2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról[1]

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Eger belterület 4567/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, pincerendszer ingatlan ingyenesen - kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében - az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül,

b) Esztergom belterület 16363/1 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található és az Esztergom 17323 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 25. szám alatt található ingatlanok ingyenesen - oktatási feladatainak elősegítése érdekében - az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába kerülnek,

c) Miskolc belterület 3678/A/1 helyrajzi számú, természetben Miskolc, Kazinczy utca 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen - oktatási feladatainak elősegítése érdekében - az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül,

d) Budapest IV. kerület, 72997 helyrajzi számú, természetben a Budapest IV. kerület, Árpád utca 199. szám alatt található ingatlan 1505/26666 tulajdoni hányada ingyenesen - nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatainak elősegítése érdekében - Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházások feltétele, hogy az átvevő egyházi jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami tulajdonban lévő, Budapest VIII. kerület, 36563 helyrajzi számú, természetben Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 11. szám alatt található és a 36572/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 3. szám alatt található ingatlanok ingyenesen a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus tulajdonába kerülnek az általa ellátandó oktatási, szociális közfeladatok és hitéleti feladatok segítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

3. § Az 1. § (1) bekezdése és a 2. § szerinti tulajdon átruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. §[2]

5. § A 2. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

5/A. §[3] Az állam, vagy az állam javára eljáró építtető a 2. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházási és felújítási tevékenységet (e § vonatkozásában a továbbiakban együtt: Beruházás) végezhet. A Beruházás során létrejött ingó és ingatlan vagyonelemek e törvény erejénél fogva ingyenesen a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus tulajdonába kerülnek. A Beruházás műszaki átadás-átvételének lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által az állam, vagy az állam javára eljáró építtető részére történő visszaadását követő napon a Beruházás során létrejött ingó és ingatlan vagyonelemeket az állam, vagy az állam javára eljáró építtető az általa nyilvántartott könyv szerinti értéken, befejezetlen beruházásként átadja a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátusnak.

6. §[4] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Nagykőrös, Hősök tere 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Nagykőrös, belterület 5260 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság köti meg a Magyarországi Református Egyházzal.

(3)[5] Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

(4)[6] A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlant - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(5)[7] Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, az 5. §, valamint az 1. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

7/A. §[8] E törvénynek az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 5/A. §-át a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §[9] E törvény 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 6. § (3) bekezdése, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi LXXIV. törvényhez[10]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Beiktatta a 2022. évi VII. törvény 87. §-a. Hatályos 2022.06.18.

[4] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.01.

[5] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.01.

[6] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.05.01.

[7] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.05.01.

[8] Beiktatta a 2022. évi VII. törvény 88. §-a. Hatályos 2022.06.18.

[9] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 27. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére