2004. évi CXXXVII. törvény

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról[1]

Az Országgyűlés

- annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei korhű képet kapjanak a jelen és a múlt eseményeiről, társadalmáról és kultúrájáról,

- a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele céljából

a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A törvény hatálya

1. §

(1) A törvény hatálya kiterjed

a)[2] a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 37. pontjában meghatározott magyar műsorszámokra;

b) az egyéb magyar vonatkozású műsorszámokra.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a műsorszámokra, amelyek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alapján esnek archiválási kötelezettség alá.

Értelmező rendelkezések

2. §

E törvény alkalmazásában

a)[3] műsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a műsorszám előállításához, bemutatásához szükséges dokumentum (1. melléklet), és a műsorszámnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elnökének rendelete szerinti azonosító adatait rögzítő dokumentum;

b) archiválás: a műsorszámnak az archívum gyűjteményében történő tartós rögzítése, amelynek során a műsorszámhoz hozzárendelik az előállítására és azonosítására vonatkozó információkat;

c) felújítás: az archivált példányok állagának - a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett történő - javítása, eredeti állapotának helyreállítása, ideértve az archiválási célból történő másolatkészítést is;

d)[4] audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati médiaszolgáltatók és - az NMHH elnökének rendelete szerinti műsorszámok esetében - az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszám.

II. Fejezet

A Nemzeti Audiovizuális Archívum

3. §[5]

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és a nyilvánosság számára az NMHH elnökének rendeletében meghatározott módon történő hozzáférhetővé tételét biztosító, állami tulajdonban lévő országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő audiovizuális archívum.

4. §[6]

(1) A NAVA-t az NMHH a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) keretei között működteti, a NAVA feletti törvényességi és szakmai felügyeletet az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) gyakorolja.

(2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, működtetésének és az Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával való integrációjának részletes szabályait - a Médiatanács jóváhagyásával - az Alap vezérigazgatója határozza meg a NAVA működési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA működési szabályzatát az Alap honlapján közzéteszi.

(3) A NAVÁ-t érintő jogok gyakorlása, érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során harmadik személy felé az Alap vagy a keretei között működő szervezet jár el a NAVA működési szabályzata szerint.

4/A. §[7]

(1) A NAVA-val összefüggő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét - a NAVA Alap részére történt átadását követően - az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(2) Az Alap az Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívuma keretei között gondoskodik a NAVA tárolásáról, megőrzéséről és jogszerű felhasználásáról.

(3) A NAVA tekintetében alkalmazni kell az Mttv. 100. § (2), (5) és (7)-(10) bekezdését.

4/B. §[8]

Ha az Alapban nem áll rendelkezéshez a működtetéshez szükséges forrás, a NAVA az audiovizuális kötelespéldányok gyűjtése és archiválása körébe nem tartozó - e törvény és az NMHH elnökének rendelete által meghatározott - feladatokat a Médiatanács 14. §-a szerinti határozatában megállapított módon látja el. A rendelkezésre álló forrást az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő szervezet részére a feladatellátással arányosan átadhatja.

4/C. §[9]

(1)[10] Az Alap a NAVA-t érintő és az e törvényben nem szabályozott feladatok ellátására - ideértve a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való együttműködésből eredő feladatokat is - a Médiatanács és a kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával megállapodást köthet.

(2) Az e törvényben nem szabályozott feladatellátás kizárólag a Médiatanács által jóváhagyott megállapodás szerint valósulhat meg. A megállapodásban rendelkezni kell más költségvetési szerv szerződő fél esetén a költségtérítésről, egyéb szerződő fél esetén megfelelő szolgáltatási díjról. Az így befolyó bevételeket az Alap köteles a NAVA feladataira fordítani.

A NAVA feladatai

5. §

A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja

a)[11] az általa nyilvántartásba vett műsorszámoknak az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatairól történő folyamatos, mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást;

b) az általa archivált műsorszámoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében említett célból, a külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét.

6. §[12]

A NAVA a médiaszolgáltatók adataira is kiterjedő módon az NMHH elnökének rendeletében meghatározottak szerinti országos nyilvántartást vezet az egyes műsorszámok azonosító adatairól.

7. §

(1) A NAVA gyűjti és archiválja az audiovizuális kötelespéldányokat.

(2)[13] A NAVA - a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok nyilvántartásának, megőrzésének és felújításának megvalósítása érdekében - az Szjt.-nek megfelelően az NMHH elnökének rendelete szerint gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat.

(3)[14] A NAVA az NMHH elnökének rendelete szerint rendszeresen és folyamatosan felújítja az általa archivált műsorszámokat.

(4) A NAVA által archiválási céllal rögzített műsorszámok az Szjt. 35. § (7) bekezdése szempontjából rendkívüli dokumentációs értékkel bíró rögzítésnek minősülnek.

8. §[15]

A NAVA 5-7. §-ban nem szabályozott egyéb feladatait az NMHH elnökének rendelete határozza meg.

9. §[16]

Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA - a kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó feladatokon túl - együttműködést kezdeményezhet a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett médiaszolgáltatókkal, valamint más médiaszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.

A kötelespéldány-szolgáltatás

10. §[17]

(1) A nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatokat archiválási célra - az NMHH elnökének rendelete meghatározott formában - a NAVA rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA jogosult közvetlenül a műsorszórásból rögzíteni. Ha a NAVA a közvetlen rögzítés jogával nem élt, a médiaszolgáltató az Alap vagy a keretei között működő szervezet - a műsor vetítésétől számított 60 napon belül közölt - felhívására legkésőbb 60 napon belül a műsorszámot a az NMHH Elnökének rendelete szerinti hordozón és módon rendelkezésre bocsátja.

(3) A műsorszámok NMHH elnökének rendelete szerinti azonosító adatait a médiaszolgáltató a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül a NAVA rendelkezésére bocsátja. Változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz közvetítés esetén csak az azonosító adatokban bekövetkezett változásokat kell a kötelespéldány archívummal közölni.

11. §

A kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan értékű műsorszám, vagy az azt tartalmazó hordozó megsemmisülésének, elveszésének, megrongálódásának, károsodásának veszélye esetén a műsorszámot tartalmazó hordozó birtokosát a NAVA felszólítja, hogy azt - archiválás céljából - 30 napon belül bocsássa rendelkezésre.

Együttműködés a médiaszolgáltatókkal és más archívumokkal[18]

12. §

(1)[19] A műsorszámok és a kapcsolódó dokumentumok elhelyezéséről, a kötelespéldány-szolgáltatás módjáról és feltételeiről, valamint a műsorszámok gyűjtésével és archiválásával összefüggő más kérdésekről - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a NAVA szolgáltatási szerződésben állapodhat meg a médiaszolgáltatókkal és más archívumokkal.

(2) A NAVA szolgáltatási szerződést köt a nála önkéntesen elhelyezett műsorszámokra és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről, így különösen a felújítás részletszabályairól, a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételről és hasznosításról, a műsorszámok archívumból történő ideiglenes kiemeléséről, a műsorszámokban bekövetkezett károsodás miatt fennálló felelősségről és a helyreállítás feltételeiről.

13. §

A NAVA együttműködést kezdeményezhet más archívumokkal és - megállapodás vagy viszonosság alapján - más országok archívumaival, különösen az alábbi területeken:[20]

a) információcsere műsorszámokról;

b) európai audiovizuális dokumentációs adatbázis felállítása;

c) egységes eljárás kidolgozása a műsorszámok és a hozzájuk rendelt adatok tárolására, megosztására és frissítésére;

d) egységes szabvány kidolgozása az elektronikus információcsere területén;

e) a műsorszámok érzékelhetővé tételét szolgáló berendezések, eszközök megőrzése;

f) a szolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése;

g) a veszélyeztetett műsorszámok feltárása és archiválásuk kezdeményezése a NAVA-nál.

13/A. §[21]

A NAVA az Alap Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával az Alap vezérigazgatója által meghatározott, a Médiatanács által jóváhagyott integrált rendszerben működik.

III. Fejezet[22]

A Médiatanács feladatai[23]

14. §[24]

(1) A Médiatanács törvényességi és szakmai felügyeletet gyakorol a NAVA működtetése felett.

(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdésére tekintettel, ha az Alap nem rendelkezik a NAVA működtetéséhez szükséges megfelelő forrással a Médiatanács határozatában - kizárólag a korlátozásra okot adó körülmény megszűnéséig - ideiglenesen korlátozhatja a NAVA működését a 4/B. § szerint. Az Alap vezérigazgatója jogosult e körben a Médiatanács döntését kezdeményezni, illetve előterjesztést tenni.

(3) A Médiatanács

a) dönt az audiovizuális kulturális örökség megőrzését, így különösen a műsorszámok védelmét szolgáló szakmai programokról, továbbá - a kötelespéldányok körén kívül - a műsorszámok gyűjtendő körének meghatározásáról (bővítéséről, szűkítéséről);

b) közreműködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi együttműködésben;

c) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetéről;

d) véleményt nyilvánít a NAVA gyűjteményének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét érintő kérdésben.

15. §[25]

16. §[26]

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §

(1) E törvény 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

Felhatalmazások

18. §[30]

Felhatalmazást kap az NMHH Elnöke, hogy rendeletben határozza meg

a) az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok közül az audiovizuális kötelespéldányok körét, valamint az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályait;

b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeit;

c) a NAVA részére történő kötelező adatszolgáltatás körét, módját, az adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait;

d) a NAVA-hoz kapcsolódó országos nyilvántartás adattartalmát, vezetésének, nyilvánosságának szabályait;

e) a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámok gyűjtésének és archiválásának módját és szabályait;

f) a NAVA által ellátandó egyéb közszolgáltatásokat, feladatokat.

Átmeneti rendelkezések[31]

19. § (1) A NAVA-t mint országos közgyűjteményt - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti vagyont - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemzeti vagyonként nyilvántartásba veszi, és a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez tartozó vagyonelemek tételes nyilvántartásával e bekezdés hatálybalépését követő 60 napon belül átadja az Alapnak azzal, hogy az Alap az e bekezdés hatálybalépésétől jogosult a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az Mttv.-ben és az e törvényben foglalt célok keretében és érdekében működtetni a NAVA-t. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az átadással egyidejűleg, az törvényhelyre való hivatkozással kivezeti a NAVA-t mint országos közgyűjteményt a nyilvántartásából.

(2) A NAVA működtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) keletkezett, a NAVA megfelelő színvonalon történő működtetését szolgáló, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyon, ideértve a NAVA működtetéséhez kapcsolódó vagyoni jogokat és követeléseket is, az e bekezdés hatálybalépésével teljes egészében és térítésmentesen állami tulajdonba kerül. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az e bekezdés hatálybalépésétől az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályok, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdés szerint.

(3) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti vagyonátadásnak az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés.

(4) A (2) bekezdés alapján vagyonnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megegyezik a vagyonnak az átadás időpontjában a Társaság által vezetett könyv szerinti értékével.

(5) A (2) bekezdés szerint átadott vagyon kizárólag a NAVA e törvény és az NMHH elnökének rendelete szerinti feladatainak, illetve az Alap Mttv. 100. § szerinti Archívumával összefüggő feladatok teljesítéséhez használható fel.

(6) A (2) bekezdés szerint átadott vagyont, vagy annak egy részét, az ahhoz fűződő egyes jogosultságokat illetve kötelezettségeket az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő, a NAVA működtetését végző szervezet részére a (4) szerinti feltételekkel átadhatja. E törvény alkalmazásában az Alap keretei között működő szervezetnek minősül az Alap kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

(7) A (2) bekezdés szerinti vagyonátadás adómentes.

20. § (1) Az Alap jogosult a NAVA működtetését az Alap keretei között működő szervezet útján ellátni. Az Alap vagy az Alap keretei között a NAVA működtetését végző szervezet a NAVA fenntartásával, működtetésével közvetlenül összefüggő polgári jogi és munkajogi jogviszonyokban a Társaság jogutódjának minősül. A jogutód személyéről az Alap vezérigazgatója írásban értesíti az érintetteket.

(2) A Társaság e rendelkezés hatálybalépése előtt létrejött, a NAVA működtetésével összefüggő szerződéses jogviszonyaiból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át a (3) bekezdés szerinti jogutódra. Az alanyváltozás nem érinti a szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a szerződéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerződésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.

(3) A vagyonátadás során a Társaságot terhelő, már teljesített szerződésekhez, a Társaságot terhelő, már teljesített kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, el nem évült mellékkövetelések továbbra is a Társaságot terhelik. Ilyen jellegű igények az Alappal, illetve az NAVA működtetését végző, az Alap keretei között működő szervezettel szemben nem érvényesíthetők.

21. § Az NMHH elnökének e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete hatálybalépéséig az azonos tárgykörben alkotott miniszteri rendeletet kell alkalmazni.

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

22. §[32] E törvény III. Fejezetének A Médiatanács feladatai alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

A műsorszámhoz kapcsolódó dokumentumokA műsorszám előállítását, bemutatását szolgáló eszközök
szerzői kéziratkamera
színpadi terv és a kameraállások leírásavetítőberendezés
a mű reklámja
kimutatás a mű megvalósításáról (pl. ütemterv, költségvetés, gyártási terv)
felhasználási szerződés (megfilmesítési, sugárzási szerződés stb.)
egyéb (pl. kritika, műismertető, filmográfia, forgatókönyvek, fotók)

2. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez[33]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 20-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2010. évi CLXXXV. törvény 225. § 1. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[3] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[5] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[6] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[7] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[8] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[9] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 2019. évi CVI. törvény 15. §-a. Hatályos 2019.12.31.

[11] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[12] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[13] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[14] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[15] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (9) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[16] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (10) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[17] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[18] A cím szövegét módosította a 2010. évi CLXXXV. törvény 225. § 3. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[19] Módosította a 2010. évi CLXXXV. törvény 225. § 3. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[20] A felvezető szöveget módosította a 2011. évi CCI. törvény 264. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[21] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (12) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[22] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 37. pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[23] A címet megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (13) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[24] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (14) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CCI. törvény 265. §-a. Hatálytalan 2012.01.01. (Korábban az egész III. fejezetet hatályon kívül helyezte - szintén 2012. január 1-jével - a 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 37. pontja.)

[26] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CCI. törvény 265. §-a. Hatálytalan 2012.01.01. (Korábban az egész III. fejezetet hatályon kívül helyezte - szintén 2012. január 1-jével - a 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 37. pontja.)

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 741. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 741. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 741. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Megállapította a 2011. évi CCI. törvény 263. § (15) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[31] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 263. § (16) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[32] Módosította a 2013. évi CXXXI. törvény 5. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CCI. törvény 265. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék