408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szerződés felmondása esetén a még meg nem fizetett teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. A naptári negyedév utolsó hónapjának első napjáig felmondott kölcsönszerződésből eredő követelést a soron következő naptári negyedév első munkanapján a Diákhitel szervezet köteles az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: MKK Zrt.) adásvétel jogcímén engedményezni. A Diákhitel szervezet jogosult részletfizetést engedélyezni a hitelfelvevőnek a szerződés felmondása és az engedményezés napja közötti időszakban."

(2) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (7a)-(7d) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az engedményezésre kerülő követelések ellenértékét a Diákhitel szervezet és az MKK Zrt. a Diákhitel szervezet 26. § szerinti céltartalék-képzési módszertanával összhangban kialakított, az aktuárius által felülvizsgált és jóváhagyott árképzési módszer alapján határozza meg. A Diákhitel szervezet és az MKK Zrt. az árképzési módszertant évente felülvizsgálja, és annak eredményét szükség esetén módosítja, amelyet a felek az aktuárius jóváhagyását követően alkalmaznak.

(7b) A (7) bekezdés szerint engedményezett követelést az MKK Zrt. jogosult - az Avt. rendelkezései szerint -behajtásra átadni az állami adó- és vámhatóságnak.

(7c) Az MKK Zrt. a (7) bekezdés szerinti engedményezést követően minden naptári negyedévet követő 10. munkanapig adatot szolgáltat az engedményezett követelések teljesítéseiről a Diákhitel szervezet aktuáriusának a 26. § szerinti céltartalék-képzési módszertan kialakításához.

(7d) Az MKK Zrt. által a (7c) bekezdés szerint szolgáltatott adatok a céltartalék-képzési módszertan kialakítása során, természetes személyeknek az aktuárius részéről történő azonosítására nem alkalmas módon, összekapcsolhatók az aktuárius által kezelt egyéb adatállománnyal. Az MKK Zrt. által szolgáltatott adatokat, természetes személyek azonosítását lehetővé tevő módon, az aktuárius nem továbbíthatja a Diákhitel szervezet részére."

2. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan és a 19. § (3) bekezdése alapján leírt hallgatói hiteltartozásokból, valamint a hallgatói hitelből származó követelések engedményezéséből eredő veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében - legfeljebb a céltartalék meglévő összegében - kell felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva."

3. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/D. és 34/E. §-sal egészül ki:

"34/D. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód R. 4.) 3. §-ával megállapított 16/A. és 16/B. §-t, továbbá a 4. §-ával megállapított 18. § (1b) bekezdését a Mód R. 4. hatálybalépését követően benyújtott kérelem alapján, a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 91. napot betöltött várandósság esetén vagy a Mód R. 4. hatálybalépését követően örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni.

(2) A Mód R. 4. 5. §-ával megállapított 18/A-18/C. §-t a Mód R. 4. hatálybalépését követően megszületett vagy örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a gyermektámogatás megállapításánál figyelembe kell venni a hitelfelvevő nő korábban született vagy örökbefogadott gyermekét is.

34/E. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 5.) megállapított 19. § (7)-(7d) bekezdésének és 26. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően megkötött hallgatói hitelszerződések esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a Mód R. 5. hatálybalépéséig felmondás folytán megszűnt hallgatói hitelszerződések esetében a fennálló követeléseket a Diákhitel szervezet a Mód R. 5. hatálybalépését követő 60 napon belül köteles az MKK Zrt.-re engedményezni. Az engedményezés ténye nem érinti a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevőnek a Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően engedélyezett részletfizetést."

4. § Hatályát veszti az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 25. § (4) és (6) bekezdése.

5. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet 8. § c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A Rendelet]

"c) 18. § (1) és (1a) bekezdésében az "a 16. § (2) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "a 16. § (2) és (2a) bekezdésében" szöveg,"

[lép.]

6. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr. 4.) 3. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16/A. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a "törlesztési kötelezettség (1) bekezdésben meghatározott szüneteltetésére" szövegrész helyett a "törlesztési kötelezettség szüneteltetésére" szöveggel lép hatályba.

7. § A Módr. 4. 4. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18. § (1b) bekezdését megállapító rendelkezése a "16/A. § (1) bekezdésében" szövegrész helyett a "16/A. § (1) és (3) bekezdésében" szöveggel lép hatályba.

8. § A Módr. 4. 5. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18/C. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az "örökbe fogadásának kettő éves fennállása vagy halva születésének időpontjára" szövegrész helyett az "örökbe fogadásának vagy halva születésének időpontjára" szöveggel lép hatályba.

9. § Nem lép hatályba a Módr. 4. 6. §-a.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök