504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2., 4. és 5. alcím, valamint a 2-5. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint a 6-7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára megszerezhető, az Sztv. 2. § 24a. pontja szerinti mellék-szakképesítéseket a 8. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.

(9) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára megszerezhető az Sztv. 2. § 24a. pontja szerinti, szakgimnáziumban megszerezhető mellék-szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell."

3. § (1) Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az R2. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(5) Az R2. a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § Nem lép hatályba az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdése és

c) 3. melléklete.

5. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § Nem lép hatályba az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdése és

b) 3. melléklete.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 422-425. sorral egészül ki:

[ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
súlyszorzó]
Azonosító számaMegnevezése
"
422.5572317Mentésirányító2,1780
423.3454111Pék-cukrász1,5057
424.3458216Épületszobrász és műköves1,7569
425.3458217Kőfaragó1,7569
"

2. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat a következő 568-573. sorral egészül ki:

[ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakk
épesítés-ráépülések
megnevezése
Szak
ma-
csopo
rt
Ágazat
i
besorol
ás
Iskolai
rendsz
erű
képzési
idő
Iskola-
rendszere
n kívüli
képzési
idő
A
képzés
munka-
rendje
MK
KR
szint
A szakképesítésért felelős
miniszter]
2Szi
nt
Tan
ulm
á-
nyi
terül
et
So
rsz
ám
"
5685572317Mentésirányító1I0,5 év340-450
óra
N, E, TK5egészségügyért felelős
miniszter
5693454111Pék-cukrász21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TK4élelmiszeriparért felelős
miniszter
5703458216Épületszobrász és
műköves
9XVI3 év800-1000
óra
N, E, TK4szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
5713458217Kőfaragó9XVI3 év800-1000
óra
N, E, TK4szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
5725221201Kaszkadőr szakértő4VI-440-560
óra
TK4kultúráért felelős miniszter
5735258203Vízkútfúró23XLI600-800
óra
TK4vízgazdálkodásért és
vízvédelemért felelős
miniszter
"

2. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat A:146 mezőjében az "52" szövegrész helyébe a "32" szöveg lép.

3. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:146 mezőjében a "01" szövegrész helyébe a "02" szöveg lép.

4. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat E:222 mezőjében a "7" szövegrész helyébe a "6" szöveg lép.

5. Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat C:522 mezőjében a "02" szövegrész helyébe a "04" szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 291. sora.

7. Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat 156. sora.

3. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[AB
1Szakképesítés megnevezéseSzakmairányok]
"
10Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)
- Híradó ágazat
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
- Katonai pénzügyi ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Műszerész ágazat:
- fegyverműszerész
- páncéltörő rakéta műszerész
- Parancsnoki ágazat:
- ABV védelmi
- légvédelmi rakéta és tüzér
- Repülésbiztosító ágazat
- Állami légijármű szerelő ágazat
- Állami légijármű műszerész ágazat
- Speciális felderítő ágazat:
- elektronikai hadviselés
- rádióelektronikai felderítő
- Szerelő ágazat:
- műszakigép-szerelő
- páncélos és gépjárműszerelő
"

4. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök

ABCD
1.Ágazat
száma
Ágazat
megnevezése
Ágazaton belüli specializációBetölthető munkakör/végezhető
tevékenység
(FEOR-08 alapján)
2.IEgészségügy5522/4 Kisegítő ápoló
3.IIEgészségügyi technika8219 Egyéb termék-összeszerelő
4.IIISzociális3511/17 Szociális és mentálhigiénés
munkatárs
5.IVPedagógia3410/3 Oktatási ügyintéző
6.VKépző-és
iparművészet
7411/4 Dekorációs festő
7.VIHang-, film és
színháztechnika
3145/12 Hangvágó
8.VIIBányászatBányaművelés8311/4 Bányaszalag-kezelő
Gázipar és fluidum kitermelés
9.VIIIÉpületgépészet7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő
10.IXGépészetGépgyártástechnológia8211/3 Fémtermék összeszerelő
Fegyverműszerészet
Mechatronika
11.XKohászat3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője
12.XIVillamosipar és
elektronika
Automatika és elektronika8212/1 Elektronikai berendezés
összeszerelője
Közlekedésautomatika
13.XIITávközlés7341/5 IT eszköz karbantartó
14.XIIIInformatika3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó
15.XIVVegyipar3115/24 Vegyészeti laboráns
16.XVVegyész3115/16 Laborasszisztens
17.XVIÉpítőiparMagas- és mélyépítés7515/23 Szerkezeti szerelő
Út-, vasút- és hídépítés
18.XVIIKönnyűipar3212/9 Könnyűipari terméket gyártók
szakmai irányítója
19.XVIIIFaipar7221/3 Faburkolat-készítő
20.XIXNyomdaiparNyomdaipari technika7232/38 Nyomdaipari munkás
Kiadványszerkesztés
21.XXKözlekedésépítő7919/1 Aszfaltozó és útépítő
22.XXIKözlekedés5231/6 Jegyvizsgáló
23.XXIIKözlekedésgépészAutó- és repülőgép szerelés8211/12 Karosszéria összeszerelő
Vasútgépész8211/3 Fémtermék összeszerelő
Hajózási technika
24.XXIIIKörnyezetvédelem3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns
25.XXIVKözgazdaság4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
26.XXVÜgyvitelIrodai ügyvitel4112/1 Adminisztrációs ügyintéző
Idegennyelvű ügyvitel
27.XXVIKereskedelem3622/15 Kereskedelmi ügyintéző
28.XXVIIVendéglátóipar5133 Pultos
29.XXVIIITurisztika4221/4 Turisztikai referens
30.XXIXOptika8137 Fotó és mozgófilmlaboráns
31.XXXSzépészetFodrász4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás
Kozmetika
32.XXXIAgrár gépészMezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnika
8211/3 Fémtermék összeszerelő
Élelmiszeripari gépésztechnika
33.XXXIIErdészet és
vadgazdálkodás
6211/2 Erdész-segéd
34.XXXIIIMezőgazdaság6130 Vegyes profilú gazdálkodó
35.XXXIVKertészet és parképítés6115/37 Parkfenntartó
36.XXXVFöldmérés7919/7 Figuráns
37.XXXVIÉlelmiszeripar3113/8 Élelmiszeripari laboráns
38.XXXVIISport3410/7 Sporttanfolyam szervező
39.XXXVIIIRendészet és
közszolgálat
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozás (személy és vagyonőr,
segédfelügyelő)
40.XXXIXKözművelődés3719 Egyéb művészeti és kulturális
foglalkozás
41.XLKözlekedés,
szállítmányozás és
logisztika
Közúti és légi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
4131 Készlet- és anyag nyilvántartó
Postaforgalom
Vasútüzemi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
42.XLIVízügy7919/8 Gátőr
43.XLIIElőadóművészetArtista
Egyházzenész
Gyakorlatos színész
Jazz-zenész
Klasszikus zenész
Népzenész
Szórakoztató zenész
Táncos
Gyakorló hangszerkészítő és javító
3719 Egyéb művészeti és kulturális
foglalkozás

"

5. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm.rendelethez

"8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára

ABCD
1.ÁgazatÁgazaton belüli specializációA megszerezhető mellék-szakképesítésÉrettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2.I. Egészségügy52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens
54 720 02 Fogászati asszisztens
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3.II. Egészségügyi technika52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
54 726 02 Ortopédiai műszerész
4.III. Szociális34 762 01 Szociális gondozó és ápoló54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
54 762 02 Szociális asszisztens
5.IV. Pedagógia32 140 01 Óvodai dajka
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
6.V. Képző- és iparművészet51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és
projektszervező
54 211 01 Dekoratőr
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
7.VI. Hang-, film és
színháztechnika
51 345 04 Médiaművészeti program- és
projektszervező
54 213 01 Hangmester
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
8.VII. BányászatBányaművelés32 544 01 Külszíni bányász
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-,
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
Gázipar és fluidum kitermelés31 582 01 Csőhálózatszerelő54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
9.VIII. Épületgépészet52 582 02 Épületgépészeti előkészítő
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
10.IX. GépészetGépgyártástechnológia31 521 10 Gyártósori gépész54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Fegyverműszerészet34 521 02 Finommechanikai műszerész54 863 01 Fegyverműszerész
Mechatronika52 522 04 Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
54 523 04 Mechatronikai technikus
11.X. Kohászat32 521 03 Olvasztár és öntő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
12.XI. Villamosipar és elektronikaAutomatika és elektronika51 523 01 PLC programozó54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
54 523 01 Automatikai technikus
Közlekedésautomatika51 523 01 PLC programozó54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész
13.XII. Távközlés52 523 01 Távközlési üzemeltető54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
14.XIII. Informatika52 481 02 Irodai informatikus54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
15.XIV. Vegyipar34 543 01 Abroncsgyártó
34 543 03 Formacikk-gyártó
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
16.XV. Vegyész34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
17.XVI. ÉpítőiparMagas- és mélyépítés52 481 01 Digitális műszaki rajzoló
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-,
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 582 03 Magasépítő technikus
54 582 04 Mélyépítő technikus
Út-, vasút- és hídépítés54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus
18.XVII. Könnyűipar52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
54 542 03 Textilipari technikus
19.XVIII. Faipar52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 543 01 Faipari technikus
20.XIX. NyomdaiparNyomdaipari technika51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő54 213 07 Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztés51 213 07 Digitális nyomóforma készítő54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
21.XXII. KözlekedésgépészAutó- és repülőgép szerelés31 525 01 Kerékpárszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője
54 525 10 Repülőgép szerelő
Vasútgépész54 525 09 Kocsivizsgáló
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője
Hajózási technika52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
22.XXIII. Környezetvédelem31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó54 850 01 Környezetvédelmi technikus
23.XXIV. Közgazdaság52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
24.XXV. ÜgyvitelIrodai ügyvitel52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 346 03 Irodai titkár
Idegennyelvű ügyvitel54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
25.XXVI. Kereskedelem34 341 01 Eladó54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
26.XXVII. Vendéglátóipar34 811 03 Pincér54 811 01 Vendéglátásszervező
27.XXVIII. Turisztika52 812 01 Szállodai recepciós54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
28.XXIX. Optika51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
34 725 01 Optikai üvegcsiszoló54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
29.XXX. SzépészetFodrász52 815 03 Férfi fodrász-borbély54 815 01 Fodrász
Kozmetika52 815 04 Szépségtanácsadó54 815 02 Kozmetikus
30.XXXI. Agrár gépészMezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnika
51 621 01 Agrár vállalkozó54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
Élelmiszeripari gépésztechnika31 521 10 Gyártósori gépész54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
31.XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás
32 850 01 Természetvédelmi munkatárs54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
32.XXXIII. Mezőgazdaság34 621 03 Állattartó szakmunkás54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
33.XXXIV. Kertészet és parképítés31 622 02 Faiskolai kertész54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
34.XXXV. Földmérés52 481 01 Digitális műszaki rajzoló54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
35.XXXVI. Élelmiszeripar31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs
54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
54 541 02 Élelmiszeripari technikus
36.XXXVII. Sport51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)
37.XXXVIII. Rendészet és
közszolgálat
52 861 11 Rendészeti ügyintéző54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
38.XXXIX. Közművelődés52 345 07 Rendezvényszervező54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
39.XL. Közlekedés, szállítmányozás
és logisztika
Közúti és légi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Postaforgalom54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
Vasútüzemi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
52 841 02 Váltókezelő54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
52 841 03 Vasúti személypénztáros54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
54 841 10 Jegyvizsgáló
40.XLI. Vízügy52 853 03 Vízügyi ügyintéző54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
41.XLII. ElőadóművészetArtista51 345 05 Előadóművészeti program- és
projektszervező
54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
Egyházzenész54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány
megnevezésével)
Gyakorlatos színész54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány
megnevezésével)
Jazz-zenész54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Klasszikus zenész54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Népzenész54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Szórakoztató zenész54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Táncos54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
Gyakorló hangszerkészítő és javító54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a
hangszercsoport megjelölésével)
42.XLIII.
Honvédelem
52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

"

6. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára

ABCD
1.ÁgazatÁgazaton belüli specializációA megszerezhető mellék-szakképesítésÉrettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2.I. Egészségügy52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens
54 720 02 Fogászati asszisztens
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3.III. Szociális34 762 01 Szociális gondozó és ápoló54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
54 762 02 Szociális asszisztens
4.IV. Pedagógia32 140 01 Óvodai dajka
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
5.V. Képző- és iparművészet51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és
projektszervező
54 211 01 Dekoratőr
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
6.VI. Hang-, film és
színháztechnika
51 345 04 Médiaművészeti program- és
projektszervező
54 213 01 Hangmester
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
7.VII. BányászatBányaművelés32 544 01 Külszíni bányász
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-,
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
Gázipar és fluidum kitermelés31 582 01 Csőhálózatszerelő54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
8.VIII. Épületgépészet52 582 02 Épületgépészeti előkészítő
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
9.IX. GépészetGépgyártástechnológia31 521 10 Gyártósori gépész54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronika52 522 04 Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
54 523 04 Mechatronikai technikus
10.X. Kohászat32 521 03 Olvasztár és öntő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
11.XI. Villamosipar és elektronika51 523 01PLC programozó54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
54 523 01 Automatikai technikus
12.XII. Távközlés52 523 01 Távközlési üzemeltető54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
13.XIII. Informatika52 481 02 Irodai informatikus54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
14.XIV. Vegyipar34 543 01 Abroncsgyártó
34 543 03 Formacikk-gyártó
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
15.XV. Vegyész34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
16.XVI. ÉpítőiparMagas- és mélyépítés52 481 01 Digitális műszaki rajzoló
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
54 582 03 Magasépítő technikus
54 582 04 Mélyépítő technikus
Út-, vasút- és hídépítés[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-,
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus
17.XVII. Könnyűipar52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
18.XVIII. Faipar52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 543 01 Faipari technikus
19.XIX. Nyomdaipar51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő54 213 07 Nyomdaipari technikus
20.XXII. KözlekedésgépészAutó- és repülőgép szerelés31 525 01 Kerékpárszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 10 Repülőgép szerelő
Vasútgépész54 525 09 Kocsivizsgáló
54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője
Hajózási technika52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
21.XXIII. Környezetvédelem31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó54 850 01 Környezetvédelmi technikus
22.XXIV. Közgazdaság52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
23.XXV. Ügyvitel52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 346 03 Irodai titkár
24.XXVI. Kereskedelem34 341 01 Eladó54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
25.XXVII. Vendéglátóipar34 811 03 Pincér54 811 01 Vendéglátásszervező
26.XXVIII. Turisztika52 812 01 Szállodai recepciós54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
27.XXX. SzépészetFodrász52 815 03 Férfi fodrász-borbély54 815 01 Fodrász
Kozmetika52 815 04 Szépségtanácsadó54 815 02 Kozmetikus
28.XXXI. Agrár gépészMezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnika
51 621 01 Agrár vállalkozó54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
Élelmiszeripari gépésztechnika31 521 10 Gyártósori gépész54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
29.XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás
32 850 01 Természetvédelmi munkatárs54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
30.XXXIII. Mezőgazdaság34 621 03 Állattartó szakmunkás54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
31.XXXIV. Kertészet és parképítés31 622 02 Faiskolai kertész54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
32.XXXV. Földmérés52 481 01 Digitális műszaki rajzoló54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
33.XXXVI. Élelmiszeripar31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs
54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
54 541 02 Élelmiszeripari technikus
34.XXXVII. Sport51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)
35.XXXVIII. Rendészet és
közszolgálat
52 861 11 Rendészeti ügyintéző54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
XXXIX. Közművelődés52 345 07 Rendezvényszervező54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
36.XL. Közlekedés, szállítmányozás
és logisztika
Közúti és légi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Postaforgalom54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
Vasútüzemi közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
52 841 02 Váltókezelő54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
52 841 03 Vasúti személypénztáros54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
37.XLI. Vízügy52 853 03 Vízügyi ügyintéző54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
38.XLII. ElőadóművészetArtista51 345 05 Előadóművészeti program- és
projektszervező
54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
Egyházzenész54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány
megnevezésével)
Gyakorlatos színész54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány
megnevezésével)
Jazz-zenész54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Klasszikus zenész54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Népzenész54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Szórakoztató zenész54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével)
Táncos54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
39.XLIII.
Honvédelem
52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

"

7. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2376-2391. sorral egészül ki:

[ABC
1.A szakmai követelménymodulok
2.Sorszámamegnevezéseazonosító száma]
"
2376.2374.Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai12138-17
2377.2375.Katonai gazdálkodási alapfeladatok12139-17
2378.2376.Közpénzügyi alapfeladatok12140-17
2379.2377.Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok12141-17
2380.2378.Katonai pénzügyi szakfeladatok12142-17
2381.2379.Költségvetési számviteli szakfeladatok12143-17
2382.2380.Alapismeretek a mentésirányításban12144-17
2383.2381.Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban12145-17
2384.2382.Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység12146-17
2385.2383.Légijármű szerelő alapismeretek12147-17
2386.2384.Légijármű szerelő12148-17
2387.2385.Avionikai alapismeretek12149-17
2388.2386.Avionika12150-17
2389.2387.Altiszti alapfeladatok12151-17
2390.2388.Általános kaszkadőr szakértői ismeretek12152-17
2391.2389.Vízkútfúró szakfeladatok12153-17
."

8. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. melléklete a következő 2374-2389. ponttal egészül ki:

"2374. A Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatai megnevezésű, 12138-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a feladatban résztvevő személyi állománnyal.

Kezeli a személyi állomány illetményét érintő problémákat.

Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében.

Végrehajtja a pénzügyi és számviteli szervezeti elemek működése feltételeinek megteremtését, előkészíti a működés feltételeihez kapcsolódó okmányokat.

Elő készíti az átmeneti költségvetési terv összeállításához szükséges háttértáblákat, dokumentumokat.

Végrehajtja az illetmények Költségvetési Gazdálkodási Információs rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) nélküli számfejtését és folyósítását.

Elsajátítja az illetmény-visszahagyási okmányok kitöltésének rendszertanát, rögzíti azokat a HM KGIR-ban.

Elsajátítja, szükség esetén a gyakorlatban alkalmazza a megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelésének gyakorlatát.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

MH készenlét fenntartása és fokozása rendszer (a továbbiakban: KFR) intézményrendszere, működési feltételei, okmányolása A pénzügyi rendszer háborús körülmények közötti működési feltételeinek elsajátítása

Átmeneti költségvetési terv, háborús költségvetési gazdálkodás

Illetményszámfejtés és pénzügyi ellátás háborús körülmények között

Megtakarítások és letétek háborús körülmények közötti kezelése

szakmai készségek:

Jogszabály-alkalmazás készsége

Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése

Kész szoftverek használata

Számnagyságok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Önfegyelem

Pontosság

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Információgyűjtés

2375. A Katonai gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 12139-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatok

Előkészíti a megrendeléseket.

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal.

Kezeli a reklamációkat.

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján.

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.

Ellenőrzi a vámtarifaszám meglétét és formai helyességét.

Alkalmazza a jogkövető működés érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat.

Regisztrálja és karbantartja az ügyfélkapcsolatait.

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat, osztályoz, nyilvántart.

Értelmezi a kapott adatokat, feldolgozza, rendszerezi és munkája során hasznosítja azokat.

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.

Betartja az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat.

Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.

Rendszeres és eseti jelentéseket, statisztikai kimutatásokat készít.

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Munkaköréhez kapcsolódóan hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.

Hivatalos okmányokat tölt ki.

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz.

Az ügyiratok mozgását folyamatosan figyelemmel kíséri.

Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.

Pénzügyi alapfeladatok

Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről, ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket.

Követi a pénzforgalmi-számlakivonatok tartalmát, azok egyenlegeit.

Vezeti a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását.

Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat, valamint a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok).

Gondoskodik a készpénzforgalom pénznemenkénti lebonyolításáról, kezeli és feltölti a bankkártyákat.

Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót és a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját.

Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat.

Elszámolja az útielőlegeket és gondoskodik azok kifizetéséről.

Pénzmozgáshoz kapcsolódó adatokat rögzít HM KGIR Pénztár modulban.

Számfejti és kifizeti a kiküldetések során felmerülő költségeket.

Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról, a pénzügyi piaci termékekről tájékoztatást ad.

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez.

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Előkészíti az adónyilvántartásokat az adóbevalláshoz.

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat.

Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák áfa analitikáját.

Számviteli alapfeladatok

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat lát el.

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, kontíroz.

Közreműködik

- a bankszámlával kapcsolatos gazdasági események könyvelésében,

- a vevőkkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásában,

- a szállítókkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásában,

- a termelési költség elszámolásában,

- az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvelésében,

- a jövedelem elszámolással kapcsolatos gazdasági események könyvelésében.

Közreműködik a leltárak felvételével, dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Gazdálkodás ügyviteli alapfeladatai

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat)

A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai

A nemzetgazdaság és ágazati rendszere

A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük

Az állam feladatai, költségvetési politika, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai

A vállalat helye a nemzetgazdaságban

Vámtarifa feladata és rendeltetése

Vámtarifaszám felépítése és rendeltetése

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban

Környezettudatos gazdálkodás

A statisztika alapfogalmai

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek)

Érték-, ár-, volumenindex

Grafikus ábrázolás

A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei

Az adatgyűjtés megszervezésének menete

A hagyományos és digitális levelezés rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai

A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai

A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái

A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai

A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai

Pénzügyi alapfeladatok

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika Jegybank és a monetáris szabályozás

Pénzügyi intézményrendszer

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon) és az aktív bankügyletek [hitelezés (biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, faktorálás, forfetírozás]

A pénz időértéke (jövőérték, jelenérték, annuitás számítása)

A pénzforgalmi számlák fajtái

Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fizetési módok

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél

A készpénz kezelésére és megőrzésére vonatkozó biztonsági szabályok

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom

Valuta, deviza, árfolyam

Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok)

Pénzügyi döntések

Adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok

Az államháztartás rendszere

Adózási alapfogalmak

A személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek)

Az általános forgalmi adó

Számviteli alapfeladatok

A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség

A gazdálkodó szervezet vagyona. A leltár és a mérleg

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

Az analitikus nyilvántartások vezetése

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények - beruházás, értékcsökkenés - elszámolása

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása

Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi elszámolása

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása

Munkavállalót terhelő levonások elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása

Az eredmény megállapítása

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Számnagyságok értelmezése

Jogforrások megfelelő alkalmazása

Információgyűjtés

Kész szoftverek használata

Adóbevallások-, elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata

Adónaptár-kezelés készsége

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Áttekintő és rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

2376. A Közpénzügyi alapfeladatok megnevezésű, 12140-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vezeti a költségvetési beszámolót alátámasztó analitikus nyilvántartásokat.

A HM KGIR rendszerben kezeli a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat, könyveli a bevételeket, kiállítja a számlákat, elvégzi a végszámlázást.

Adatokat szolgáltat a számszaki beszámolóhoz.

A pénzeszközök leltározását előkészíti és végrehajtja.

Vezeti a honvédelmi szervezetek által kezelt pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

HM tárca sajátos, központosított költségvetési gazdálkodása

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályai

A HM tárca költségvetési gazdálkodásának elvei, sajátosságai, fejlődése

Az MH gazdálkodásának felépítése, tagozódása: a központi és intézményi költségvetési gazdálkodás rendje, előirányzatok kezelése

Az anyagi-pénzügyi tervezés alapjai, a fejezet költségvetésének összeállítása

Költségvetési szervek zárszámadása, a beszámoltatás folyamata

Pénzeszközök leltározása szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai kommunikáció

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség

2377. A Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok megnevezésű, 12141-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Magabiztosan kezeli a HM KGIR alrendszereit, azok funkcióit.

Rögzíti, szükség esetén módosítja, illetve törli az egyes kiegészítő illetményelemeket, letiltásokat, tagságokat, számviteli bizonylatokat.

Elvégzi és ellenőrzésre előkészíti a hó végi szimulációs bérszámfejtést.

Listákat állít elő, lekérdezéseket hajt végre a HM KGIR rendszerben.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A HM KGIR személyi pénzbeli járandóságok alrendszere és a pénzügyi számviteli alrendszer ismeretei, kezelése, alkalmazása HM KGIR listák, lekérdezések, ellenőrzési lehetőségek

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Kész szoftverek használata

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Információgyűjtés

2378. A Katonai pénzügyi szakfeladatok megnevezésű, 12142-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a személyi állománnyal.

Kezeli a személyi állomány illetményéhez kapcsolódó kérdéseket.

Felmerülő kérdés esetén tájékoztatja a személyi állományt az illetményük és járandóságuk alakulásáról, a HM KGIR rendszerben rögzített adatokról.

Segítséget nyújt a személyi állománynak a szükséges pénzügyi nyomtatványok kitöltésében.

Belépteti a rendszerbe az újonnan felvett személyeket.

Tájékoztatja az újonnan felvett személyeket a pénzügyi lehetőségekről.

A HM KGIR rendszerben rögzíti a pénzügyi járandóságokat, nyilatkozatokat, tagságokat, valamint letiltásokat.

Felülvizsgálja, ellenőrzi és adatot szolgáltat a vezető pénzügyi referens részére a személyi állomány illetményét befolyásoló parancsok, határozatok pénzügyi ellenjegyzéséhez.

Elsajátítja és a gyakorlatban alkalmazza a gyorsrögzítés intézményrendszerét.

Lekérdezi és ellenőrzi a HM KGIR rendszerben rögzített tételeket.

Megismeri a külszolgálati ellátmány, hazai illetmény, valamint a felmerülő gazdasági események pénzügyi elszámolását, előkészíti azokat utalásra.

Magabiztosan kitölti a pénzügyi nyomtatványokat, értelmezi a nyomtatvány egyes részeinek jelentését, majd rögzíti, szimulálja és ellenőrzi azokat HM KGIR-ban.

A HM KGIR Ügyfélszolgálati rendszer (a továbbiakban HM KGIR ÜSZR) használatával ellátja a személyi állomány pénzügyi ügyintézéssel kapcsolatos egyéni és tömeges kiértesítését.

Figyelemmel kíséri a szakterületet érintő jogszabályi változásokat, azokról szükség esetén tájékoztatja szakmai elöljáróit, javaslatot tesz a személyi állomány tájékoztatására.

Vezeti a jogszabályokban meghatározott, szakterületét érintő analitikus nyilvántartásokat.

Szakterületét érintő szakellenőrzés esetén előkészíti az ellenőrzés lebonyolításához kapcsolódó rögzítési és ellenőrzési dokumentumokat.

Kezeli, óvja és naprakészen tartja a személyi állomány pénzügyi gyűjtőit.

Végrehajtja a közvetlen szakmai elöljáróitól érkező adatszolgáltatásra, valamint rögzítésre irányuló feladatszabást.

Elvégzi a szimulációs bérszámfejtési eredmények valós utalást megelőző ellenőrzését.

Ellenőrzi a központi illetményszámfejtő központból érkező kis-, valamint a nagy értékű utalásokat, majd szükség esetén javítja azokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A hivatásos és szerződéses katonák, a közalkalmazottak, továbbá köztisztviselők foglalkoztatási szabályai, illetménygazdálkodásuk sajátosságai, illetményrendszerük

A béren kívüli juttatások intézményrendszere, azok honvédségi sajátosságai

Az illetményszabályok alkalmazása a szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony keretei között

Társadalombiztosítási ellátások

Pénzügyi járandóságok, nyilatkozatok, tagságok

Az illetményből történő levonások fajtái, tartalmi elemei, eljárásrendjei

HM KGIR és HM KGIR ÜSZR rendszerek kezelése

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Kész szoftverek használata

Jogszabály-alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Önállóság Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Információgyűjtés

2379. A Költségvetési számviteli szakfeladatok megnevezésű, 12143-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A HM KGIR-ban elvégzi a kötelezettségvállalások rögzítését, a számlák iktatását, a főkönyvi lekérdezéseket.

Rögzíti a szerződéskivonatokat, ellenjegyzéseket, eszközfoglalásokat, vevői és szállítói számlákat.

Teljesíti az előirányzatok megállapítására, nyomon követésére vonatkozó feladatokat.

Vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat.

Teljesíti a szakterülethez tartozó bevallási kötelezettségeket.

Vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos számviteli bizonylatokat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az államháztartás számvitele

MH pénzügyi és számviteli biztosításának rendszere

HM fejezet egységes számviteli politikája és számlarendje, számviteli elszámolási rendszere

Számviteli alapelvek és azok alkalmazása a honvédelmi szervezetek számvitelében

Költségvetési és pénzügyi számvitel sajátosságok

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett és forgóeszközök, egyéb eszközök és források jellemzői, számviteli elszámolása

Előirányzat gazdálkodás, a követelések, kötelezettségvállalások elszámolásának szabályai

A maradvány jóváhagyás, felhasználás speciális rendszerének bemutatása

Személyi juttatásokkal, járulékokkal, áfával kapcsolatos számviteli feladatok

A honvédelmi szervezetek által vezetett költségvetési számviteli nyilvántartások

HM KGIR pénzügyi számviteli alrendszere

szakmai készségek:

Jogszabály-alkalmazás készsége

Számnagyságok értelmezése

Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése

Kész szoftverek használata

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Precizitás

Pontosság

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Irányíthatóság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Körültekintés, elővigyázatosság

2380. Az Alapismeretek a mentésirányításban megnevezésű 12144-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az adatvédelmi- és az etikai szabályok betartásával fogadja a bejelentéseket.

Határozott, empátiát sugárzó és érthető kommunikációt folytat az együttműködő, az agresszív, a nehezen irányítható, a korlátozottan együttműködő vagy tájékozatlan bejelentővel.

Mentésirányítási szabályok, szakmai irányelvek, protokollok alkalmazásával kezeli a bejelentéseket.

Az esetbejelentés sürgősségi szintjét meghatározza.

Bejelentésből nyert információk alapján egyedi esetelemzést végez és tervezi az elsődleges és további mentőerők riasztását.

Az orvosi ügyeletet bevonja a feladatellátásba.

Közösségi újraélesztési hálózati applikáción keresztül elsősegélynyújtókat riaszt.

Sürgős szükség körébe tartozó az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok és betegségek (keringésmegállás, légúti, vagy légzési probléma, vérzéssel, vagy vérzéssel nem járó sérülés) esetén, a mentőegység megérkezéséig interaktív módon irányítja a bejelentőt a bajbajutott ellátásában.

A szervezetet érintő sürgős szükség körébe tartozó, de az életet közvetlen nem veszélyeztető állapotok és betegségek esetén telefonos tanácsadást végez, amennyiben telefonos segítségnyújtási tevékenységre nincs szükség.

Az azonosított speciális vagy veszélyhelyzeti mentési események kapcsán értesíti a bevonandó további ellátó egységeket.

Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges eseményekre meghatározott speciális riasztási, kapcsolattartási és szervezési feladatokat lát el.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Etika - jogi ismeretek

A sürgősségi ellátó rendszer és elemei

Társszervek riasztása

Első ellátás - elsősegélynyújtás

Sürgősségi állapotok

Pszichológia és mentálhigiénia

Logisztika

Kommunikáció

Rendkívüli, katasztrófahelyzeti és tömeges események ellátása

szakmai készségek:

Jogi és etikai fogalmak ismerete és alkalmazása

Szakmai protokollok, szabályok alkalmazása

Pszichológiai alapismeretek alkalmazása

Kommunikációs technikák alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Szabálykövetés

Döntésképesség

Pontosság

Felelősség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Közérthető kommunikáció

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Probléma megoldás, kreativitás

Intenzív munkavégzés

Irányítási képesség

2381. Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban megnevezésű 12145-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mentésirányítási rendszer informatikai alap-, és alrendszereit: mentésirányítás diszpécser alrendszer (CAD), mentésirányítás és betegszállítás diszpécser alrendszer (GIS), ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszer (CAROL), diszpécseri munkahely (DWS3 terminál), mentőgépjármű követő rendszer (AVL), Intelligens Fedélzeti Terminál (IFT) használja.

A hívásfogadások és mentésszervezés kapcsán használja a mentésirányításban elérhető katasztrófavédelmi, rendvédelmi és társ szervezetek irányítástechnológiai és térfigyelő rendszereit.

Az elektronikus infrastruktúra elérhetetlensége esetén a vészeljárási működésnek megfelelően fogadja a hívásokat és mentőegységeket riaszt.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Mentésirányítás

Mentésirányítási vészeljárások

Rádióforgalmazás

Katasztrófavédelemi bevetés irányítás

Rendvédelmi bevetés irányítás

Logisztika Informatika

Információ-, és rádiótechnika

szakmai készségek:

Mentés-informatikai eszközök használata

Mentés-informatikai rendszerek alkalmazása

Mentés-informatikai programok használata

Mentési, praehospitalis szakmai protokollok, szabályok alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Önképzési igény

Önellenőrzés

Szabálykövetés

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő képesség

Határozottság

Felelősség

Módszerkompetenciák:

Intenzív munkavégzés

Informatikai munkavégzés

Probléma feltárási képesség

Hibaelhárítási képesség

2382. A Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység megnevezésű, 12146-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat.

Üzemelteti a Híradóeszközöket, eszközkomplexumokat.

Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat.

Végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását.

Hírváltási feladatokat hajt végre.

Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek.

Szervezi és végzi a híradóeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmét.

Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, lefolytatja a káreljárást.

Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai feladatait.

A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket szabályosan továbbít.

Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli.

Vezeti az állomásokmányokat.

Irányítja az állomást kiszolgáló személyzet munkáját.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A katonai híradástechnika alkalmazásának elvei

A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos eljárások és információvédelmi rendszabályok

A híradóeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai

A híradóeszközök és komplexumok telepítési helyének kiválasztása, a szabályos telepítés és üzemeltetés

A híradóeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazásának szabályai

Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban

A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai

A III. osztályos fokozat követelményeinek teljesítése

A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok elhárítása

A híradó eszközkomplexumok okmányainak kulturált és pontos vezetésének szabályai

A híradó eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi előírásai

Az anyagi fegyelem és káreljárás szabályai

A híradó állomás ügyeleti szolgálat megszervezésének, a személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai

szakmai készségek:

Kézírás

Diagramolvasás, értelmezés

Komplex jelzésrendszerek

Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Önállóság

Terhelhetőség

Társas kompetenciák:

Motiváló készség

Segítő készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Kreativitás

Ismeretek helyén való alkalmazása

2383. A Légijármű szerelő alapismeretek megnevezésű, 12147-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Végrehajtja a légijárművek műszaki kiszolgálását a hatályos jogszabályok alapján.

Végrehajtja a légijárművek összes szakterületét érintő műszaki kiszolgálási feladatait és szerelési munkáit a légijárművek kiszolgálási utasításai alapján.

Végzi a légijárművek csapatszintű javítását.

Feladatait beosztásbeli kötelmek alapján hajtja végre.

Dokumentálja az elvégzett munkát és ellenőrzési feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban.

Jelent a légijármű, a földi kiszolgáló eszközök és berendezések műszaki állapotáról.

Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat.

Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre.

A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket és földi telepítésű berendezéseket csatlakoztat a légijárművek rendszereihez.

Kiszolgálási feladatait az üzembentartási, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi.

Rendeltetésszerűen használja a repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

Gépészeti alapméréseket végez

Anyagvizsgálatokat végez a légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti elemein

Gépészeti kötő és rögzítő elemeket használ

Gépészeti rendszerek meghajtásrendszerén végez műszaki munkákat

Ellenőrzi a gépészeti rendszerek műszaki paramétereit

A légijárművek sárkány szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas

A légijárművek hajtómű szerkezeti elemeit és rendszereit ábrázoló műszak rajzot olvas

A légijárművek sárkány szerkezeti elemeinek javítása során fémes- és nem fémes szerkezeti elemek megmunkálását végzi

A sárkány szerkezet szilárdsági jellemzőinek figyelembe vételével készíti fel a légijárművet repülési feladatra

Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légi járművek karbantartási feladatai során

A légijárművek karbantartási feladatai során ellenőrzi, a korróziós hatásnak kitett szerkezeti elemeket és végzi azok korrózió elleni védelmét

A légijárművek szerkezeti elemeinek gyártástechnológiájának ismerete alapján végzi karbantartási feladatait

Aerodinamikai törvényszerűségek figyelembevételével végzi a műszaki munkákat a légijárművek sárkány szerkezetén

Termodinamikai alapismereteit alkalmazza a légijármű hajtóművek műszaki munkái során

szakmai ismeretek:

Automatikai alapismeretek

Gépészeti automatika

Fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok

Nem fémes gépészeti- és légijármű szerkezeti anyagok

Hőkezelési eljárások

Gépészeti elemek gyártástechnológiája

Gépészeti szerkezeti elemek

Légijármű szerkezeti elemek gyártástechnológiája

Légijárművek gépelemei

Korrózióvédelem

Tribológiai alapismeretek

Légijárműveken alkalmazott üzem és kenőanyagok

Légijárműveken alkalmazott különleges folyadékok és gázok

Méréstechnikai ismeretek

Gépészeti mérő- és ellenőrző eszközök

Műszaki ábrázolás

Statika

Kinetika

Kinematika

Szilárdságtan

Szilárdsági és hibakereső vizsgálatok

Hőtani alapismeretek

Aerodinamikai alapismeretek

szakmai készségek:

Szakmai kifejezőkészség

Rendszerrajzok, gépészeti rajzok olvasása, értelmezése

Gépészeti mérőeszközök alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

2384. A Légijármű szerelő megnevezésű, 12148-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A légijárművek karbantartási feladatait a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

A munkakörre vonatkozó kötelmek alapján hajtja végre karbantartási feladatait.

Dokumentálja az elvégzett karbantartási feladatot a légijárművek műszaki okmányaiban.

Végzi a légijármű tárolásával kapcsolatos feladatokat.

Repülő harctevékenység során mérnöki-műszaki biztosítást hajt végre.

Karbantartási feladatait a tűz-, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végzi.

Magas szintű technológiai fegyelem mellett, a műszaki biztonsági rendszabályok betartásával végzi a légijárművek karbantartási feladatait.

Munkaterületét a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelően alakítja ki.

A légijárművek karbantartási feladatai során alkalmazza a veszélyes anyagok és keletkezett hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.

Rendeltetésszerűen használja a karbantartási feladathoz repülőműszaki szakanyagokat és eszközöket.

A karbantartási feladatait más szakterületekkel közösen együttműködve hajtja végre.

Végzi a sárkány- és hajtómű rendszerek működésének és paramétereinek ellenőrzését a légijármű fedélzeti műszereivel.

Végzi a légijárművek hajtóművek szerkezetének és rendszereinek, karbantartását és modulrendszerű javítását.

A légijárművek hajtómű szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre.

A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési jellemzőire gyakorolt hatásainak ismeretében végzi.

A légijárművek hajtómű szerkezetén- és rendszerein végzett karbantartási munkákat azok repülési és termodinamikai jellemzőire gyakorolt hatásainak ismeretében végzi.

Végzi a légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek karbantartását és javítását.

A légijárművek sárkány szerkezetén és rendszerein szabályozási feladatokat hajt végre.

Munkavégzése során a légijárművek technológiai utasításait és műszaki leírásait alkalmazza.

Végzi a légijárművek kiszolgáló-berendezéseinek karbantartását.

Feszültség alá helyezi a légijárművet és ellenőrzi az elektromos energiaellátó rendszer paramétereit.

Elektromos csatlakozókat bont és csatlakoztat.

A légijárművek elektromos energiaellátó rendszereit is érintő feladatokat hajt végre.

Avionikai rendszerekkel együttműködő sárkány-hajtómű rendszereken végez munkát.

A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Repülőgépek aerodinamikája

Helikopterek aerodinamikája

Légijárművek stabilitása, kormányozhatósága és teljesítményszámításai

A nagysebességű repülés aerodinamikai sajátosságai

Az elektromos és a mágneses tér

Egyenáramú áramkörök

Váltakozó áramú áramkörök

Villamos gépek

A gázturbinás hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata

A gázturbinás hajtóművek üzemmódja, szabályozása

Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása

Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok

A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása

Karbantartási munkák dokumentálása

Repülő harctevékenység műszaki biztosítása

Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai

A szociálpszichológia

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők

A fizikai munkakörnyezet

A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások

Kommunikációs folyamatok

Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra

Gázturbinás hajtóművek kialakítása, szerkezete

Gázturbinás hajtóművek rendszerei

Légijárművek közlőművei és áttételi rendszerei

Légijárművek sárkány szerkezete

Légijárművek sárkány rendszerei

A légijárművek elektromos energiaellátó rendszere

A légijárművek sárkány és hajtómű rendszereinek üzemi paramétereit ellenőrző műszerrendszerek

A hajtómű elektromos automatikai rendszere

Fedélzeti számítógépes rendszerek

A légijárművek elektronikus kormányvezérlő rendszere

Légijárművek fedélzeti navigációs rendszere

Mérő- és ellenőrző eszközök alkalmazása

Kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök, berendezések alkalmazása

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány szerkezeti elemein,

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek sárkány rendszerein

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű szerkezeti elemein

Karbantartási munkák végrehajtása a légijárművek hajtómű rendszerein

Légijárművek sárkány szerkezetének és rendszereinek sérüléses javítása

szakmai készségek:

Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezeti- és rendszerrajzainak olvasása, értelmezése

Légijárművek sárkány-hajtómű szerkezetének és rendszerének karbantartása

Általános és a légijárműhöz rendszeresített kézi és gépi szerszámok, földi kiszolgáló eszközök és berendezések használata

Műszaki dokumentációk használata, vezetése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

2385. Az Avionikai alapismeretek megnevezésű, 12149-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat.

Alapvető áramköri elemek és áramkörök felismerése.

Passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számítások végzése.

Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat.

Mérések és egyszerű számítások végrehajtása az egyen- és váltakozó áramú körökben.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az érintésvédelem előírásai

Villamos mérőeszközök használata

Villamosipari anyagismeret, villamos jelek, ábrázolások

Villamos és mágneses tér

Egyenáramú és szinuszos váltakozó áramú hálózatok

Elektronikai alapismeretek

Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata

Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése

Műszaki ábrázolás

szakmai készségek:

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése

Szabadkézi rajzolás

Villamos mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Emlékezőképesség

Felfogóképesség

Áttekintő képesség

2386. Az Avionika megnevezésű, 12150-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A légijárműhöz belső és külső elektromos hálózatot csatlakoztat.

Végrehajtja az egyen és váltakozó áramú alapméréseket.

A légijárművek speciális ellenőrző berendezéseit kezeli.

Az észlelt meghibásodásokat, feltárt, kijelzett hibákat javítja.

A légijárművek egységes műszaki kiszolgálási utasításában meghatározott időszakonként (üzemóránként, állapot szerint) ellenőrzést, előkészítési, karbantartási munkát végez a légijárművön és annak tartozékain.

Beszabályozást hajt végre, berendezést szerel ki, -be, illetve cserél.

Értékeli a légi jármű adatrögzítők által rögzített paramétereket.

Kezeli, karbantartja a légi jármű szakszemélyzet speciális ruházatát.

A fedélzeti műszerrendszerek használatával ellenőrzi sárkány-hajtómű rendszerek működését és üzemi paramétereit.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Aerodinamikai alapismeretek

A repülés dinamikája

Gázturbinás hajtóművek szerkezete és rendszerei

A dugattyús motorok szerkezete és rendszerei

Légijárművek sárkány szerkezete

Légijárművek sárkány rendszerei

Légijárművek közlőművei és áttételi berendezései

Az állami célú légiközlekedés jogi szabályozása

Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre vonatkozó jogszabályok

A műszaki munkavégzésre vonatkozó technológiai balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A repülőműszaki tevékenység rendszere, a légijárművek karbantartási feladatainak szabályozása

Repülő harctevékenység műszaki biztosítása

Az emberi tényező figyelembevételének szükségessége

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők és annak korlátai

A szociálpszichológia

Az emberi teljesítményt befolyásoló tényezők

A fizikai munkakörnyezet

A feladatok elvégzéséhez szükséges optimális megoldások

Kommunikációs folyamatok

Tipikus emberi hibák és azok hatása a karbantartási feladatokra

Vezérlések, szabályozások

Digitális technika alapjai

Adás-vétel technika

Impulzustechnika

Mikrohullámú technika

Légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések

Légijárművek navigációs és leszállító rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések

Légijárművek felismerő és figyelmeztető rendszeréhez tartozó rádió és lokátor technikai berendezések

Légijárművek felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátor-technikai berendezések

Műszaki munkavégzésre vonatkozó balesetvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok

A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök, szerszámkészletek

A berendezések be- és kiszerelése, szerelési munkák biztonsági rendszabályai

Az ellenőrző berendezések segítségével történő hibafeltárás, hibajavítás és a munkák utáni visszaellenőrzés

Berendezések és fedélzeti rendszerek üzemképességének ellenőrzése, műszaki dokumentációs munkák

Karbantartási munkák dokumentálása

Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez

A légijárművek villamos hálózatának szerkezeti elemei, berendezései

Légijármű áramforrások és villamos gépek

Az irányszög-rendszerek

Szelencés műszerek és műszerrendszerek

A robotpilóta-és a kormányvezérlő rendszer

A fedélzeti adatrögzítő-rendszer

Légijárművek számítógép vezérlésének- és szabályozásának elmélete

A hajtómű indító-, vezérlő-, és szabályozó rendszerei

A veszélyes üzemmódok jelzőrendszere

A fedélzeti oxigénrendszer és a repülőgép vezető védőfelszerelése

A hajtóművek és gépészeti rendszerek ellenőrző műszerei és berendezései

szakmai készségek:

Villamos mérőeszközök használata

Hálózati, kapcsolási rajzok olvasása értelmezése

A légijárművek avionika rendszeréhez tartozó berendezések üzemeltetése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Irányítási készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

2387. Az Altiszti alapfeladatok megnevezésű, 12151-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Informatikai eszközöket kezel, elektronikus dokumentumokat készít, vezet.

A szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat végez, viselkedési normák alapján tevékenykedik.

Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és terminológiát.

Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára.

Alkalmazza a katonai szolgálattal és értékrenddel összefüggő tevékenységeket.

Felkészül a rábízott kiképzési foglakozások előkészítésére és levezetésére.

Harcvezetési alapok.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Számítástechnika (ECDL START)

Szövetségi ismeretek (NATO, EU)

Vezetési ismeretek

Speciális katonai mozgásismeret

Harcvezetési alapok

szakmai készségek:

ECDL 1-4. modul Internet és kommunikáció, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés

Vezetési készség

Információforrások kezelése

Katonai kötelmek alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önálló munkavégzésre való képesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Magas szintű fizikai kondíció

Példamutatás

Felelősségtudat

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

2388. Az Általános kaszkadőr szakértői ismeretek 12152-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Új elemeket tanul.

Betanítja a produkció egyes elemeit.

Aktualizálja az elemek sorrendjét, tudását.

Alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz.

Szükség esetén módosítja az eszközöket.

Összehangolja a produkcióban résztvevők tevékenységét.

Összehangolja tevékenységét a partnereivel.

Kiválasztja a zenét.

Koreográfiát készít és tanul be.

Koreográfiát tanít be.

Kosztümöt készíttet.

Próbáltatja a kosztümöket.

A kosztümöket a körülményekhez igazíttatja.

Szakemberek véleménye szerint módosítja a produkciót.

Próbákon vesz részt.

Előadásokon, felvételeken vesz részt és vezet le.

Filmben, tv-ben, nyilvános produkcióban lép fel.

Kaszkadőri produkciót irányít.

Különböző szakágakból kombinált produkciót irányít.

Az elemeket rendszeresen gyakoroltatja.

Edzettségi állapotát megőrzi.

Koreográfiákat gyakoroltatja.

Kapcsolatot tart az egyéb részlegekkel.

Szállítóeszközről gondoskodik.

Gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről, ellátásáról.

Gondoskodik állatai ellátásáról, elhelyezéséről.

Gondoskodik rekvizitumai tárolásáról.

Megszervezi a produkció helyszínére történő utazást.

A helyszínek előkészítését folyamatosan figyelemmel kíséri.

Informálódik a helyi viszonyokról, az adott ország kultúrájáról.

Részt vesz a produkció helyszínének előkészítésében.

Egészséges életmódot folytat.

Érdekvédelmet gyakorol.

Jó hangulatot, egészséges munkamorált tart fent.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kaszkadőr szakértői ismeretek

Magas szintű mozgáskultúra

Megfelelő fizikai képességek

Mentális képességek

Megfelelő vízbiztonság

Fegyverismeret és használat

Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás

Egészséges életmód, munkafeltételek megteremtése, fenntartása

Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása

Felszerelések és eszközök tárolása, szállítása

szakmai készségek:

Mozgáskoordináció

Térérzékelés

Fizikai alkalmasság

Mentális képességek

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások kezelése

Kézi és lőfegyverek kezelése

Személyes kompetenciák:

Térbeli tájékozódás

Precizitás

Önfegyelem

Döntésképesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Elhivatottság, elkötelezettség

Stressztűrő képesség

Erős fizikum

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Kompromisszumkészség

Udvariasság

Konfliktusmegoldó készség

Motiváló készség

Segítőkészség

Külső megjelenés

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Kontroll (ellenőrző képesség)

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Intenzív munkavégzés

2389. A Vízkútfúró szakfeladatok megnevezésű, 12153-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza a műszaki tervet.

Előkészíti a munkafolyamatot a technológiának megfelelően.

Kiválasztja a megfelelő fúrási technológiát.

Kiválasztja és előkészíti a technológiának megfelelő gépeket, eszközöket, anyagokat.

Egyszerű emelőgéppel rakodást végez.

Összeépíti a fúrócsövet.

Ellenőrzi a fúrószár elemeit.

Kiválasztja a megfelelő fúrótípust.

Saruzást készít.

Kiválasztja a segédberendezéseket

Ellenőrzi a szivattyú működését, elhárítja a hibákat.

Előkészíti, ellenőrzi az öblítőrendszert.

Kiválasztja, meghatározza a fúrási iszap adalékanyagait.

Elkészíti az öblítőfolyadékot.

Kitűzi a fúrási pontot.

Kezeli a fúróberendezést, kutat fúr.

Öblítést végez.

Eltávolítja a furadékot.

Kiszivattyúzza az iszapot.

Kiválasztja a megfelelő anyagú béléscsövet.

Összeszereli a béléscsövet.

Lyukba engedi az összeszerelt béléscsövet.

Cementezi a béléscsövet.

Összeállítja a cementezőrendszert.

Cementtejet készít.

Beszivattyúzza a cementet.

Cementméréseket végez.

Ékeli a béléscsövet.

Beépíti a tömszelencét.

Szűrőt, toldócsövet, iszapfogót épít be.

Csősarut szerel.

Lezárja a kutat.

Tisztítószivattyúzást végez.

Próbaszivattyúzást végez.

Vízhozamnövelés érdekében bővítő fúrást végez.

Mentési feladatokat végez, kezeli a mentőszerszámokat.

Kimenti a fúrólyukba szorult fúrószárat, lyukba esett tárgyakat, szerelvényeket.

Kábel- és kötélszakadást javít.

Béléscsőszorulást korrigál.

Béléscsőszakadás esetén béléscsövet cserél.

Termelő kutak működését ellenőrzi.

Ellenőrző méréseket végez, mért adatokat rögzít.

Termelő kutak javítását, karbantartását végzi.

Kútfelújításokat végez.

Használaton kívüli kutakat megszüntet.

Betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki és biztonsági előírásokat.

Betartja a környezet-, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Fúrási naplót vezet.

Anyagelszámolást készít.

Előkészíti a vízföldtani naplót megírásához szükséges adatokat.

Részt vesz a kút műszaki átadás-átvételi dokumentációinak készítésében.

Általános vállalkozási feladatok:

- Egyszerű árajánlatot készít.

- A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási feltételeket.

- Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad.

- Kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

- Reklamációt intéz.

- Számlát állít ki az elvégzett munkáról.

- Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait.

- Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében.

- Tájékozódik a piaci igényekről.

- Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

Szakmai ismeretek:

Kútfúrási hatósági engedélyezési eljárás

Fúró- és segédberendezések

Geológia

Kútszerkezetek technológiái

Kútszerkezetek kiképzési módjai

Termelő kutak üzemeltetése

Termelő kutak karbantartása

Kutak megszüntetése

Kúthely-kitűzés

Anyag- és szerszámszükséglet

Fúró- és segédberendezések

Fúrócső

Súlyosbító

Forgatórúd

Átmenetek

Fúrótípusok

Kezelőszerszámok

Mentőszerszámok

Kompresszorok

Szivattyúk

Béléscsövek

Fúrótelep előkészítése

Fúróberendezés telepítése

Keresőfúrás

Bővítőfúrás

Vízadó rétegek vizsgálata

Rétegtisztítás

Víz-, gázmintavétel

Kúthidraulikai műszeres vizsgálat

Vízhozamnövelő eljárások

Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat

Környezetvédelmi eljárások

Kis mélységű kútszerkezetek (0-200 m)

Közepes mélységű kútszerkezetek (200-800 m)

Nagy mélységű kútszerkezetek (800 m alatti talpmélység)

Általános vállalkozási feladatok:

- Alapszintű munkajog

- Vállalkozásokról szóló jogszabályok

- A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek

- Számlázás

Szakmai készségek:

Elemi szintű számítógéphasználat

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kútfúrási szakrajz olvasása, értelmezése

Kútfúrási rajz készítése

Tervdokumentáció olvasása, értelmezése

Fúrási munkahely organizációs tervének elkészítése

Fúrószerszámok használata

Segédberendezések használata

Általános vállalkozási feladatok:

- Kézírás

- Elemi szintű számítógéphasználat

- Információforrások kezelése

- Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Erős fizikum

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Együttműködési készség

Konszenzuskészség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Tervezési képesség

Módszeres munkavégzés

A környezet tisztántartása

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére