483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az európai uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(2) A közzétételi kötelezettség teljesítése során az (1) bekezdés szerint megállapított támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni."

2. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

b) 5. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés a) pontjában az "a tagok" szövegrész helyébe az "ahol a tagok" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 18. § (3) bekezdés b) pontja.

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

"a) - a 46., 47. és 50. alcím szerinti támogatás kivételével - azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,"

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el."

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget. Csoportos szaktanácsadás esetén szaktanácsadónként évente legfeljebb 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető."

8. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatási összeg - az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével -egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/G. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés szerinti elszámolható költség vonatkozásában a támogatási összeg - az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével - egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási összeg - az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével - egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra."

3. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,"

12. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, a közszolgáltatásért járó ellentételezés és - a 45. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a csekély összegű támogatás kivételével, azzal, hogy az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén a nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal szemben."

13. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése szerinti jogosulatlan igénybevételre vonatkozó szabályok alapján történő - visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani."

14. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el."

15. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal és 56/B. §-sal egészül ki:

"56/A. § E rendeletnek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megkezdett eljárásokban is alkalmazni kell, ha az eljárásban támogatási döntés meghozatalára a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt még nem került sor.

56/B. § E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

16. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "A termelési" szövegrész helyébe a "Nagyvállalkozás esetén a termelési" szöveg,

b) 28. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "kezességvállalást vagy hitelt" szövegrész helyébe a "kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést" szöveg,

c) 28. § (3) bekezdés b) pontjában a "hitel" szövegrészek helyébe a "hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés" szöveg,

d) 34. § (1) bekezdésében a "nyújtható." szövegrész helyébe a "nyújtható, beleértve a Horizont 2020 keretprogram kis- és középvállalkozásokat támogató eszköze révén az Európai Bizottság "kiválósági pecsét" minőségi védjegyében részesült projekteket is." szöveg,

e) 44. § (4) bekezdés e) pontjában az "a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges" szövegrész helyébe az "az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § h) pontja.

4. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

19. § A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az "az 50" szövegrész helyébe az "a 75" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletének 15. pontja a következő 15.13. és 15.14. alponttal egészül ki:

(A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás)

"15.13. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

15.13.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk)

15.14. Kikötőkre irányuló támogatás

15.14.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk)

15.14.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)"

2. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

A támogatástartalom számításának módja

Az alábbi támogatástartalom-számítási képletektől eltérő számítási módszertanok alkalmazása akkor elfogadható, ha azt

a) az Európai Bizottság közzétette,

b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja vagy

c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban a miniszter jóváhagyja.

A) Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan közvetlen pénzjuttatásban részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.

ahol:

Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás odaítélésének éve),

Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,

Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,

(...)

Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,

i = a támogatás odaítélésekor érvényes diszkont kamatláb.

B) A kedvezményes kamatú vagy kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.

Támogatástartalom: a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből levonva a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege.

E számítási mód olyan hitel esetén alkalmazandó,

a) ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy

b) amely szabálytalan ütemezésű.

Az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést és 2) a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódó elvi kamatfizetést. A különbségük [2)-1)] - ha az pozitív szám - az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatási elem.

Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Ennek eredménye jelenti a támogatástartalmat.

ahol:

i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az "n" lehet tört is),

Qn = az "n" >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az "n" lehet tört is),

rref = egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján,

rk = kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén az értéke nulla),

tn = az "n" év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).

A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni. C) Kezességvállalás

Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Támogatástartalom: A kedvezményezett a kezességvállalásért a piacinál alacsonyabb díjat fizet, illetve a kezességvállalás eredményeképpen a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.

A piacinál alacsonyabban megállapított kezességvállalási díj alkalmazása esetén a támogatástartalom a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege, az alábbi képlettel számítva:

ahol:

i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,

PR1 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj,

PR1' = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj,

PR2 = a kezességvállalásért a második évben fizetendő piaci (számított) díj,

PR2'= a kezességvállalásért a második évben ténylegesen fizetendő díj,

PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj,

PRn'= a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj.

A kezességvállalás meglétéből fakadó, piacinál alacsonyabb kamat esetén a támogatástartalom a kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint egy ugyanilyen, de fedezetlen hitelnek az egyéni referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, az alábbi képlet szerint:

ahol:

i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján,

Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az "n" lehet tört is),

Qn = az "n" >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az "n" lehet tört is),

rref = fedezetlen hitel kamatlába, a támogatás odaítélésének napján,

rk = fedezett hitel kamatlába a támogatás odaítélésének napján,

tn = az "n" év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).

A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.

A töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni. Ha a kezességvállalási díj nem minősül piacinak és a hitel kamatlába a kezességvállalásból adódó fedezettség miatt egy ugyanilyen nem fedezett hitel kamatlábánál alacsonyabb, akkor a támogatástartalom egyenlő a fedezetlen hitel és a fedezett hitel összes pénzügyi költségének a különbségével, azaz a fedezett hitel kamatai jelenértékének és a kezességvállalási díjak jelenértékének összege kivonva a fedezetlen hitel kamatai jelenértékének összegéből.

D) Kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.

Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Ha a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára a következő képlettel történik:

ahol:

Q1 = az első évben nyújtott kamattámogatás,

Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,

Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,

(...)

Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,

i = diszkont kamatláb.

E) Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy részbeni vagy teljes elengedése miatt.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, adókedvezmény esetén is az A) pont szerinti vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó képlet alkalmazandó, azzal, hogy a "folyósított állami támogatás" helyett "érvényesített adókedvezmény" értendő, és a több évre odaítélt adókedvezménynél az odaítéléskor érvényes diszkont kamatlábat kell alkalmazni a támogatástartalom megállapításához. Automatikus adókedvezményeknél (ha az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és hatósági mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát, és az igénybevételhez nem szükséges külön támogatási kérelem és odaítélés) az odaítélés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az adózó a kedvezményt (rendszerint a bevallásában) érvényesíti (több évre szóló automatikus adókedvezménynél az odaítélés időpontja az első érvényesítés időpontja).

F) Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv.

Támogatástartalom: a tőkejuttatás csak akkor minősül átlátható támogatásnak a 2. § 1. pont a)-d) alpontjai szerinti csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásában, ha a támogatástartalom nem haladja meg a csekély összegű támogatás felső határát, továbbá a rendeletek alkalmazása során a tőkejuttatás támogatástartalma megfelel a tőkejuttatás teljes összegének.

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke."

3. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ
A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma (a miniszter tölti
ki)
………………
RégióA régió neve

………………
Regionális támogatási státusz a
25. § (1) bekezdése alapján
………………
A támogatást nyújtó hatóságNév………………
Postacím………………
Internetcím………………
A támogatási intézkedés
megnevezése
………………
Nemzeti jogalap (a Magyar
Közlönyben megjelent támogatás
elérhetősége)
………………
A támogatási intézkedés teljes
szövegének internetes elérhetősége
………………
Az intézkedés típusa□ Program
□ Ad hoc támogatásA kedvezményezett és annak a
csoportnak a neve, amelyhez
tartozik
Létező támogatási program vagy ad
hoc támogatás módosítása
A támogatás bizottsági
hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás………………
□ Módosítás………………
Időtartam program esetén[év][hónap][nap]-[év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad
hoc támogatás esetén
[év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg
TEÁOR-csoport szintjén): ............
A kedvezményezett típusa□ Kkv
□ Nagyvállalkozás
KöltségvetésA program tervezett éves teljes
költségvetése
... Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc
támogatás teljes összege
... Ft
Kezességvállalás összege (hitelösszeg)... Ft
Támogatási eszköz□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel/visszafizetendő előleg
□ KezességvállalásHa releváns, a bruttó támogatási
egyenérték kiszámításának
módszerét jóváhagyó bizottsági
határozat száma
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő
kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):
□ Vissza nem térítendő támogatás
□ Kölcsön
□ Kezességvállalás
□ Adókedvezmény
□ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő
társfinanszírozás esetén
Az uniós alap(ok)
neve…………..
…………..
Az uniós
társfinanszírozás
összege (uniós
alaponként)

... Ft
... Ft
Teljes összeg


... Ft
II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a
támogatási intézkedés.
Elsődleges (általános)
célkitűzés
CélkitűzésLegmagasabb támogatási
intenzitás vagy
legmagasabb támogatási
összeg
Kkv-k bónuszai
Regionális támogatásRegionális
beruházási
támogatás (14. cikk)
Program...%...%
Ad hoc támogatás...%...%
Regionális városfejlesztési támogatás
(16. cikk)
... Ft...%
Kkv-knak nyújtott
támogatás
Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás
(17. cikk)
...%...%
A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás (18. cikk)
...%...%
A kkv-k vásárokon való részvételéhez
nyújtott támogatás (19. cikk)
...%...%
Az európai területi együttműködési
projektekben részt vevő kkv-knál felmerült
együttműködési költségekhez nyújtott
támogatás (20. cikk)
...%...%
A kkv-k finanszírozási
eszközökhöz való
hozzáférését
elősegítő támogatás
Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk)... Ft...%
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás
(22. cikk)
... Ft...%
Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési
platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk)
...%
induló vállalkozások
részére nyújtott támogatás
esetén:
... Ft
...%
Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás
(24. cikk)
...%...%
Kutatás-fejlesztési és
innovációs támogatás
Kutatás-fejlesztési
projektekhez nyújtott
támogatás (25. cikk)
Alapkutatás [25. cikk
(2) bekezdés
a) pontja]
...%...%
Alkalmazott kutatás
[25. cikk (2) bekezdés
b) pontja]
...%...%
Kísérleti fejlesztés
[25. cikk
(2) bekezdés
c) pontja]
...%...%
Megvalósíthatósági
tanulmány [25. cikk
(2) bekezdés
d) pontja]
...%...%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott
beruházási támogatás (26. cikk)
...%...%
Innovációs klaszterre nyújtott támogatás
(27. cikk)
...%...%
Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás
(28. cikk)
...%...%
Eljárási és szervezési innováció
támogatása (29. cikk)
...%...%
A halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás
(30. cikk)
...%...%
Képzési támogatásKépzési támogatás (31. cikk)...%...%
Hátrányos helyzetű és
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókra
irányuló támogatás
A hátrányos helyzetű munkavállalók
felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás (32. cikk)
...%...%
A megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott
támogatás (33. cikk)
...%...%
A megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott
támogatás (34. cikk)
...%...%
Hátrányos helyzetű munkavállalók
segítésének költségeit ellentételező
támogatás (35. cikk)
...%...%
Környezetvédelmi
támogatás
A vállalkozások számára az uniós
környezetvédelmi szabványok
túlteljesítését, illetve uniós szabványok
hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését lehetővé tevő beruházási
támogatás (36. cikk)
...%...%
A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt
történő alkalmazkodáshoz nyújtott
beruházási támogatás (37. cikk)
...%...%
Energiahatékonysági intézkedésekhez
nyújtott beruházási támogatás (38. cikk)
...%...%
Épület-energiahatékonysági projektekre
irányuló beruházási támogatás (39. cikk)
... Ft...%
Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre
irányuló beruházási támogatás (40. cikk)
...%...%
Megújuló energia támogatására irányuló
beruházási támogatás (41. cikk)
...%...%
Megújuló energiaforrásból származó
villamos energia termelésének
ösztönzésére irányuló működési támogatás
(42. cikk)
...%...%
Kisméretű létesítmények megújulóenergia-
termelésének ösztönzésére irányuló
működési támogatás (43. cikk)
...%...%
A 2003/96/EK irányelv szerinti
környezetvédelmi adókedvezmény
formájában nyújtott támogatás (44. cikk)
...%...%
Szennyezett terület
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott
beruházási támogatás (45. cikk)
...%...%
Energiahatékony távfűtéshez és
távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás
(46. cikk)
...%...%
Hulladék-újrafeldolgozásra és -
újrahasználatra irányuló beruházási
támogatás (47. cikk)
...%...%
Energetikai infrastruktúrára irányuló
beruházási támogatás (48. cikk)
...%...%
Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott
támogatás (49. cikk)
...%...%
Természeti
katasztrófa okozta
károk helyreállítására
nyújtott támogatás
A természeti katasztrófa okozta károk
helyreállítására irányuló támogatási
programok (50. cikk)
A természeti katasztrófa típusa
□ földrengés
□ lavina
□ földcsuszamlás
□ árvíz
□ tornádó
□ hurrikán
□ vulkánkitörés
□ kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének
dátuma
[év][hónap][nap]-[év][hónap][nap]
...%...%
Széles sávú
infrastruktúrára
irányuló támogatás
Széles sávú infrastruktúrára irányuló
támogatás (52. cikk)
... Ft...%
A kultúrát és a
kulturális örökség
megőrzését
előmozdító támogatás
A kultúrát és a kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk)
...%...%
Audiovizuális alkotásokra vonatkozó
támogatási programok (54. cikk)
...%...%
Sportlétesítményekre
és multifunkcionális
szabadidős
létesítményekre
nyújtott támogatás
Sportlétesítményekre és multifunkcionális
szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatás (55. cikk)
...%...%
Helyi infrastruktúrára
irányuló támogatás
Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
(56. cikk)
...%...%
Regionális
repülőterekre irányuló
támogatás
Regionális repülőterekre irányuló támogatás
(56a. cikk)
...%...%
Kikötőkre irányuló
támogatás
Tengeri kikötőkre irányuló támogatás
(56b. cikk)
...%...%
Belvízi kikötőkre irányuló támogatás
(56c. cikk)
...%...%

"

Tartalomjegyzék