11/2019. (IV. 8.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében a "hivatásos szolgálati," szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati," szöveg lép.

2. § Az R1. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2019. (IV. 8.) BM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévőkre 2019. február 1-jétől kell alkalmazni. A 2019. február 1-jén rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban továbbfoglalkoztatott 2019. január 31. napján fennálló szállóférőhely, lakóegység használati jogviszonyát a foglalkoztatási jogviszonyának megváltozása nem érinti."

2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet módosítása

3. § A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatást legfeljebb 120 hónapig, havonta kell folyósítani. A támogatás havi nettó összege a pénzügyi intézmény által a lakás vásárlására folyósított hitel mindenkori havi törlesztő részlete, de legfeljebb negyvenezer forint."

4. § Az R2. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás - az egyéb feltételek fennállása esetén is - csak a támogatást igénylő méltányolható lakásigénye kielégítése céljából nyújtható. A méltányolható lakásigény meghatározására a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 2. § 9. pontjában és 2/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

5. § Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2019. (IV. 8.) BM rendelettel megállapított 1. § (3) bekezdését a 2019. január 1-jét követően folyósított lakáscélú támogatásokra is alkalmazni kell."

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (1) bekezdés c) pontja.

3. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

7. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"7a. lakás vásárlása: az Szja. törvényben ekként meghatározott fogalom;"

8. § Az R3. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a következő feltételek együttes fennállása esetén nyújtható:]

"a) a lakás megfelel a méltányolható lakásigény mértékének,"

9. § Az R3. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés d)-f) pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a következő feltételek együttes fennállása esetén nyújtható:]

"a) a lakás megfelel a méltányolható lakásigény mértékének,"

10. § Az R3. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatási megállapodás felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozást az adós

a) az (1) bekezdés a), c), f), g) és h) pontjában meghatározott esetekben a szerződésszegés időpontjától,

b) az (1) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott esetekben a felmondásban meghatározott időponttól

számított, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles megfizetni."

11. § Az R3. a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § E rendeletnek az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2019. (IV. 8.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévőkre 2019. február 1-jétől kell alkalmazni. A 2019. február 1-jén rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban továbbfoglalkoztatott 2019. január 31. napján fennálló lakáscélú munkáltatói kölcsönét a foglalkoztatási jogviszonyának megváltozása nem érinti."

12. § Az R3.

a) 1. §-ában a "hivatásos szolgálati," szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati," szöveg,

b) 2. § 3. pontjában a "polgári törvénykönyv" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "kormánytisztviselői jogviszonyban" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi igazgatási jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés f) pontjában a "Polgári Törvénykönyv" szövegrész helyébe a "Ptk." szöveg,

e) 8. § (5) bekezdésében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1)-(1d) bekezdésben" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R3. 4. § (3) bekezdés a) pontjában az "az együtt költöző, együtt lakó családtagokat is figyelembe véve" szövegrész.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék