305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 6. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A fővárosi és megyei kormányhivatal (4) bekezdés szerinti eljárásában a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter."

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vezetőnek minősül)

"c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető."

3. § A Kjt. vhr. 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében)

"d) nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,"

(foglalkoztatják.)

4. § A Kjt. vhr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;

e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős

esetében."

5. § A Kjt. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A Kjt. vhr.

a) 7. § (4) bekezdésében a "szociális munkásnak" szövegrész helyébe a "szolgálatot ellátó szociális munkatársnak" szöveg,

b) 8. § c) pontjában a "pedagógusi" szövegrész helyébe a "fejlesztőpedagógusi" szöveg,

c) 15/C. § (1) bekezdés a) pontjában az "intézményvezető ápoló" szövegrész helyébe a "vezető ápoló, vezető szakápoló" szöveg,

d) 15/C. § (1) bekezdés d) pontjában az "egészségügyi engedéllyel rendelkező" szövegrész helyébe az "otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos" szöveg

lép.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 3/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Biztos Kezdet Gyerekházak esetén az igénybevételt a Gyvt. szerinti Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer adatai alapján kell megállapítani."

8. § A Tkr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását követően megemelésre kerül, a miniszter - a Főigazgatóság útján - javaslatot tehet a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutatónak vagy az egy feladategységre jutó támogatás összegének a megemelésére. Ha a fenntartó a megemelést elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell."

9. § A Tkr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát."

10. § A Tkr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság kétévente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az adott évben ellenőrizendő szolgáltatókat és az ellenőrizendő időszakot az ellenőrző igazgatóság határozza meg. Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés tapasztalatai alapján kiterjeszthető. Az ellenőrző igazgatóság soron kívüli ellenőrzést is lefolytathat. Az ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az elszámoló adatlap másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését követő 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, és a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára."

11. § A Tkr. 23. § (5) bekezdés b) pontjában a "20. nap" szövegrész helyébe a "20. nap, amely egy alkalommal, legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Tkr. 5. § (5) bekezdés i) pontjában az "a központi dokumentációs rendszer használatát, és" szövegrész.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) külső férőhely:

ha) hajléktalan személyek nappali ellátása esetén,

hb) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,

hc) rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt,

hd) családok átmeneti otthona esetén vagy

he) utógondozói ellátás esetén

a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;"

14. § Az Sznyr. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működést engedélyező szerv - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - ellenőrzést tart, ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat megsértették."

15. § Az Sznyr. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működést engedélyező szerv a közhírré tételre kerülő adatokról - a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában - haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot."

16. § Az Sznyr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működést engedélyező szerv a 2018. december 31-én vagy azt követően hatályukat vesztő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból - kizárólag ellátási érdekből - 2020. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2019. március 31-éig dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik."

17. § Az Sznyr. 50/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/C. § (1) Étkeztetés esetén a befogadott ellátott létszámnak az Szt. 134/G. § (4) bekezdése szerinti bejegyzéséhez szükséges adatokat a Központ 2019. január 20-áig küldi meg a miniszternek, aki azokat 2019. január 31-éig továbbítja a működést engedélyező szerveknek. A működést engedélyező szervek az Szt. 134/G. § (4) bekezdése szerinti adatokat 2019. január 1-jei hatállyal, 2019. március 31-éig, hivatalból jegyzik be a szolgáltatói nyilvántartásba.

(2) Az e rendeletben foglaltakról eltérően a szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-én véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. november 30-áig - téli időszakon kívül is - adatmódosítás nélkül tovább működhetnek."

18. § Az Sznyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § Az Sznyr.

a) 43/A. § (1) bekezdésében a "közzétételről a Központ" szövegrész helyébe a "közhírré tételről a Főigazgatóság" szöveg,

b) 1. melléklet 3.1.29.2.1. pontjában a "3.1.29.2.2-3.1.29.2.8." szövegrész helyébe a "3.1.29.2.2-3.1.29.2.9." szöveg,

c) 1. melléklet 3.8. pontjában az "ezen belül" szövegrészek helyébe a "házi segítségnyújtás esetén ezen belül" szöveg,

d) 5. melléklet 2.3. pontjában a "Hajléktalan személyek átmeneti szállása" szövegrész helyébe a "Hajléktalan személyek nappali ellátása, hajléktalan személyek átmeneti szállása" szöveg,

e) 5. melléklet 2.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.9.1., 2.10.1., 2.11.2., 2.12.1., 2.13.1. pontjában a "15. § (8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "10/A. § (1) bekezdésében" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Sznyr. 45. § (2) bekezdésében a "helyszíni" szövegrész.

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére 2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában és májusában a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2019. január-május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben a 2019. június-december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le."

22. § Az Átr. 33. § (4) bekezdésében a "2017." szövegrész helyébe a "2019." szöveg lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-15. §, a 17-23. § és az 1-3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet I. "Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen" pontjában foglalt táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
szociális munkatárs*****
vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló,
szakápoló
*****
foglalkoztatás-szervező***
fejlesztő pedagógus*****
mozgásterapeuta, gyógytornász***
terápiás munkatárs*****
asszisztens*****
segítő*****
esetfelelős*****
2.Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez nem kötött munkakörök
ápoló, szakápoló***
gondozó****
segítő, falu- és tanyagondnok*****
terápiás munkatárs*
asszisztens***
egyéb ágazati munkakörök
foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

2. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet III. "Nem ágazatspecifikus munkakörök" pontjában foglalt táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
A.Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő
(szakértői/szaktanácsadói) munkakörök
jogász, szociológus, munkavédelmi
szakmérnök stb.
***
főkönyvelő, humánpolitikai szervező,
informatikus, könyvtáros, revizor (belső
ellenőr), statisztikus stb.
****
élelmezésvezető*
B.Egyetemi, főiskolai végzettséget nem
igénylő munkakörök
1.Ügyintézői munkakörök
általános titkár, titkárnő**
bér- és társadalombiztosítási humán
erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai,
számviteli ügyintéző
***
szociális ügyintéző***
egyéb ügyintéző****
2.Irodai és ügyviteli munkakörök
anyagnyilvántartó, bérelszámoló***
könyvelő****
adminisztrátor, gondnok, gyors- és
gépíró, iratkezelő
****
leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó
pénztáros
***
telefon-, telex- és telefaxkezelő*
egyéb irodai és ügyviteli munkakörök****
3.Szolgáltató munkakörök
élelmezésvezető***
diétás nővér, dietetikus*****
technikus*
szakmunkás****
fűtő, kazánfűtő***
raktáros, raktárkezelő***
4.kisegítő munkakörök
különösen: betanított munkás, konyhai
kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd,
kézbesítő, őr/telepőr, portás,
segédmunkás
***
gépkocsivezető***
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

2. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.10.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

nappali ellátás:)

"3.1.10.5. hajléktalan személyek nappali ellátása:

3.1.10.5.1. férőhelyszám,

3.1.10.5.2. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,"

2. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.29.2.9. ponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

gyermekotthon:

a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:)

"3.1.29.2.9. ideiglenesen befogadó gyermekotthon,"

3. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(C)
(4.)Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
foglalkoztatási hely bejegyzése, kivéve, ha az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban már
vizsgálták, vagy a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.

Tartalomjegyzék