486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével és használatának ellenőrzésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja azt, hogy a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

(2) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.

2. § A hatósági ellenőrzés keretében az engedélyező hatóság felhívására a megkülönböztető jelzést adó készülék használatára jogosult köteles bemutatni a miniszteri rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő, megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más okmányt, illetve azok másolatát.

3. §[1] A kérelmezőnek a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély hatályban tartására irányuló kérelmének előterjesztése során igazolnia kell, hogy a gépjármű műszaki megvizsgálására a megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor.

2. A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás

4. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja azt, hogy a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

(2) Ha a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.

3. A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

5. § A jármű üzembentartója részére miniszteri rendeletben meghatározott egyes tényeknek a járműnyilvántartásba, illetve a forgalmi engedélybe történő bejegyezésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez a jármű üzembentartója igazolja

a) a közlekedési igazgatási hatóságnál a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot,

b) hogy a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedéllyel rendelkezik, továbbá

c)[2] a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan, hogy a jármű műszaki megvizsgálására megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor.

3/A. Az engedély visszavonása[3]

5/A. §[4] (1) Az engedélyező hatóság a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a jármű, továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabályban, valamint az engedélyben meghatározott feltételeknek,

b) a járművön a megkülönböztető jelzést adó készülék vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezése, felszerelése nem felel meg a jogszabályban meghatározott üzemeltetési, műszaki előírásoknak,

c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,

d) a járművet a forgalomból kivonták,

e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,

f) a jármű üzembentartója az engedély adataira vonatkozó jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

g) az engedély visszavonását a jármű üzembentartója kéri.

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is vissza kell vonni, ha a jármű tulajdonosa az engedélyező hatóság felhívására az adategyeztetésnek nem tesz eleget, és az engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.

(3) A jármű üzembentartója köteles az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott változásokat, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 43. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[2] Megállapította a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[3] Beiktatta a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Beiktatta a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2021.01.01.

Tartalomjegyzék