
12551,14903
"

6. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 13", "13P", "6520" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
13P6520Női reproduktív rendszer egyéb műtétei13581,33279
"

7. A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet "** Főcsoport: 16", "16P", "7420" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 16Vér- és vérképzőrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
16P7420Vérképző szervek egyéb műtétei12740,58086
"

2. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

1. A 9/1993. NM rendelet 4. számú melléklet 125/k. pontja a "2894" megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

"2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet"

2. Hatályát veszti a 9/1993. NM rendelet 4. számú melléklet 24., 93/c., 93/d., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d. és 110/e. pontjában az "N587" megjelölésű sor.

3. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

1. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 15. számú melléklet Pszichiátriai gondozás keretében: megjelölésű rész "96216" és "96217" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

"96216 Suboxone leszoktató kezelés 544

96217 Suboxone fenntartó kezelés 272"

2. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 15. számú melléklet Addiktológiai gondozás keretében: megjelölésű rész "96216" és "96217" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

"96216 Suboxone leszoktató kezelés 544

96217 Suboxone fenntartó kezelés 272"

Tartalomjegyzék