353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány célja, hogy a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét, valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti képzést, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2018/2019. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

(6) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerőpiaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 7. §-ban foglalt kivétellel - keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2018. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 1-4. mellékletben nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve a Rendészeti ügyintéző szakképesítést (a szakképesítés azonosítószáma: 52-861-11) is.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak átadó ás átvevő fenntartó általi aláírását követően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

7/A. §[1] (1) A 6. melléklet (a továbbiakban: konverziós táblázat) tartalmazza az 1. és 2. melléklet szerinti, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatállyal módosított OKJ által érintett szakképesítéseket, valamint azt, hogy ezen szakképesítésekre megállapított támogatási kategóriákat, illetve keretszámokat hogyan kell alkalmazni a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A konverziós táblázat "A" oszlop adott sorában meghatározott szakképesítés adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái érvényesek a konverziós táblázat "B" oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésekre.

(3) A konverziós táblázat "A" oszlop adott sorában meghatározott szakképesítéshez a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában meghatározott szakképesítések tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában meghatározott egyes szakképesítései közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez[2]

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2018/2019. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
2Abroncsgyártó (34-543-01)NNNKKNKKKTNNNKNKNNNN
3Ács (34-582-01)TKTKKTKKTTTTTKTKTTTT
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)NNNKNNKNNNKNNKNKNNNN
5Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)KNKKKKKKKKKKKKKKKKKN
6Államháztartási ügyintéző (54-344-04)KNKKKKKKKKKKKKKNKKKN
7Állattartó szakmunkás (34-621-03)KNKKNKKKKKKKKKKKKKKN
8Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)KNKKNKKKNNKNNKKKKNNN
9Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)KNKKKKKKKKNNNKNNNNNN
10Ápoló (55-723-01)KKTTKKTKKTTTTKTKTKTT
11Aranyműves (55-211-01)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
12Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)NNNNKNNNNNNKNNNNNNNN
13Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)NNKNKNNNNNNKNNNNNNNN
14Asztalos (34-543-02)TKTKKTTKTTTTTKTKTTTT
15Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)NKNNKKNKKKNNTKKNNNNN
16Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)NKNKKKNNKNKNKKKKNKNN
17Autóbuszvezető (35-841-01)KNKKKKKKKKKKKKKKKKKK
18Autóelektronikai műszerész (54-525-01)TKKKKTKKKKTTTKKKKKKK
19Autógyártó (34-521-01)NNNKNNNKKKTTTKNNNNNN
20Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)KNNKKKNKKKTNTKNNNKNK
21Automatikai technikus (54-523-01)KKKKKTKKKKTTTKKKNTNK
22Autószerelő (54-525-02)TKKKKKKKKTKTTKTKKTTK
23Autótechnikus (55-525-01)TKKTKKKKKKKTTKNKKTKK
24Avionikus (54-525-03)NNNNKNNKKNNNNNNNNNNN
25Bádogos (34-582-02)KTKKTKKKTKTKTKTKKKKK
26Bányaművelő (34-544-02)NNNTNNNNNKNKTNNNNNKN
27Bányaművelő technikus (54-544-01)NNNKNNNNNKNKTKNNNNKN
28Belovagló (35-813-01)NNKNNNKNNNNKNNNNNNNN
29Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)NNNKKKNNKNNNKKNNNNNN
30Biogazdálkodó (35-621-02)KNKKNNKNTNKTTKKKKKNN
31Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
32Bőrdíszműves (34-542-01)NKKKKNKKKNKKKKKKNKNK
33Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)NNNKKNNNKNTNNNNNNNNN
34Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)NNNKKNNNNNNNNNNKNNNN
35Burkoló (34-582-13)KKKKKKTKKTTTTKTKTTTT
36CAD-CAM informatikus (54-481-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
37Cipőkészítő (34-542-02)TKNKTKKNKNKNTKKKKKNN
38CNC gépkezelő (35-521-01)KKTTKTKTTKTTTKTKTTTT
39Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)KNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
40Cukrász (34-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
41Családi gazdálkodó (34-814-01)KKKKNKKKKKKNKKKKKKKK
42Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)KKKTKKKKKKTKKKKKTKKK
43Dekoratőr (54-211-01)KKKKKKNNKNKNKKKNKKNN
44Demencia gondozó (35-762-01)NNKKKKNKKKKKKNKKNKNK
45Diétás szakács (35-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
46Díszítő festő (55-211-03)NKKKKNNKKNNNNKNKNKKN
47Díszlettervező (55-211-04)NNNNKNNNNNNNNNNKNNNN
48Díszműkovács (34-211-01)KNNKKNNNNNNNNNNNNNNN
49Dísznövénykertész (34-622-01)KKKKKKKKKNKKNKKKKKKN
50Divat- és stílustervező (54-211-02)NNKKKKKKKKKNNKKKNNNN
51Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)NNNNKNNNKNNNNKKNNNNN
52Édesipari termékgyártó (34-541-01)KNKKKNKNNNKNNNKNNKKN
53Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)KNNKKKNKKKKNKKKNNNNN
54Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)NNKKKKKKKNNNNKNKNNNN
55Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)NKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
56Eladó (34-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
57Elektromechanikai műszerész (34-522-01)KNKKKKNKTNKTTKKKNKKK
58Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)KNKKKKKKKKKNTKKKNKKK
59Elektronikai műszerész (34-522-03)NKKKKTKKKKTNTKTKKKKK
60Elektronikai technikus (54-523-02)KKKKKTKKKTKKTKKKKKTK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
61Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-01)
NNNKKKNKKNKNKKKNNNNK
62Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-02)
NNNKKKNKKNKNKKKNNNNN
63Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)NNKNKNNKKNNNNKKKNNNN
64Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)NNNNKKKNNNNNNKNNNNNN
65Élelmiszeripari technikus (54-541-02)KKKKKKKKKKKTTKKKNKKN
66Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)KNKKKKKKKKKNTKKKNTNK
67Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)KKTKKKKKTTTKTTTKTTKT
68Épületgépész technikus (54-582-01)NKTKKKKKKKTTTKKKTKKK
69Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)KNNKNNNNNKNNNKKNNNNN
70Erdészeti szakmunkás (34-623-01)NNNKNKNNKKNNNKKKNKKN
71Erdésztechnikus (54-623-02)NNNNNKNKNKNNNKKKNNKN
72Ergoterapeuta (54-726-03)KNNKKKNNKNNNNKKNKKNN
73Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
74Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)NNNNKNNKNNNNKNNNNNNN
75Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)NKKKKKKKKTKTTKKNTTKK
76Ezüstműves (55-211-07)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
77Faipari technikus (54-543-01)KKNKKKKKKKKKTKKKNTTK
78Fegyverműszerész (54-863-01)KNNNNKNNNNNNNNNNNNNN
79Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)KKKKKKKNKNKNKNKKKNNN
80Férfiszabó (34-542-04)KKKKKKKNKKKNTKTKTKNK
81Festő (54-211-03)NKKKKKKKKKNNNNKKNKKN
82Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)KKKKKTKKKTTTTKTKTKTT
83Finommechanikai műszerész (34-521-02)TTKKKKKKTNKKNKKKKKNN
84Fitness-wellness instruktor (54-813-01)KNKKKKNKKNKKKKNKKKNK
85Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)KKKKKKNKKNKKTKKKKKNK
86Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)NNKKNKNNNNNNNNNNNNNK
87Fodrász (54-815-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
88Fogadós (34-811-06)KKKKKKKNKKKKKKKKNNKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
89Fogászati asszisztens (54-720-02)KKKKKKNKKKKNKKKNKKNN
90Foglalkozás-szervező (55-762-01)NNNNKNNNNNKNKNKNKNNN
91Fogtechnikus (55-724-01)NKKKKKNKKNKKNNKNNKNN
92Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)NKKKKKNKKNKKNNKNNKNN
93Formacikk-gyártó (34-543-03)NNNKKKNKKNNTNNKNNNNN
94Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)KKKKKKKNKNNNNKNNNNNN
95Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)NKKKKNKNKNKNKKKNNKNN
96Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)KKKKKKKKTKKNTKKKNKKK
97Gazda (34-621-01)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
98Gazdasági informatikus (54-481-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
99Gázipari technikus (54-544-03)NNNKKNKKKNNNNKNKNNNK
100Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)TKKKKTTTTTTTTTTKTTTT
101Gépi forgácsoló (34-521-03)TKTKKTTTTKTTTTTTTTTT
102Gépjármű mechatronikus (34-525-02)TNKKKKNKKKKTTKKNKNNN
103Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)TNNKKKNKKNKNNKNNNNNN
104Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)TNNKKKNKKNTNNKNNNTNN
105Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)NNNKKKNKKNKNNKNNNNNN
106Gerontológiai gondozó (55-762-02)NNKKKKKKKNKKKKKKKNNN
107Grafikus (54-211-04)KKKKKKKKKKKKNKKKKKKN
108Gumiipari technikus (54-543-02)NNNKKKKKKKNKNKNKNNNN
109Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)KNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
110Gyakorló ápoló (54-723-02)KKTKKKTKKTKKTKTKTKTT
111Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)KKTTKKKKKKTTKKTKTKKK
112Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(54-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
113Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)KKNKKKNKKNKKKKKNKNNK
114Gyakorló mentőápoló (54-723-01)TKKTKKKKKTKTKKTKTKKK
115Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)KKKKKKNNKNKKKKKKNNNN
116Gyártósori gépbeállító (34-521-05)NNKKKKTKTTTTTKKNKTKN
117Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)NNKKKKKNKNKKKKKKKKNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
118Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)KKKNKKKKKNKNNNNKKNNN
119Gyógymasszőr (54-726-04)KKKKKKKKNKKKKKKKKKNK
120Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKNK
121Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)NNNKKNNNTNTKKKKKNNKN
122Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)NNNKKNNNTNTKKKNKNKNN
123Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)KKKKKKNKKNTKKKKKKNNK
124Hajós szakmunkás (34-841-03)NNNNKNKNNNKNNNKNNNNN
125Hajózási technikus (54-841-01)NNNNKNKNNNKNNNKKNNNN
126Halász, haltenyésztő (34-624-01)KNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
127Hangmester (54-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
128Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
129Hangtárvezető (55-213-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
130Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)NNKKKKNKKNKNKKKKNNKN
131Hegesztő (34-521-06)TKTKTTTKKKTTTTTKTTKT
132Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)NNKKKNKKKNNNNKNNNNNN
133Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)KNNKKKNNKNKKTKKKNKNN
134Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)NNNNKNNNNNNNNNKKNNNN
135Húsipari termékgyártó (34-541-03)KTKKKKKKKKTKTKTKKKKT
136Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)KKKKTKKKKKKTTKTKNKNK
137Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)KKKKKKKKTKKTKKKKNKKK
138Idegenvezető (54-812-01)KKNKKKKKKKKKKKKNKKKK
139Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)NNKKKKKKKKKNKKKKNNNN
140Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)KKKKKKKKKKKKKKKKNKNK
141Információrendszer-szervező (55-481-02)NNKKKKNKKNKNKKKKNKNK
142Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
143Ipari gépész (34-521-04)TKTKKTTKKKTTTTTKTTTT
144Ipari gumitermék előállító (34-543-04)NNNNKTNNKKNKKNNKNNNN
145Irodai titkár (54-346-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
146IT mentor (54-482-01)NNNKKKKKKKKNKKKKNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
147Járműfényező (34-525-03)TKTKTKKKKKTKTKTKKKKK
148Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)NNKKKNKKTNNKTKNKNKNN
149Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)NNKKKNKKKKKKNKNKNKNN
150Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)TNNKKNNKKNKKTKNKNNNN
151Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)TNNKKNNKKNKKTKNKNNNN
152Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
153Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
154Jegyvizsgáló (54-841-10)NNNKKKNKKNKNNNNKKNNN
155Jelmeztervező (55-211-05)NNNKKNNNNNNNNNNNNNNN
156Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)NKKKKKKKKNKKKKKKNKNN
157Karosszérialakatos (34-525-06)TKKKKKKKKTTTTKTKTKKT
158Kárpitos (34-542-05)KKKKKKKKKKKKTKTKNTNT
159Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)NKKKNKNNNNNNNNNNNNKN
160Kerámiaműves (54-211-05)NKKKKKKNKNNNNKKKNNNN
161Kereskedelmi képviselő (54-341-02)KNNKKKKKKNKKKKNKNKNN
162Kereskedő (54-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
163Kertész (34-622-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
164Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)NNNKKKNNTNKNNKNKNKKN
165Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)KNKKKKNKKKNNKKKNNNNN
166Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
167Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
168Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
169Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)KNNNKNNKNNNNNNNNNNNK
170Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)KKKKKKKKKNKNKKKKKKKN
171Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
172Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
173Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)NNNKKNKNKNKNNNKNNNNN
174Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)NKNKKKNKKKKKKKKNNKNK
175Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)NNNNKKNKKNKKKKKNNNNN
176Kocsivizsgáló (54-525-09)NNNKKNKKKNNKNKNKKNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
177Kohászati technikus (54-521-04)NTNKNNNKNNNNNNNNNNNN
178Korrektor (55-213-03)NNKNKNNNKNNNKNNNNNNN
179Kozmetikus (54-815-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
180Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)NKKKKNKKKKKKKKKNNKNN
181Kőműves (34-582-14)KKKKKTKKKTTTTKTKTTTK
182Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)KKNKKKNNKKNNKKNNNNNN
183Környezetvédelmi technikus (54-850-01)KNKKKKKKKKKKKKKKNKKN
184Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)KNNNKKNNKNKNKNKKNKKN
185Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)NKNKKKNKKNKNNKNKKTNN
186Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
187Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)KKTKKTTKKTTTTTTKTKTT
188Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)NNNKKKKKKNKNKKNKNKNK
189Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
190Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)NNNNKNNKKNNKNKNKNNNN
191Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)NNNNKNNKKNNNNKNNNNNN
192Létesítményi energetikus (55-582-01)NNKKKKKKKNKNNKNKKNNK
193Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
194Lovász (34-621-02)KNKNNKKKNKKKNKKKNKKN
195Magasépítő technikus (54-582-03)TKKKKKKKKKKTKKKKKKKK
196Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
197Mechatronikai technikus (54-523-04)KKKKKTKKTKKTTKKKKTTK
198Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)KNKKTTKKKKKTTKKKNTNN
199Mélyépítő technikus (54-582-04)TKKKKKKKKNKTKKKKNKNN
200Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)NNKNKKNKKNKKKNKKKNNN
201Mentésirányító (55-723-17)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
202Mentőápoló (55-723-11)KKKTKKKKKKKKTKTTKKNK
203Mezőgazdasági gépész (34-521-08)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
204Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)KKKKNKKKKKKNKKKKKKKN
205Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)KKKKNKKKKKKTTKKKKKKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
206Mezőgazdasági technikus (54-621-02)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
207Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)NNKKKKNKKKKNNKKNNNNN
208Molnár (34-541-04)NNNNNNKNNNKNNNNNNNNN
209Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)KNKKKKNKKNKKKKNNKNNK
210Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)NNNKKNKNKKNNNKKNNKNN
211Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)NNKKKKNKKKKNKKKNNNNN
212Műanyagfeldolgozó (34-521-09)KTKKKKKKKTTTTKTKNKKN
213Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)NKNKKKKKKNTTTKKKNNKN
214Műbútorasztalos (35-543-01)NNNNKKKKKNKKKKKKKKKN
215Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)NKNNKKNKKNNNNNKKNNKN
216Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)NNNNKNKKKNNNNNKNNNNN
217Műemléki helyreállító (35-582-05)NKNNKNNKKNNNNNKNNNNN
218Műszaki informatikus (54-481-05)KNKKKKKKKTTKTKTKNKTK
219Műszeres analitikus (55-524-03)NNNNKKNNKNKNNKNKNNKN
220Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
221Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
222Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
223Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
224Női szabó (34-542-06)KTTKKTKKKKTTTTTKTTTK
225Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)NNKKNKNNKNKNNKKKKNKN
226Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)NNNNNNNNNNNNNNKNNNNN
227Nyomdaipari technikus (54-213-07)KNTKKKNNTKNNKKNNTNNK
228Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)NNNNKNNNKNNNNNNKNNNN
229Ortopédiai műszerész (54-726-02)KNNNKNNNKNNNNNKNNKNN
230Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)NNNNKKKNKNNNNNKNNNNN
231Ötvös (54-211-06)NKNKKNNKKNNNNNNKNKNN
232Pantomimes (54-212-07)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
233Papíripari technikus (55-524-04)NNNKKNNNKNKTKKNNNNNN
234Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)KKKKKKKKKNKKNKNKNKKN
235Patkolókovács (35-521-03)KNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
236Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
237Pék (34-541-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
238Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)NNKKKKKKKKNNKKKNKKNN
239Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
240Perioperatív asszisztens (54-720-04)KNNKKKKKKNNNKKKKKNNN
241Pincér (34-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
242Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)KKKKKKNKKNKNKKKKKKNN
243Pszichiátriai gondozó (55-762-04)NNKNKKNNKNKNKNKKNNNN
244Radiográfiai asszisztens (54-725-09)KKKKKKNKKNKNKKKKKKNN
245Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)NNNKKKNKKNKNKKKKKNNN
246Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)NKNNKNNKKNNNNKKNNKNN
247Rendészeti őr (34-861-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
248Repülőgép-szerelő (54-525-10)KNNNKNNNKNKNNKNNNNNN
249Ruhaipari technikus (54-542-02)KNNKKKKNKNKNTNKKKTKN
250Sommelier (35-811-01)NKKKKNNKNNNNNNNNNNNN
251Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)NNNNKNNNKNNNNNKNNNNN
252Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)KNKKKKKKKKKKKKKKKNNK
253Sportmasszőr (55-726-02)KNKKKKKKNKKKKKKKKKNN
254Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)KNNNKKKNNNKKNKKKNKNN
255Szakács (34-811-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
256Szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves
képzés
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
257Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
258Szárazépítő (34-582-10)KKKKKKKKKKKTTKKKKKNK
259Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)NNKNKKNNKNKNKNKKNNNN
260Szerszámkészítő (34-521-10)KNTKTTTKTKTTTKTKTTTT
261Színész (55-212-01)KNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
262Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
263Színpad- és porond technikus (54-521-08)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
264Színpadi fénytervező (55-521-02)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
265Színpadi magasépítő (55-521-03)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
266Szobrász (54-211-07)NKNNKKKKKNNNNNKNNKNN
267Szociális asszisztens (54-762-02)KKKKKKNKKKKKKKKKKNKN
268Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
269Szociális szakgondozó (54-762-03)NKKKKKNKKNKKKKKKKKNN
270Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)NNKKKKKKKNKKKKKKKNNN
271Szoftverfejlesztő (54-213-05)KKKKKKTKKKKTTKTKTKKK
272Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)NNKNKNNKNNNNNNNNNNNN
273Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)NNKNKNNKNNNNNNNNNNNN
274Szőlész-borász (34-541-06)KKNKKNNKNKNNNNKNKNKN
275Szövettani szakasszisztens (55-725-21)NNKKKKNNKNNNNKKNNNNN
276Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)KKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
277Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)KKKKKKKKKNNNNKNKNNKN
278Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)KNKKKKNNNNNNNKNKNNNN
279Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)NNNNKNNNNNNNNKNNNNNN
280Távközlési technikus (54-523-05)NNNKKKKNKNKNKKKNNNNK
281Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)KNKKKKKKKKKKKKKKKKKK
282Tejipari szakmunkás (34-541-10)KNKKKKKKNKNNTKKKKKNN
283Tejipari szaktechnikus (55-541-08)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
284Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)KNNKKNNNKNKNTNKNNNNN
285Térinformatikus (55-481-01)NNKKKKNNKNKNNKKKNNNN
286Térképész szaktechnikus (55-581-03)NNNNKNNNKNNNNKKNNKNN
287Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)KNNKKNNKKNNNTNKNNNNN
288Tetőfedő (34-582-15)KKKKKKKKKKKTTKKKNKKK
289Textilipari technikus (54-542-03)KNNKKNNNKNKNTKKNNNNN
290Textilműves (54-211-08)NKKKKKKKKKNNNKKKNKNN
291Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
292Útépítő (34-582-11)NNKKTKKKKKTKTKKNNNNN
293Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)NNKKKNKKKNKNTKNKNNNN
294Üvegműves (54-211-09)NNNNKNNKNNNNNNKKNNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
295Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)KNKKKKNKKNKNKKKNNNNN
296Vadászpuska műves (55-863-02)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
297Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)NNNNNKNNKKNNNKKKNKNN
298Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKN
299Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
300Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)NKKKKKKKKNKNKKKKKNNN
301Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)NNKKKNKKKNNNNNNKNKNN
302Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)NNNKKKKKKNTNNNNKKNNN
303Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)NNNNKKKKKNTNNKNKNNNN
304Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)NNNKKNKKKNTNNKNNNKNN
305Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)NNNKKNKKKNTNNNNNNKNN
306Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)NNKKKNKKKNTNNKNNTNNN
307Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)NNKKKNNKKNNNNNNKKNNN
308Vegyész technikus (54-524-03)NKNKKKKNTNTTNKNKNKTT
309Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)NNNKKKKNKNKKNKNKNNNN
310Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)NNNKKNNNKNKKNKNKNNNN
311Vendéglátásszervező (54-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
312Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKNKK
313Vésnök (55-211-08)NNNKKNNKNNNNNKNNNNNN
314Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)NNNKNNNNKNKTNKKNKNKN
315Villanyszerelő (34-522-04)TKTKKKTTKKTTTKTKTTTK
316Virágdekoratőr (35-215-02)KNNNKNNKNNNNNNNNNKNN
317Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)KKKKKKKKNKKKNKKKKKKN
318Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)KTTKKKTKTKKKTKTKNTTT
319Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)NNKKKKNKKNKTTKNKNNNN
320Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)KNKKKKKKKNKNTKKKNNNN
321Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)NNKKKTNNTKKNTKKKNNNN
322Vízgépészeti technikus (54-853-03)NNKKKTKNKKKNTKKKNKNT
323Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)KNNNKNNKNNNNNKNNNNNN
324Víziközmű technikus (54-853-04)KNTKKKTKKNKNNNKKNKNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
325Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)NNKKKKTNKNKTNKNKNKNN
326Vízügyi szakmunkás (34-853-02)TNKKTTKNKKKTTKKKNKNT
327Webfejlesztő (55-213-02)KNKKKKNKKKKNKKKKNNKN
328Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)KKNKKKKKKKKNNKNKKKNN

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez[3]

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK16EJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70
2Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)4040
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)4040
6Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)3030
7Ápoló (55-723-01)240240
8Autóbuszvezető (35-841-01)200200
9Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)4040
10Automatikai technikus (54-523-01)524012
11Bádogos (34-582-02)8080
12Biogazdálkodó (35-621-02)6666
13Burkoló (34-582-13)120120
14CAD-CAM informatikus (54-481-01)1148034
15CNC gépkezelő (35-521-01)14412024
16Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)4040
17Cukrász (34-811-01)260260
18Családi gazdálkodó (34-814-01)6666
19Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)120120
20Dekoratőr (54-211-01)4040
21Diétás szakács (35-811-03)8080
22Díszműkovács (34-211-01)8080
23Dísznövénykertész (34-622-01)9999
24Édesipari termékgyártó (34-541-01)3333
25Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)4040
26Eladó (34-341-01)280280
27Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
28Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
29Elektronikai technikus (54-523-02)4040
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)928012
31Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)4040
32Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)23020030
33Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)4040
34Ergoterapeuta (54-726-03)4040
35Faipari technikus (54-543-01)120120
36Fegyverműszerész (54-863-01)4040
37Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
38Férfiszabó (34-542-04)4040
39Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)23020030
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK16EJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70
40Fitness-wellness instruktor (54-813-01)8080
41Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)8080
42Fodrász (54-815-01)120120
43Fogadós (34-811-06)4040
44Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
46Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
47Gazda (34-621-01)166166
48Gazdasági informatikus (54-481-02)14012020
49Grafikus (54-211-04)1048024
50Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)3030
51Gyakorló ápoló (54-723-02)41740017
52Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)120120
53Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)4040
54Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)4040
55Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)9999
56Gyógymasszőr (54-726-04)8080
57Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)4040
58Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)4040
59Halász, haltenyésztő (34-624-01)3333
60Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)4040
61Húsipari termékgyártó (34-541-03)6666
62Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)120120
63Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)8080
64Idegenvezető (54-812-01)1058025
65Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)4040
66Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)1611202417
67Irodai titkár (54-346-03)200200
68Kárpitos (34-542-05)8080
69Kereskedelmi képviselő (54-341-02)8080
70Kereskedő (54-341-01)160160
71Kertész (34-622-02)9999
72Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)4040
73Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)120120
74Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)120120
75Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)120120
76Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)4040
77Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)896623
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK16EJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70
78Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)4040
79Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)2424
80Kozmetikus (54-815-02)8080
81Kőműves (34-582-14)23020030
82Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
83Környezetvédelmi technikus (54-850-01)524012
84Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)4040
85Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
6060
86Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)8080
87Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)958015
88Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)23420034
89Lovász (34-621-02)433310
90Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
91Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
92Mentésirányító (55-723-17)4040
93Mentőápoló (55-723-11)8080
94Mezőgazdasági gépész (34-521-08)20540165
95Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)8080
96Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
97Mezőgazdasági technikus (54-621-02)644024
98Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
99Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
100Műszaki informatikus (54-481-05)4040
101Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)4040
102Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)8080
103Női szabó (34-542-06)25022030
104Nyomdaipari technikus (54-213-07)8080
105Ortopédiai műszerész (54-726-02)4040
106Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)8080
107Patkolókovács (35-521-03)3333
108Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)160160
109Pék (34-541-05)1468066
110Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)4334001320
111Perioperatív asszisztens (54-720-04)4040
112Pincér (34-811-03)240240
113Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
114Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK16EJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70
115Rendészeti őr (34-861-01)120120
116Repülőgép-szerelő (54-525-10)4040
117Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
118Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)664026
119Sportmasszőr (55-726-02)4040
120Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)4040
121Szakács (34-811-04)280280
122Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)8080
123Szárazépítő (34-582-10)120120
124Szerszámkészítő (34-521-10)8080
125Színész (55-212-01)3030
126Szociális asszisztens (54-762-02)4040
127Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)17516015
128Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
129Szőlész-borász (34-541-06)453312
130Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)4040
131Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1010
132Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
133Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)360360
134Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
135Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)4040
136Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)4040
137Tetőfedő (34-582-15)4040
138Textilipari technikus (54-542-03)4040
139Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)1058025
140Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)8080
141Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)2892401534
142Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)120120
143Vendéglátásszervező (54-811-01)160160
144Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
145Virágdekoratőr (35-215-02)3434
146Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)9999
147Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)8080
148Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)1058025
149Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)4040
150Víziközmű technikus (54-853-04)1058025
151Webfejlesztő (55-213-02)8080
152Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK24EJSZ3FI8
2Ács (34-582-01)8080
3Ápoló (55-723-01)1162492
4Aranyműves (55-211-01)4040
5Asztalos (34-543-02)160160
6Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
7Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)2020
8Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
9Automatikai technikus (54-523-01)8080
10Autószerelő (54-525-02)8080
11Autótechnikus (55-525-01)8080
12Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)4040
13Bőrdíszműves (34-542-01)4040
14Burkoló (34-582-13)8080
15CAD-CAM informatikus (54-481-01)4040
16Cipőkészítő (34-542-02)8080
17CNC gépkezelő (35-521-01)8080
18Cukrász (34-811-01)8080
19Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
20Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)3434
21Dekoratőr (54-211-01)4040
22Diétás szakács (35-811-03)4040
23Díszítő festő (55-211-03)4040
24Dísznövénykertész (34-622-01)3333
25Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
2121
26Eladó (34-341-01)120120
27Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
28Elektronikai technikus (54-523-02)4040
29Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
30Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)8080
31Épületgépész technikus (54-582-01)8080
32Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
33Ezüstműves (55-211-07)4040
34Faipari technikus (54-543-01)4040
35Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
36Férfiszabó (34-542-04)4040
37Festő (54-211-03)88
38Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)4040
39Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)3434
40Fodrász (54-815-01)4040
41Fogadós (34-811-06)4040
42Fogászati asszisztens (54-720-02)3434
43Fogtechnikus (55-724-01)8080
44Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)3434
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
46Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)4040
47Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
48Gazda (34-621-01)9999
49Gazdasági informatikus (54-481-02)4040
50Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)8080
51Gépi forgácsoló (34-521-03)160160
52Grafikus (54-211-04)88
53Gyakorló ápoló (54-723-02)100100
54Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)3434
55Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)3434
56Gyakorló mentőápoló (54-723-01)3434
57Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)3434
58Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
59Gyógymasszőr (54-726-04)3434
ABCDEFG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK24EJSZ3FI8
60Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)744034
61Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)3434
62Hegesztő (34-521-06)160160
63Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
64Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)4040
65Idegenvezető (54-812-01)4040
66Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)4040
67Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)120120
68Ipari gépész (34-521-04)120120
69Irodai titkár (54-346-03)4040
70Járműfényező (34-525-03)4040
71Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)2020
72Karosszérialakatos (34-525-06)8080
73Kárpitos (34-542-05)4040
74Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
4040
75Kerámiaműves (54-211-05)88
76Kereskedő (54-341-01)8080
77Kertész (34-622-02)6666
78Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)8080
79Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)8080
80Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1488068
81Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)3333
82Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
4040
83Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
2929
84Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)3434
85Kozmetikus (54-815-02)4040
86Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
87Kőműves (34-582-14)120120
88Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
89Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
90Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
4040
91Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)4040
92Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)4040
93Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)4040
94Magasépítő technikus (54-582-03)8080
95Mechatronikai technikus (54-523-04)4040
96Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
97Mentésirányító (55-723-17)4040
98Mentőápoló (55-723-11)3434
99Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9999
100Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
101Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
102Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
103Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
104Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)4040
105Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
106Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)4040
107Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)4040
108Ötvös (54-211-06)88
109Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
110Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)744034
111Pék (34-541-05)120120
112Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)120120
113Pincér (34-811-03)200200
ABCDEFG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK24EJSZ3FI8
114Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
115Radiográfiai asszisztens (54-725-09)2020
116Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)4040
117Rendészeti őr (34-861-01)4040
118Sommelier (35-811-01)491633
119Szakács (34-811-04)200200
120Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)4040
121Szárazépítő (34-582-10)4040
122Szobrász (54-211-07)88
123Szociális asszisztens (54-762-02)4040
124Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)8080
125Szociális szakgondozó (54-762-03)744034
126Szoftverfejlesztő (54-213-05)8080
127Szőlész-borász (34-541-06)3333
128Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)8080
129Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1818
130Tetőfedő (34-582-15)4040
131Textilműves (54-211-08)88
132Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)8080
133Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)4040
134Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)4040
135Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)4040
136Vegyész technikus (54-524-03)8080
137Vendéglátásszervező (54-811-01)8080
138Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)4040
139Villanyszerelő (34-522-04)120120
140Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)3333
141Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKLMNO
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK12TK4EJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50EJSZ58MF23MF235MF263
2Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
1108030
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)4040
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
6Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
4040
7Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-01)
1212
8Autóbuszvezető (35-841-01)968016
9Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
10Automatikai technikus (54-523-01)4040
11Autószerelő (54-525-02)8080
12Autótechnikus (55-525-01)8080
13Bádogos (34-582-02)4040
14Belovagló (35-813-01)1326666
15Biogazdálkodó (35-621-02)3333
16Bőrdíszműves (34-542-01)4040
17Burkoló (34-582-13)1108030
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)8080
19Cukrász (34-811-01)1621203012
20Családi gazdálkodó (34-814-01)806614
21Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)1148034
22Dekoratőr (54-211-01)68608
23Demencia gondozó (35-762-01)66401412
24Diétás szakács (35-811-03)544014
25Díszítő festő (55-211-03)4040
26Dísznövénykertész (34-622-01)2828
27Divat- és stílustervező (54-211-02)70401515
28Édesipari termékgyártó (34-541-01)612833
29Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
4040
30Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
4040
31Eladó (34-341-01)2982403424
32Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
33Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
4040
34Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
35Elektronikai technikus (54-523-02)4040
36Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
3434
37Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3434
38Építő-szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
4040
39Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
40Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
4040
41Férfiszabó (34-542-04)4040
42Festő (54-211-03)88
43Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)14012020
44Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
45Fitness-wellness instruktor (54-813-01)574017
46Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)574017
47Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
48Fodrász (54-815-01)120120
49Fogadós (34-811-06)644024
50Fogászati asszisztens (54-720-02)4040
51Fogtechnikus (55-724-01)4040
52Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
53Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
6060
ABCDEFGHIJKLMNO
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK12TK4EJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50EJSZ58MF23MF235MF263
54Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
4040
55Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
4040
56Gazda (34-621-01)9999
57Gazdasági informatikus (54-481-02)644024
58Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
8080
59Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
60Gerontológiai gondozó (55-762-02)574017
61Grafikus (54-211-04)734033
62Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-03)
2424
63Gyakorló mentőápoló (54-723-01)978017
64Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)4040
65Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
66Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)574017
67Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
1717
68Gyógymasszőr (54-726-04)744034
69Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
74401717
70Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)574017
71Halász, haltenyésztő (34-624-01)3333
72Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
4040
73Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
74Húsipari termékgyártó (34-541-03)1138033
75Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
4040
76Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
4040
77Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
4040
78Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
4040
79Információrendszer-szervező (55-481-02)4040
80Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)2071603512
81Irodai titkár (54-346-03)6060
82Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
83Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)
4040
84Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
4040
85Karosszérialakatos (34-525-06)4040
86Kárpitos (34-542-05)4040
87Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
8080
88Kerámiaműves (54-211-05)4040
89Kereskedő (54-341-01)18416024
90Kertész (34-622-02)10633281233
91Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)8080
92Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
4040
93Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
4040
94Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)98403424
95Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
996633
96Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
4040
ABCDEFGHIJKLMNO
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK12TK4EJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50EJSZ58MF23MF235MF263
97Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
2525
98Korrektor (55-213-03)4040
99Kozmetikus (54-815-02)6060
100Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
4040
101Kőműves (34-582-14)2071603512
102Környezetvédelmi technikus (54-850-01)804040
103Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)
524012
104Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)2281206048
105Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
106Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
604020
107Lovász (34-621-02)1499950
108Magasépítő technikus (54-582-03)574017
109Mechatronikai technikus (54-523-04)4040
110Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
111Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
112Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)4040
113Mentésirányító (55-723-17)4040
114Mentőápoló (55-723-11)978017
115Mezőgazdasági gépész (34-521-08)2331652840
116Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
574017
117Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)826616
118Mezőgazdasági technikus (54-621-02)978017
119Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)4040
120Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
121Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)4040
122Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
123Műszaki informatikus (54-481-05)4040
124Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)48408
125Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
691356
126Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-06)
4040
127Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
2020
128Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)4040
129Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
130Patkolókovács (35-521-03)663333
131Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
978017
132Pék (34-541-05)148803335
133Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
4040
134Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)115801718
135Pincér (34-811-03)3272803512
136Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
137Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
138Radiográfiai asszisztens (54-725-09)4040
139Rendészeti őr (34-861-01)151803536
140Sommelier (35-811-01)1414
141Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
92403418
142Sportmasszőr (55-726-02)574017
143Szakács (34-811-04)27424034
144Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
8080
145Szárazépítő (34-582-10)4040
ABCDEFGHIJKLMNO
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK12TK4EJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50EJSZ58MF23MF235MF263
146Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)4040
147Színész (55-212-01)1212
148Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)1212
149Színpad- és porond technikus (54-521-08)1212
150Színpadi fénytervező (55-521-02)4040
151Színpadi magasépítő (55-521-03)1212
152Szociális asszisztens (54-762-02)754035
153Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)286200125024
154Szociális szakgondozó (54-762-03)574017
155Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
574017
156Szoftverfejlesztő (54-213-05)4040
157Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
1212
158Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
1212
159Szövettani szakasszisztens (55-725-21)4040
160Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
241212
161Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
44201212
162Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
163Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)1408060
164Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
165Térinformatikus (55-481-01)4040
166Tetőfedő (34-582-15)4040
167Textilműves (54-211-08)88808
168Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)978017
169Útépítő (34-582-11)4040
170Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4040
171Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)4040
172Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)118802018
173Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
1048024
174Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
82402418
175Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
4040
176Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
4040
177Vasútijármű-technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
4040
178Vendéglátásszervező (54-811-01)1841204024
179Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)1158035
180Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)1414
181Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)4040
182Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)4040
183Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő (35-582-08)
4040
184Vízgépészeti technikus (54-853-03)4040
185Vízminőség-védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
4040
186Vízügyi szakmunkás (34-853-02)4040
187Webfejlesztő (55-213-02)4040

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
2Abroncsgyártó (34-543-01)4040
3Ács (34-582-01)1108030
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)4040
5Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)4040
6Államháztartási ügyintéző (54-344-04)574017
7Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
8Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)4040
9Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)4040
10Aranyműves (55-211-01)4040
11Asztalos (34-543-02)223200815
12Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)4040
13Autóbuszvezető (35-841-01)200200
14Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
15Autógyártó (34-521-01)4040
16Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)4040
17Automatikai technikus (54-523-01)4040
18Autószerelő (54-525-02)958015
19Bádogos (34-582-02)4040
20Bányaművelő technikus (54-544-01)4040
21Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)4040
22Biogazdálkodó (35-621-02)3333
23Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)574017
24Bőrdíszműves (34-542-01)4040
25Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)4040
26Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)4040
27Burkoló (34-582-13)118801028
28CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
29Cipőkészítő (34-542-02)6060
30Cukrász (34-811-01)286200302828
31Családi gazdálkodó (34-814-01)613328
32Dekoratőr (54-211-01)4040
33Demencia gondozó (35-762-01)4040
34Diétás szakács (35-811-03)200200
35Díszítő festő (55-211-03)4040
36Díszműkovács (34-211-01)8080
37Dísznövénykertész (34-622-01)3333
38Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
39Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
40Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
41Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)8080
42Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)20812
43Eladó (34-341-01)44736030162615
44Elektromechanikai műszerész (34-522-01)8080
45Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
46Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
47Elektronikai technikus (54-523-02)21220012
48Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
4040
49Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
4040
50Élelmiszeripari technikus (54-541-02)1048024
51Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)8080
52Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)11680828
53Épületgépész technikus (54-582-01)1281208
54Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)4040
55Erdészeti szakmunkás (34-623-01)3333
56Ergoterapeuta (54-726-03)4040
57Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
58Ezüstműves (55-211-07)4040
59Faipari technikus (54-543-01)4040
60Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
61Férfiszabó (34-542-04)4040
62Festő (54-211-03)4040
63Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)17616016
64Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
65Fitness-wellness instruktor (54-813-01)4040
66Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)4040
67Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
68Fodrász (54-815-01)17616016
69Fogadós (34-811-06)4040
70Fogászati asszisztens (54-720-02)4040
71Fogtechnikus (55-724-01)8080
72Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
73Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
74Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)6060
75Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)4040
76Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
77Gazda (34-621-01)1199920
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
78Gazdasági informatikus (54-481-02)978017
79Gázipari technikus (54-544-03)4040
80Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)23118051
81Gépi forgácsoló (34-521-03)249160202445
82Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
83Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
84Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
85Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)4040
86Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
87Grafikus (54-211-04)104801212
88Gumiipari technikus (54-543-02)4040
89Gyakorló ápoló (54-723-02)3683203414
90Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)4040
91Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)8080
92Gyártósori gépbeállító (34-521-05)8080
93Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)4040
94Gyógymasszőr (54-726-04)8080
95Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)165806025
96Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)4040
97Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)4040
98Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)8080
99Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)4040
100Hegesztő (34-521-06)5854403428244415
101Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
102Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)4040
103Húsipari termékgyártó (34-541-03)1861205016
104Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)8080
105Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)4040
106Idegenvezető (54-812-01)8080
107Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)574017
108Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)4040
109Információrendszer-szervező (55-481-02)4040
110Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)1638012461015
111Ipari gépész (34-521-04)297240162615
112Irodai titkár (54-346-03)2342001717
113IT mentor (54-482-01)4040
114Járműfényező (34-525-03)6060
115Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
116Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
117Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)4040
118Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)4040
119Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)8080
120Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)1212
121Jegyvizsgáló (54-841-10)4040
122Jelmeztervező (55-211-05)4040
123Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)4040
124Karosszérialakatos (34-525-06)120120
125Kárpitos (34-542-05)8080
126Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
4040
127Kerámiaműves (54-211-05)8080
128Kereskedelmi képviselő (54-341-02)8080
129Kereskedő (54-341-01)1068026
130Kertész (34-622-02)92661610
131Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
132Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)524012
133Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)120120
134Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)8080
135Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)13412014
136Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)433310
137Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)4040
138Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)2525
139Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)4040
140Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)4040
141Kocsivizsgáló (54-525-09)4040
142Kohászati technikus (54-521-04)4040
143Kozmetikus (54-815-02)100100
144Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
145Kőműves (34-582-14)349240828281530
146Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)544014
147Környezetvédelmi technikus (54-850-01)928012
148Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)8080
149Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
4040
150Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)26824028
151Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)4040
152Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)240240
153Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
154Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)1571201720
155Magasépítő technikus (54-582-03)8080
156Mechatronikai technikus (54-523-04)120120
157Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
158Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
159Mentésirányító (55-723-17)4040
160Mezőgazdasági gépész (34-521-08)2051463326
161Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)100100
162Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)836617
163Mezőgazdasági technikus (54-621-02)723240
164Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)4040
165Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
166Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)1212
167Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)8080
168Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
169Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
170Műszaki informatikus (54-481-05)21320013
171Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)1212
172Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)8080
173Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)4040
174Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)1212
175Női szabó (34-542-06)3162002828151530
176Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)4040
177Nyomdaipari technikus (54-213-07)504010
178Ötvös (54-211-06)4040
179Papíripari technikus (55-524-04)4040
180Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
181Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)2581601224102032
182Pék (34-541-05)30380132303328
183Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)574017
184Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)34322017522034
185Perioperatív asszisztens (54-720-04)4040
186Pincér (34-811-03)3202802812
187Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)524012
188Radiográfiai asszisztens (54-725-09)4040
189Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
190Rendészeti őr (34-861-01)100100
191Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
192Sommelier (35-811-01)836617
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
193Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)574017
194Sportmasszőr (55-726-02)4040
195Szakács (34-811-04)390320283012
196Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)8080
197Szárazépítő (34-582-10)120120
198Szerszámkészítő (34-521-10)1671201730
199Szociális asszisztens (54-762-02)1468066
200Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)57842066283430
201Szociális szakgondozó (54-762-03)160805030
202Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)4040
203Szoftverfejlesztő (54-213-05)958015
204Szőlész-borász (34-541-06)946628
205Szövettani szakasszisztens (55-725-21)4040
206Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)8080
207Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)423012
208Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
209Távközlési technikus (54-523-05)4040
210Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)200200
211Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
212Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)8080
213Térinformatikus (55-481-01)4040
214Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)524012
215Tetőfedő (34-582-15)4040
216Textilipari technikus (54-542-03)4040
217Textilműves (54-211-08)8080
218Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)978017
219Útépítő (34-582-11)4040
220Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
221Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)978017
222Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)978017
223Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)131801734
224Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)574017
225Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)6060
226Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
227Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)4040
228Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)4040
229Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)4040
230Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)4040
231Vegyész technikus (54-524-03)16812048
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK21EJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ52EJSZ6MF234MF256
232Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)14412024
233Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)8080
234Vendéglátásszervező (54-811-01)160160
235Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
236Vésnök (55-211-08)4040
237Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)4040
238Villanyszerelő (34-522-04)3132801617
239Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)3333
240Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)908010
241Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)4040
242Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)8080
243Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)4040
244Vízgépészeti technikus (54-853-03)4040
245Víziközmű technikus (54-853-04)524012
246Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)4040
247Vízügyi szakmunkás (34-853-02)8080
248Webfejlesztő (55-213-02)8080
249Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)6666

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK10TK18TK19TK5TK7EJSZ13EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF152MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF241MF243MF245MF29MF92ÖNK2
2Abroncsqyártó (34-543-01)8080
3Ács (34-582-01)120120
4Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)120120
5Államháztartási ügyintéző (54-344-04)23020030
6Alternatív gépiárműhajtási technikus (55-525-03)8080
7Ápoló (55-723-01)6354403425136
8Aranyműves (55-211-01)88808
9Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)3636
10Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)5858
11Asztalos (34-543-02)317240282524
12Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)8080
13Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)8080
14Autóbuszvezető (35-841-01)240240
15Autóelektronikai műszerész (54-525-01)320320
16Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)8080
17Automatikai technikus (54-523-01)8080
18Autószerelő (54-525-02)400400
19Autótechnikus (55-525-01)240240
20Avionikus (54-525-03)4040
21Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-05)
8080
22Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)8080
23Bőrdíszműves (34-542-01)120120
24Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)8080
25Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)8080
26Burkoló (34-582-13)13012010
27CAD-CAM informatikus (54-481-01)27024030
28CNC gépkezelő (35-521-01)240240
29Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)4040
30Cukrász (34-811-01)147412008472243460
31Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)3022003468
32Dekoratőr (54-211-01)16880283030
33Demencia gondozó (35-762-01)8080
34Diétás szakács (35-811-03)928012
35Díszítő festő (55-211-03)684028
36Díszlettervező (55-211-04)4040
37Díszműkovács (34-211-01)8080
38Dísznövénykertész (34-622-01)166166
39Divat- és stílustervező (54-211-02)1938075308
40Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)8080
41Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
42Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)8080
43Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-03)
33
44Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
273618
45Eladó (34-341-01)749600282834102425
46Elektromechanikai műszerész (34-522-01)8080
47Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)120120
48Elektronikai műszerész (34-522-03)200200
49Elektronikai technikus (54-523-02)400400
50Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)
480480
51Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)
480480
52Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)8080
53Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)4040
54Élelmiszeripari technikus (54-541-02)160160
55Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)8080
56Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)14412024
57Épületgépész technikus (54-582-01)160160
58Ergoterapeuta (54-726-03)1148034
59Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)4040
60Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)3333
61Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)200200
62Ezüstműves (55-211-07)8080
63Faipari technikus (54-543-01)18016020
64Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)8080
65Férfiszabó (34-542-04)8080
66Festő (54-211-03)9340152612
67Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)23916020102425
68Finommechanikai műszerész (34-521-02)8080
69Fitness-wellness instruktor (54-813-01)35432034
70Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)1148034
71Fodrász (54-815-01)3362803224
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK10TK18TK19TK5TK7EJSZ13EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF152MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF241MF243MF245MF29MF92ÖNK2
72Fogadós (34-811-06)4040
73Fogászati asszisztens (54-720-02)240240
74Foglalkozás-szervező (55-762-01)8080
75Fogtechnikus (55-724-01)160160
76Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)240240
77Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
78Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)23216072
79Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
4040
80Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
81Gazdasági informatikus (54-481-02)602520303418
82Gázipari technikus (54-544-03)160160
83Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)320320
84Gép forgácsoló (34-521-03)360360
85Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
86Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
87Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
88Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-03)
4040
89Gerontológiai gondozó (55-762-02)8080
90Grafikus (54-211-04)458240323472301634
91Gumiipari technikus (54-543-02)8080
92Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
23880302912284514
93Gyakorló ápoló (54-723-02)72452068136
94Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)508360686812
95Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (54-215-01)
542430
96Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)8080
97Gyakorló mentőápoló (54-723-01)3642409034
98Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)1148034
99Gyártósori gépbeállító (34-521-05)8080
100Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)1488068
101Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
102Gyógymasszőr (54-726-04)4963606868
103Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)3762406868
104Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)8080
105Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)120120
106Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)3362006868
107Hajós szakmunkás (34-841-03)8080
108Hajózási technikus (54-841-01)160160
109Hangmester (54-213-01)704030
110Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (55-215-01)
3030
111Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)160160
112Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)8080
113Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)16012040
114Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)4040
115Húsipari termékgyártó (34-541-03)260160100
116Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
200200
117Idegenvezető (54-812-01)5334406825
118Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
26020060
119Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
240240
120Információrendszer-szervező (55-481-02)200200
121Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)669560483625
122Ipari gépész (34-521-04)120120
123Ipari gumitermék előállító (34-543-04)8080
124Irodai titkár (54-346-03)419320482625
125IT mentor (54-182-01)120120
126Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)8080
127Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)120120
128Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)8080
129Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)8080
130Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-04)
2929
131Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-04)
532429
132Jegyvizsgáló (54-841-10)120120
133Jelmeztervező (55-211-05)502030
134Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)15412034
135Karosszérialakatos (34-525-06)200200
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK10TK18TK19TK5TK7EJSZ13EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF152MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF241MF243MF245MF29MF92ÖNK2
136Kárpitos (34-542-05)120120
137Kerámiaműves (54-211-05)23158
138Kereskedelmi képviselő (54-341-02)34028060
139Kereskedő (54-341-01)5714002834602425
140Kertész (34-622-02)6666
141Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
142Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)1751203025
143Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)500500
144Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)56050060
145Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)6164806868
146Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)8080
147Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
4040
148Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
1252038715
149Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
198341820248715
150Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)200200
151Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)22816068
152Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)120120
153Kocsivizsgáló (54-525-09)120120
154Korrektor (55-213-03)8080
155Kozmetikus (54-815-02)320320
156Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)8080
157Kőműves (34-582-14)2742401024
158Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
159Környezetvédelmi technikus (54-850-01)28024040
160Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)1208040
161Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)8080
162Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
48261210
163Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
120120
164Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)8080
165Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)200200
166Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)8080
167Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)8080
168Létesítményi energetikus (55-582-01)200200
169Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)96080048346018
170Magasépítő technikus (54-582-03)200200
171Mechatronikai technikus (54-523-04)240240
172Mélyépítő technikus (54-582-04)160160
173Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)200200
174Mentésirányító (55-723-17)4040
175Mentőápoló (55-723-11)3822803468
176Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)120120
177Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
178Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)207803236825206
179Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)18516025
180Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
181Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
182Műbútorasztalos (35-543-01)8080
183Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)4040
184Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)4040
185Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
186Műszaki informatikus (54-481-05)4563603660
187Műszeres analitikus (55-524-03)8080
188Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)5632816
189Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
928012
190Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-06)
32329
191Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-06)
57161229
192Női szabó (34-542-06)38832012301016
193Nyomdaipari technikus (54-213-07)120120
194Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)8080
195Ortopédiai műszerész (54-726-02)8080
196Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)8080
197Ötvös (54-211-06)10380716
198Pantomimes (54-212-07)1010
199Papíripari technikus (55-524-04)8080
200Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)8080
201Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)374240366830
202Pék (34-541-05)252120132
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK10TK18TK19TK5TK7EJSZ13EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF152MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF241MF243MF245MF29MF92ÖNK2
203Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
38032060
204Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)10788004868686034
205Perioperatív asszisztens (54-720-04)15412034
206Pincér (34-811-03)1127920722416343625
207Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)120120
208Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
209Radiográfiai asszisztens (54-725-09)18812068
210Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)1488068
211Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)4040
212Rendészeti őr (34-861-01)120120
213Repülőgép-szerelő (54-525-10)8080
214Ruhaipari technikus (54-542-02)200200
215Sommelier (35-811-01)942866
216Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)43340033
217Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)320320
218Sportmasszőr (55-726-02)35432034
219Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)8080
220Szakács (34-811-04)1570132072242534601025
221Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)4454002025
222Szárazépítő (34-582-10)120120
223Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)4040
224Színész (55-212-01)1578029142014
225Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)42201210
226Színpad- és porond technikus (54-521-08)221210
227Színpadi fénytervező (55-521-02)55
228Színpadi magasépítő (55-521-03)221210
229Szobrász (54-211-07)1515
230Szociális asszisztens (54-762-02)505400681225
231Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)6645603668
232Szociális szakgondozó (54-762-03)2802001268
233Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)
200200
234Szoftverfejlesztő (54-213-05)931800723425
235Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)
71172925
236Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
100175825
237Szőlész-borász (34-541-06)3333
238Szövettani szakasszisztens (55-725-21)18812068
239Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)101151725122012
240Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)25034291712251264201225
241Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
242Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)4040
243Távközlési technikus (54-523-05)120120
244Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)360360
245Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
246Te ipari szaktechnikus (55-541-08)4040
247Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)804040
248Térinformatikus (55-481-01)8080
249Térképész szaktechnikus (55-581-03)4040
250Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)804040
251Tetőfedő (34-582-15)8080
252Textilipari technikus (54-542-03)120120
253Textilműves (54-211-08)14512025
254Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)65252034343430
255Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
256Üvegműves (54-211-09)1515
257Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)18012060
258Vadászpuska műves (55-863-02)4040
259Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)5845203430
260Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)6225203468
261Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)15012030
262Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)8080
263Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)120120
264Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)120120
265Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)120120
266Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője
(54-525-12)
120120
267Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
(54-525-13)
120120
268Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)120120
269Vegyész technikus (54-524-03)240240
270Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)8080
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK10TK18TK19TK5TK7EJSZ13EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF152MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF241MF243MF245MF29MF92ÖNK2
271Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
(55-524-06)
120120
272Vendéglátásszervező (54-811-01)7316001224343625
273Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)41240012
274Vésnök (55-211-08)8080
275Villanyszerelő (34-522-04)46544025
276Virágdekoratőr (35-215-02)3333
277Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)146146
278Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)160160
279Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)120120
280Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)160160
281Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35-582-08)
8080
282Vízgépészeti technikus (54-853-03)240240
283Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)4040
284Víziközmű technikus (54-853-04)8080
285Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)240240
286Webfejlesztő (55-213-02)34632026
287Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK27EJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ50FI10MF14MF35
2Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
8080
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
6Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
8080
7Ápoló (55-723-01)22020020
8Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
4040
9Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
(54-725-02)
4040
10Autóbuszvezető (35-841-01)8080
11Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
4040
12Autószerelő (54-525-02)120120
13Autótechnikus (55-525-01)8080
14Bádogos (34-582-02)8080
15Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-05)
8080
16Burkoló (34-582-13)8080
17CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
18Cipőkészítő (34-542-02)4040
19Cukrász (34-811-01)280280
20Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
21Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
22Dekoratőr (54-211-01)4040
23Demencia gondozó (35-762-01)704030
24Diétás szakács (35-811-03)8080
25Dísznövénykertész (34-622-01)6666
26Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
27Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
4040
28Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
29Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
8080
30Eladó (34-341-01)27224032
31Elektromechanikai műszerész (34-522-01)8080
32Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
8080
33Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)
8080
34Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)
8080
35Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)4040
36Élelmiszeripari technikus (54-541-02)8080
37Építő-szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
4040
38Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)17416014
39Épületgépész technikus (54-582-01)8080
40Erdészeti szakmunkás (34-623-01)100100
41Erdésztechnikus (54-623-02)13410034
42Ergoterapeuta (54-726-03)4040
43Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)120120
44Faipari technikus (54-543-01)8080
45Fegyverműszerész (54-863-01)6868
46Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
4040
47Férfiszabó (34-542-04)6060
48Festő (54-211-03)8080
49Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
50Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1048024
51Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)4040
52Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK27EJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ50FI10MF14MF35
53Fodrász (54-815-01)160160
54Fogadós (34-811-06)6060
55Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
56Fogtechnikus (55-724-01)8080
57Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
58Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
59Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
4040
60Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
4040
61Gazda (34-621-01)3333
62Gazdasági informatikus (54-481-02)8080
63Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
64Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
4040
65Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
66Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-03)
4040
67Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
68Grafikus (54-211-04)88808
69Gumiipari technikus (54-543-02)8080
70Gyakorló ápoló (54-723-02)27424034
71Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
120120
72Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
4040
73Gyakorló mentőápoló (54-723-01)4040
74Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)4040
75Gyártósori gépbeállító (34-521-05)8080
76Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)4040
77Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
3333
78Gyógymasszőr (54-726-04)15412034
79Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
1288048
80Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)8080
81Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
4040
82Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
4040
83Húsipari termékgyártó (34-541-03)29920099
84Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
120120
85Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
8080
86Idegenvezető (54-812-01)1168036
87Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
8080
88Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
8080
89Információrendszer-szervező (55-481-02)8080
90Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)28824048
91Irodai titkár (54-346-03)15012030
92IT mentor (54-482-01)4040
93Járműfényező (34-525-03)4040
94Jegyvizsgáló (54-841-10)4040
95Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
4040
96Karosszérialakatos (34-525-06)120120
97Kárpitos (34-542-05)8080
98Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
4040
99Kerámiaműves (54-211-05)88
100Kereskedelmi képviselő (54-341-02)4040
101Kereskedő (54-341-01)160160
102Kertész (34-622-02)1151699
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK27EJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ50FI10MF14MF35
103Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
104Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)4040
105Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
8080
106Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
8080
107Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1861203234
108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
3333
109Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
110Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
472918
111Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
4040
112Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
4040
113Kozmetikus (54-815-02)120120
114Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
6060
115Környezetvédelmi technikus (54-850-01)804040
116Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
4040
117Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
4040
118Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)
4040
119Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
4040
120Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)15412034
121Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
122Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
3833204815
123Lovász (34-621-02)3333
124Magasépítő technikus (54-582-03)8080
125Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
126Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)4040
127Mentésirányító (55-723-17)4040
128Mentőápoló (55-723-11)4040
129Mezőgazdasági gépész (34-521-08)132132
130Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
8080
131Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
132Mezőgazdasági technikus (54-621-02)15412034
133Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)4040
134Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
135Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)4040
136Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
137Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
138Műbútorasztalos (35-543-01)4040
139Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)4040
140Műszaki informatikus (54-481-05)8080
141Műszeres analitikus (55-524-03)4040
142Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)4040
143Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
4040
144Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)4040
145Nyomdaipari technikus (54-213-07)6060
146Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)4040
147Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)8080
148Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
15212032
149Pék (34-541-05)22616066
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMTK27EJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ50FI10MF14MF35
150Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
4040
151Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)40836048
152Perioperatív asszisztens (54-720-04)4040
153Pincér (34-811-03)280280
154Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)554015
155Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
156Radiográfiai asszisztens (54-725-09)4040
157Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
158Rendészeti őr (34-861-01)8080
159Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
160Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
19216032
161Sportmasszőr (55-726-02)8080
162Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
4040
163Szakács (34-811-04)320320
164Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)1048024
165Szárazépítő (34-582-10)120120
166Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)4040
167Szobrász (54-211-07)88
168Szociális asszisztens (54-762-02)8080
169Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1921204824
170Szociális szakgondozó (54-762-03)4040
171Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
4040
172Szoftverfejlesztő (54-213-05)27224032
173Szövettani szakasszisztens (55-725-21)4040
174Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
1212
175Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
1212
176Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
177Távközlési technikus (54-523-05)4040
178Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)8080
179Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333