445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. és a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím és a 2-5. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1., 3. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében a "magyarországi fióktelepét is" szövegrész helyébe a "magyarországi fióktelepét is, továbbá a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-re" szöveg,

2. 10. §-át megelőző alcím címében a "Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságra" szövegrész helyébe a "Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságra" szöveg,

3. 10. § (1) bekezdésében a "Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság (a továbbiakban: MEHIB Rt.)" szövegrész helyébe a "Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MEHIB Zrt.)" szöveg,

4. 10. § (2), (4)-(6) bekezdésében, 11. § (1), (4), (5) és (8) bekezdésében a "MEHIB Rt." szövegrész helyébe a "MEHIB Zrt." szöveg,

5. 10. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés b) pontjában, (6) és (7) bekezdésében a "MEHIB Rt.-nek" szövegrész helyébe a "MEHIB Zrt.-nek" szöveg,

6. 11. § (8) bekezdésében a "MEHIB Rt.-hez" szövegrész helyébe a "MEHIB Zrt.-hez" szöveg

lép.

2. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) "Értékelési előírások" alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A kockázati tőkealapnak a követeléseit a Tv. 55. §-ának előírásai szerint negyedévente értékelnie kell, és arra a szükséges mértékben értékvesztést kell elszámolnia. A követelésekre elszámolt értékvesztés összegét negyedévenként felül kell vizsgálni, és annak összegét a minősítésnek megfelelően korrigálni kell."

3. § A Kkr. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 6/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható."

3. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A monetáris céllal és a forgatási céllal vásárolt, forintban kibocsátott értékpapírokat beszerzési értéken - kamattal csökkentett vételáron - kell kimutatni a (7) bekezdésben meghatározott amortizáció figyelembevételével."

(2) Az Mnbkr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A befektetési céllal vásárolt belföldi értékpapírokat beszerzési értéken, a külföldi pénznemben befektetett pénzügyi eszközöket (a továbbiakban együtt: MNB részesedések) az MNB által közzétett, az üzleti év mérleg fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell értékelni."

5. § (1) Az Mnbkr. 8. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyéb bevételek között kell kimutatni a Tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó bevételt és az MNB által folytatott minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjbevételt, amely nem tartozik a (2)-(5) bekezdés szerinti bevételek közé, így különösen:]

"c) az MNB részesedésekből származó bevételeket, árfolyamnyereséget, kapott (járó) osztalékot,"

(2) Az Mnbkr. 8. § (7) bekezdés f) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyéb bevételek között kell kimutatni a Tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó bevételt és az MNB által folytatott minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjbevételt, amely nem tartozik a (2)-(5) bekezdés szerinti bevételek közé, így különösen:

a felügyeleti tevékenységből származó]

"fc) kiszabott bírságokat, csökkentve az 5. § (8) bekezdése szerint eredménytartalékba helyezett összeggel."

(3) Az Mnbkr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A pénzügyi műveletek realizált nyereségeként kell kimutatni az értékpapírok - kivéve az MNB részesedések - értékesítésének árfolyamnyereségét, a kapott (járó) osztalékot, valamint a Tv. szerint a pénzügyi műveletek bevételeibe tartozó, az (1)-(7) bekezdésbe nem sorolt és az eredménykimutatásban külön tételként fel nem tüntetett bevételeket."

6. § (1) Az Mnbkr. 9. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni Tv. szerinti egyéb ráfordítások közé tartozó ráfordítást és az MNB által folytatott minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjráfordítást, amely nem tartozik az (1)-(5) bekezdés szerinti ráfordítások közé, így különösen:]

"e) az MNB részesedésekből származó ráfordításokat, árfolyamveszteséget."

(2) Az Mnbkr. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A pénzügyi műveletek realizált veszteségeként kell kimutatni az értékpapírok - kivéve az MNB részesedések - értékesítésének árfolyamveszteségét, valamint a Tv. szerint a pénzügyi műveletek ráfordításaiba tartozó, az (1)-(7) bekezdésbe nem sorolt és az eredménykimutatásban külön tételként fel nem tüntetett ráfordításokat."

7. § Az Mnbkr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6. § (5) bekezdés szerinti értékelési különbözet meghatározásakor az értékpapír piaci devizaértékét az értékpapír beszerzési - a 6. § (7) bekezdése alapján amortizált - devizaértékéhez kell viszonyítani."

8. § Az Mnbkr. 25. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 6. § (1) és (4) bekezdését, 5. §-ával megállapított 8. § (7) bekezdés c) pontját, f) pont fc) alpontját, (8) bekezdését, 6. §-ával megállapított 9. § (6) bekezdés e) pontját, (8) bekezdését, 7. §-ával megállapított 13. § (2) bekezdését, 9. §-ával megállapított 5. § (8) bekezdését, 10. §-ával megállapított 14. § (12) bekezdését először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók."

9. § Az Mnbkr. 5. § (8) bekezdésében az "által kiszabott bírságból származó bevétel" szövegrész helyébe a "számára megfizetett bírság" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Mnbkr. 14. § (12) bekezdésében az "a Tv. 14. § (9) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza, továbbá" szövegrész.

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 42. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(19) Amennyiben a pénztártag a tagdíjat a pénztár alapszabályában megjelölt időtartamon túl nem fizeti, a tag egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozama csökkenthető a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével. A működési, illetve a likviditási tartalékot megillető összeget működési célú, illetve likviditási célú egyéb bevételként kell elszámolni az egyéni számlákon jóváírt, realizált hozambevételekből képzett céltartalék igénybevétele alszámlával szemben."

12. § Az Önykr. a következő 58. §-sal egészül ki:

"58. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított 42. § (19) bekezdését, 13. §-ával és 1. mellékletével megállapított 9. mellékletét, 14. §-ával megállapított 35. § (2) bekezdését először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ával hatályon kívül helyezett 23. § (6) bekezdésének e) pontját a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni."

13. § Az Önykr. 9. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Hatályát veszti az Önykr.

1. 23. § (6) bekezdésének e) pontja,

2. 35. § (2) bekezdésében az " , az Öpt. 14. § (3) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető pénztártag egyéni számlája befektetésének hozamából a működési és a likviditási tartalék javára levont összeget" szövegrész.

5. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. 5. § (1) bekezdésében a "nyitó felszámolási mérleget" szövegrész helyébe az "a felszámolás kezdő időpontjával nyitó felszámolási mérleget" szöveg,

2. 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "nyitó mérleget" szövegrész helyébe az "a felszámolás befejezését követő nappal nyitó mérleget" szöveg

lép.

6. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Knyr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy

a) megfelel a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában előírt feltételeknek, valamint

b) az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette."

(2) A Knyr. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a kérelmezőnek a 8. § (1a) bekezdés szerinti igazolvány kiállításához egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania."

(3) A Knyr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselője köteles azt - az ok bekövetkeztét követő - 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A kérelem benyújtásakor a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolása mellett a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványt is meg kell küldeni."

(4) A Knyr. 5. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - amennyiben az nem érinti a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat - az adatváltozás, valamint a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolása mellett az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint.

(10) Ha az adatváltozás érinti a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat is, akkor - a (9) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a (2a) bekezdés szerinti igazolványképet és a korábban kiállított igazolványt is meg kell küldeni. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti."

(5) A Knyr. 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Ha a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint, a (2a) bekezdés szerinti igazolványkép megküldésével a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolása mellett. Megrongálódás esetén a fentieken túlmenően a megrongálódott igazolványt is meg kell küldeni, amelyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisít."

17. § (1) A Knyr. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban korábban megjelölt szakképesítési szakterületétől eltérő további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését, valamint ezen szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezett szakterületre előírt 10/B. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítését."

(2) A Knyr. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nyilvántartásban szereplő személy a (4) bekezdés szerinti szakterület-törlést követően a törölt szakterület ismételt nyilvántartásba vételét és ezen szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezheti az 5. § (2a) bekezdése szerinti igazolványkép megküldésével, valamint az 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak és a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezett szakterületre előírt 10/B. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítésének igazolása mellett."

18. § A Knyr. 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bejelentéssel egyidejűleg igazolni kell az elismerési kormányrendeletben előírtakon túlmenően az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését."

19. § (1) A Knyr. 10/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy

a) a (4) bekezdés b) pontja szerinti, a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,

ab) a szakterületnek megfelelő - a kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett - legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkeznek,

ac) a kérelemben feltüntetett adataiknak - az akkreditációs feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

ad) a szervezetnél oktatást vállalnak, továbbá

b) a (4) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel."

(2) A Knyr. 10/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési program megvalósítását, az akkreditált szervezet kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi."

(3) A Knyr. 10/A. § (11a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11a) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az akkreditált szervezet továbbképzési tevékenységét nem az e rendeletben előírt feltételek, valamint az akkreditációs és a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint végzi, a tapasztalt szabálytalanságok tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) A Knyr. 10/A. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(12) A nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja az akkreditációt akkor, ha

a) a szervezet két egymást követő továbbképzési évben könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló tevékenységet nem végez, vagy

b) megállapítást nyer, hogy a szervezet az e §-ban foglalt feltételeknek az akkreditációs eljárás időpontjában nem felelt meg, vagy ezen feltételek az eljárás lefolytatását követően már nem állnak fenn, vagy

c) a szervezet azt maga kérelmezi, vagy

d) a szervezet jogutód nélkül megszűnik.

(13) Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. A jogosultság visszavonásának tényét a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi."

20. § (1) A Knyr. 10/D. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy

a) a kérelemben megjelölt oktatók

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,

ab) a szakterületnek megfelelő - a kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett - legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkeznek,

ac) a kérelemben feltüntetett adataiknak a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

ad) a szervezetnél oktatást vállalnak, továbbá

b) a szervezet az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette."

(2) A Knyr. 10/D. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A kreditpont-minősítési eljárás során államháztartási szakterületre csak a nyilvántartásba vételt végző szervezet által az egységes Kormányzati Portálon közzétett egységes tematikájú továbbképzési program minősíthető."

21. § A Knyr. 10/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében kérhetik szakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával, amelynek során igazolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését."

22. § A Knyr. 10/G. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az akkreditált szervezet köteles:)

"c) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást a b) pont szerinti felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint annak igazolását, hogy a bejelentett új oktató a 10/D. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek megfelel, az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre megküldeni,"

23. § A Knyr.

1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

2. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

3. 10. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép,

4. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

24. § A Knyr.

1. 5. § (7) bekezdésében az "f)-g) pontjában" szövegrész helyébe az "f)-i) pontjában" szöveg,

2. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az "5. § (2) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe az "5. § (2a) bekezdés" szöveg,

3. 8/B. § (6) bekezdésében az "f)-g) pontja" szövegrész helyébe az "f)-i) pontja" szöveg,

4. 8/B. § (8) bekezdésében a "b)-d) vagy f) pontjában" szövegrész helyébe a "b)-d), f) vagy i) pontjában" szöveg,

5. 9/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat," szövegrész helyébe az "igazolja a kimentésre okot adó körülményt," szöveg,

6. 10/A. § (2) bekezdésében az " , az (5) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt" szövegrész helyébe az "és az (5) bekezdés szerinti feltételek igazolásával" szöveg,

7. 10/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "rendelkezik legalább 3 éves," szövegrész helyébe a "rendelkezik - a bejelentést megelőző öt évben szerzett - legalább 3 éves," szöveg,

8. 10/A. § (4) bekezdés b) pontjában a "szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott" szövegrész helyébe az "- a bejelentést megelőző öt évben szerzett - legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és" szöveg,

9. 10/A. § (4) bekezdés g) pontjában a "kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe a "bejelentés időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg,

10. 10/A. § (11a) bekezdés a) pontjában a "felhívja a szervezetet" szövegrész helyébe a "- határidő kitűzésével - felhívja a szervezetet" szöveg,

11. 10/A. § (11a) bekezdés b) és c) pontjában a "végző szervezet" szövegrész helyébe a "végző szervezet az ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően" szöveg,

12. 10/A. § (11b) bekezdésében a "határozatot" szövegrész helyébe a "döntést" szöveg,

13. 10/A. § (14) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.)" szöveg,

14. 10/B. § (9) bekezdés záró szövegrészében az "igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint az eljárás miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentumot mellékelve," szövegrész helyébe a " , valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásával," szöveg,

15. 10/B. § (12) bekezdésében a "vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja" szövegrész helyébe a "megvásárlását igazolja" szöveg,

16. 10/B. § (13) bekezdésében a "(12) bekezdés szerinti - a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló - számla akkor fogadható el, ha az" szövegrész helyébe a "(12) bekezdés szerinti igazolásként olyan - a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló - számla fogadható el, amely" szöveg,

17. 10/D. § (2b) bekezdésében a "b) pontja szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni," szövegrész helyébe az "a) pontja szerinti feltételeket az adott továbbképzési évben első alkalommal megküldött kérelem benyújtása során kell igazolni," szöveg,

18. 10/D. § (3a) bekezdésében a "kérelemhez mellékelni kell" szövegrész helyébe a "kérelemben fel kell tüntetni" szöveg,

19. 10/D. § (8) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe az "az Ákr." szöveg,

20. 10/E. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "ugyanazon időtartam - az adott továbbképzési program kezdete és befejezése közötti időszak - alatt csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és" szövegrész helyébe az "egy adott továbbképzési program megkezdését követően," szöveg,

21. 10/F. § (2) bekezdésében az "a kérelemhez mellékelni kell" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni" szöveg,

22. 10/G. § a) pontjában a "legalább 3 éves" szövegrész helyébe az "- az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - legalább 3 éves" szöveg,

23. 10/G. § i) pontjában az "elektronikus képzés esetén" szövegrész helyébe az "elektronikus képzés esetén az elektronikus továbbképzést a 10/E. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint teljesítő résztvevők részére" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a Knyr.

1. 5. § (4) bekezdése,

2. 10/A. § (4) bekezdés f) pontjában az " , a külön jogszabályban meghatározottak szerint" szövegrész,

3. 10/A. § (9) bekezdés d) pontjában az "(ide értve a (11a) bekezdés szerinti figyelmeztetést, felfüggesztést, akkreditáció visszavonását)" szövegrész,

4. 10/A. § (11c) bekezdése,

5. 10/C. § (1) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak megfelelően" szövegrész,

6. 10/C. § (2) bekezdése,

7. 10/C. § (3) bekezdésében az "a mellékletekkel együtt" szövegrész,

8. 10/D. § (3) bekezdése,

9. 10/D. § (7) bekezdése,

10. 11/A. § (1) bekezdése.

7. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

26. § A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 4. § (1) bekezdésében a "végelszámolási nyitó mérleget" szövegrész helyébe az "a végelszámolás kezdő időpontjával végelszámolási nyitó mérleget" szöveg lép.

27. § Hatályát veszti a Vkr.

1. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "Ctv. 107. §-a szerinti" szövegrész,

2. 4. § (3) bekezdésében az "a Ctv. 107. §-a alapján" szövegrész,

3. 7. § (2) bekezdésében az "a Ctv. 111. § (1) bekezdés b) pontja alapján" szövegrész.

8. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

28. § A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 9. § (6) bekezdésével összhangban mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezetre."

29. § A Mikr. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított 1/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható."

9. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

30. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) E rendelet előírásait nem kell alkalmaznia annak az ügyvédi irodának, amely az üzleti évben (adóévben) nyilvántartásait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti.

(3b) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben előírt feltételeknek meg nem felelő (3a) bekezdés szerinti ügyvédi irodának a Tv. 2/A. § előírásai szerint kell eljárnia."

31. § Az Eszkr. 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az egyéb szervezetnek a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a kapott adományt, közcélú adományt és azok felhasználását, amennyiben azt jogszabály előírja, továbbá, ha az adományról a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetve a közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állít ki."

32. § Az Eszkr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyéb szervezet az eredménylevezetésében, az eredménykimutatásában a kapott adomány összegét az érintett tételek továbbtagolásával, vagy tájékoztató adatként külön is köteles bemutatni."

33. § Az Eszkr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéjéből a már nem tagintézetre jutó jegyzett tőke azon részét, amely a tagsági viszony megszűnésekor nem került kifizetésre, át kell vezetni a tartalékok közé."

34. § Az Eszkr. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) Az MRP szervezetnek a bevételeit legalább a saját erő címen a résztvevők által befizetett összegek, a résztvevőket foglalkoztató társaság által átutalt összeg, a résztvevők egyéb befizetései, más természetes és jogi személy befizetései, kapott osztalék, részesedés, vagyonrészek értékesítéséből származó bevételek, az egyéb bevételek és a pénzügyi műveletek egyéb bevételei csoportosításban kell bemutatni. Külön kell szerepeltetni a működési költségeket, a fizetett kamatokat, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait, az értékesített vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét, a résztvevők tulajdonába adott vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét is.

(2) A javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi eszközök (részvények) Mrptv. 24/G. § (9) bekezdése szerinti, eredménnyel szembeni átértékelését - a Tv. alapelveiből következően -, tartalmát tekintve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell elszámolni."

35. § Az Eszkr. a következő 58. §-sal egészül ki:

"58. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított 3. § (3a) és (3b) bekezdését, 31. §-ával megállapított 9. § (10) bekezdését, 32. §-ával megállapított 14. § (3) bekezdését, 33. §-ával megállapított 37. § (3) bekezdését, 34. §-ával megállapított 50. §-át, 36. §-ával megállapított 3. § (3) bekezdését, 17. § (1) bekezdését, 37. § 2. pontjával megállapított 3. § (3) bekezdését, 37. § 3. pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított 9. § (10) bekezdését, 32. §-ával megállapított 14. § (3) bekezdését, 34. §-ával megállapított 50. §-át, 36. §-ával megállapított 17. § (1) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 37. § 1. pontjával hatályon kívül helyezett 2. § (2) bekezdés a) pontját először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni."

36. § Az Eszkr.

1. 3. § (3) bekezdésében az "ügyvédi irodának," szövegrész helyébe az "ügyvédi irodának - a (3a) bekezdés kivételével -," szöveg,

2. 17. § (1) bekezdésében a "beszámolójának" szövegrész helyébe a "beszámolójának (éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának, egyszerűsített beszámolójának)" szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti az Eszkr.

1. 2. § (2) bekezdés a) pontja,

2. 3. § (3) bekezdésében az "a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak," szövegrész,

3. 8. § (1) bekezdésében a " , vagy - értékhatártól függetlenül - amely csak alaptevékenységet folytat" szövegrész.

10. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-14. §, 16-18. §, 19. § (1) és (2) bekezdése, 20-23. §, 24. § 2. pontja, 5-23. pontja, 25. § 1. és 2. pontja, 4-10. pontja, 28-37. §, az 1-5. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. § (3) és (4) bekezdése, 25. § 3. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Önykr. 9. számú melléklete a "42243. Szolgáltatási tartalékra átvezetett realizált hozam" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"42244. Nem fizető tagok hozamából működési célra levont összeg

42245. Nem fizető tagok hozamából likviditási célra levont összeg".

2. melléklet a 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Knyr. 1. számú melléklet 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nyilatkozatok:)

"d) A számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeknek való megfelelés igazolásának beszerzését az eljáró hatóságtól kérem."

2. Hatályát veszti az 1. számú melléklet 4. pont e) alpontja.

3. melléklet a 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Knyr. 4. számú melléklet 1. pont k) alpontjában az "elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének" szövegrész helyébe a "legalább 3 éves - a bejelentést megelőző öt évben pénzügyi, számviteli területen folytatott - oktatásszervezési vagy továbbképzési tevékenységének" szöveg lép.

2. A Knyr. 4. számú melléklet 2. pont a) alpontjában a " , valamint mellékleteiben szereplő" szövegrész helyébe a "feltüntetett, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti feltételeket igazoló" szöveg lép.

3. A Knyr. 4. számú melléklet 2. pont b) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

4. melléklet a 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP

a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására akkreditált szervezetek részére a továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Az akkreditált szervezet

a) neve,

b) székhelye,

c) levelezési címe,

d) akkreditációs száma,

e) cégjegyzékszáma, adószáma,

f) honlapjának címe,

g) hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,

h) által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége.

2. Az akkreditált szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program

a) címe,

b) szakterülete [vállalkozási, államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti (nonprofit), IFRS],

c) témaköre (számvitel, nem számvitel),

d) továbbképzési formája (előadás, e-learning, online),

e) időtartama (percben, szünetek nélkül),

f) elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,

g) jellege (gyakorlati, elméleti),

h) kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (amennyiben az akkreditált szervezet vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),

i) oktatóinak név szerinti felsorolása,

j) szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben),

k) elektronikus képzés esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást, ellenőrzés módszerét, igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módját stb.).

3. Nyilatkozatok:

a) "Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az egységes Kormányzati Portálon közzétegye."

b) "Vállalom, hogy akkreditált szervezetünk

- a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/G. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti,

- kizárólag a kreditpontra minősített, a 2. pontban (a továbbképzési program bemutatása) foglaltak szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt vevőknek,

- amennyiben a fenti kérelem tartalmában változás következik be, vagy ha akkreditált szervezetünk a továbbiakban nem felel meg a Rendeletben meghatározott követelményeknek, azt haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek."

c) "Kijelentem, hogy akkreditált szervezetünk

- létesítő okirata alapján a felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat,

- teljeskörűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,

- által a fenti kérelemben feltüntetett, valamint a Rendelet szerinti feltételeket igazoló adatok megfelelnek a valóságnak,

- nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt,

- jelen nyilatkozattétel időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül az adózás rendjéről szóló törvény szerint,

- megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint

- Rendelet alapján nyilvántartott adataiban az akkreditációs eljárás befejezése, illetve a legutóbb bejelentett adatváltozás óta nem történt változás."

d) "Kijelentem, hogy akkreditált szervezetünk a Rendelet 10/D. § (2a) bekezdésében meghatározott feltételeket a ........................................................................................című, ......év ....................hónap ......napján benyújtott kreditpont-minősítési kérelem benyújtása során igazolta, azok tartalma a benyújtás óta nem változott."

e) "Kijelentem, hogy akkreditált szervezetünk elektronikus továbbképzési rendszere - a továbbképzési program elektronikus továbbképzési formában tervezett megvalósítása esetén - teljeskörűen megfelel a Rendelet 10/E. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek."

4. Dátum

5. Bélyegző

6. Cégszerű aláírás"

5. melléklet a 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Knyr. 12. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Nyilatkozatok:

a) "Kijelentem, hogy szakmai szervezetünk által a fenti kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek."

b) "Kijelentem, hogy a szakmai szervezetünk megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/B. § (8), illetve (8a) bekezdésében foglalt feltételeknek."

c) "Kijelentem, hogy szakmai szervezetünk minden továbbképzési év tekintetében a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett személyek Rendeletben meghatározott adatait, akik a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napjáig a szervezet tagjaként jogosultak voltak szervezetünk szervezésében szakmai konzultáción, képzésen vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.""

Tartalomjegyzék