11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) daganatellenes terápia protokoll (protokoll): a daganatellenes terápia OENO kóddal azonosított kezelési rendje, amely tartalmazza, hogy az adott BNO kóddal meghatározható daganatot mely daganatellenes szerekkel, azok milyen kombinációjában, mennyiségében, időbeni ütemezésében, hány ciklusban, radio-kemoterápia esetén milyen terápia, és milyen sugárdózis szerint kell elvégezni;

d) speciális daganatellenes terápia: protokoll szerint végzett kemoterápiás és szimultán radio-kemoterápiás eljárás;

e) protokoll azonosító: az OENO kód első négy karaktere a protokollt jelöli, az ötödik karakter általában csillag, amennyiben az 5. karakter helyén 'J' kód szerepel, úgy az indikáción túli terápiára, míg az 'X' kód nem törzskönyvezett gyógyszerre utal;

f) daganatellenes terápia ciklusa: a daganatellenes terápia során, egy vagy több fázisból álló protokoll szerint és protokoll szerinti időbeli ütemezésben végzett ellátási események sorozata, mely az első fázis kezdőnapjától az utolsó fázis zárónapjáig tart;

g) protokoll szerinti ciklusok közti szünet: az utolsó fázis zárónapjától az új ciklus kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül új kemoterápiás kezelés nem indulhat;

h) daganatellenes terápia ciklusának fázisa: egy cikluson belüli, egymástól kezelésmentes napokkal elhatárolható protokoll szerint végzett eseménysorozatok;

i) fázis azonosító: az OENO kód utolsó karaktere;

j) fázis hossza: a kezelési fázis első napjától az utolsó napig tartó időszak, melyben első napnak az a nap számít, amelyen egy kezelésmentes napot követően valamely protokollban meghatározott módon kemoterápiát vagy radio-kemoterápiát elkezdtek;

k) protokoll szerinti fázisok közti szünet: adott cikluson belül a fázis utolsó napjától az új fázis kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül a következő fázis szerinti kezelés nem indulhat, és amely a protokollban meghatározottaknál rövidebb nem lehet, azonban időtartama szükség esetén 14 nappal megnövelhető;

l) protokoll váltás: a jelentett protokoll félbehagyása vagy befejezését követő új protokoll;

m) kezelési nap: minden olyan nap, amelyen a beteg részére a protokollban, meghatározott módon kemoterápiás szert adnak, vagy radio-kemoterápiát végeznek;

n) diagnózis: a protokollal kezelhető daganatos megbetegedés, amely ötjegyű BNO kóddal azonosítható, amennyiben a diagnózis a protokollban szereplő bármelyik gyógyszer tekintetében indikáción túlinak minősül, azt a diagnózis előtti 'x' jel jelöli;

o) Adatlap: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete szerinti "Adatlap kórházi (osztályos) ápolási esetről" elnevezésű adatlap;

p) gyógyszer: a protokollokban a kemoterápiás szerek nemzetközi szabad nevek (INN) szerinti hatóanyag-elnevezése;

q) szinonima kód: a fázisokban alkalmazható gyógyszernevek rövidített formája;

r) indikáción túli gyógyszer alkalmazása: indokolt esetben, ha az indikáción túli gyógyszer mással nem helyettesíthető, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelő indikáción túli gyógyszeres kezelés, figyelembe véve a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat;

s) tételes elszámolás alá eső gyógyszer: azon gyógyszerkészítmények, amelyek hatóanyaga megjelölt OENO kóddal az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szerepel.

3. A protokoll szerinti daganatellenes terápia részletes szabályai

3. § (1) A protokollok a 70001-től 79999-ig terjedő OENO kódtartományban találhatóak, melynek részletes felsorolását az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A mellékletek szerinti kemoterápiás kezeléseket az általános fekvőbeteg jelentési szabályok szerint kell jelenteni.

(3) Az egy osztályos ellátási esemény során elvégzett, a mellékletek szerinti kemoterápiás tevékenységet az Adatlapon kell jelenteni.

(4) Ha egy osztályos eset során a ciklus minden fázisára sor került, akkor valamennyi elvégzett fázis OENO kódját az Adatlapon fel kell tüntetni. Ha az adott protokoll ciklusának egy vagy néhány fázisát végezték el, akkor csak az elvégzett fázisok kódját kell az Adatlapon feltüntetni. A több fázisból álló protokollok finanszírozása az elvégzett fázisokkal arányosan történik.

(5) Az OENO kóddal meghatározott protokoll szerint végzett kemoterápiás kezelés kezdő időpontját az Adatlapon a "27. Beavatkozások" sor adatait tartalmazó részben, a beavatkozás dátuma rovatban kell feltüntetni. A mennyiség rovatban mindig a fázishoz tartozó, ténylegesen elvégzett kezelési napok számát kell megadni.

(6) Az Adatlapon minden egyes fázist meg kell különböztetni az elvégzett ciklus vagy annak egy része beazonosíthatósága érdekében, figyelemmel a terápiamentes időszakok pontos betartására.

(7) A szimultán radio-kemoterápiás protokollok egy-egy hetes fázisokra oszlanak, általában 5 napos sugárkezeléssel. A szimultán radio-kemoterápiás protokolloknál a fázisok közötti szünet minden esetben munkaszüneti napra esik.

(8) Nyilvántartott protokoll szerint végzett ellátás az OENO kódrendszer más tartományaiban megjelenő kemoterápiás OENO kódokkal nem jelenthető.

(9) Protokoll váltást a "23. A beteg további sorsa" mezőben 'P' jellel kell jelölni.

(10) A fázisokban használt gyógyszereket szinonima kóddal kell feltüntetni. Az adagolás az adott fázis kezdőnapjától számítottan mg/m2-re, mg/testtömeg kilogrammra, NE/m2-re vagy NE/testtömeg kilogrammra és egy kezelési napra vonatkozik. A felhasználásra kerülő gyógyszermennyiségek meghatározásánál 1,75 m2 átlagos testfelülettel és 70 testtömeg kilogramm - 1,5 év alatti korosztály kezelésére alkalmas protokollok esetében 10 testtömeg kilogramm - átlagos testsúllyal kell számolni. A protokollba tartozó gyógyszereket a (11) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell jelenteni.

(11) Azon protokollok jelentése esetén, amelyekben tételes elszámolás alá eső gyógyszer kerül felhasználásra, a protokoll jelentése mellett ezen készítmények alkalmazását a beavatkozás típusánál (T) tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelésként ("F") kell feltüntetni, a kemoterápiás protokoll és a tételes finanszírozású gyógyszer OENO kódjai mellett egyaránt.

(12) Amennyiben a beteg a gyógyszert, a Kr.-ben rögzítetteknek megfelelő módon, az onkológiai centrum felügyelete mellett az otthonában kapja meg, akkor ezt a tényt az adatlapon 'B' kóddal a Beavatkozás jellege (J) rovatban fel kell tüntetni, annak kezdő dátumával egyidejűleg. Ez esetben az Adatlap "27. Beavatkozások" részében az "Intézet/osztály azonosítója" mezőben az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla.

(13)[2] A "Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)" mező kitöltése onkológiai daganatellenes kezelések esetén kötelező az alábbiaknak megfelelően:

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

4. § (1) Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A daganatellenes terápiák protokolljait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A protokollokban használt hatóanyag rövidítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A protokollok BNO csoportokhoz tartozó listáját és a homogén betegségcsoport besorolási adatait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1)[3] A 2. mellékletben felsorolt protokollokban szereplő hatóanyag tartalmú, a NEAK által támogatott gyógyszerek listáját a NEAK a honlapján közzéteszi.

(2)[4] Azon hatóanyagok listáját, amelyekhez a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszer nem rendelhető, a NEAK a honlapján közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 7. § és az 5. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

7. §[5] Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzéke

KódMegnevezés
70001Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70011Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70021Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70031Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70181Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
70182Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
70191Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70201Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70202Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70203Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70211Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70212Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70213Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70221Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)
70231Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
70261Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)
70271Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70301Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)
70311Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)
70321Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
70331Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis)
70332Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis)
70333Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis)
70334Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis)
70341Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis)
70342Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis)
70343Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis)
70344Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis)
70351Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis)
70361Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)
70371Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis)
70411Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis)
70412Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis)
70413Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis)
70421Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70441Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)
70451Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70461Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70471Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)
70491Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)
70501Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)
70502Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)
70503Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)
70511Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)
70512Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)
70513Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)
70521Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)
70522Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)
70531Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)
[6]
70532Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)
70533Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)
70541Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)
70542Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)
70543Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)
70551Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
70552Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
70553Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
70554Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)
70555Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)
70556Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)
70557Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)
70571Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
70572Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
70573Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
70574Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
70575Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)
70576Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)
70577Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)
70581Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
70582Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
70583Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
70591Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70601Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)
70621Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70631Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
70641Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)
70661Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70662Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70663Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70664Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70665Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70666Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70671Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70672Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70673Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70674Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70675Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70676Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70681Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)
70691Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70692Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70693Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70701Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70702Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70703Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70761Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)
70762Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)
70763Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)
70771Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)
70811Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint (01. fázis)
70881Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)
70891Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)
70911Kemoterápia, CAV protokoll szerint (01. fázis)
70921Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
70941Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)
70961Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70971Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)
70981Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)
70991Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71011Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)
71031Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)
71131Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71161Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71171Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71181Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)
71182Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)
71191Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
71231Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71241Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)
71251Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71261Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71351Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71352Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71353Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71354Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71355Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71356Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71361Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71362Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71363Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71364Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71365Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71366Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71371Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71401Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71411Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis)
71412Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis)
71421Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint (01. fázis)
71431Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) (01. fázis)
71441Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
71442Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
71443Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
71444Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
71451Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
71452Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
71453Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
71471Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)
71521Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)
71531Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)
71541Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)
71561Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)
71571Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71572Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)
71581Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)
71591Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)
71601Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
71602Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)
71603Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)
71604Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)
71611Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)
71621Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)
71631Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)
71651Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)
71671Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71681Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
71691Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)
[7]
71701Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71711Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71721Kemoterápia, VPB protokoll szerint (01. fázis)
71731Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71751Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)
71752Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)
71753Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)
71771Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)
71781Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71791Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)
71792Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)
71801Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71802Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)
71831Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)
71841Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71851Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71861Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)
71862Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)
71871Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)
71872Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)
71873Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)
71881Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)
71891Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)
71911Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71931Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)
71951Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)
71961Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
71962Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
71963Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
71971Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71981Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)
72001Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)
72011Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)
72021Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)
72031Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)
72041Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72051Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
72061Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)
72071Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint (01. fázis)
72091Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)
72111Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)
72121Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint (01. fázis)
72141Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint (01. fázis)
72151Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint (01. fázis)
72161Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72171Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)
72191Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)
72201Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)
72211Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)
72221Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)
72231Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72351Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)
72361Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)
72371Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (01. fázis)
72372Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (02. fázis)
72381Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)
72391Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72401Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (01. fázis)
72402Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (02. fázis)
72411Kemoterápia, MM protokoll szerint (01. fázis)
72431Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72441Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)
[8]
72451Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72461Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72471Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint (01. fázis)
72481Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)
72491Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72501Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72511Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72512Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (02. fázis)
72541Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)
72551Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)
72552Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)
72611Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72621Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72631Kemoterápia, MM/B protokoll szerint (01. fázis)
72661Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)
72681Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
72701Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
72711Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
72712Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
72721Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
72722Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
72731Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72741Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)
72751Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
72771Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)
72781Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)
72782Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)
72783Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)
72791Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)
72792Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)
72793Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)
72801Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72811Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72821Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72831Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72841Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72851Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72861Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72871Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72881Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72891Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72901Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72911Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72921Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72931Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72941Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72951Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72961Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72981Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
72991Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
73011Kemoterápia, BIP protokoll szerint (01. fázis)
73021Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73041Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73051Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint (01. fázis)
73061Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (01. fázis)
73062Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (02. fázis)
73071Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (01. fázis)
73072Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (02. fázis)
73081Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)
73091Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint (01. fázis)
73131Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73141Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)
73151Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)
73161Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis)
73171Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)
73172Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)
73173Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)
73181Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (01. fázis)
73182Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (02. fázis)
73183Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (03. fázis)
73184Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (04. fázis)
73185Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (05. fázis)
73186Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (06. fázis)
73187Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (07. fázis)
73188Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis)
73191Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
73201Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
73202Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)
73211Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (01. fázis)
73221Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)
73222Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)
73251Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
73261Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)
73271Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)
73281Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73311Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)
73312Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)
73313Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)
73321Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)
73322Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)
73323Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)
73331Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)
73351Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)
73381Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73382Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (02. fázis)
73383Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (03. fázis)
73391Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
73392Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
73393Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)
73411Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)
73421Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)
73431Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)
73451Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)
73461Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)
73471Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73481Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)
73541Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)
73581Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73591Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73592Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (02. fázis)
73601Kemoterápia, FAP protokoll szerint (01. fázis)
73611Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint (01. fázis)
73621Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73641Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)
73651Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)
73652Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)
73653Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)
73671Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)
74162Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74163Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74164Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74165Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74171Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)
74172Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)
74173Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)
74174Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)
74175Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)
74176Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)
74181Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74182Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74183Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74184Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74185Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74186Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74191Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74192Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74193Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74194Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74195Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74196Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74201Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)
74202Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)
74203Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)
74204Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)
74205Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)
74206Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)
74221Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)
74222Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)
74223Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)
74224Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)
74225Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)
74226Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)
74231Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74232Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74233Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74234Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74235Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74236Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74241Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)
74242Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)
74243Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)
74244Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)
74245Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)
74246Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)
74271Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74272Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74273Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74274Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74275Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74281Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)
74282Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)
74283Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)
74284Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)
74285Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)
74301Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)
74311Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)
73691Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
73701Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
73721Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)
73722Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)
73723Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)
73731Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint (01. fázis)
73851Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73861Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73941Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73951Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
73981Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73991Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
74021Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)
74041Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)
74042Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)
74043Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)
74051Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)
74052Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)
74053Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)
74081Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
74082Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (02. fázis)
74083Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (03. fázis)
74084Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (04. fázis)
74085Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (05. fázis)
74086Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (06. fázis)
74101Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74102Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74103Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74104Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74105Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74106Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)
74111Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74112Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74113Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74114Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74115Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74116Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74117Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)
74131Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74132Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74133Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74134Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74135Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74136Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74137Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74141Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74142Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74143Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74144Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74145Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74146Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74151Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74152Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74153Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74154Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74155Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74156Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74161Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
[9]
74321Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)
74361Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74362Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74371Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74381Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
74382Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
74383Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
74391Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)
74401Kemoterápia, ECX protokoll szerint (01. fázis)
74481Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
74491Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74501Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)
74581Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74582Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74621Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74631Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74681Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74682Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74683Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74684Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74685Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74686Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74691Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74692Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74693Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74694Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74695Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74696Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74701Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74702Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74703Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74704Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74705Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74706Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74707Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)
74711Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74712Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74713Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74714Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74715Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74716Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74717Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74741Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74751Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74752Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74771Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74781Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74791Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74792Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74801Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
74802Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
74803Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
74851Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74852Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74881Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74882Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
74891Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74892Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74901Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74902Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74903Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74911Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74912Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74913Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74921Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74922Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74923Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74931Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74932Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74933Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74941Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (1. fázis)
74951Kemoterápia, PAN+FOLFOX-4 protokoll szerint (1. fázis)
74961Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (1. fázis)
74971Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
74981Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (1. fázis)
75141Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)
75151Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4 protokoll szerint (01. fázis)
75171Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)
[10]
75181Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75261Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)
75281Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75291Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75391Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
75392Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
75393Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)
75421Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
75431Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
75441Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint (01. fázis)
75661Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)
75671Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
75741Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75751Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75752Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75753Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75754Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75755Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75756Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75761Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01.
fázis)
75762Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02.
fázis)
75763Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03.
fázis)
75764Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04.
fázis)
75765Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05.
fázis)
75766Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06.
fázis)
75767Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07.
fázis)
75771Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)
75772Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)
75773Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)
75774Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)
75775Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)
75781Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75791Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint (01. fázis)
75811Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)
75812Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)
75813Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)
75814Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)
75815Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)
75816Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)
75821Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint (01. fázis)
75831Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint (01. fázis)
75861Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75991Kemoterápia, Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76001Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76971*Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint
76981*Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint
76991*Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint
77011Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77021Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77031Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77041Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77051Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77061Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77071Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77081Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77091Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77101Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77111Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77121Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77131Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77141Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77151Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77152Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77161Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
77171Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77181Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77182Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77183Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (03. fázis)
77191Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77201Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77211Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77221Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77231Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77241Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77251Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77252Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77261Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77271Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77281Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77291Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77301Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77311Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77321Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77331Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77341Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77351Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77361Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77371Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
77381Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77391Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77401Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77411Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
77421Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77431Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77441Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77451Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77461Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77471Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77481Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77491Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77501Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77511Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79001Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79011Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79021Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)
79031Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)
79041Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)
79051Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79061Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79071Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79081Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79101Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)
79102Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)
79103Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)
79111Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)
79131Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)
79141Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
[11]
79741Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79751Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79761Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79771Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79781Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79791Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79801Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79811Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79821Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79831Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79841Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79851Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79861Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79871Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79881Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79891Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79901Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79911Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79921Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79931Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79941Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79951Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79961Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79971Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79981Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)
79151Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)
79161Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)
79171Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)
79181Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
79201Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79211Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79221Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)
79231Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)
79241Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint (01. fázis)
79251Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)
79252Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)
79261Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (01. fázis)
79262Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (02. fázis)
79263Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (03. fázis)
79264Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (04. fázis)
79271Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint (01. fázis)
79281Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (01. fázis)
79282Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (02. fázis)
79291Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)
79311Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79321Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79331Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79341Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79351Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79361Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79371Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79381Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79391Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79401Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79411Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79421Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79431Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79441Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79451Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79461Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79471Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79481Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79491Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79501Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79511Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79521Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79531Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79541Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79551Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79561Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79571Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79581Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79591Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79601Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79611Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79661Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79671Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79681Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79691Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79701Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79711Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79721Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79731Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

2. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

A daganatellenes terápiák protokolljai

7000* Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 5 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 37,5 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
ADM | Doxorubicin**

7001* Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 12000,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
MTXMethotrexate*
FOLCalcium folinate**

7002* Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 4000,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
IFOIfosfamide**
MESNAMesna**
CDDPCisplatin***

7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CBPCarboplatin****
VPEtoposide****

7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
GEMGemcitabine**
TAXPaclitaxel*

7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine Adagolás: 2500,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234567891011121314
Fázisok:11111111111111
XEL | Capecitabine**************

7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab*
TXTDocetaxel*
HERTrastuzumab**

7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab***
TXTDocetaxel*

7022* Kemoterápia, 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*

7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll

szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70231 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01.

fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 2600,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
FOLCalcium folinate*

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
CDDPCisplatin*
CPHCyclophosphamide*

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
CBPCarboplatin*

7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70301 Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
5FUFluorouracyl***
FOLCalcium folinate***
VPEtoposide***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin***
EPIEpirubicin*
VPEtoposide***

7032* Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
EPIEpirubicin*

7033J Kemoterápia, FAM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70331 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70332 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70333 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70334 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:12
5FUFluorouracyl**
ADMDoxorubicin*
MMCMitomycin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:3
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin*
MMCMitomycin
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:4
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin
MMCMitomycin

7034J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70341 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

BCNU Carmustine Adagolás: 100,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70342 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70343 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70344 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:12
5FUFluorouracyl**
ADMDoxorubicin*
BCNUCarmustine*
MMCMitomycin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:3
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin*
BCNUCarmustine
MMCMitomycin
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:4
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin
BCNUCarmustine
MMCMitomycin

7035J Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70351 Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1500,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 1000,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
5FUFluorouracyl*
MTXMethotrexate*
FOLCalcium folinate***

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
ADMDoxorubicin*
CDDPCisplatin*

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
EPIEpirubicin*
MMCMitomycin*

7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2200 Májsejt rák

C2210 Intrahepaticus epeút rák

C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata

C2230 A máj angiosarcomája

C2240 A máj egyéb sarcomái

C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata

x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata

x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7041J Kemoterápia, MBC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70411 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70412 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

Beavatkozás kód: 70413 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:1123
BLMBleomycin***
MTXMethotrexate**
CDDPCisplatin*

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
CDDPCisplatin*

7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
FOLCalcium folinate*****

7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
FOLCalcium folinate**

7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
CPT-11Irinotecan*
FOLCalcium folinate**

7049* Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70491 Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

RAL Raltitrexed Adagolás: 2,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
RALRaltitrexed*

7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPT-11 Irinotecan Adagolás: 350,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CPT-11Irinotecan*

7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70501 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70502 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
GEM | Gemcitabine***

7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata

x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata

x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin*
GEMGemcitabine***

7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
CDDPCisplatin*
GEMGemcitabine**

7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

x C6770 Urachus rosszindulatú daganata

x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)

7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin*
GEMGemcitabine***

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
GEMGemcitabine***

7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
GEMGemcitabine***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
GEMGemcitabine**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:31323334353637383940414243
Fázisok:67
GEMGemcitabine**

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
5FUFluorouracyl***
FOLCalcium folinate***
GEMGemcitabine***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
5FUFluorouracyl**
FOLCalcium folinate**
GEMGemcitabine**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:31323334353637383940414243
Fázisok:67
5FUFluorouracyl**
FOLCalcium folinate**
GEMGemcitabine**

7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 43 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
TXTDocetaxel*

7060* Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint[12]

Protokoll időtartama: 21 [nap]

Protokollok közti szünet: 0 [nap]

Fázisok száma: 1

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség):

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

[13]
Beavatkozás kód: 70601Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1Fázis hossza: 21 [nap]
TXT DocetaxelAdagolás:75,0mg/m2
NIN NintedanibAdagolás:400,0mg per.os.
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:111111111111111
TXTDocetaxel*
NINNintedanib**************
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021
Fázisok:111111
TXTDocetaxel
NINNintedanib******

7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
5FUFluorouracyl***
FOLCalcium folinate***
GEMGemcitabine***

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

7062* Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70621 Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
EPIEpirubicin*

7063* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
FOLCalcium folinate*****

7064* Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

RAL Raltitrexed Adagolás: 3,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
RAL| Raltitrexed*

7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll

szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab*
TXTDocetaxel***
HERTrastuzumab**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
HERTrastuzumab
TXTDocetaxel**
HERTrastuzumab**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:6
HERTrastuzumab
TXTDocetaxel*
HERTrastuzumab*

7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus

protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab***
TXTDocetaxel***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
HERTrastuzumab**
TXTDocetaxel**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:6
HERTrastuzumab*
TXTDocetaxel*

7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
HER| Trastuzumab*

7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab*
TAXPaclitaxel*
HERTrastuzumab**

7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab***
TAXPaclitaxel*

7076* Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin*
VNBVinorelbine***

7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70771 Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
VCRVincristine*

x C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

x C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

x C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

x C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

x C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

x C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

x C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

x C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

x C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

x C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

x C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

x C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

x C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

x C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

x C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

x C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

x C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

x C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

x C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

x C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

x C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

x C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

x C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

x C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

x C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

x C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

x C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

x C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7081J Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

x C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

x C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

x C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

x C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

x C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

x C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

x C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

x C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

x C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

x C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

x C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

x C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

x C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

x C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

x C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

x C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

x C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

x C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

x C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

x C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

x C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

x C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

x C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

x C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

x C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

x C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

x C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

x C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

x C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

x C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

x C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

x C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

x C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

x C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

x C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

x C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

x C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

x C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

x C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

x C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

x C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

x C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

x C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

x C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

x C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

x C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

x C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

x C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

x C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

x C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

x C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

x C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

x C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

x C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

x C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

x C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

x C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

x C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

x C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

x C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

x C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

x C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

x C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

x C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

x C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

x C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

x C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70811 Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
IFOIfosfamide*
MESNAMesna*

x C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

x C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

x C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

x C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

x C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

x C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

x C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

x C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

x C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

x C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

x C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

x C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

x C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

x C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

x C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

x C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

x C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

x C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

x C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

x C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

x C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

x C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

x C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

x C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

7088* Kemoterápia, PEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 25 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin***
EPIEpirubicin*
VPEtoposide***

x C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

x C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

x C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

x C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

x C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

x C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

x C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

x C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

x C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

x C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

x C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

x C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

x C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

x C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

x C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

x C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

x C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

x C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

x C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

x C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

x C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

x C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

x C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

x C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

x C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

x C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

x C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

x C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

7089J Kemoterápia, VICE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

x C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

x C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

x C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

x C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

x C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

x C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

x C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

x C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

x C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

x C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

x C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

x C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

x C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

x C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

x C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

x C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

x C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

x C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

x C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

x C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

x C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

x C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

x C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

x C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

x C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

x C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

x C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

x C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

x C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

x C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

x C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

x C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

x C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

x C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

x C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

x C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

x C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

x C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

x C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

x C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

x C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

x C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

x C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

x C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

x C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

x C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

x C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

x C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

x C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

x C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

x C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

x C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

x C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

x C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

x C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

x C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

x C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

x C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

x C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

x C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

x C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

x C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

x C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

x C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

x C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

x C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

x C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

x C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

x C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

x C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
CBPCarboplatin*
IFOIfosfamide*
MESNAMesna*
VPEtoposide**

x C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

x C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

x C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

x C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

x C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

x C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

x C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

x C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

x C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

x C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

x C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

x C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

x C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

x C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

x C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

x C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

x C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

x C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

x C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

x C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

x C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

x C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

x C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

x C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

x C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

x C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

x C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

x C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

x C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

x C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

x C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

7091* Kemoterápia, CAV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70911 Kemoterápia, CAV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 2,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*
VCRVincristine*

7092J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata

x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CBPCarboplatin*
VPEtoposide***

7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
VPEtoposide***

7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
IFOIfosfamide*
MESNAMesna*
MMCMitomycin*

7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata

x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70971 Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin*
VPEtoposide***

7098J Kemoterápia, IEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70981 Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CDDPCisplatin****
IFOIfosfamide****
MESNAMesna****
VPEtoposide****

7099* Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
TAXPaclitaxel*

7101* Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 700,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*

7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
TXTDocetaxel*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
CPHCyclophosphamide*
VCRVincristine*

7113X Monoterápia, CCNU protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CCNU |Lomustine*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 41 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71131 Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CCNU Lomustine Adagolás: 130,0 mg/m2

7116X Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71161 Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CCNU Lomustine Adagolás: 60,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 400,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CCNULomustine*****
DTICDacarbazine*****

7117J Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71171 Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 100,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 400,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
BCNUCarmustine*
DTICDacarbazine*****

7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
HERTrastuzumab*
TAXPaclitaxel**
HERTrastuzumab*

7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71191 Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
TAXPaclitaxel*

7123J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 26 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71231 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
CBPCarboplatin*
VPEtoposide**

7124J Monoterápia, CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71241 Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBP| Carboplatin*

7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CDDPCisplatin*****
IFOIfosfamide*****
MESNAMesna*****
VPEtoposide*****

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata

C6210 Descendált here rosszindulatú daganata

C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71251 Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7126J Monoterápia, BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 41 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71261 Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
BCNU Carmustine*

7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll

szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

(06. fázis)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab*
TAXPaclitaxel***
HERTrastuzumab**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
HERTrastuzumab
TAXPaclitaxel**
HERTrastuzumab**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:6
HERTrastuzumab
TAXPaclitaxel*
HERTrastuzumab*

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus

protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll

szerint (06. fázis)

7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
HER| Trastuzumab*

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
HERTrastuzumab***
TAXPaclitaxel***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:45
HERTrastuzumab**
TAXPaclitaxel**
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:313233343536
Fázisok:6
HERTrastuzumab*
TAXPaclitaxel*

7140* Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

XEL Capecitabine Adagolás: 2500,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234567891011121314
Fázisok:11111111111111
TXTDocetaxel*
XELCapecitabine**************

7141J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2200 Májsejt rák

C2210 Intrahepaticus epeút rák

C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata

C2230 A máj angiosarcomája

C2240 A máj egyéb sarcomái

C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata

x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata

x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 12,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71412 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:12
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin**

7142J Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71421 Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 12,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
FOLCalcium folinate*****
ADMDoxorubicin*
MMCMitomycin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:12
FOLCalcium folinate*
MMCMitomycin*

7143J Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső)

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 24 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71431 Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
5FUFluorouracyl****
ADMDoxorubicin**
CDDPCisplatin**
FOLCalcium folinate****

7144J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 22 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71441 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71442 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71443 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71444 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin***
GEMGemcitabine***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:16171819202122
Fázisok:4
CDDPCisplatin*
GEMGemcitabine*

7147J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ARAC Citarabine Adagolás: 90,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 15,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ARACCitarabine*
MTXMethotrexate*

7145J Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin***
GEMGemcitabine***

7152X Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata

x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata

x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71521 Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*
DTICDacarbazine*****
VCRVincristine**

7153* Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2

7154* Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 26 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71541 Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 3750,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
IFOIfosfamide*
MESNAMesna*

7156* Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71561 Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3750,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
ADMDoxorubicin*
IFOIfosfamide**
MESNAMesna**

7157* Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71571 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71572 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
CBPCarboplatin*
GEMGemcitabine**

MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
IFOIfosfamide*
MESNAMesna*

7158* Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

L-ADM L-Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
L-ADML-Doxorubicin*

7159* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71591 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
CDDPCisplatin*

7161* Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71611 Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

7162* Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HYCA Topotecan Adagolás: 4,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
HYCA |Topotecan*

7160* Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71604 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
CDDPCisplatin***
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:16171819202122
Fázisok:4
CDDPCisplatin*

7163* Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 25 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71631 Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin***
EPIEpirubicin*
VPEtoposide***

7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
TXTDocetaxel*

7167* Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71671 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
TAXPaclitaxel*

7168* Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
TAXPaclitaxel*

7169* Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
TAXPaclitaxel*

7170* Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 25 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint

7172* Kemoterápia, VPB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71721 Kemoterápia, VPB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
BLMBleomycin*
CDDPCisplatin*
VCRVincristine*

7175J Kemoterápia, CVB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 12 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112
Fázisok:1111123
CDDPCisplatin*****
VPEtoposide*****
BLMBleomycin***

7173* Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71731 Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 15 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:111111111111111
CDDPCisplatin**
VPEtoposide***************

7177* Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71771 Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01.

fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 50,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 5,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:11111111
MTXMethotrexate****
FOLCalcium folinate****

7178* Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)[14]

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség):

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód:71781Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
Fázis azonosító:1Fázis hossza: 1 [nap]
ATEZOatezolizumabAdagolás:1 200 mg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ATEZOatezolizumab*

7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71791 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71792 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
GEM | Gemcitabine**

7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71801 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

GEM Gemcitabine Adagolás: 1200,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71802 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
CBPCarboplatin*
GEMGemcitabine**

7183* Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71831 Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
TXTDocetaxel*

7184* Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
TXTDocetaxel*

7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PEM pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
PEMpemetrexed*

7186* Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
CDDPCisplatin*
VNBVinorelbine**

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

7187* Kemoterápia, VNB protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
VNB | Vinorelbine***

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

7188* Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin*
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 25 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71881 Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7189* Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CDDPCisplatin*
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2

7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
PEMpemetrexed*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4500 A mellhártya mesotheliomája

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

PEM pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m2

7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
VCRVincristine*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2

7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71951 Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

Beavatkozás kód: 71962 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71961 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:123
VNB | Vinorelbine***

Beavatkozás kód: 71963 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

7197J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
BCNUCarmustine*
CDDPCisplatin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71971 Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 80,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2

7198J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
MTX Methotrexate*

7200X Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CCNU Lomustine Adagolás: 80,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 200,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CCNULomustine*
DTICDacarbazine*****
VCRVincristine**
BLMBleomycin*

7201X Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 37 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72011 Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2

BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
BCNUCarmustine*
DTICDacarbazine*****
VCRVincristine**
BLMBleomycin*

7202X Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72021 Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2

TAMO Tamoxifen Adagolás: 20,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
BCNUCarmustine*
CDDPCisplatin***
DTICDacarbazine***
TAMOTamoxifen***

7203* Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)[15]

Protokoll időtartama: 1 [nap]

Protokollok közti szünet: 13 [nap]

Fázisok száma: 1

1-es típusú diagnózis (alapbetegség):

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72031Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)
Fázis azonosító: 1Fázis hossza: 1 [nap]
NIVONivolumabAdagolás: 3,0 mg/kg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
NIVONivolumab*

7204* Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)[16]

Protokoll időtartama: 1 [nap]

Protokollok közti szünet: 20 [nap]

Fázisok száma: 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség):

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72041Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
Fázis azonosító: 1Fázis hossza: 1 [nap]
pembrolizumabAdagolás: 2,0 mg/kg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
PMBPembrolizumab*

7205X Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

x C4401 Az ajak bőrének rosszindulata daganata, spinalioma

x C4402 Az ajak bőrének rosszindulata daganata, egyéb sejttípus

x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata

x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata

x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat

x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt

x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CDDPCisplatin*
DTICDacarbazine*****

7206X Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

x C4401 Az ajak bőrének rosszindulata daganata, spinalioma

x C4402 Az ajak bőrének rosszindulata daganata, egyéb sejttípus

x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata

x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata

x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat

x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt

x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2

DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CDDPCisplatin*
DTICDacarbazine*****

7207J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

x C1720 Ileum rosszindulatú daganata

x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72071 Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 10,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 25,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
ADMDoxorubicin*****
FOLCalcium folinate*****
MMCMitomycin*

7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
ADMDoxorubicin***
IFOIfosfamide***
MESNAMesna***

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72091 Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 25,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 2500,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 2500,0 mg/m2

7211J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
IFOIfosfamide*****
MESNAMesna*****
VPEtoposide*****

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72111 Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO Ifosfamide Adagolás: 1600,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 1600,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7212J Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*
VPEtoposide*****

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72121 Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

7214* Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72141 Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
5FUFluorouracyl*****
CDDPCisplatin*****
FOLCalcium folinate*****

7215J Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
ADMDoxorubicin*
VPEtoposide*****

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72151 Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
MITX |Mitoxantrone*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72161 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MITX Mitoxantrone Adagolás: 14,0 mg/m2

7219* Kemoterápia, FOSA protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
ADM | Doxorubicin**

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 5 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72191 Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2

7217J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
ADMDoxorubicin***
IFOIfosfamide***
MESNAMesna****
VCRVincristine*
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72171 Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2

7220* Kemoterápia, FOSM protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
MTXMethotrexate*
FOLCalcium folinate***

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 10 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 12000,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2

7221* Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
IFOIfosfamide**
MESNAMesna**
CDDPCisplatin***

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 9 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72211 Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3500,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

7222J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CBPCarboplatin****
VPEtoposide****

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2

7223* Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint[17]

Protokoll időtartama: 1 [nap]

Protokollok közti szünet: 20 [nap]

Fázisok száma: 1

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség):

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72231 Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
IPIipilimumabAdagolás:3,0mg/kg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
IPIIpilimumab*
"

7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234567891011121314
Fázisok:11111111111111
5FUFluorouracyl**
CPHCyclophosphamide**************
MTXMethotrexate**

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 14 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72351 Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 100,0 mg/m2 per os

MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 90,0 mg/m2

7237* Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
5FUFluorouracyl**
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72371 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72372 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

7238J Kemoterápia, FEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72381 Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

7239J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
IFOIfosfamide***
MESNAMesna***
MITXMitoxantrone*

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4500 A mellhártya mesotheliomája

x C4510 A hashártya mesotheliomája

x C4520 A szívburok mesotheliomája

x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

x C4590 Mesothelioma, k.m.n.

x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72391 Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO Ifosfamide Adagolás: 2000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 2000,0 mg/m2

MITX Mitoxantrone Adagolás: 12,0 mg/m2

7241* Kemoterápia, MM protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
MITXMitoxantrone*
MTXMethotrexate*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72411 Kemoterápia, MM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

7240* Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:1
MITXMitoxantrone*
MMCMitomycin*
MTXMethotrexate*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:16171819202122
Fázisok:2
MITXMitoxantrone*
MMCMitomycin
MTXMethotrexate*

Protokoll időtartama : 22 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72401 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 7,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72402 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
TAXPaclitaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
EPIEpirubicin*
TAXPaclitaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2

7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
EPIEpirubicin*
TXTDocetaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
TXTDocetaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

7247* Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72471 Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72481 Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

7249J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CDDPCisplatin*
TXTDocetaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72491 Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

7250* Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBPCarboplatin*
TXTDocetaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

7251* Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:12
MMCMitomycin*
VBLVinblastine**

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72511 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2

VBL Vinblastine Adagolás: 5,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72512 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VBL Vinblastine Adagolás: 5,0 mg/m2

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:12
5FUFluorouracyl**
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2

7261* Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
VNBVinorelbine*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72611 Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

7262* Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
EPIEpirubicin*
VNBVinorelbine*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72621 Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

7263* Kemoterápia, MM/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
MITXMitoxantrone*
MMCMitomycin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72631 Kemoterápia, MM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MITX Mitoxantrone Adagolás: 10,0 mg/m2

MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2

7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CBP |Carboplatin*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata

C6210 Descendált here rosszindulatú daganata

C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata

x C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata

x C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata

x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata

x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 800,0 mg/m2

7268* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint[18]

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FUFluorouracylAdagolás:1000,0 mg/m2
BEVACBevacizumabAdagolás:5,0 mg/kg
CPT-11IrinotecanAdagolás:180,0 mg/m2
FOLCalciumfolinateAdagolás:200,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
BEVACBevacizumab*
CPT-11Irinotecan*
FOLCalcium folinate**

7270* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint[19]

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72701 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FUFluorouracylAdagolás:1000,0 mg/m2
BEVACBevacizumabAdagolás:5,0 mg/kg
FOLCalcium folinateAdagolás:200,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
BEVACBevacizumab*
FOLCalcium folinate**

7271* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

CETUX Cetuximab Adagolás: 400,0 mg/m2

CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 200,00 mg/m2

Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:112
5FUFluorouracyl**
CETUXCetuximab*
CPT-11Irinotecan*
FOLCalcium folinate**
CETUXCetuximab*

CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2

FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345678
Fázisok:112
5FUFluorouracyl**
CETUXCetuximab**
CPT-11Irinotecan*
FOLCalcium folinate**

7272* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

7273* Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
CETUX Cetuximab*

7274J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
NEUPegfilgrastim*

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 120,0 mg/m2

NEU Pegfilgrastim Adagolás: 6,0 mg sc.

7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)

FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2

OXALI Oxaliplatin Adagolás: 85,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
FOLCalcium folinate**
OXALIOxaliplatin*

7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
ADMDoxorubicin*
CPHCyclophosphamide*
TXTDocetaxel*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2

7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:1
5FUFluorouracyl*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:2
5FUFluorouracyl*
CPHCyclophosphamide*
EPIEpirubicin*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:31323334353637383940414243
Fázisok:3
5FUFluorouracyl*
CPHCyclophosphamide*

Protokoll időtartama : 43 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72783 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2

EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:31323334353637383940414243
Fázisok:3
EPI Epirubicin*

7279* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123456789101112131415
Fázisok:1
TXT Docetaxel*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:161718192021222324252627282930
Fázisok:2
TXT | Docetaxel*
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:31323334353637383940414243
Fázisok:3
TXT Docetaxel*

Protokoll időtartama : 43 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

7280J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
ADMDoxorubicin***
IFOIfosfamide***
MESNAMesna***
VCRVincristine*
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2

IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3400,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2

7281J Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
MTXMethotrexate*
VCRVincristine*
ARACCitarabine*
DIADDIADRESON-F-
AQUOSUM
*
FOLCalcium folinate**
MTXMethotrexate*

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72811 Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 5000,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,3 mg/m2, de max. 2

mg

ARAC Citarabine Adagolás: 30,0 mg/m2 intrathec

DIAD DIADRESON-F-AQUOSUM Adagolás: 10,0 mg/m2 intrathec

FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2

MTX Methotrexate Adagolás: 12,0 mg/m2 intrathec

7282J Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CBPCarboplatin**
VCRVincristine*
VPEtoposide****

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72821 Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7283J Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CPHCyclophosphamide**
MESNAMesna**
VCRVincristine*
VPEtoposide****

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72831 Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7284J Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
BCNUCarmustine**
CDDPCisplatin**
VCRVincristine*

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 5 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72841 Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BCNU Carmustine Adagolás: 70,0 mg/m2

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

7285J Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CDDPCisplatin**
VCRVincristine*
VPEtoposide****

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72851 Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7286J Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1
Fázisok:1
VCR Vincristine*

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72861 Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

7287J Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CDDPCisplatin***
VCRVincristine*
VPEtoposide****

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72871 Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

7288J Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:1234
Fázisok:1111
CPHCyclophosphamide*
MESNAMesna*
VCRVincristine*
VPEtoposide***

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72881 Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 3000,0 mg/m2

MESNA Mesna Adagolás: 3600,0 mg/m2

VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2

mg

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

x C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

7289J Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

x C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

x C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

x C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

x C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

x C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

x C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

x C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

x C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

x C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

x C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

x C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

x C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

x C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

x C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

x C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

x C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

C7620 Has rosszindulatú daganata

C7630 Medence rosszindulatú daganata

C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata

C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata

C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72891 Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 5,0 mg/kg (1,5 év alatt)

VCR Vincristine Adagolás: 50,0 Hg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CPHCyclophosphamide*****
VCRVincristine*

x C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata

x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata

x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

7290* Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

x C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

x C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

x C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

x C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

x C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

x C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

x C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben

x C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

x C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

x C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

x C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

x C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

x C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

x C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

x C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

x C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

x C7620 Has rosszindulatú daganata

x C7630 Medence rosszindulatú daganata

x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata

x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata

x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72901 Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 (1,5 év alatt)

VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:123
Fázisok:111
CBPCarboplatin***
VPEtoposide***

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata

x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

C7610 Mellkas rosszindulatú daganata

C7620 Has rosszindulatú daganata

C7630 Medence rosszindulatú daganata

C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata

C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata

C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72911 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH Cyclophosphamide Adagolás: 10,0 mg/kg (1,5 év alatt)

VCR Vincristine Adagolás: 50,0 Hg/kg (1,5 év alatt)

ADM Doxorubicin Adagolás: 1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

7291J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12345
Fázisok:11111
CPHCyclophosphamide*****
VCRVincristine**
ADMDoxorubicin**

7292J Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

x C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

x C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

x C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

x C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

x C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

x C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

x C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

x C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

x C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

x C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

x C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

x C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

x C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

x C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

x C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

x C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

x C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

x C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

x C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

x C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

x C3131 Ékcson