36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában,

az 5-7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 15. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A MEZŐGAZDASÁGI KOCKÁZATKEZELÉSI ADATBÁZIS

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E fejezet hatálya

a) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 6. §-a szerinti mezőgazdasági termelőnek, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő szervezetnek az Mkk. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisba (a továbbiakban: kockázatkezelési adatbázis) történő adatszolgáltatására, valamint

b) a kockázatkezelési adatbázisból származó adatok kezelésére

terjed ki.

(2) A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő, (1) bekezdés a) pont szerinti szervezetek a következők:

a)[1] AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.),

b) agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

c) díjtámogatott mezőgazdasági biztosítást értékesítő biztosító (a továbbiakban: biztosító),

d) Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: FTFF),

e)[2] földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv),

f) Magyar Államkincstár (a továbbiakban: agrárkárenyhítési szerv),

g) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),

h) Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ),

i) Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF).

(3) A kockázatkezelési adatbázist - az agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött vagyonkezelési szerződés alapján - az agrárkárenyhítési szerv működteti.

(4) A 2. §-ban foglalt adatoknak a kockázatkezelési adatbázisba elektronikus úton történő feltöltése az agrárkárenyhítési szerv és a (2) bekezdésben felsorolt szervezetek közötti együttműködési megállapodás alapján történik.

2. A kockázatkezelési adatbázis működéséhez szükséges adatok köre

2. § A kockázatkezelési adatbázis tartalmazza

1. a mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló, az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,

2. a mezőgazdasági termelőnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmében (a továbbiakban: egységes kérelem) megadott, a kárenyhítési hozzájárulás megállapításához szükséges területre és a terület hasznosítására vonatkozó adatokat,

3. a mezőgazdasági termelő által az Mkk. törvény 18. § (3) bekezdése szerint megadott adatokat,

4. a mezőgazdasági termelő által a kárbejelentés céljára létrehozott elektronikus felületen megadott, az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat,

5. a mezőgazdasági termelő által a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásának céljára létrehozott elektronikus felületen megadott, az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat,

6. a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2014. (X. 29.) FM rendelet] 1. melléklete szerinti terület, növénykultúra és hozamadatokat, amennyiben a mezőgazdasági termelő a terület, növénykultúra és hozamadatok megadásához a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 1. melléklete szerinti formát választja,

7. a díjtámogatott konstrukcióban kötött mezőgazdasági biztosítási szerződésekre vonatkozó, az Mkk. törvény 17. § (1a) bekezdés szerinti adatokat,

8. a díjtámogatott konstrukcióban kötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjfizetés igazolására vonatkozó adatait,

9. a mezőgazdasági termelővel díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződéses jogviszonyban álló biztosítónak bejelentett káreseményre vonatkozó adatokat a kockázatviselés helye szerint, növénykultúránkénti bontásban,

10. a díjtámogatott konstrukcióban szerződést kötött mezőgazdasági termelő részére a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján kifizetendő kártérítés összegére vonatkozó adatokat,

11. az egységes kérelemben megjelölhető és a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben szereplő valamennyi növénykultúrára vonatkozó éves referenciaárakat és ha releváns, akkor éves referencia ársávokat,

12.[3] az egységes kérelemben megjelölhető és a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben szereplő valamennyi növénykultúrára vonatkozó éves vármegyei, ennek hiányában éves országos átlaghozam-adatokat,

13.[4] az AKI Nonprofit Kft. által kifejlesztett agrometeorológiai növényélettani modell meghatározott növénykultúrákra vonatkozó, aszálykár-bejelentés esetén keletkező adatokat mezőgazdasági parcellánként,

14. a belvízzel érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus belvíztérkép),

15. a mezőgazdasági árvízzel érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus árvíztérkép),

16. az aszállyal érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus aszálytérkép),

17. a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 5. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, vármegyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatokat (a továbbiakban: vármegyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatok) is figyelembe vevő, a mezőgazdasági termelő[5]

a) kárbejelentésére lefolytatott helyszíni, illetve adminisztratív,

b) kárenyhítő juttatás iránti kérelmére lefolytatott adminisztratív

ellenőrzés során keletkezett adatokat,

18.[6]

19. az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó adatokat,

20. a kárenyhítő juttatás iránti, valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás iránti kérelmek ellenőrzése során keletkező adatokat,

21. a kárenyhítő juttatás, valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás kifizetésével kapcsolatos adatokat,

22. a napi és időszaki meteorológiai adatokat rácspontonként,

23. a kárbejelentéshez kapcsolódó napi és időszaki meteorológiai adatokat a kárbejelentéssel érintett parcellánként,

24. a 13. pont szerinti, agrometeorológiai növényélettani modell működtetéséhez szükséges részletes napi és időszaki meteorológiai adatokat a kárbejelentéssel érintett parcellánként,

25. a mezőgazdasági árvízre és belvízre vonatkozó adatokat, valamint

26. a talajvízszintre vonatkozó adatokat.

3. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisba történő adatszolgáltatás és az azokhoz való hozzáférés

3. § (1) Az agrárkárenyhítési szerv a 2. § 19-21. pontja szerinti adatokat azok rendelkezésre állása esetén folyamatosan, elektronikus úton köteles nyilvántartásba venni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2) Az agrárkárenyhítési szerv a kockázatkezelési adatbázis teljes adatállományának - egyedi azonosításra alkalmas módon történő - megismerésére és kezelésére jogosult.

4. § (1) Az AKI Nonprofit Kft. a tárgyévre vonatkozó,[7]

a) 2. § 11. pontja szerinti adatokat tárgyév szeptember 30-ig,

b) 2. § 12. pontja szerinti adatokat tárgyév október 20-ig

köteles szolgáltatni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2)[8] Az AKI Nonprofit Kft. a kockázatkezelési adatbázis teljes adatállományának megismerésére, és annak az agrárkárenyhítési, valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásokkal kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges mértékben, továbbá statisztikai, kutatási célú - egyedi azonosításra is alkalmas módon történő - felhasználására jogosult.

(3)[9] A 2. § 13. pontja szerinti növényélettani modell karbantartásáról és aktualizálásáról az agrárkárenyhítési szerv közreműködésével az AKI Nonprofit Kft. gondoskodik.

5. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a 2. § 17-18. pontja szerinti adatokat köteles naponta, elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2) Az agrárkár-megállapító szerv és a mezőgazdasági igazgatási szerv a kockázatkezelési adatbázis teljes adatállományának a megismerésére, és annak az agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatai ellátásához szükséges mértékben - egyedi azonosításra alkalmas módon - történő felhasználására jogosult.

6. § (1) Az FTFF

a) a 2. § 14. és 15. pontja szerinti adatokat országosan jelentősnek minősülő ár- vagy belvízhelyzet fennállása esetén az OVF tájékoztatását követő tizenöt napon belül,

b) a 2. § 16. pontja szerinti adatokat aszály fennállása esetén az OMSZ internetes honlapján közzétett tájékoztatót is figyelembe véve

köteles elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2) Az FTFF a 2. § 14-16. pont szerinti adatokat az (1) bekezdésben meghatározott adatfeltöltést követően tizennégy naponta köteles frissíteni a kockázatkezelési adatbázisba az országosan jelentősnek minősülő ár-, belvízhelyzet, illetve aszály fennállását követő tizennégy napig.

(3) Az FTFF a 2. § 4., 11-13. pont, 17. pont a) alpontja, 18. és 22-26. pontja szerinti adatok megismerésére, és azoknak az agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatainak ellátásához szükséges mértékben történő statisztikai, valamint kutatási célú - egyedi azonosításra nem alkalmas módon történő - felhasználására jogosult.

7. § (1) Az OMSZ a 2. § 22. pontja szerinti adatokat naponta, elektronikus úton köteles feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2) Az OMSZ az agrárkárenyhítési szerv megkeresésére a 2. § 23. és 24. pontja szerinti adatokat köteles elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

8. § (1) Az OVF

a) a 2. § 25. pontja szerinti adatokat naponta,

b) a 2. § 26. pontja szerinti adatokat havonta egy alkalommal

köteles elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

(2) Az Mkk. törvény 18. § (2b) bekezdése figyelembevételével az OVF a 2. § 14-16. pontja szerinti adatok megismerésére, és azoknak az agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatainak ellátásához szükséges mértékben történő statisztikai, valamint kutatási célú felhasználására jogosult.

(3) Az országosan jelentősnek, valamint jelentősnek minősülő ár-, illetve belvízhelyzet fennállását és megszünését az OVF által a honlapján közzétett közleménye alapján kell megállapítani.

(4) Az OVF az országosan jelentősnek minősülő ár-, illetve belvízhelyzet megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja az FTFF-et.

9. § (1) Megkeresés esetén az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az Mkk. törvény 18. § (2a) bekezdés e) pontja alapján a 2. § 1-3., 6-10. és 20-21. pontja szerinti - a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatással és a díjtámogatott konstrukcióban kötött biztosítási szerződéssel kapcsolatos - adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult megismerni és felhasználni.

(2)[10] Az agrárkár-megállapító szerv - a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti - megkeresése esetén a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) vármegyei ügyintéző szervezetéhez tartozó falugazdász a 2. § 1-4., 12-16. és 22-26. pontja szerinti adatokat a megkeresésben foglaltak teljesítése céljából, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult megismerni és felhasználni.

(3)[11] A NAK a vármegyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatokat a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.

4. Vezetői információs rendszer

10. § (1) Az agrárkárenyhítési szerv elektronikus vezetői információs rendszert működtet, amely a kockázatkezelési adatbázis 2. §-ban meghatározott adataira, valamint ezek feldolgozásából és rendszerezéséből képződő adataira épül.

(2)[12] A vezetői információs rendszer adatait a miniszter, az agrárkárenyhítési szerv, a mezőgazdasági igazgatási szerv, és az AKI Nonprofit Kft. jogosult megismerni és az agrárkárenyhítési, valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatással kapcsolatos szakpolitikai döntések megalapozása, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése céljából felhasználni.

II. FEJEZET

AZ IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL ÉS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A forrás meghatározása

11. § Az Mkk. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható forrás tárgyévi összege

a) a mezőgazdasági termelők által tárgyévet megelőző évben befizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévet megelőző év december 31-ei pénzállománya, valamint

b) a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatás

összegének legfeljebb 4%-a (a továbbiakban: működtetési és fejlesztési forrás).

6. A forrás felhasználásának feltételei

12. § A működtetési és fejlesztési forrást a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben részt vevő költségvetési szerv (a továbbiakban: kedvezményezett költségvetési szerv), valamint a minisztérium jogosult felhasználni az alábbi feladatok ellátásához:

a) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó mérőhálózatok, elektronikus rendszerek és a rendszerhez tartozó eszközök fenntartása,

b) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó adatok előállítása, szakvélemények összeállítása,

c) a kockázatkezelési adatbázis, valamint a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer fejlesztése,

d) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer fejlesztése,

e) tranzakciós illeték fedezetének biztosítása.

7. Forrásigény és keretfelosztás

13. § (1) A 12. §-ban meghatározott feladatokat ellátó kedvezményezett költségvetési szerv a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos, tárgyévben felmerülő költségei finanszírozására vonatkozó forrásigényéről a tárgyévet megelőző év december 15-éig tájékoztatja a minisztert. A forrásigényre vonatkozó tájékoztatásnak konkrét feladatmegjelölést, költségkalkulációt és részletes indokolást kell tartalmaznia.

(2) A működtetési és fejlesztési forrás - (1) bekezdés szerinti forrásigények figyelembevételével összeállított - keretfelosztásáról a miniszter tárgyév február 20-áig döntést hoz.

(3) A működtetési és fejlesztési forrás keretfelosztásának tárgyévi módosításáról - a rendelkezésre álló szabad forrás felhasználásáig - a miniszter dönt.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. §[13]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2021.02.20.

[2] Módosította a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2021.02.20.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2021.02.20.

[8] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2021.02.20. (A módosító rendelkezés az "Az AKI" szövegrészt rendelte cserélni, ami nyilvánvaló elírás, így a jogalkotó feltehető szándékára figyelemmel a módosítást végrehajtottuk. A módosítás érvényessége kétséges.)

[9] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2021.02.20.

[10] Módosította a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 146/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2021.02.20.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék