30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. és a 16. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 26., a 27., a 31. és a 40. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 28. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés záró szövegrészében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg lép.

2. A lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/B. §-ában az "A fővárosi és megyei kormányhivatal lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 91/G. § (2a) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

b) 97. § (1) bekezdés e) pontjában az "V. kerületi Gyámhivatalának" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalának" szöveg,

c) 98. § (5) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 167. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "V. kerületi Gyámhivatala" szövegrész helyébe a "Kormányhivatala" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 130/D. § (2) bekezdésében az "a döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban" szövegrész.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. §-ában, valamint az Ebtv. 72. § (2) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ jár el."

(2) Az R2. 1. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítással összefüggő, a donáció költségtérítésének elbírásával, a gyógyszertárak finanszírozási előleggel, a nyilvántartással és a nemzetközi ügyekkel, az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével, baleseti megtérítéssel kapcsolatos hatósági ügyeiben a NEAK jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.

(13) A kormányhivatalnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel és a baleseti táppénzzel kapcsolatos hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket."

(3) Az R2. 12/A. § (1) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R2.

a) 12/A. § (3) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti" szövegrész,

b) 49. § (5a) bekezdése,

c) 49/B. §-a.

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/C. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg lép.

6. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdés b) pontjában a "szakképző iskola" szövegrész helyébe a "szakképző intézmény" szöveg lép.

7. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 9. § (8a) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

b) 21. § (4) bekezdés záró szövegrészében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

8. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (4) bekezdés c) pontjában a "világörökségi tájegységi területen" szövegrész helyébe a "világörökségi tájegységi területen és Budapest tekintetében a világörökségi területen" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3.

a) 1. § (3) bekezdés c) pontja,

b) 7. § (1a) bekezdése,

c) 9. § (2) bekezdés a) pontja,

d) 9. § (4) bekezdés b) pontja.

9. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában említett pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha" szövegrész helyébe a "pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül és ezért nem végezhető, különösen, ha" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a "nem lehet" szövegrész helyébe az "- ideértve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó osztály vagy főosztály vezetőjét is - nem lehet" szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében a "hivatal valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti ügy iratát átadja az építésügyi hatóságnak" szövegrész helyébe a "hivatala valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti ügy iratát átadja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

10. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként)

"b) a felnőttképzésért felelős miniszter, a kereskedelemért felelős miniszter vagy az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési államigazgatási szervet,"

(jelöli ki.)

(2) Az R4. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az Etv. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek képzési és kimeneti követelményeinek meghatározása során a Kormány adott ágazatért felelős tagjaként

a) az egészségügyért felelős miniszter egyetértési joggal rendelkezik, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

b) a felnőttképzésért felelős miniszter, a kereskedelemért felelős miniszter vagy az iparügyekért felelős miniszter egyetértési joggal rendelkezik, a felnőttképzési államigazgatási szervet,

c) a közlekedésért felelős miniszter egyetértési joggal rendelkezik, a közlekedésért felelős minisztert,

d) a postaügyért felelős miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter vagy az informatikáért felelős miniszter egyetértési joggal rendelkezik, első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét

jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként."

(3) Az R4. 1. § (6) bekezdésében az "a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelős minisztert" szövegrész helyébe az "a Kormány adott ágazatért felelős tagját" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R4. 1. § (2) bekezdés c) pontja.

11. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. számú mellékletében az "Ithaginis cruentus Vérfácán" szövegrész helyébe a "Syrmaticus reevesi Királyfácán" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R5. 4. § (3) bekezdésében az "Állatkertek esetében az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint minden év március 1-jéig elkészített és benyújtott éves jelentés megfelel az e rendelet szerinti bejelentésnek, ha az valamennyi bejelentésköteles egyed esetében tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a származási igazoláson, az eredetigazoláson, illetve a tenyésztői bizonylaton feltüntetésre kerülnek." szövegrész.

12. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)

"c) kérelemre határozatban megállapítja a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó önálló telkek körét, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint a birtokközpontot és a - birtokközpont beépítettségének meghatározásakor - beszámításra került telek vonatkozásában az építési tilalmat, majd kezdeményezi az építési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését,"

(2) Az R6. 3. § (2) bekezdésében az "és a térségi" szövegrész helyébe az " , a megyei és a térségi" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R6. 3. § (1) bekezdésében az "és a megyei" szövegrész.

13. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 14. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 14. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 15. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a "megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 15. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 16. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a "megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 16. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

14. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § d) pont da) alpontjában az "építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe az "építésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

15. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34/A. § A bányafelügyelet a 3. melléklet 1.6. pontjában meghatározott építmény tekintetében tett bejelentésről tájékoztatja a környezetvédelmi és a vízvédelmi hatóságot."

(2) Az R7. 3. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában a "belterületen" szövegrész helyébe a "belterületen és zárkerti ingatlanokon" szöveg lép.

16. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 6. § (2a) bekezdésében az "Az általános építésügyi" szövegrész helyébe az "Az építésügyi" szöveg,

b) 6. § (2b) bekezdésében, 11/A. § (2) és (3) bekezdésében, 11/B. § (2)-(3) bekezdésében, 11/C. §-ában az "A kiemelt építésügyi" szövegrész helyébe az "Az építésügyi" szöveg,

c) 11/A. § (1) bekezdésében az "1. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "1. §-ában kijelölt építésügyi hatóság" szöveg

lép.

17. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

17. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 38/A. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 38/A. § (1) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 38/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 38/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szövegrész helyébe az "az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

f) 43/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építésügyi osztályának" szövegrész helyébe az "az építésügyi hatóságnak" szöveg,

g) 43/B. § (2) bekezdés b) pontjában az "a kormányhivatal járási hivatala" szövegrész helyébe az "az építésügyi hatóság" szöveg

lép.

18. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés j) pontjában az "az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a 4. melléklet szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén" szövegrész helyébe az "a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakképesítésért vagy annak a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerinti más szakmaszámú megfelelőjéért, ha az az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakmacsoportokba besorolható - a 4. melléklet szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén -" szöveg lép.

19. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöl" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli" szöveg lép.

(2) Az R8. 6/D. § (3) bekezdésében a "kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R8. 6/D. § (2) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész.

20. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet VI. rész 1. részében foglalt táblázat D:3 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

b) 1. melléklet VI. rész 2. részében foglalt táblázat D:4 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

c) 1. melléklet VI. rész 3. részében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

d) 1. melléklet VI. rész 3. részében foglalt táblázat D:9 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

e) 1. melléklet VI. rész 3. részében foglalt táblázat D:13 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

f) 1. melléklet VI. rész 3. részében foglalt táblázat D:15 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg,

g) 1. melléklet VI. rész 3. részében foglalt táblázat D:17 mezőjében a "szakközépiskola" szövegrész helyébe a "szakképző iskola" szöveg

lép.

21. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 10/D. § (5) bekezdésében az "az Nkt. 98-99. §-ában vagy 3. mellékletében, vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározottak szerint taníthatja az értékelt tanárnak" szövegrész helyébe a "taníthatja az értékelt oktatónak" szöveg,

b) 10/D. § (7) bekezdésében az "a szakképzési centrumnak vagy" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

22. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "1. § (1)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. §-ában" szöveg lép.

23. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

23. § A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, a fővárosban a XI. Kerületi Hivatal és a XIV. Kerületi Hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (3) és (5) bekezdésében, 7/A. § (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész helyébe a "kormányhivatali" szöveg,

e) 7/A. § (2) bekezdésében a "járási hivataltól szerzi be, több járási hivatalt érintő ügyben a saját illetékességi területén működő járási hivatalok közül attól, amelyiknek a székhelye a legközelebb fekszik" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól szerzi be, több kormányhivatalt érintő ügyben a saját illetékességi területén működő kormányhivataltól" szöveg

lép.

24. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

24. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

25. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 8/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R9. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert,

b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

c) a megyei kormányhivatalt,

d) a járási környezetvédelmi hatóságot,

e) az OMSZ-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]

jelöli ki."

26. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 50. § (3) bekezdés záró szövegrészében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

b) 51. § (4) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg

lép.

27. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

27. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata" szövegrész helyébe a "végleges határozat" szöveg,

b) 19/A. § (5) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

c) 19/I. § (7) bekezdésében a "járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 19/I. § (8) és (9) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 19/I. § (8) és (9) bekezdésében, 51/C. § c) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

28. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja.

29. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik, és a változás több megye területét érinti, a földminősítési eljárást a legnagyobb területtel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le."

(2) Az R10. 39. § (2) bekezdése a következő l)-q) ponttal egészül ki:

(Az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági jogkörben végzett földmérési és térképészeti feladatai:)

"l) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos vezetését,

m) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,

n) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálatát és záradékolását,

o) lefolytatja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást,

p) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákat,

q) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzését."

(3) Az R10. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Ha az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek az illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb."

(4) Az R10. 9. § (1) bekezdés b) pontjában, 44. § (3) bekezdésében, 48. § a) pontjában a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R10.

a) 36. § b) pontjában az "és" szövegrész,

b) 37. § (2a) bekezdésében az ",a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalát" szövegrész,

c) 37. § (3) bekezdése,

d) 38. § (2) bekezdésében az "és a földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész,

e) 39. § (2) bekezdés h) pontja,

f) 40. §-a,

g) 79/A. § (1) bekezdésében a "járási hivatal, valamint a" szövegrész.

30. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megyei kormányhivatalok európai uniós és nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő feladatai tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 40. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket a Kincstár gyakorolja."

31. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

31. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg lép.

32. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

32. § A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a "(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg lép.

33. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

34. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Örökségvédelmi hatósági ügyintéző feladatkör ellátásához a 22. mellékletben meghatározott végzettség, illetve szakképesítés szükséges."

(2) Az R11. a 2. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

35. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

35. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § e) pontja.

36. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet hatályba nem lépéséről

36. § Nem lép hatályba az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet.

37. A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

37. § A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti telekalakítási eljárásban a földrészlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

38. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. § Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 141. § (4) és (5) bekezdése,

b) 159. § (34) bekezdése,

c) 159. § (44) bekezdés 16. pontja,

d) 159. § (45) bekezdés 13. pontjában a " , 37. § (2a) bekezdésében" szövegrész.

39. Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 79. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"79. § A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.""

(2) Az R12. 86. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"86. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában a "Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalát" szöveg lép."

(3) Az R12. 91. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"91. § A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalát" szöveg lép."

40. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 186. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A 86. §, a 87. § 1. és 3. pontja, a 88. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja, valamint a 88. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 50. alcím, a 80-81. §, a 82. § (1) bekezdése, a 82. § (2) bekezdés 1. és 3-7. pontja és a 138. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 82. § (2) bekezdés 2. és 8. pontja 2021. március 1-jén lép hatályba."

(2) Nem lép hatályba az R13.

a) 87. § 2. pontja és

b) 88. § (1) bekezdés 1. pontja.

41. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 33. § és az 1. melléklet 2020. március 2-án lép hatályba.

(3) A 21. § és a 40. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 36. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllásfoglalás beszerzésének
határideje
2.Elvi vízjogi engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a vízgazdálkodási
hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet ]
2. melléklete szerinti
tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás.
Ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény nem
környezeti hatásvizsgálat
vagy nem egységes
környezethasználati
engedélyköteles, és
a hatóság korábbi
eljárásban nem vizsgálta
a kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor
a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21 nap
3.Elvi vízjogi engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a természetvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület,
belterületen országos
jelentőségű védett
természeti terület, Natura
2000 terület, barlang
felszíni védőövezete
vagy egyedi tájérték
közvetlenül érintett.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Természetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor
a természetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21 nap
4.Elvi vízjogi engedélyezési
eljárás.
Erdő igénybevétel
engedélyezhetőségének
vizsgálata.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény
megvalósítása erdő
igénybevételével jár.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
-
5.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők fennállásának
elbírálása.
Ivóvízkivételre nem
hasznosítható és
ivóvízbázisnak ki nem
jelölhető felszíni és felszín
alatti vízből való egyedi
vízkivétel esetében.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
6.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők fennállásának
elbírálása.
Ivóvízkivétel, vízellátás,
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás vagy
fürdők vízilétesítményei
esetében.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
7.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők fennállásának
elbírálása.
A legalább 1000 m3/nap
kapacitású vagy
5000 főnél nagyobb
állandó népességet
ellátó, valamint az egy
járás határán átnyúló
ivóvízellátó rendszerek
esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
8.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők fennállásának
elbírálása.
A gázveszélyes
vízkészletet igénybe vevő
vízilétesítmény esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
9.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy
a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet
2. melléklete szerinti
tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás, valamint
érintenek-e szennyezett
területet, a felszín alatti
vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerinti
kármentesítési monitoring
esetében megfelelnek-e
a határozatban előírt
követelményeknek.
Ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény nem
környezeti hatásvizsgálat
vagy nem egységes
környezethasználati
engedélyköteles, és
a hatóság korábbi
eljárásban nem vizsgálta
a kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor
a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21 nap
10.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy
a természetvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület,
belterületen országos
jelentőségű védett
természeti terület,
Natura 2000 terület,
barlang felszíni
védőövezete vagy egyedi
tájérték közvetlenül
érintett.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Természetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor
a természetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21 nap
11.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A termőföld
minőségi védelme
és a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés kérdésében.
Ha a tevékenység
a termőföldre hatást
gyakorol.
Talajvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Talajvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
-
12.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
Erdő igénybevétel
engedélyezhetőségének
vizsgálata.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény
megvalósítása erdő
igénybevételével jár.
Erdészeti hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
-
13.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A kérelem szerinti
tevékenység megfelel-e
a halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló jogszabályokban
meghatározott,
a haltermelésre
és a haltermelési
létesítményekre,
a halászatra, illetve
a horgászatra vonatkozó
előírásoknak.
Ha a kérelemmel érintett
vízilétesítmény halászati,
horgászati, illetve
haltermelési hasznosítási
célt szolgál, vagy azon
halászati, horgászati,
illetve haltermelési
hasznosítási cél
megvalósítását tervezik,
ideértve a vízilétesítmény
halastó funkcióval
történő üzemeltetését is.
Halgazdálkodási
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Halgazdálkodási
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a halgazdálkodási
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
-
14.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A hajózsilip méretei
tekintetében
a jogszabályi
követelményeknek,
a tervezett, felújított vagy
átalakított hajózsilipnek
és tartozékainak
a zavartalan és
biztonságos
hajóforgalom
lebonyolítására való
alkalmasságának,
továbbá a nemzetközi
gyakorlatnak való
megfelelőség
szakkérdése.
A duzzasztással
szabályozott víziúton,
vízlépcsőnél a víziút
osztálya szerinti méretű
úszólétesítmények, illetve
azok tolt kötelékének
áthaladását biztosító
hajózsilip és a hozzá
tartozó létesítmények
esetében.
Hajózási feladatkörében
országos illetékességgel
eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
15.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A kitermelt ásványi
nyersanyag mennyisége,
fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása,
az ásványvagyon-
védelmi szempontok
érvényesítése, valamint
a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
A halastavakkal,
horgásztavakkal, jóléti
tavakkal, víztározókkal
vagy holtágakkal
kapcsolatos tevékenység,
ha a kialakítás ásványi
nyersanyag kitermeléssel
jár.
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
-
16.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A kitermelt ásványi
nyersanyag mennyisége,
fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása,
az ásványvagyon-
védelmi szempontok
érvényesítése, valamint
a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
A vizek medrének
vízgazdálkodási célt
szolgáló alakítása,
kotrása, mesterséges
vízterek vagy tározók
létesítése esetében.
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
-
17.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A fúróberendezés
alkalmassága,
a kútkiképzés műszaki-
biztonsági feltételeknek
való megfelelősége,
a bányajáradék-fizetési,
a bányafelügyelet felé
történő adatszolgáltatási
kötelezettség, valamint
a vízkitermelés
szénhidrogén
ásványvagyonra
vonatkozó hatásának
megállapítása.
A geotermikus energia
kinyerése felszín alatti víz
kitermelését igényli.
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
-
18.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési eljárások.
A fúróberendezés
alkalmassága,
a kútkiképzés műszaki-
biztonsági feltételeknek
való megfelelősége,
valamint a vízkitermelés
szénhidrogén
ásványvagyonra
vonatkozó hatásának
szakkérdése.
Az 500 méternél
mélyebben elhelyezkedő
mélységi vizek felszínre
hozatala esetében.
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
-
19.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme
érdekében történő
védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló
eljárás, továbbá
a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények
védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet]alapján
folytatott egyedi
vizsgálati eljárás.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők fennállásának
elbírálása.
Minden esetben.Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
20.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme
érdekében történő
védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló
eljárás, továbbá
a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet alapján
folytatott egyedi
vizsgálati eljárás.
A termőföld
minőségi védelme
és a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés.
Minden esetben.Talajvédelmi igazgatási
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Talajvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
-
21.Az elhanyagolt műveken
(szennyvízrendszer, nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz
tárolására, illetve
begyűjtésére alkalmazott
eszköz, szennyvízelvezető
mű) rovar-, illetve
rágcsálóirtás,
valamint elhanyagolt
műveken veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálata
tárgyban indult eljárás.
A környezet-
egészségügyi
szabályoknak
való megfelelés,
így különösen
az egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérése,
a fertőző betegségek
terjedésének
megakadályozása,
a rovar- és rágcsálóirtás,
a veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálata,
a nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények
érvényesítése.
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
22.Kármentesítési eljárás.A tevékenység,
vízilétesítmény
folyamatban lévő
kármentesítésre
gyakorolt hatásának
vizsgálata.
Ha a vízimunkával,
vízhasználattal vagy
vízilétesítménnyel
érintett területen
kármentesítési eljárás van
folyamatban.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve
ha az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor
a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21 nap
23.Hajóút kitűzési tervének
engedélyezése és hajóút
kitűzésére irányuló
eljárás.
A víziközlekedés
biztonsága, hajózási
érdekek érvényre
juttatása, jogszabályban
meghatározott
követelményeinek való
megfelelés kérdésében.
Víziút esetében.Hajózási feladatkörében
országos illetékességgel
eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
24.A házi ivóvízigény
kielégítésére irányuló
vízilétesítmény
vagy vízhasználat
engedélyezési eljárás,
ideértve a víztisztítási
feladatokat ellátó
vízilétesítmény
engedélyezését is.
Az ivóvízkivétel és
az ivóvízellátás során
az ivóvíz minőségi
követelményeinek
teljesülése és
egészségkárosítás
nélküli fogyaszthatóság
biztosítottsága.
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró járási
hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-

"

2. melléklet a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelethez

"22. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Örökségvédelmi hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségek

a) Műemlékvédelmi szakterületen: mesterképzésben szerzett, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség, okleveles műemlékvédelmi szakmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

b) Régészeti szakterületen: mesterképzésben szerzett régész szakképzettség; egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat.

c) Műtárgyvédelmi szakterületen: jogász, mesterképzésben szerzett művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, történeti muzeológus, restaurátor szakképzettség."

Tartalomjegyzék