2019. évi CVI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (2) bekezdésében, (8) bekezdés a) pontjában, 24/A. § (4) bekezdésében, (13) bekezdés a) pontjában, (16) bekezdésében, valamint (22) bekezdésében a "Magyar Nemzeti Filmalap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Filmintézet" szöveg lép.

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

2. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzeti filmvagyonra vonatkozóan a magyar állam javára tulajdonjog, illetve a felhasználási jog megszerzését eredményező megállapodást harmadik személlyel a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NFI) a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértése nélkül jogosult megkötni."

3. § Az Mktv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az NFI vezetője az igazgatóság.

(2) Az NFI támogatási feladatait az NFI szervezetében működő Döntőbizottságok az NFI Támogatási Szabályzatában meghatározott módon látják el.

(3) A Döntőbizottságokat az igazgatóság bízza meg, meghatározva azok tagjait, létszámát, tagjaikkal kapcsolatos szakmai követelményeket, tagjai tiszteletdíját."

4. § (1) Az Mktv. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az NFI II. Fejezet szerinti közfeladatai finanszírozását a központi költségvetés biztosítja. Ezt a kiadást az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetében kell megtervezni. Az NFI az I/A. Fejezet szerinti feladatainak ellátásával összefüggő kiadásait központi költségvetési támogatásból és az 5/D. § (1) bekezdése szerinti bevételből fedezi."

(2) Az Mktv. 9/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az NFI közvetlenül vagy az általa alapított gazdasági társaságon keresztül is jogosult filmgyártási és filmterjesztési tevékenységet folytatni, ebben az esetben nem minősül e törvény szerinti támogatónak."

5. § Az Mktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az 5/A. § (3) bekezdése alapján az állam javára megszerzett tulajdon- és felhasználási jog (a továbbiakban együtt: jogszerzés) az állam javára történt szerzéssel egy időben e törvény erejénél fogva az NFI ingyenes vagyonkezelésébe és a nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződésének hatálya alá kerül, azzal, hogy ezen vagyon (ideértve a vagyoni értékű jogokat is) nyilvántartásáról gondoskodni köteles és a tulajdonosi joggyakorlót a jogszerzésről a jogszerzés évét követő év május 31. napjáig köteles értesíteni a tulajdonosi joggyakorló által elvárt formában és adattartalommal."

6. § Az Mktv. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az NFI a mozgóképszakmai célok támogatására rendelkezésre álló források elosztásának összehangolása érdekében megállapodást köt a támogatóval a (3) bekezdésben meghatározott egyes mozgóképszakmai tevékenységek támogatásáról, ideértve különösen az elszámolások ellenőrzését és szakmai elbírálását."

7. § Az Mktv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A mozgóképszakmai hatóság ellátja a mozgóképszakma működésével összefüggő közigazgatási feladatokat.

(2) A mozgóképszakmai hatóság a Nemzeti Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda). A Filmiroda a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban e §-ban: Kormány által kijelölt szerv) önálló szervezeti egysége, amely az általa ellátott hatósági feladatok tekintetében nem utasítható és hatósági tevékenysége során minden más szervtől független.

(3) A Filmiroda szervezetének és feladatainak részletes szabályait a Kormány által kijelölt szerv Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

(4) A Kormány által kijelölt szerv a Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogutódja."

8. § Az Mktv. 31/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az NFI által nyújtott, valamint a 12. § (6) bekezdése szerinti megállapodások alapján más támogató által nyújtott támogatások esetén az NFI ellenőrzi a támogatások felhasználását, és a filmalkotás pénzügyi elszámolását, amelyről az NFI a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter rendelete szerinti jegyzőkönyvet állít ki. A jegyzőkönyvet az NFI haladéktalanul megküldi a Hatóság részére. A Hatóságot a 31/C. § (1) bekezdésében foglalt támogatási igazolás, valamint költségellenőrzési eljárás tárgyában hozott hatósági döntésének NFI által vizsgált részében az NFI által benyújtott jegyzőkönyv tartalma köti, hatósági döntésében a jegyzőkönyvben foglaltaktól - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem térhet el."

9. § Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/O. §-sal egészül ki:

"36/O. § (1) A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. december 31. napjától Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven működik tovább.

(2) A Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) és a Televíziós Filmkollégium jogutódja 2019. december 31. napjától az NFI. A jogutódlás és feladatátadás tárgyát képezi az átvett feladatok ellátásával összefüggő, a Mecenatúra mint önálló jogi személy által létrehozott valamennyi jogviszony, ideértve az NFI-nél e törvény szerinti támogatási feladatok ellátására az átadás-átvételt követően továbbfoglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát és a kapcsolódó munkáltatói jogok gyakorlását azzal, hogy a jogutódlás nem terjed ki az átvett feladatokhoz tartozó eszközállományra."

10. § Az Mktv. 37. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki azt a minisztert, aki által vezetett minisztériumban a mozgóképszakmai hatóságként eljáró Filmiroda önálló szervezeti egységként működik."

11. § (1) Az Mktv.

a) 5/B. § (1)-(3) bekezdésében, 5/C. § (1) és (3) bekezdésében, 5/D. § (1)-(3) bekezdésében, 5/E. § (2)-(4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9/A. § (3) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint f) és g) pontjában, 10. § (3) és (5) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében, 28. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 31/C. § (3) bekezdés b) pontjában és záró szövegrészében, (5) bekezdés a) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 31/D. § (8) bekezdésében, (11)-(12a) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 35. § (4)-(5) bekezdésében, (7) bekezdésében, valamint (9) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében az "MNF" szövegrész helyébe az "NFI" szöveg,

b) 5/C. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9/A. § (1) bekezdésében, 9/B. § (2) bekezdésében, 10. § (1)-(2) bekezdésében, (4) bekezdésében, 31/B. § (2g) bekezdésében, 31/C. § (3) bekezdés c) pontjában, (5) bekezdés b) pontjában, 31/D. § (10) és (13) bekezdésében, 31/E. § (9) bekezdésében, 35. § (1)-(2) bekezdésében, 38. § d) pontjában az "MNF" szövegrészek helyébe az "NFI" szöveg,

c) 5/D. § (1) bekezdésében az "MNF-hez" szövegrész helyébe az "NFI-hez" szöveg,

d) II. fejezet 2. és 3. Címében a "Magyar Nemzeti Filmalap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Filmintézet" szöveg,

e) 9/A. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 31/B. § (2c)-(2d) bekezdésében az "MNF-nek" szövegrész helyébe az "NFI-nek" szöveg,

f) 10. § (3)-(4) bekezdésében, 28. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés záró szövegrészében, valamint (12) bekezdésében, 31/G. § (2) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében, 37. § (2) bekezdés c) pontjában az "MNF-et" szövegrész helyébe az "NFI-t" szöveg,

g) 12. § (5) bekezdésében, 31/D. § (7) bekezdésében az "MNF-fel" szövegrész helyébe az "NFI-vel" szöveg,

h) 25/B. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában, valamint h) pontjában, 31/D. § (9) bekezdésében az "MNF-től" szövegrész helyébe az "NFI-től" szöveg,

i) 35. § (3)-(4) bekezdésében az "MNF-nél" szövegrész helyébe az "NFI-nél" szöveg,

j) 35. § (2) bekezdésében az "MNF-nél" szövegrészek helyébe az "NFI-nél" szöveg,

k) 36/E. § (2) bekezdésében az "MNF" szövegrész helyébe az "a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MNF)" szöveg

lép.

(2) Az Mktv.

a) preambulumában a "filmipar" szövegrész helyébe a "mozgóképipar" szöveg,

b) 2. § 30. pontjában, 9/A. § (4) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "filmipar" szövegrész helyébe a "mozgóképipar" szöveg,

c) 5/B. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § f) pontjában, 9/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "filmkultúra" szövegrész helyébe a "mozgóképkultúra" szöveg,

d) 9/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és e) pontjában, 26. § (3) bekezdés a)-c) pontjában a "filmművészet" szövegrész helyébe a "mozgóképművészet" szöveg,

e) IV/A. fejezet címében, 35/A. § (1) és (3) bekezdésében, 35/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "filmipari" szövegrész helyébe a "mozgóképipari" szöveg

lép.

(3) Az Mktv. 14/A. § (5) bekezdésében az "MNF vezérigazgatója" szövegrész helyébe az "NFI igazgatóságának tagjai", az "MNF Filmszakmai Döntőbizottságának" szövegrész helyébe az "NFI Döntőbizottságainak" szöveg lép.

(4) Az Mktv.

a) 19/A. § (1) bekezdésében az "A Hivatal és az Elnök (a továbbiakban együtt: Hatóság)" szövegrész helyébe az "A Filmiroda (a továbbiakban e fejezetben: Hatóság)" szöveg,

b) 19/A. § (2)-(6) bekezdésében, (9)-(11) bekezdésében, 19/G. § (1) bekezdésében, valamint (3)-(7) bekezdésében, 19/H. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(7) bekezdésében, (8) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint c) és d) pontjában, (12) bekezdésében, 19/J. § (1)-(3) bekezdésében, 21/A. § (1b) bekezdésében, (4) bekezdésében, valamint (6)-(7) bekezdésében, 21/C. § (2) és (4) bekezdésében, 22. §-ában, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. §-ában, 25. § (1)-(2) bekezdésében, 25/B. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdésében, 25/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) bekezdésében, 25/D. §-ában, 26. § (1) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 26/A. § (6) bekezdésében, 26/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdésében, 26/C. § (2) bekezdésében, a III/A. fejezet 4. és 6. Címének címében, 28. § (5) bekezdésében, (6) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) bekezdés záró szövegrészében, (8) bekezdésében, (10) bekezdésében, (11) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, (12)-(13) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 31/A. § (4) bekezdésében, 31/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2c) bekezdésében, (2g) bekezdésében, (3)-(4) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében, (6)-(7) bekezdésében, (10) bekezdésében, (12) bekezdésében, 31/C. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) bekezdés b) pontjában, (9)-(10) bekezdésében, 31/D. § (4)-(6) bekezdésében, 31/E. § (2) bekezdésében, 31/F. § (6) bekezdésében, 31/G. § (3) bekezdésében, 32. § (1)-(5) bekezdésében, 33. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 33/A. §-ában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

c) 19/A. § (2) és (8) bekezdésében, 19/G. § (2) bekezdésében, 19/H. § (8) bekezdés a) pontjában, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (6) bekezdésében, 26/B. § (2) bekezdésében és (8) bekezdésében, 26/C. § (1) bekezdésében, 31/A. § (1)-(2) bekezdésében, 31/B. § (2e) bekezdésében, (8) bekezdésében, (11) bekezdésében, valamint (14) bekezdésében, 31/C. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 31/D. § (1) bekezdésében, (9) bekezdésében, 31/G. § (2) bekezdésében, 31/H. §-ában a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Hatóság" szöveg,

d) 19/A. § (7) bekezdésében, 21/A. § (1a) bekezdésében, 22. §-ában, 25/A. § (2) bekezdésében, 25/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 26/C. § (1) bekezdésében, 28. § (5) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 31/B. § (2g) és (13) bekezdésében, 31/D. § (11) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Hatóságnak" szöveg,

e) 19/B. § (1) bekezdésében a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szöveg,

f) 21/A. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Hatóságnál" szöveg,

g) 21/B. § (1) bekezdésében, 26/A. § (1) bekezdésében a "Hivataltól" szövegrész helyébe a "Hatóságtól" szöveg,

h) 21/B. § (2) és (4) bekezdésében, 26/B. § (3) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Hatósághoz" szöveg,

i) 23. § (2) bekezdésében az "az NMHH köztisztviselői" szövegrész helyébe az "a vele kormányzati szolgálati jogviszonyban állók" szöveg,

j) 25/A. § (3) bekezdésében, 28. § (14) bekezdésében, 31/B. § (2g) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Hatóságot" szöveg,

k) 31/A. § (2) bekezdésében a "Hivatali" szövegrész helyébe a "Hatósági" szöveg

lép.

(5) Az Mktv.

a) 19/C. § (1) bekezdésében, 21/B. § (3) bekezdésében, 21/C. § (2) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (2) bekezdésében, 31/A. § (4) bekezdésében, 31/C. § (4) bekezdésében, 31/G. § (4) bekezdésében, 32. § (2) és (4) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 38. § nyitó szövegrészében az "az Elnök" szövegrész helyébe az "a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter" szöveg,

b) 23. § (4) bekezdésében, 25/D. §-ában az "az Elnök" szövegrészek helyébe az "a 18. § (2) bekezdésben meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter" szöveg,

c) 31/E. § (11) bekezdésében az "Az Elnök" szövegrész helyébe az "A 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter" szöveg

lép.

(6) Az Mktv. 26. § (3) bekezdés b) pontjában az "a Hivatal által az NMHH köztisztviselői közül" szövegrész helyébe az "a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által" szöveg lép.

(7) Az Mktv.

a) 36. § (2) bekezdésében, valamint 38. § b) és f) pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Filmiroda" szöveg,

b) 38. § a) pontjában a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Filmiroda" szöveg

lép.

12. § Az Mktv.

a) 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, (1a) bekezdésében, (2) bekezdése nyitó szövegrészében, valamint (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Filmiroda" szöveg,

b) 19. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (3) bekezdésében az "az Elnök" szövegrész helyébe az "a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az Mktv.

a) 19/A. § (2) bekezdésében az "A Hivatal e törvény szerinti hatósági döntése ellen irányuló fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az Elnök." szövegrész,

b) 28. § (14) bekezdésében az "és az MTVA" szövegrész,

c) 31/B. § (10) bekezdésében a "- ha a filmalkotást az MTVA támogatja - az MTVA-val" szövegrész,

d) 31/D. § (11) bekezdésében a "vagy az MTVA által nyújtott támogatásban" szövegrész,

e) 31/G. § (4) bekezdésében az "- e rendelkezés alkalmazásában ideértve az MTVA-t is -" szövegrész.

14. § Hatályát veszti az Mktv. 38/B. § a) pontja.

3. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

15. § A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4/C. § (1) bekezdésében a "Magyar Nemzeti Filmalap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Filmintézet" szöveg lép.

4. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

16. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § A médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások központi költségvetési támogatását a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) határozza meg."

17. § Az Mttv. 209. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. január 31-éig a Mecenatúra 2019. évi költségvetési támogatása fel nem használt részét 2019. december 31-ei fordulónappal a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Filmintézet) részére átadja.

(5) A (4) bekezdés szerinti forrás a Mecenatúrával kapcsolatos feladatok ellátására és mozgóképszakmai támogatások finanszírozására, valamint ezen feladatokkal összefüggő üzemeltetési költségekre használható fel."

18. § Az Mttv. Hatodik rész IV. Fejezet A törvényben meghatározott testületek tagjaira és tisztségek betöltőire vonatkozó átmeneti szabályok alcíme a következő 211/A. §-sal egészül ki:

"211/A. § A Televíziós Filmkollégium tagjainak és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása 2019. december 31. napjával megszűnik. A Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium jogutódja 2019. december 31. napjától a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt."

19. § Hatályát veszti az Mttv.

a) 134. § (10) bekezdésében az "és a 137/F. § (13) bekezdése" szövegrész,

b) Negyedik rész II. fejezet Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium alcím címsora,

c) 137/F.-137/H. §-a,

d) 203. § 40a. pontja,

e) 206. § (3b) bekezdése,

f) Hatodik rész VIII. fejezete.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

20. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban a "Magyar Nemzeti Filmalap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Filmintézet" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. december 31-én lép hatályba.

(2) A 7. §, a 10. §, a 11. § (4)-(7) bekezdése, valamint a 12-14. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

22. § E törvény

a) 5. §-a, valamint 20. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése,

b) 7. §-a, 12. §-a, 16-18. §-a, valamint a 19. § a)-e) pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke

alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék