52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában és 110/A. § a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. pontjában és 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (7f) bekezdéssel egészül ki:

"(7f) A Kormány a 11. § (10) és (12) bekezdésében, a 12/A. § (6) bekezdésében, a 37/A. § (2) és (3) bekezdésében, a 38. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 39. § (3) bekezdésben és a 43. § (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátására Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően egészségbiztosítási szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki. A megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti illetékességi területen jár el."

(2) Az R1. 1. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Az Ebtv. 80. § (6) bekezdése alapján a kormányhivatal által hozott - mulasztási bírságot kiszabó - elsőfokú végzéssel szemben előterjesztett fellebbezést az ONYF Központja bírálja el."

(3) Az R1. 50. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 1. § (7f) bekezdés hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni."

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 25. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 35. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "területi környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 36. § (4) bekezdése.

3. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 7/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázatnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel megállapított 7.5. sora hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni."

4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járási hivatal illetékessége a székhelye szerinti megye területére terjed ki. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki."

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 38/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 45. § (2) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében foglalt köznevelési feladatok ellátására Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

(2) Az R4. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel megállapított 38/A. § (2) bekezdése hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni."

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt I. táblázat D:25 és D:28 mezőjében a "közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala" szöveg lép.

7. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat

a) A:15 mezőjében a "közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe a "közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala" szöveg,

b) B:12 mezőjében a "gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal érintett település esetében" szövegrész helyébe a "gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében" szöveg,

c) B:13 mezőjében a "vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében" szövegrész helyébe a "vasúti pályahálózatot, víziutat érintő település esetében" szöveg

lép.

8. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kormány az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági igazgatási szervi feladatok ellátása során Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki."

(2) Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított 1. § (1a) bekezdés hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni."

9. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § 2017. április 1-jével állami foglalkoztatási szervi feladatkörében a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala jogosult eljárni az állami foglalkoztatási szervi feladatkörében eljáró, Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatala előtt már folyamatban lévő hatósági eljárásokban, ha az eljárásban szereplő ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe a Szigetszentmiklósi Járás illetékességi területén van."

(2) Az R6. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 1.2.3. pontjában a "Pécsi Járási Hivatala" szövegrész.

11. Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 12. §

a) (1) bekezdésében a "kinevezésétől" szövegrész helyébe a "továbbképzési kötelezettség kezdetétől" szöveg, az "az állami szolgálati jogviszony létesítésének" szövegrész helyébe az "a továbbképzési kötelezettség kezdetének" szöveg,

b) (2) bekezdésében a "jogviszonyváltástól" szövegrész helyébe a "továbbképzési kötelezettség kezdetétől" szöveg,

c) (3) bekezdésében az "állami tisztviselőnek egy éven belül" szövegrész helyébe az "állami tisztviselőnek a továbbképzési kötelezettség kezdetétől számított egy éven belül" szöveg

lép.

12. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:

[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el]

"28. a muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok ellátása"

(során)

13. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 43. § (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, valamint a szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására.

(4) Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre adásvételi szerződés vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, valamint a szerzési képesség és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Ha az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek az illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

(5) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására, továbbá a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására.

(6) Ha több járási hivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás lefolytatására az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Ha az eredeti okiratokat több járási hivatalhoz is benyújtották, az a járási hivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén az a járási hivatal jár el, amelynek az illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb."

(2) Az R7. 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A birtokösszevonási célú termőföldvásárlás nemzeti hatáskörben nyújtott támogatása tekintetében - földművelésügyi igazgatási jogkörben - a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el."

(3) Az R7. 18. alcíme a következő 57/B. §-sal egészül ki:

"57/B. § A Kormány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló, védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex-situ vagy in-vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása tekintetében a tenyésztő szervezetek által kiadott igazolások megfelelőségének ellenőrzésére a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki."

14. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"c) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatok, valamint a 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontja szerinti feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát"

(kijelöli)

(2) Az R8. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel megállapított 13. § c) pontja hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni."

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § és a 2. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 7.5. sorral egészül ki:

(ABCD
Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésEljárásEljáró hatóság)
"
7.5.Nyitott
sugárforrás
esetén.
A radioaktív anyagoknak a levegőbe
és vízbe történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés elleni
védelmének, valamint a levegő és a vízi
környezet radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek, valamint
az ellenőrzési követelményeknek
és a környezetvédelmi hatósági
jogkörében eljáró kormányhivatal
részére adandó jelentések rendszerének
a meghatározása.
radioaktív anyag
alkalmazása
tekintetében
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
"

2. melléklet az 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

1. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Pest megye

14.1. Budakeszi Járási Hivatal,

14.1.1. Székhelye: Budakeszi

Munkaerőpiaci pont: Budaörs

14.1.2. Illetékesség:

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Üröm

Zsámbék

14.2. Ceglédi Járási Hivatal

14.2.1. Székhelye: Cegléd

14.2.2. Illetékesség:

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kocsér

Kőröstetétlen

Mikebuda

Nagykőrös

Nyársapát

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

14.3. Dabasi Járási Hivatal

14.3.1. Székhelye: Dabas

14.3.2. Illetékesség:

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14.4. Érdi Járási Hivatal

14.4.1. Székhelye: Érd

14.4.2. Illetékesség:

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

14.5. Gödöllői Járási Hivatal

14.5.1. Székhelye: Gödöllő

14.5.2. Illetékesség:

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Vácszentlászló

Veresegyház

Verség

Zsámbok

14.6. Monori Járási Hivatal

14.6.1. Székhelye: Monor

14.6.2. Illetékesség:

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Pánd

Péteri

Pilis

Üllő

Vasad

Vecsés

14.7. Nagykátai Járási Hivatal

14.7.1. Székhelye: Nagykáta

14.7.2. Illetékesség:

Farmos

Kóka

Mende

Nagykáta

Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

14.8. Ráckevei Járási Hivatal

14.8.1. Székhelye: Ráckeve

14.8.2. Illetékesség:

Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

14.9. Szentendrei Járási Hivatal

14.9.1. Székhelye: Szentendre

14.9.2. Illetékesség:

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pomáz

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14.10. Váci Járási Hivatal

14.10.1. Székhelye: Vác

14.10.2. Illetékesség:

Acsa

Bernecebaráti

Csörög

Csővár

Csomád

Dunakeszi

Fót

Galgagyörk

Göd

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14.11. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

14.11.1. Székhelye: Szigetszentmiklós

14.11.2. Illetékesség:

Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl"

Tartalomjegyzék