10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.) "A KÖZJEGYZŐI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE" fejezete a következő 2/A. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

"(a Ktv. 17. §-ához)

2/A. § A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatot a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben megjelölt szervezet az ott megjelölt szabályok szerint végzi el azzal, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a pályázónak nem kell megjelölnie, hogy mely közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése."

(2) A Kjvhr. "A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE" című fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE

(a Ktv. 32-37/E. §-ához)

14. § (1) A közjegyző összesen évi 60 munkanap távollétet vehet igénybe.

(2) Évi 60 munkanapot meghaladó távollétet az országos kamara elnöke különösen fontos okból engedélyezhet.

(3) A távollét az állandó vagy tartós helyettesítési megállapodásnak a területi kamara elnöksége általi jóváhagyása, illetve a helyettes kirendelése után kezdhető meg.

(4) Közjegyzőhelyettest, nyugalmazott közjegyzőt vagy nyugalmazott bírót akkor lehet helyettesként kirendelni, ha a közjegyzői kinevezés feltételeinek megfelel.

(5) Ha a közjegyző a bejelentett vagy engedélyezett távollét időtartamát túllépi, a területi kamara elnöke visszatérésre és munkájának folytatására szólítja fel, illetve intézkedik a helyettesítés időtartamának meghosszabbítása vagy új helyettes kirendelése érdekében.

15. § (1) Ha a közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra szolgálati helyétől távol kíván maradni, ezt a távollét kezdő és befejező időpontjának megjelölésével köteles előzetesen bejelenteni a területi kamara elnökének.

(2) Ha a közjegyzőnek nincs állandó helyettese, a bejelentést 30 nappal a távollét tervezett kezdőnapja előtt kell megtennie, és a bejelentésben a helyettes személyére is javaslatot kell tennie.

(3) Ha a közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, akadályoztatásáról - ha ezt egészségi állapota lehetővé teszi - haladéktalanul értesíti a területi kamara elnökét.

16. § (1) Ha a közjegyző helyettesítése bármely okból szükségessé válik, a területi kamara elnöksége a helyettes kirendeléséről soron kívül intézkedik.

(2) Tartós helyettes kirendelése esetén - ha a helyettesítés nem jóváhagyott tartós helyettesítési megállapodás alapján történik - a területi kamara elnöksége beszerzi a kirendelni javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát is.

(3) Ismételt kirendelés esetén a Ktv. 35. § (2) bekezdése szerinti eskütétel és aláírásminta bemutatása mellőzhető.

17. § (1) Állandó helyettesítés esetén, ha az állandó helyettes

a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,

b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét

használja.

(2) Tartós helyettesítés esetén, ha a tartós helyettes

a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,

b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét,

c) nem közjegyző, és a helyettesítéssel érintett székhely betöltetlen vagy a helyettesített közjegyzőt hivatalából felfüggesztették, a tartós helyettesi hivatali bélyegzőt

használja.

18. § (1) A helyettesítés megkezdésének és befejezésének időpontját a közjegyző nyilvántartásaiban fel kell tüntetni. (2) A helyettesítés időtartama alatt

a) készült közjegyzői okiratban,

b) hozott határozatban, végzésben, valamint

c) nemperes ügyben felvett jegyzőkönyvben

a helyettesítés tényére utalni kell.

19. § (1) A helyettesi jogviszony megszűnését követően, ha a tartós helyettesítés a területi kamara elnöksége által jóváhagyott megállapodás hiányában történt, a tartós helyettes a helyettesítés befejezését követően - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - jegyzőkönyvvel átadja a helyettesített közjegyzőnek vagy az új közjegyzőnek

a) a közjegyzői irodában található, a helyettesítéssel összefüggő papíralapú iratokat és

b) a közjegyzői nyilvántartásokat tartalmazó adatbázisokat.

(2) A helyettesi jogviszony megszűnésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a Ktv. hatálya alá nem tartozó közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a továbbiakban: nemperes iratok) és azok nyilvántartásai közül a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb eszköz átadására

a) a Ktv. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésére vonatkozó szabályok,

b) a Ktv. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő átadására vonatkozó szabályok

megfelelően irányadók."

(3) Hatályát veszti a Kjvhr.

a) 11. §-a,

b) 13/A. §-a,

c) 20. §-a,

d) 21. §-a,

e) 6. mellékletében a "Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az okirat elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott adatokat az eljáró közjegyző kezelje." szövegrész.

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. § A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelethez

"2. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki eljárási igazolás adattartalma

1. Az öröklésben érdekelt kérelmezőre vonatkozó adatok:

1.1. név

1.2. cím

1.2.1. ország

1.2.2. irányítószám

1.2.3. helység

1.2.4. közterület neve, jellege

1.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.2.6. emelet

1.2.7. ajtószám

2. A hagyatéki eljárással kapcsolatos adatok:

2.1. az eljáró közjegyző neve, székhelye

2.2. a hagyatéki eljárás vagy az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyszáma

2.3. az örökhagyó Törvényben felsorolt személyes adatai

2.4. a 2.2. pont szerinti eljárás megindulásának időpontja"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére