Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), b), e), f), i), k), m) pontjában, (3) bekezdés a), e), k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. rész 2. pont 2.4. alpontjában az "önkéntes tűzoltó egyesületek" szövegrész helyébe az "önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes mentőszervezetek" szöveg lép.

2. Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASPR) 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer;"

(2) Az ASPR 2. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kincstár a 3. § (2) bekezdésében foglalt szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek tekintetében a csatlakozott önkormányzatok, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatfeldolgozójaként

a) az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) személyes adatait az E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatástól vagy szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatástól (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vagy annak közreműködésével átveszi, és a csatlakozott, az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja,

b) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére szóló küldeményeket az ügyféltől vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervtől elektronikusan átveszi, és az önkormányzat részére továbbítja,

c) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervtől az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére küldött küldeményeket elektronikusan átveszi, és a címzettnek továbbítja.

(4) Az önkormányzati ASP rendszer - rendszercsatlakozás esetén - a csatlakozott önkormányzat vonatkozásában az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek minősül.

(5) A 3. § (2) bekezdés szerinti szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek működtetéséhez szükséges SZEÜSZ-ök szolgáltatója a SZEÜSZ-öket a csatlakozott önkormányzatok részére a Kincstár útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az önkormányzat - ha az önkormányzati ASP rendszer által nem támogatott feladatok ellátásához ez szükséges - a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye."

(3) Az ASPR 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként, a gazdálkodási szakrendszer esetén önkormányzat által alapított költségvetési szervenként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat, gazdálkodási szakrendszer esetén az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv férjen hozzá."

(4) Az ASPR 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra - ideértve az alapinfrastruktúra üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is - üzemeltetője a NISZ Zrt.

(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait - ideértve az alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is - a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint."

(5) Az ASPR a 8. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv csatlakozására vonatkozó különös szabályok

8/A. § (1) Az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel

a) rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) csatlakozására e § rendelkezéseit kell alkalmazni,

b) nem rendelkező költségvetési szerv feladatellátását az önkormányzati ASP rendszer a csatlakozott önkormányzat vagy a csatlakozott önkormányzati költségvetési szerv útján támogatja.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az alapító önkormányzat egyetértése is szükséges.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervnek - csatlakozását megelőzően - a 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítania kell.

(4) Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés

a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozik,

b) aláírója a Kincstár képviselője és az önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett az alapító önkormányzat polgármestere,

c) felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel.

(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati költségvetési szerv számára térítésmentes."

3. § Az ASPR 9. § (5) bekezdésében a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzat, vagy az önkormányzati költségvetési szerv" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az ASPR 15. § (2) és (3) bekezdése.

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 23/A. alcím hatálya az E-ügyintézési tv. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és azok E-ügyintézési tv. 42/A. § szerinti igénybevevőire, valamint az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletre terjed ki."

(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Ha az ügyfél úgy kíván az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy

a) az adott beadvány esetében jogszabály alapján az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség,

b) az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, vagy

c) az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 115. vagy a 116. § szerinti szolgáltatás szerinti elektronikus űrlapot rendszeresít,

- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv erről, valamint az irat benyújtásának lehetséges módjairól az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.

(2) Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa elfogadott elektronikus űrlapokat szabályszerűen módosította, és az ügyfél korábbi, már nem alkalmazható elektronikus űrlapot használ, az így megküldött iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni. Erről az ügyfelet automatikus hibaüzenettel értesíteni kell.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltaktól eltérően benyújtottnak kell tekinteni a beadványt, ha az ügyfél az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdésében foglalt okokból a beadványát csak e-Papír szolgáltatás útján tudja elektronikusan benyújtani.

(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartást általa rendszeresített interaktív alkalmazás útján is biztosíthatja, amelyet úgy kell kialakítani, hogy annak alkalmazásával

a) maradéktalanul megtehetőek legyenek azok a nyilatkozatok, amelyek megtételére jogszabály alapján a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szolgál,

b) valamennyi nyilatkozat esetében ellenőrizhető és utólag igazolható legyen, hogy azokat az ügyfél tette meg."

(3) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kézbesítendő irat tekintetében használt hivatalos elérhetőségre történő kézbesítés során derül ki, hogy a megadott vagy a nyilvántartásban szereplő hivatalos elérhetőség hibás, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv értesíti a rendelkezési nyilvántartást vezető szervet a hibás elérhetőség tényéről, és gazdálkodó szervezet esetében az E-ügyintézési tv. 13. § (8) bekezdése, egyéb esetben az E-ügyintézési törvény 15. § (3) bekezdése szerint jár el."

(4) Az R. 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyeket a tájékoztatójában a honlapján közzéteszi. A 44. § (2) bekezdése alapján, a 47. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzíteni kell azt, hogy az országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyekben milyen tevékenységeket végezhet és milyen hatósági döntéseket hozhat (a továbbiakban együtt: hatósági feladatok), ezt a tájékoztatóban az országos telefonos ügyfélszolgálat közzéteszi. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a megállapodásban rögzített hatósági feladatok intézésére jogosult. Hatósági ügynek nem minősülő ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv képviselőjének kell tekinteni.

(4) Ha az országos telefonos ügyfélszolgálat hatósági ügyben jár el, a döntéseivel szemben az ügyben eljáró hatóságra irányadó szabályok szerint van helye jogorvoslatnak."

(5) Az R. a következő 23/A. alcímmel egészül ki:

"23/A. Szabályozott, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus ügyintézést nem biztosító szerv általi igénybevétele

68/A. § (1) Az elektronikus ügyintézést biztosítónak nem minősülő gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: piaci szereplő) a SZEÜSZ-t, valamint KEÜSZ-t - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2. melléklet szerint megállapított díj megfizetése ellenében veheti igénybe. A piaci szereplő és az adott SZEÜSZ, illetve KEÜSZ nyújtására a SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltató szerződést köt. A piaci szereplőt az igénybevétel során az adott SZEÜSZ és KEÜSZ felhasználása tekintetében elektronikus ügyintézést biztosító szervnek kell tekinteni.

(2) Az EFER tranzakciós díjak és a Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó díjak, valamint az dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj fizetésére a piaci szereplő, ha

a) állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy

b) ha jogszabályban meghatározott, kizárólag központi költségvetési forrásból fedezett vagy központi költségvetési forrásból 100%-ig támogatott állami közfeladatának elősegítése érdekében veszi igénybe a SZEÜSZ-t, valamint a KEÜSZ-t.

(3) Piaci szereplő nem vehet igénybe a kormányzati hitelesítésszolgáltató által nyújtott bizalmi szolgáltatást.

(4) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló Korm. rendeletben SZEÜSZ vagy KEÜSZ nyújtására kijelölt szolgáltató (a továbbiakban: a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató) esetében a szerződés megkötésének, ha a tervezett igénybevétel

a) veszélyezteti más igénybevevők vagy az érintett szolgáltatók információbiztonságát,

b) veszélyezteti az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére nyújtott szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítását,

c) biztosítása aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna,

d) során a SZEÜSZ-t vagy KEÜSZ-t igénybevevő információs rendszer vagy szolgáltatás közrendbe vagy jóerkölcsbe ütközik,

e) során a piaci szereplő az előírt technikai feltételeknek nem felel meg, vagy

f) során az érintett információs rendszer jogszabályban foglalt egyéb feltételnek nem felel meg.

(5) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató a SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére vonatkozó szerződést felmondhatja

a) a (4) bekezdés szerinti okból, vagy

b) ha az igénybevevő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

68/B. § (1) A KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató az igénybevételt megelőzően legalább 30 nappal köteles előzetesen tájékoztatni a felügyeletet a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ piaci szereplő általi igénybevételéről.

(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató esetében a 68/A. § (1) bekezdés szerinti szerződés megkötéséhez, valamint a szerződés felmondásához

a) ha az állam minősített többséggel rendelkezik a szolgáltató felett, a tulajdonosi jogokat gyakorló,

b) a költségvetési szerv tekintetében a felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyása szükséges. A miniszter a döntését nem köteles indokolni.

(3) A SZEÜSZ, valamint a KEÜSZ piaci szereplő általi igénybevétele esetében a felügyelet az E-ügyintézési tv. 46-48. §-ában és e rendeletben foglalt rendelkezések szerint jár el."

(6) Az R. 134. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója attribútum szolgáltatási ügynöki szolgáltatásként a (7) bekezdésben meghatározott szolgáltatáson túl az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:]

"c) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által jogszerűen kezelt, természetes személyre vonatkozó titkosított kapcsolati kód alapján az ügyintézési rendelkezését leíró attribútumok szolgáltatása, az érintett nyilvántartást kezelő szerv bevonásával."

(7) Az R. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont l) alpontja szerinti, az elektronikus ügyintézést vállaló szerv (a továbbiakban: vállaló szerv) nyilvántartásba vétel céljából a következő adatokat köteles bejelenteni a felügyeletnek a felügyelet által rendszeresített űrlapon:

a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét;

b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult;

c) azon ügyfajtákat, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendeleteinek szabályai szerint biztosítja;

d) az általa nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások megnevezését;

e) az igénybe venni kívánt SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások megnevezését, valamint

f) az elektronikus ügyintézés biztosításának tervezett kezdő időpontját."

(8) Az R. 137. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vállaló szerv a vállalt ügy felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően 30 napon belül köteles a vállaláshoz szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokhoz csatlakozni, és e csatlakozás tényét haladéktalanul bejelenteni a felügyelet részére."

(9) Az R. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"150. § Az alábbi nyilvántartások és adatbázisok adatai tekintetében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szerv, ennek hiányában a nyilvántartást vagy adatbázist működtető együttműködő szerv a KKSZB KEÜSZ útján köteles automatikus információátadási szolgáltatást nyújtani, vagy azt központi szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe venni, amelynek keretében biztosítja az alábbi nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő adatok automatikus információátadás útján történő átadásának lehetőségét:

1. a központi címregiszter;

2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása;

3. az ingatlan-nyilvántartás;

4. a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis;

5. az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis;

6. az egységes szociális nyilvántartás;

7. az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás;

8. a földhasználati nyilvántartás;

9. a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképek;

10. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás;

11. az egészségbiztosítási nyilvántartás;

12. a központi útiokmány-nyilvántartás;

13. a közúti közlekedési nyilvántartás;

14. a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása;

15. a kulturális örökségvédelmi nyilvántartás;

16. a cégnyilvántartás;

17. civil szervezetek nyilvántartása;

18. a központi idegenrendészeti nyilvántartás;

19. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt nyilvántartási rendszerek;

20. a kötvénynyilvántartás;

21. az egyéni vállalkozók nyilvántartása;

22. az egységes örökbefogadási nyilvántartás;

23. a természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása;

24. a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás;

25. hitelbiztosítéki nyilvántartás;

26. gondnokoltak nyilvántartása;

27. elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása."

(10) Az R. 35. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki:

"150/A. § (1) Ha jogszabály a 150. §-ban megjelölt adatbázis vagy nyilvántartás tekintetében önálló adatfeldolgozót jelöl ki, az adatfeldolgozó feladata, hogy biztosítsa a 150. § szerint a KKSZB KEÜSZ útján az automatikus információátadás technikai lehetőségét, vagy annak lehetőségét, hogy azt központi szolgáltatásként az adatfeldolgozó a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától igénybe vegye.

(2) Ha a 150. §-ban megjelölt adatbázist vagy nyilvántartást több szerv vezeti, a nyilvántartás vagy adatbázis működtetéséért felelős szerv a szakmai irányítást ellátó szerv egyetértésével csatlakozik a KKSZB KEÜSZ szolgáltatáshoz.

(3) Nem kell a KKSZB KEÜSZ-t igénybe venni az E-ügyintézési tv. 51. § (2) bekezdésében foglalt esetekben."

(11) Az R. 155. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) 2018. december 31-ig a 150. §-ban megjelölt együttműködő szervtől más együttműködő szerv az automatikus információátadást a KKSZB KEÜSZ-ön kívül 2018. január 1-jét megelőzően kiépített más információátadási csatornán is igénybe veheti, ha a csatorna megfelel a biztonságos elektronikus kapcsolattartás feltételének vagy a 14. § (2) bekezdésének.

(2a) Az együttműködő szerv a 150. §-ban megjelölt feladatát 2019. január 1-jétől köteles ellátni."

(12) Az R. 155. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) A (11) bekezdés szerinti integráció hiányában 2018. január 31-ig a folyamatban lévő, 2018. január 1-jét megelőzően indult olyan ügyekben, ahol a perkapu használatára 2017. december 31-ig lehetőség volt, a polgári peres eljárások során a gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselő által használt perkaput a gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselő hivatalos elérhetőségének kell tekinteni, amelyre a bíróság a küldeményeit kézbesíti. A perkapu használatára a SZEÜSZ r. 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(11b) A (11) bekezdés szerinti integráció hiányában a perkapu szolgáltatás szolgáltatója 2018. február 28-ig biztosítja, hogy a perkapu felhasználók az üzeneteikhez hozzáférjenek."

(13) Az R. 155. §-a a következő (20) és (21) bekezdéssel egészül ki:

"(20) Az az ügyfél, aki KÜNY-regisztrációval nem rendelkezik, az ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatását és az ahhoz kapcsolódó tárhelyet 2018. június 30-ig használhatja. Az érintett személyeket erről az ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatás szolgáltatója első alkalommal 2018. január 31-ig, második alkalommal 2018. május 1. és 2018. május 31. között tájékoztatja.

(21) Az egyéni vállalkozó eltérő rendelkezése hiányában az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 2017. december 31-én szereplő egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az a KÜNY-tárhely, amellyel az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervvel 2017. december 31-ig a kapcsolatot tartotta. A KÜNY-t vezető szerv az egyéni vállalkozó nevében a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója közreműködésével a tárhely azonosításához szükséges adatokat a rendelkezési nyilvántartás és az egyéni vállalkozók nyilvántartása részére, mint az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetőségét átadja."

(14) Az R. 38. alcíme a következő 155/A. és 155/B. §-sal egészül ki:

"155/A. § (1) E rendeletnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 23/A. alcímében foglaltakat 2018. július 1-jéig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltatótól igénybe venni kívánt SZEÜSZ vagy KEÜSZ esetén a szerződéskötést a piaci szereplő 2018. február 15-éig kezdeményezheti, e határidő elmulasztása esetén 2018. július 1-jét megelőzően a piaci szereplő nem köthet szerződést SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételére.

(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezésben a piaci szereplő megjelöli a SZEÜSZ vagy KEÜSZ használatára vonatkozó, tervezett napi kapacitásigényét.

(4) A Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató - ha a szerződéskötésnek nincs akadálya, azt a tulajdonosi jogokat vagy felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyta, és a kapacitás rendelkezésre áll - a szerződést 2018. június 30-ig köti meg.

155/B. § Ha jogszabály alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő szerv feladata ellátására a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatást vesz igénybe, 2018. június 30-ig a 23/A. alcímben foglalt rendelkezések alkalmazása nélkül díjmentesen jogosult a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, valamint hivatali tárhely szolgáltatás igénybevételére."

(15) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben megjelölt" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdésben foglalt" szöveg,

b) 38. § (1) bekezdésében az "által intézhető" szövegrész helyébe az "által kérelemre intézhető" szöveg,

c) 40. § 1. pontjában az "a Kormányzati Ügyfélvonalhoz" szövegrész helyébe az "az országos telefonos ügyfélszolgálathoz" szöveg,

d) 45. § (1) bekezdésében az "a telefonos" szövegrész helyébe az "az országos telefonos ügyfélszolgálat telefonos" szöveg,

e) 47. § (1) bekezdésében az "a szerv működtetője" szövegrész helyébe az "az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetője" szöveg,

f) 76. §-ában a "napot" szövegrész helyébe a "munkanapot" szöveg, a "nap" szövegrész helyébe a "munkanap" szöveg,

g) 84. § (5) bekezdésében a "napon" szövegrész helyébe a "munkanapon" szöveg, a "nap" szövegrész helyébe a "munkanap" szöveg,

h) 88. § (3) bekezdés b) pontjában a "napos" szövegrész helyébe a "munkanapos" szöveg,

i) 89. § (3) bekezdésében a "tartja nyilván" szövegrész helyébe a "regisztrálja" szöveg,

j) 89. § (6) bekezdésében a "bekezdés" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

k) 92. § (1) bekezdés d) pontjában a "hivatalos" szövegrész helyébe a "hivatalos elektronikus" szöveg,

l) 127. § (3) bekezdés d) pontjában az "azonosítót" szövegrész helyébe a "leíró adatokat (a továbbiakban: attribútum)" szöveg,

m) 134. § (1) és (8) bekezdésében a "SZEÜSZ" szövegrész helyébe a "KEÜSZ" szöveg,

n) 134. § (8) bekezdés a) pontjában a "jogosult személy" szövegrész helyébe a "jogosult" szöveg,

o) 134. § (9) bekezdés b) pontjában az "adatainak (a továbbiakban: attribútum)" szövegrész helyébe az "attribútumainak" szöveg,

p) 134/B. § (1) bekezdésében az "a jogszabályban megjelölt" szövegrész helyébe az "egyes" szöveg,

q) 138. § (7) bekezdésében az "a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését" szövegrész helyébe az "a szolgáltatás nyújtásának megszűnését" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R.

a) 73. § (1) bekezdés d) pontjában a "(tértivevény)" szövegrész,

b) 89. § (6) bekezdésében az "a) vagy b) pontja" szövegrész,

c) 137. § (2) és (3) bekezdése,

d) 139. §-a.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (1)-(12) bekezdése, az 5. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 6. és a 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A piaci szereplő részére biztosított SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatásért fizetendő díj megállapításának szabályai

1. A Szolgáltató - a 2. pontban megjelöltek kivételével - a szolgáltatásaiért havonta fizetendő díjat (a továbbiakban: havi díj) havi alapdíj (a továbbiakban: havi alapdíj) és a szolgáltatás darabja vagy a szolgáltató által meghatározott adatforgalmi mennyiségi egység igénybevételének havi tételszáma alapján határozza meg (a továbbiakban: egységdíj), a szolgáltatások egységdíja, valamint a szolgáltatások havi tételszáma szorzatának és a havi alapdíjnak az összegeként.

2. A Kormány által kijelölt szolgáltató tranzakciós díjat - melyben jogszabályban biztosított észszerű nyereséget is megállapít - számol fel az adott szolgáltatás igénybevételi tranzakció száma és a tranzakció egységdíjának szorzata alapján."

Tartalomjegyzék