Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatkezelő önkormányzat, valamint a képviselő-testület és annak szervei, gazdálkodási szakrendszer esetén az önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei vagy az önkormányzat által alapított költségvetési szerv férjen hozzá, azzal, hogy a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szakrendszerben tárolt adatokhoz kizárólag az önkormányzati adóhatóság férhet hozzá."

(2) Az R. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az interfészes csatlakozás a 3. melléklet szerinti adatoknak az önkormányzati adattárház számára történő automatizált elektronikus átadhatóságának biztosításával valósul meg."

(3) Az R. 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés]

"a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a 3. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozhat,"

(4) Az R. 8/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az önkormányzati költségvetési szerv az önkormányzati ASP rendszerhez a csatlakozás kezdeményezését követő év január 1-jével csatlakozhat, a csatlakozást a megelőző év július 31-éig kezdeményezheti. Az önkormányzati költségvetési szerv a csatlakozás időpontjáról és módjáról a Kincstárral - ha az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez kötelezően csatlakozók ellátását nem veszélyezteti - megállapodik."

(5) Az R. 9. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Kincstár)

"b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját álnevesített adatai, valamint a helyi önkormányzat és az önkormányzati érdekszövetségek számára más helyi önkormányzatok álnevesített adataiból összesített és átlagolt, így összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatai vonatkozásában,"

(rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez.)

(6) Az R. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az önkormányzati adattárházban tárolt álnevesített adatok ismételt megszemélyesítését a saját adataik tekintetében kizárólag a helyi önkormányzatok végezhetik el."

(7) Az R. 12-14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"12. § (1) A 2018. január 1. napjáig az önkormányzati ASP rendszerhez már csatlakozott önkormányzatokon túl

a) 2019. január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer

aa) valamennyi szakrendszeréhez az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok, az interfésszel csatlakozók kivételével,

ab) 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott szakrendszereihez a megyei önkormányzatok,

b) 2019. június 1-jéig csatlakoznak az interfészes csatlakozók, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szakrendszerhez csak a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnaptól csatlakozik; 2019. június 1-jétől azonban a 3. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus átadását biztosítania kell az önkormányzati adattárház számára.

(3) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti települési portál rendszer használata a helyi önkormányzat számára nem kötelező. A rendszer használatával vagy használatának mellőzésével kapcsolatos igényét a helyi önkormányzat évente egyszer, a tárgyévet megelőző év június 30-áig jelezheti a Kincstár számára. Az önkormányzati ASP rendszer a portálszolgáltatást az igény jelzését követő év január 1-jétől biztosítja vagy szünteti meg. A települési portál felületére feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is a helyi önkormányzat felel.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt igényt a 2019-es évre vonatkozóan a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül jelezheti.

(5) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján kerülhet sor.

13. § (1) Interfésszel az a helyi önkormányzat csatlakozhat, amelynek interfészes csatlakozására az e-közigazgatásért felelős miniszter legkésőbb 2018. május 31-ig az engedélyt megadta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyi önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül jeleznie kell, ha

a) az interfész kiépítésével határidőre nem készül el, vagy

b) egyéb okból rendszercsatlakozással kíván csatlakozni.

Ekkor az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását visszavonja, és a helyi önkormányzat 2019. január 1-jétől rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.

(3) Ha az e-közigazgatásért felelős miniszter álláspontja szerint valószínűsíthető, hogy a teljes körű interfész kiépítésével a helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása nem megfelelő, az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását visszavonja. Ebben az esetben a helyi önkormányzat rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. A rendszercsatlakozás időpontjára a (7) bekezdést kell alkalmazni.

(4) Az interfésszel csatlakozó helyi önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat a Kincstár által meghatározott interfész-specifikációnak megfelelően 2019. augusztus 1-jéig az önkormányzati adattárházba feltöltik.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt időpontig a 2017. és 2018. évben rendszercsatlakozással csatlakozott helyi önkormányzatok 2018. évre vonatkozó végleges adatainak adattárházba töltését is el kell végezni.

(6) Az interfészengedéllyel rendelkező helyi önkormányzatok üzemszerű adattárháztöltési képességét szűkített adatkörön a Kincstár próbaüzem során már előzetesen is monitorozza. A próbaüzem időtartamát a Kincstár közzéteszi.

(7) 2019. június 1-jét követően az interfésszel csatlakozott helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszternél kezdeményezheti a rendszercsatlakozásra történő csatlakozást. A rendszercsatlakozás időpontját az e-közigazgatásért felelős miniszter a Kincstárral együtt állapítja meg.

(8) A Kincstár - a 3. melléklet szerinti adatok nyilvántartását szabályozó előírások 2019. évi módosításokhoz kapcsolódó adatstruktúra-változásokat is figyelembe véve - az interfész-specifikáció teljes körű, végleges változatát legkésőbb 2019. március 15-ig az érintett önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.

14. § (1) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni.

(2) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás határidejét kell tekinteni.

(3) A Htv. 44. §-a alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adórendszerét a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell tekinteni.

(4) A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni."

2. § Az R. 5. mellékletének lábjegyzetében a "(4) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésében" szöveg lép.

3. § Hatályát veszi az R.

a) 1. § 2. pontjában a "jogosultságkezelés," szövegrész,

b) 14/A-16. és 18. §-a,

c) 4. melléklete.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A helyi önkormányzat - választása szerint -

a) a képviselő-testület és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szervei esetében egyaránt az önkormányzat saját nevére szóló hivatali tárhelyét használja, vagy

b) az önkormányzati hivatali tárhely használata mellett a képviselő-testület egyes szervei részére jogosult önálló hivatali tárhelyet is használni.

(9) Ha a helyi önkormányzat - a (8) bekezdés b) pontja alapján - több hivatali tárhellyel rendelkezik, akkor ezek vonatkozásában köteles az ügyfeleket, valamint az együttműködő szerveket arról tájékoztatni, hogy melyik hivatali tárhelyet milyen célra lehet igénybe venni."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék