Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2021. évi VIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével vagyonkezelési szerződés köthető:)

"e) felsőoktatási intézménnyel az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, agrárágazathoz kapcsolódó oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre."

(2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az alapító okiratban vagy jogszabályban meghatározott, agrárágazathoz kapcsolódó oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatot - az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet - közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését felsőoktatási intézmény is végezheti."

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

2. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve]

"aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el - ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaként vagy vagyonellenőreként ellátott tevékenységet is -, illetve ha nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;"

3. § A Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere

a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység - ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaként vagy vagyonellenőreként folytatott tevékenységet is -,

b) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint

c) az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony - ide nem értve az egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységet -

kivételével más kereső foglalkozást nem folytathat, egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el és nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja."

4. § A Mötv. 145. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 27. § (4) bekezdése, a 36. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 72. § (2) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

5. § Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet III. pont 2. alpontjában foglalt táblázat 2.7. sora.

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

6. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 85. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában és felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztség betöltése."

7. § A Kttv. 87. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői munkakört betöltő köztisztviselő - a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye nélkül - lehet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagja, valamint betölthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget."

8. § A Kttv. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK Fejezete Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Sarkalatossági záradék

260/F. § E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvénnyel megállapított 85. § (5a) bekezdése és 87. § (2a) és (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

9. § A Kttv. 87. § (3) bekezdésében az "(1) és (2)" szövegrész helyébe az "(1)-(2a)" szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

10. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 73. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A fenntartó a nemzetiségi képzés tekintetében hozott döntéseihez beszerzi az Országos Nemzetiségi Tanács véleményét."

11. § Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/G. §-sal egészül ki:

"104/G. § A Tokaj-Hegyalja Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként működő felsőoktatási intézmény, amely - alapító okiratában foglaltak szerint - eltérhet a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3a) bekezdésében foglalt, a felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15. § és a 16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania."

12. § Az Nftv. 115. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel egészül ki:

"(33) Az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius Campus 2021. augusztus 1. napjától Tokaj-Hegyalja Egyetemként jön létre.

(34) Az Eszterházy Károly Egyetem 2021. augusztus 1. napjától Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megnevezéssel működik."

13. § Az Nftv. 117/C. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézményben - az (5) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán - létesített munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni."

14. § Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/E. §-sal egészül ki:

"117/E. § (1) Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet az Nkt. 21. § (1) bekezdésétől eltérően átmenetileg, 2022. augusztus 31-ig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogi személyiségű szervezeti egységeként működik.

(2) Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltására tekintettel az Eszterházy Károly Egyetem mint munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 2021. augusztus 1-jével munkaviszonnyá alakul át (a továbbiakban: jogállásváltozás). A jogállásváltozásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, akinek közalkalmazotti jogviszonya megszűnését követően a munkáltatóval munkaviszonya jön létre. A jogállásváltozás a megkezdett próbaidő mértékét nem érinti.

(3) A jogállásváltozással érintett munkavállalók Eszterházy Károly Egyetemnél megállapított munkabére a jogállásváltozást követően nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre az érintett illetményként - ideértve az alapilletményt, alapilletmény-eltérítést, az illetménykiegészítést, idegennyelv-tudási pótlékot, képzettségi pótlékot, címpótlékot, vezetők esetében vezetői pótlékot - a kinevezési okirata alapján 2021. július 31-én jogosult volt. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a 2021. július 31-éig megvalósult - a Kjt. által kötelezően előírt - átsorolást, a más munkakörbe történő helyezéshez kapcsolódó illetményváltozást, továbbá a szakmai cím visszavonásával vagy adományozásával összefüggő illetménymódosulást.

(4) A magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a munkaszerződés a közalkalmazotti jogviszony megszűnése időpontjában fennálló kinevezés tartalma szerint jön létre.

(5) Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltására tekintettel létrejött munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.

(6) A (2) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első

a) évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a munkáltatói felmentésre,

b) öt évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra

vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodást a jogállásváltozás nem érinti."

15. § Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/F. §-sal egészül ki:

"117/F. § E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvénnyel megállapított 117/C. § (6b) bekezdését azon felsőoktatási intézményben kell alkalmazni, amelyben a fenntartóváltásra 2021. augusztus 1. vagy szeptember 1. napjával kerül sor."

16. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. § Hatályát veszti az Nftv. 73/A. §-a.

6. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

18. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés ülését, a törvényalkotási bizottság ülését, valamint az (1a) bekezdés alapján meghatározott bizottsági ülést saját zártláncú audiovizuális rendszerén közvetíti."

(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A zártláncú audiovizuális rendszer kimenő jelét valamennyi médiaszolgáltató számára hozzáférhetővé kell tenni. A rendszerhez való csatlakozás költségei a médiaszolgáltatót terhelik. A zártláncú audiovizuális rendszer kimenő jeléből az Országgyűlés ülése és a törvényalkotási bizottság ülése esetén nyilvánosan elérhető, valósidejű, internetes közvetítésre alkalmas jelfolyamot kell képezni, és azt az Országgyűlés honlapján elérhetővé kell tenni. Bizottsági ülés zártláncú közvetítése a főigazgató által kijelölt teremben megtekinthető, illetve rögzíthető."

19. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A képviselő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában és felügyelőbizottságában tag lehet, valamint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget betölthet."

20. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"89. § A képviselő a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem eső

a) önálló vállalkozását, gazdasági társaságban, szövetkezetben fennálló részesedését (tagsági viszonyát), az e szervezetekben betöltött vezető tisztségviselői megbízatását, felügyelőbizottsági tagságát,

b) bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállását,

c) alapítványnál - ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt is - fennálló alapítói és csatlakozói státuszát, civil szervezetben fennálló tagsági viszonyát, továbbá e szervezetek jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsőbb, valamint ügyintéző és képviseleti szervében betöltött tisztségét,

d) köztestületben fennálló tagságát, valamint köztestület jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsőbb, valamint ügyintéző és képviseleti szervében betöltött tisztségét."

21. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából a belépést rögzítő elektronikus rendszerben (a továbbiakban: beléptető rendszer) nyilvántartja az Országházba, az Országgyűlés Irodaháza, továbbá az Országgyűlés Hivatala vagy az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére állandó belépési engedéllyel rendelkező személy]

"g) be- és kilépésének helyét és idejét rögzítő adatokat, valamint

h) arcképmásából képzett, vissza nem fejthető alfanumerikus adatsort (a továbbiakban: biometrikus sablon)."

(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti állandó belépési engedéllyel rendelkező személy - belépési jogosultságának megállapítása céljából - beléptetésekor a beléptető rendszer részeként működő automatizált arcképelemző rendszer biometrikus sablont képez, amelyet összevet a belépni szándékozó személy beléptető rendszerben szereplő biometrikus sablonjával. Amennyiben a biometrikus sablonok nem egyeznek meg, és a belépni szándékozó személy a belépési jogosultságát más módon nem tudja igazolni, a belépésre nem kerülhet sor.

(1b) Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés Hivatalával közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személyeknek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adatait a Kttv. 115. §-ában és az Mt. 134. §-ában meghatározott munkaidő-nyilvántartási feladat támogatása céljából is kezeli."

(3) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából a beléptető rendszerben nyilvántartja az (1) bekezdésben jelzett épületekbe tartós belépési engedéllyel rendelkező személy (1) bekezdés a)-c), e) és g) pontja szerinti adatait, valamint a belépését kezdeményező személy nevét."

(4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) és (2) bekezdés szerinti állandó vagy tartós belépési engedéllyel rendelkező személy esetében]

"a) az állandó belépési engedéllyel rendelkező személynek az (1) bekezdés a)-f) és h) pontja, a tartós belépési engedéllyel rendelkező személynek az (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti személyes adatát a jogosultság megszűnésétől számított,"

(öt év elteltével törölni kell.)

(5) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából a beléptető rendszerben nyilvántartja az (1) bekezdésben meghatározott épületekbe eseti belépési engedéllyel rendelkező személy (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adatait, valamint a belépését kezdeményező személy nevét."

(6) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (7) bekezdése a következő c)-d) pontokkal egészül ki:

[Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából nyilvántartja a Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba behajtási engedéllyel rendelkező személy]

"c) be- és kihajtásának helyét és idejét rögzítő adatokat, valamint

d) behajtását kezdeményező személy nevét."

22. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 146. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 80. § (1) és (2a) bekezdése és a 89. § c) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

23. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdésben" szöveg lép. (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

a) 114. § (1) bekezdés a) pontjában az "Irodaházában" szövegrész helyébe a "Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben" szöveg,

b) 124/V. § (1) bekezdés e) pontjában az "állampolgárságát is, valamint" szövegrész helyébe az "állampolgárságát is," szöveg,

c) 124/V. § (7) bekezdés b) pontjában az "a gépjármű" szövegrész helyébe a "gépjárművének" szöveg,

d) 124/V. § (8) bekezdés a) pontjában a "(7) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "(7) bekezdés a) és b) pontja szerinti" szöveg,

e) 124/V. § (8) bekezdés b) pontjában a "nyilvántartási rendszerben keletkezett, a belépést dokumentáló" szövegrész helyébe a "(7) bekezdés c) és d) pontja szerinti" szöveg,

f) 124/V. § (9) bekezdésében a "valamennyi személyes adatát, továbbá a belépést dokumentáló adatokat a belépés" szövegrész helyébe a "valamennyi adatát a behajtás" szöveg,

g) 124/V. § (10) bekezdésében a "belépő személyről" szövegrész helyébe a "be- és kilépő személyről" szöveg,

h) 124/V. § (10) bekezdésében a "belépő személy vagy a behajtó" szövegrész helyébe a "be- és kilépő személy vagy a be- és kihajtó" szöveg,

i) 124/V. § (10) bekezdésében a "belépés" szövegrész helyébe a "be- és kilépés" szöveg,

j) 145. § (4) bekezdésében az "Országház és az Országgyűlés Irodaháza, továbbá az Országgyűlés Hivatala" szövegrész helyébe az "Országház, az Országgyűlés Hivatala" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

a) 49. § (1) bekezdésében az " , az Országgyűlés Irodaháza",

b) 53. § (3) bekezdésében az "az Országgyűlés Irodaházába,",

c) 54. § (1) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az "az Országgyűlés Irodaháza,",

d) 59. § (7) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés d) pontjában az "az Országgyűlés Irodaházában,",

e) 40/H. alcím címében, 124/V. § (1) bekezdésében, 137. § (4) bekezdésében, 138. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országgyűlés Irodaháza,",

f) 138. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országgyűlés Irodaházába,",

g) 138. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Országgyűlés Irodaházában,",

h) 47. alcímének címében az "és az Országgyűlés Irodaháza",

i) 141. § (1) bekezdés b) pontjában a "vagy az Országgyűlés Irodaházában"

szövegrész.

7. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

25. § Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

a) 3. § 28. pontja a) alpontjában a "vagyonkezelő alapítvány kivételével" szövegrész,

b) 5. § (3) és (5) bekezdése.

8. Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 2017. évi LXXIV. törvény módosítása

26. § (1) Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 2017. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LXXIV. törvény) a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Nagykőrös, Hősök tere 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Nagykőrös, belterület 5260 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság köti meg a Magyarországi Református Egyházzal."

(2) A 2017. évi LXXIV. törvény 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését."

(3) A 2017. évi LXXIV. törvény 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlant - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá."

27. § A 2017. évi LXXIV. törvény 8. §-ában az "5. §-a," szövegrész helyébe az "5. §-a, 6. § (3) bekezdése," szöveg lép.

9. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

28. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 95. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség."

29. § A Kit. 225. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség."

30. § A Kit. 332. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 95. § (11a) bekezdése, a 182. § (3a) bekezdése és a 225. § (2a) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

31. § A Kit. 182. § (3a) bekezdésében a "kuratóriumának tagjaira" szövegrész helyébe a "kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaira, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget betöltőkre" szöveg lép.

10. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény módosítása

32. § A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény (a továbbiakban: 2019. évi XXX. törvény) a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § A 6. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

33. § A 2019. évi XXX. törvény

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 2019. évi XXX. törvény 2. §-a és 4. § (3) és (4) bekezdése.

11. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

35. § (1) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 51. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség."

(2) A Küt. 51. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő - a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye nélkül - lehet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának, felügyelőbizottságának tagja, valamint betölthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget."

36. § A Küt. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § [Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményeinek való megfelelés]

(1) A 99. § (4) bekezdése és a 109. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 51. § (5a), (10a) és (11) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

37. § A Küt. 51. § (11) bekezdésében a "(9) és (10)" szövegrész helyébe a "(9)-(10a)" szöveg lép.

12. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

38. § Hatályát veszti a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 2. §-a.

13. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

39. § A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXIV. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

40. § A 2020. évi XXXIV. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

41. § A 2020. évi XXXIV. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "Egyetem" szövegrész helyébe az "Állatorvostudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

42. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXIV. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

43. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXIV. törvény 8. §-a és 9. §-a.

14. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény módosítása

44. § A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXV. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

45. § A 2020. évi XXXV. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

46. § A 2020. évi XXXV. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXV. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

48. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXV. törvény 8. §-a és 9. §-a.

15. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

49. § A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXVI. törvény) a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § A 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 5a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

50. § A 2020. évi XXXVI. törvény 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

51. § A 2020. évi XXXVI. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

52. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXVI. törvény

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

16. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

53. § A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXVII. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

54. § (1) A 2020. évi XXXVII. törvény 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani."

(2) A 2020. évi XXXVII. törvény 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Sopron, külterület 0516, 0514/1, 0514/2, valamint a 0517/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok valós művelési ágának ingatlan-nyilvántartási feltüntetését követően ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek."

55. § A 2020. évi XXXVII. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A 3. § (1), (4) és (9) bekezdése, a 4. § (1), (9) és (10) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § (9) és (12) bekezdése, valamint az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

56. § A 2020. évi XXXVII. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXVII. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (2), (5)-(8), (10) és (11) bekezdése,

d) 3. § (3) bekezdése.

58. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVII. törvény 8. §-a és 9. §-a.

17. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

59. § A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXVIII. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

60. § A 2020. évi XXXVIII. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 6a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

61. § A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

62. § A 2020. évi XXXVIII. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

63. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXVIII. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

64. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVIII. törvény 8. §-a és 9. §-a.

18. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

65. § Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXIX. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

66. § (1) A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az Egyetem által használt, Miskolc belterület 40589/5 helyrajzi számú, nem állami tulajdonban lévő ingatlan tekintetében az Egyetem által ellátott közfeladat hatékony megvalósítása érdekében az államot - független ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján meghatározott forgalmi értéken - vételi jog illeti meg."

(2) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg."

(3) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az állam él a vételi joggal, az állam tulajdonába került (1) bekezdés szerinti ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően -az Alapítvány tulajdonába kell adni."

(4) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott intézkedések során az állam képviseletében a miniszter jár el."

(5) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal."

67. § (1) A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, Miskolc 01223 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül."

(2) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal."

(3) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg."

68. § A 2020. évi XXXIX. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 3/A. § (1) és (3) bekezdése, a 3/B. § (1) és (3) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

69. § A 2020. évi XXXIX. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe a "KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

70. § Hatályát veszti a 2020. évi XXXIX. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

71. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXIX. törvény 8. §-a és 9. §-a.

19. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

72. § A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

73. § (1) Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni."

(2) Az SZFE tv. 3/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával a miniszter rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az üzletrész felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére."

(3) Az SZFE tv. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Alapítvány az állam által az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel."

74. § Az SZFE tv. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg."

75. § Az SZFE tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 3/A. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (1) és (3) bekezdése és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § (1) és (2) bekezdése és az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

76. § Az SZFE tv. az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

77. § Hatályát veszti az SZFE tv.

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (3) bekezdése.

78. § Nem lép hatályba az SZFE tv. 8. §-a és 9. §-a.

20. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

79. § Hatályát veszti a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény 1. § (3) bekezdése.

21. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

80. § (1) Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyonjuttatási tv.) 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVAtv. alapján a Millenáris Alapítvány KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásának érdekében a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állam tulajdonában álló, 1. melléklet 3. sora szerinti üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni."

(2) A Vagyonjuttatási tv. 2/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tekintetében a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket."

81. § (1) A Vagyonjuttatási tv. 2. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:

"2/B. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVAtv. alapján - a Millenáris Alapítvány KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásának érdekében - az 5. mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az indulótőke növelése érdekében a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni."

(2) A Vagyonjuttatási tv. 2/B. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét - kérelmére - az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló köti meg.

(3) Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát a Millenáris Alapítvány az azokon fennálló terhekkel együtt szerzi meg."

(3) A Vagyonjuttatási tv. 2/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a Millenáris Alapítvány a közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. A Millenáris Alapítvány az értékesítésből származó bevételt a Millenáris Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel."

82. § A Vagyonjuttatási tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A 2. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a 3. § (5) bekezdése, az 5. § (1) és (2) bekezdése, a 6. § (1), (2) és (5) bekezdése, a 8. § (1) és (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2. § (6) bekezdése, a 2/A. § (1) bekezdése, a 2/B. § (1) és (4) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, az 1. melléklet 3. sora és az 5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

83. § A Vagyonjuttatási tv. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

84. § A Vagyonjuttatási tv. a 7. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

85. § A Vagyonjuttatási tv.

a) preambulumában az "a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény-kulturális értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítására, továbbá a magyar tehetségek kibontakoztatására és Magyarország megbecsültségének világszerte való növelésére," szövegrész helyébe az "a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös kereszténykulturális és európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet támogatására" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az "Ezen cél maradéktalan" szövegrész helyébe az "A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVAtv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatainak és közérdekű céljának" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "1. melléklet 2. sora" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "1. melléklet 2. sora" szöveg, az "1. mellékletben" szövegrész helyébe az "1. melléklet 2. sorában" szöveg,

e) 2. § (6) bekezdésében az "az 1. § (4) bekezdésében meghatározott célok és feladatok megvalósítására" szövegrész helyébe az "a KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására és közérdekű céljai megvalósítására " szöveg,

f) 6. § (5) bekezdésében az "az MCC tv. 2. §-ban meghatározott célok és feladatok megvalósítására" szövegrész helyébe az "a KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására és közérdekű céljai megvalósítására" szöveg

lép.

86. § Hatályát veszti a Vagyonjuttatási tv.

a) 1. § (4) bekezdésében az "A Millenáris Alapítvány közfeladatnak minősülő feladata a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, családbarát, interaktív közösségi tér megteremtésének és működési feltételeinek a biztosítása." szövegrész,

b) 1. § (5) bekezdése,

c) 2. § (4), (5), (7) és (8) bekezdése,

d) 4. §-a,

e) 7. § (3) és (4) bekezdése, és

f) 9. § (3) bekezdése.

22. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

87. § A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CXLII. törvény) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

88. § A 2020. évi CXLII. törvény 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek. A tulajdonba adással egyidejűleg a Gödöllő 5852, 5848 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GKK NKft.) vagyonkezelői joga megszűnik - a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) történő külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül - azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és a GKK NKft. a tulajdonba adással érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak, valamint az Alapítvány a (10) bekezdés szerinti szerződés alapján tulajdonába kerülő ingatlanokkal kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat az MNV Zrt.-vel és a magyar állammal szemben.

(10) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal."

89. § A 2020. évi CXLII. törvény 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A közfeladat ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges."

90. § A 2020. évi CXLII. törvény 5. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A 3. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében - az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető - ingyenes használati jog illeti meg.

(16) A Békésszentandrás 0151/1 és a Kaposvár 3656/2 helyrajzi számú ingatlanokat a művelési ág változást követően az Egyetem tulajdonába kell adni."

91. § A 2020. évi CXLII. törvény a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A 6. § (3) bekezdése, a 3. melléklet 34a., 35a., 164a., 164b., 238a., 324a., 333a. és 348-353. sora, valamint a 4. melléklet 6a. és 37. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

92. § (1) A 2020. évi CXLII. törvény 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 2020. évi CXLII. törvény 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(3) A 2020. évi CXLII. törvény 4. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

93. § A 2020. évi CXLII. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Egyetem" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "az alaptevékenységét" szövegrész helyébe az "a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását" szöveg

lép.

94. § Hatályát veszti a 2020. évi CXLII. törvény

a) 2. §-a,

b) 3. § (3) bekezdése,

c) 8. §-a.

95. § Nem lép hatályba a 2020. évi CXLII. törvény 1. § (4) bekezdése és 11. §-a.

23. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

96. § Hatályát veszti a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény 2. § (1) bekezdése.

24. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról 2020. évi CXLIX. törvény módosítása

97. § Nem lép hatályba a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLIX. törvény 11. § (2) bekezdése és 4. melléklete.

25. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

98. § A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CLVIII. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

99. § (1) A 2020. évi CLVIII. törvény 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

(2) A 2020. évi CLVIII. törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(7) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(8) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjog megszerzéséig az Egyetemet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében - az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető - ingyenes használati jog illeti meg."

100. § A 2020. évi CLVIII. törvény 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel."

101. § A 2020. évi CLVIII. törvény 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében - az Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit (a továbbiakban: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. szeptember 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza."

102. § A 2020. évi CLVIII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1), (4) és (6) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

103. § A 2020. évi CLVIII. törvény 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

104. § A 2020. évi CLVIII. törvény 3. § (1) bekezdése az "az Egyetem" szövegrész helyett az "a Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)" szöveggel lép hatályba.

105. § Hatályát veszti a 2020. évi CLVIII. törvény

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a.

106. § Nem lép hatályba a 2020. évi CLVIII. törvény

a) 3. § (2) (3) bekezdése,

b) 3. § (3) bekezdése,

c) 5. § (1) bekezdése,

d) 5. § (3) bekezdése,

e) 9. §-a és 10. §-a,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora.

26. Záró rendelkezések

107. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5. §, a 11-15. §, a 16. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (2) bekezdése, a 97. §, a 99-101. §, a 103. §, a 104. §, a 106. § a)-c) pontja, valamint a 2. és a 11. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 43. §, a 48. §, a 64. §, a 71. §, a 78. §, a 95. §, a 106. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 58. § 2022. január 22-én lép hatályba.

108. § (1) Az 1. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2. § és a 3. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 3. alcím, a 26. § (2) bekezdése, a 33. § a) pontja, a 41. § a) pontja, a 46. § a) pontja, az 51. § a) pontja, az 56. § a) pontja, a 62. § a) pontja és a 69. § a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 6. §, a 7. §, a 9. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 33. § b) pontja, a 34. § a 35. §. a 37-38. §, a 41. § b) pontja, a 42-43. §, a 46. § b) pontja, a 47. §, a 48. §, az 50. §, az 51. § b) pontja, az 52. §, az 54. §, az 56. § b) pontja, az 57-58. §, a 61. §, a 62. § b) pontja, a 63-64. §, a 66. § (1) és (3) bekezdése, 67. § (1) és (3) bekezdése, a 69. § b) pontja, a 70-71. §, a 73. § (1) és (3) bekezdése, a 76-79. §, a 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) és (3) bekezdése, a 83-86. §, a 88. §, a 92. §, a 93. § b) pontja, a 94-96. §, a 98. §, a 100. §, a 101. §, a 103. §, a 105. §, a 106. § b), d) és e) pontja, valamint a 3-11. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 18. § és a 24. § a)-d) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(6) A 19. §, a 20. §, valamint a 23. § (1) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, valamint 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 24. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 106. § a) és c) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

ABC
1.I. EGYETEMEK
2.I/A. Állami egyetemek
3.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
4.Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
5.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
6.Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
7.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
8.Pannon Egyetem, Veszprém
9.I/B. Nem állami egyetemek
10.Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
11.Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
12.Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
13.Debreceni Egyetem, Debrecen
14.Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
15.Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger
16.Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
17.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
18.Közép-európai Egyetem, Budapest
19.Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő
20.Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
21.Miskolci Egyetem, Miskolc
22.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
23.Óbudai Egyetem, Budapest
24.Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
25.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
26.Pécsi Tudományegyetem, Pécs
27.Semmelweis Egyetem, Budapest
28.Soproni Egyetem, Sopron
29.Széchenyi István Egyetem, Győr
30.Szegedi Tudományegyetem, Szeged
31.Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
32.Testnevelési Egyetem, Budapest
33.II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
34.Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
35.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
36.Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
37.Edutus Egyetem, Tatabánya
38.Gál Ferenc Egyetem, Szeged
39.Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
40.Milton Friedman Egyetem, Budapest
41.Neumann János Egyetem, Kecskemét
42.Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
43.Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak
44.III. FŐISKOLÁK
45.III/A. Állami főiskolák
46.Eötvös József Főiskola, Baja
47.III/B. Nem állami főiskolák
48.A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
49.Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
50.Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
51.Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
52.Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
53.Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr
54.Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
55.Egri Hittudományi Főiskola, Eger
56.Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
57.Gábor Dénes Főiskola, Budapest
58.IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
59.Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
60.Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
61.Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
62.Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
63.Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
64.SolaScriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
65.Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
66.Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
67.Szent Pál Akadémia, Budapest
68.Tomori Pál Főiskola, Budapest
69.Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
70.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
71.Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

"

2. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

ABC
1.I. EGYETEMEK
2.I/A. Állami egyetemek
3.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
4.Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
5.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
6.Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
7.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
8.I/B. Nem állami egyetemek
9.Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
10.Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
11.Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
12.Debreceni Egyetem, Debrecen
13.Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
14.Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger
15.Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
16.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
17.Közép-európai Egyetem, Budapest
18.Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő
19.Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
20.Miskolci Egyetem, Miskolc
21.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
22.Óbudai Egyetem, Budapest
23.Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
24.Pannon Egyetem, Veszprém
25.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
26.Pécsi Tudományegyetem, Pécs
27.Semmelweis Egyetem, Budapest
28.Soproni Egyetem, Sopron
29.Széchenyi István Egyetem, Győr
30.Szegedi Tudományegyetem, Szeged
31.Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
32.Testnevelési Egyetem, Budapest
33.II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
34.Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
35.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
36.Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
37.Edutus Egyetem, Tatabánya
38.Gál Ferenc Egyetem, Szeged
39.Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
40.Milton Friedman Egyetem, Budapest
41.Neumann János Egyetem, Kecskemét
42.Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
43.Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak
44.III. FŐISKOLÁK
45.III/A. Állami főiskolák
46.Eötvös József Főiskola, Baja
47.III/B. Nem állami főiskolák
48.A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
49.Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
50.Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
51.Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
52.Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
53.Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr
54.Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
55.Egri Hittudományi Főiskola, Eger
56.Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
57.Gábor Dénes Főiskola, Budapest
58.IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
59.Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
60.Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
61.Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
62.Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
63.Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
64.SolaScriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
65.Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
66.Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
67.Szent Pál Akadémia, Budapest
68.Tomori Pál Főiskola, Budapest
69.Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
70.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
71.Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

"

3. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi XXXVI. törvény 1. melléklete a következő 5a. sorral egészül ki:

(ABC
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS)
"5a.KECSKEMÉT5415kivett egyetem"

4. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"6a.GYŐR3899/31/1kivett kórház"

5. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

"2. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2.Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság15 000 000 forint üzletrész"

"

6. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A Vagyonjuttatási tv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés
megjelölése)
"3.Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság4 000 000 forint üzletrész"

7. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

"5. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

A Millenáris Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.Budapest VI. kerület29081/0/A/21/1üzlethelyiség
3.Budapest VI. kerület29064/0/A/71/1iroda
4.Budapest VI. kerület29076/0/B/11/1színházi öltöző
5.Budapest VI. kerület29076/0/B/51/1színpad, nézőtér
6.Budapest VI. kerület29086/0/A/11/1színház
7.Budapest VI. kerület29086/0/A/21/1színház
8.Budapest VI. kerület29087/0/A/11/1iroda, raktár
9.Budapest VI. kerület29080/0/A/91/1lakás
10.Budapest VI. kerület29013/0/A/41/1lakás
11.Budapest VI. kerület29086/0/A/51/1iroda
12.Budapest VI. kerület29356/0/A/121/1lakás"

"

8. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

1. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"34a.BUDAPEST49381/1kivett egyetem"

2. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 35a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"35a.BUDAPEST50941/1kivett egyetem"

3. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 164a. és 164b. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"164a.GÖDÖLLŐ49361/1kivett saját használatú út
164b.GÖDÖLLŐ49371/1kivett beépített terület
(kollégium)"

4. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 238a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"238a.KAPOSVÁR0293/81/1kivett saját használatú út"

5. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 324a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"324a.SZARVAS2041/1kivett kollégium"

6. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 333a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"333a.SZARVAS53011/1kivett egyetem"

7. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 348-353. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"348.GÖDÖLLŐ4937/A.1/1földhasználati jog alapján
létesült kollégium
349.KAPOSVÁR02911/1kivett saját használatú út
350.KAPOSVÁR0451/71/1kivett gázfáklya
351.KAPOSVÁR0481/191/1a. kivett ipartelep
b. kivett szennyvíztisztító
352.KAPOSVÁR3661/121/1kivett saját használatú út
353.TISZAKÉCSKE0212/31/1kivett üzem"

9. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi CXLII. törvény 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"6a.BŐSZÉNFA064/2/a71820/131580kivett lakóház, udvar"

10. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi CXLII. törvény 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
37.KAPOSVÁR0320/11/b1/1kivett lakóház, udvar

11. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

1. A 2020. évi CLVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral kiegészülve lép hatályba:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"11a.VESZPRÉM51221/1kivett kollégium"

2. A 2020. évi CLVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. és 19b. sorral kiegészülve lép hatályba:

(ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"19a.VESZPRÉM6104/261/1kivett, beépítetlen terület
19b.VESZPRÉM6104/26/A1/1földhasználati jog alapján
létesült épület, diákszálló"

Tartalomjegyzék