51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet],

b) a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet,

c) a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet],

d) a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet], és

e) a 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 84/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet

(a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodások) szerinti EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint Norvég Finanszírozási Mechanizmusból (a továbbiakban együtt: finanszírozási mechanizmusok) származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre."

2. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a a következő 66a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"66a. program fenntartási időszak: az adott program tekintetében az első projektzáró jelentés program operátor általi elfogadásának napjától az utolsó projekt fenntartási időszakának lejártát követő 90. napig tartó időszak,"

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a a következő 72a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"72a. projekt fenntartási időszak: a projektzáró jelentés program operátor általi elfogadásának napjától kezdődő, a támogatási szerződésben nevesített időtartamig tartó időszak,"

(3) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a a következő 95a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"95a. technikai segítségnyújtás megállapodásáról szóló szerződés: a donor országok és a kedvezményezett ország közötti, a technikai segítségnyújtás forrás felhasználásáról szóló megállapodás,"

3. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:

(A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a végrehajtó ügynökség feladatai különösen a következők:)

"21. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a donor ország és a nemzeti kapcsolattartó között létrejött, technikai segítségnyújtás megállapodásáról szóló szerződés meghatároz,

22. közreműködik a projektekre vonatkozó fenntartási feladatok ellátásában."

4. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha)

"g) az 50. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti tartalék felhasználására kerül sor."

5. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhívás tartalmára az értékelő bizottság tesz javaslatot. A felhívásról a kedvezményezetteket írásban értesíteni kell, valamint a felhívást a program operátor honlapján és a finanszírozási mechanizmusok hazai hivatalos honlapján közzé kell tenni az átcsoportosításról szóló döntést megelőzően 30 nappal."

6. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely körülmény bekövetkezése miatt a program operátor a támogatási szerződéstől eláll, akkor a program operátor elállásról szóló nyilatkozatot küld postai úton a projektgazda részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elállás indokait, valamint a projektgazdát terhelő visszafizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket a 126. § rendelkezéseivel összhangban."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 59. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az elállás időpontját a program operátor az elállásról szóló nyilatkozatban állapítja meg.

(5) Ha a projektgazda a támogatási szerződés megkötését követően beállott bármely körülmény folytán nem képes a támogatási szerződés teljesítésére, elállhat a támogatási szerződéstől. Az elállásról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az elállás indokait. Ha a támogatási szerződéstől a projektgazda eláll, a program operátor az elállás tényének tudomásul vételéről postai úton értesíti a projektgazdát, egyúttal tájékoztatja az elállás jogi következményeiről, valamint a projektgazdát terhelő esetleges visszafizetési kötelezettségekről."

7. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 24. alcíme a következő 72/A. §-sal egészül ki:

"72/A. § Rendkívüli helyszíni ellenőrzést a program operátor, a nemzeti kapcsolattartó és a végrehajtó ügynökség kezdeményezhet."

8. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelesítést végző szerv a benyújtott dokumentumok alapján utóellenőrzést folytat le. A hitelesítést végző szerv a dokumentumok hiánytalan beérkezését követő 7 napon belül az ellenőrzés eredményéről a kedvezményezettet értesíti. A fenti határidőn belül a hitelesítést végző szerv a kedvezményezettet legfeljebb 7 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel. A hitelesítést végző szerv az ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárást kezdeményezhet. A hitelesítést végző szerv az e bekezdés szerinti határidőket - az indokok megjelölésével egyidejűleg - legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint az azt alátámasztó valamennyi dokumentumot - ideértve a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot - megküldi a hitelesítést végző szerv részére utóellenőrzés céljából a szerződés-módosítást követő 7 napon belül. A végrehajtó ügynökség jogosult ezektől eltérő dokumentumokat is bekérni, ha azt az ellenőrzés szükségessé teszi. A hitelesítést végző szerv a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül elvégzi azok ellenőrzését. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv jóváhagyó minőségellenőrzési jelentésének megléte esetén folyósítható támogatás."

9. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 25. alcíme a következő 79/A. §-sal egészül ki:

"79/A. § A kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg a hitelesítést végző szerv által kiadott, szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozat alapján folyósítható."

10. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 85. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés rendelkezéseit kizárólag a kedvezményezettel szállítói finanszírozási jogviszonyban állók által kiállított számlák esetében kell alkalmazni.

(7) Az euró alapú támogatási szerződésekhez kapcsolódó euró alapú kivitelezési szerződések vonatkozásában igényelt fordított áfa előleget forintban és euróban is lehet igényelni."

11. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a megvalósítás nyomon követése vagy a folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kellene függeszteni, úgy a támogatást a kifizetés-igénylés hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül folyósítani kell, amely határidő a záró kifizetés-igénylés esetén 45 nap, ha - a 86. § (9) bekezdése szerinti többszöri hiánypótlás lehetőségére figyelemmel - a hitelesítést végző szerv egynél több hiánypótlási felhívást küld ki. A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látható ok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és az év eleji előirányzat nyitási folyamatok - a honlapon közlemény formájában közzétett - időtartama e határidőbe nem számítanak bele."

12. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 95. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti kapcsolattartó a költségigazolási tevékenység támogatása érdekében tájékoztatásul továbbítja az igazoló hatóság részére)

"b) a nemzeti kapcsolattartó működési kézikönyvét,"

13. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 114. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A nemzeti kapcsolattartó és a program operátor szabálytalansági eljárásrendet adhat ki."

14. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 43. alcíme a következő 124/A. §-sal és 124/B. §-sal egészül ki:

"124/A. § (1) Szabálytalansági eljárást lezáró döntés meghozatalára a nemzeti kapcsolattartó és a program operátor jogosult.

(2) Ha a 117. § (4) bekezdése szerint a program operátor a végrehajtó ügynökségre, vagy a 117. § (5) bekezdése szerint a nemzeti kapcsolattartó a program operátorra delegálja az eljárás lefolytatását, a szabálytalansági eljárást lezáró döntést a program operátor vezetője hozza meg.

(3) A szabálytalansági eljárást lezáró döntés meghozatalára kizárólag a nemzeti kapcsolattartó jogosult, ha

a) a program operátor követi el a szabálytalanságot,

b) a végrehajtó ügynökség követi el a szabálytalanságot,

c) a 117.§ (5) bekezdése szerint a nemzeti kapcsolattartó a szabálytalansági eljárás lefolytatását a végrehajtó ügynökségre delegálta.

124/B. § (1) Ha a 124/A. § (2) bekezdése alapján a szabálytalansági eljárást lezáró döntést a program operátor hozta meg, a kedvezményezett a döntés ellen írásban egy alkalommal jogorvoslati kérelemmel fordulhat a nemzeti kapcsolattartóhoz a szabálytalansági eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül. A benyújtott jogorvoslati kérelem a jogorvoslati döntés meghozataláig visszavonható. A jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltéig a szabálytalansági eljárást lezáró döntés nem hajtható végre.

(2) Ha a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, a határidő leteltét követően nem élhet jogorvoslati jogával, és a szabálytalansági döntés a határidő leteltét követő napon végrehajthatóvá válik.

(3) A nemzeti kapcsolattartó a jogorvoslati kérelemmel érintett szabálytalansági eljárást lezáró döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

(4) A nemzeti kapcsolattartó a jogorvoslati kérelem kézhezvételét követő negyvenöt napon belül dönt.

(5) A nemzeti kapcsolattartó a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:

a) a szabálytalansági eljárást lezáró döntést helybenhagyja,

b) a szabálytalansági eljárást lezáró döntést megváltoztatja,

c) a szabálytalansági eljárást lezáró döntést megsemmisíti, és a program operátort új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja.

(6) A nemzeti kapcsolattartó döntései ellen jogorvoslati kérelem nem nyújtható be."

15. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 45. alcíme a következő 129/A. §-sal egészül ki:

"129/A. § (1) Kis értékű követeléseket - beleértve a pénzügyi zárás jogcímen keletkezett kis értékű követelést - nem kell behajtásra előírni.

(2) A követelés kis értékű, ha annak összege a 10 000 forintot nem haladja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti értéket követelés jogcímenként és projektenként kell érteni, valamint tőkére és a kamatokra külön-külön kell vizsgálni.

(4) Kis értékű kamatkövetelés csak akkor írható le, ha a tőkekövetelés már teljesült.

(5) Ha a követelés részleges megtérülése után a fennmaradó követelés a fenti szabályok alapján kis értékű, a követelés leírható.

(6) A leírt összeget tőke, kamat és forrás szerinti bontásban kell nyilvántartani."

16. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 72. alcíme a következő 168/A. §-sal egészül ki:

"168/A. § A nemzeti kapcsolattartó a program operátorral és a végrehajtó ügynökséggel az egyes programok vonatkozásában háromoldalú megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell a program fenntartási időszakra vonatkozóan a fenntartási feladatok részletes leírását és a felek közötti megosztását."

17. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 172/A. §-sal egészül ki:

"172/A. § (1) E rendeletnek az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] megállapított 58. § (2)-(5) bekezdését a 2016. április 30. napját követő támogatási döntéseknél kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel megállapított 85. § (6) és (7) bekezdését a 2016. április 30. napját követően létrejött támogatási jogviszonyokban kell alkalmazni."

18. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

1. 6. § 5. pontjában az "előrehaladását," szövegrész helyébe az "előrehaladását, valamint a program- és projektszintű fenntartási kötelezettségek teljesítését," szöveg,

2. 10. § 1. pontjában az "és végrehajtásáért" szövegrész helyébe a " , végrehajtásáért és a projektszintű fenntartási kötelezettségek ellenőrzéséért" szöveg,

3. 11. § (2) bekezdésében a "4-20." szövegrész helyébe a "4-22." szöveg,

4. 55. § (1) bekezdés c) pontjában a "költségkategóriák" szövegrész helyébe a "támogatható tevékenységek" szöveg,

5. 58. § (5) bekezdésében a "pályázatai" szövegrész helyébe a "javaslatai" szöveg,

6. 72. § (2) bekezdésében a "végreható" szövegrész helyébe a "végrehajtó" szöveg,

7. 77. § (4) bekezdésében a "dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról" szövegrész helyébe a "köteles kezdeményezni a szabálytalansági eljárás lefolytatását" szöveg,

8. 78. § (1) bekezdésében a "megelőzően" szövegrész helyébe a "megelőzően legalább 30 nappal" szöveg,

9. 86. § (9) bekezdésében az "Az adott" szövegrész helyébe az "A záró kifizetés-igénylést kivéve, az adott" szöveg,

10. 90. § (3) bekezdésében a "belül," szövegrész helyébe a "belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig," szöveg,

11. 112. § (4) bekezdésében a "2017." szövegrész helyébe a "2018." szöveg,

12. 122. § (3) bekezdésében az "eljárás során eljáró" szövegrész helyébe az "eljárást lezáró döntést meghozó" szöveg,

13. 123. §-ában az "A szabálytalanság-felelős" szövegrész helyébe az "Az eljárást lefolytató szervezet szabálytalanság-felelőse" szöveg, és

14. 124. §-ában a "döntés" szövegrész helyébe az "eljárást lezáró döntés" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 58. § (2) bekezdésében a "pályázati" szövegrész,

b) 58. § (4) bekezdésében a "pályázati" szövegrész,

c) 128. § (2) bekezdése.

2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 129. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1d) Előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást nem lehet zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára utalni, kivéve

a) központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén a szállítói előlegnek vagy szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatásnak a szállítóval zálogszerződést kötött zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára történő utalását,

b) EMVA esetén az előleg biztosítékául nyújtott bankgaranciához kapcsolódó korlátozott rendelkezésű számlára történő utalást."

21. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"201/N. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] megállapított 129. § (1d) bekezdését az 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és az 51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell."

3. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék