11/2019. (IV. 5.) IM rendelet

egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 17. pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában és 1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 20. pontjában, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában és 1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az " ; a jegyzőkönyvet a bíróság pecsétjével kell ellátni" szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdése,

c) 2. §-a és az azt megelőző alcím,

d) 3. §-a,

e) 4. §-a és az azt megelőző alcím,

f) 8. §-a és az azt megelőző alcím,

g) 9. § (1) bekezdése.

2. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

2. § (1) A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában bűnjel a lefoglalt bűnjel és a le nem foglalt bűnjel."

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 1. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Lefoglalt bűnjel a lefoglalt ingó dolog, számlapénz, elektronikus pénz vagy elektronikus adat.

(1b) Le nem foglalt bűnjel az olyan tárgyi bizonyítási eszköz, amelyet

a) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) vagy

b) a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság vagy titkos információgyűjtést folytató szerv

a saját segédanyagainak és eszközeinek a felhasználásával hozott létre, ha annak lefoglalására nem került sor.

(1c) Le nem foglalt bűnjel a vér-, illetve a vizeletminta, továbbá az élő szervezetből származó gént, sejtet vagy szövetet tartalmazó minta is, ha annak lefoglalására nem került sor.

(1d) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a bűnjelet három munkanapon belül tárgyletétbe kell helyezni. A tárgyletétet a hatóság bűnjelkezelője kezeli."

(3) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatóság legkésőbb a lefoglalást követő harmadik munkanapon befizeti a bűnjelkezelője letéti számlájára a bizonyítási eszköznek nem minősülő magyar pénzt, ideértve a forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható bankjegyet és érmét."

(4) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A hatóság az érintett őrizetében hagyott bűnjel meglétét, állapotát, valamint a bűnjel kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítését a bűnjel és a kezelésére vonatkozó kötelezettségek jellegének megfelelő időközönként ellenőrzi."

3. § A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 9. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az a büntetőeljárás eredményességét nem veszélyezteti, a hatóság indítványra engedélyezheti a bűnjel megismerését, különösen annak megvizsgálását, és engedélyezheti a bűnjelből való mintavételt

a) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladata ellátása érdekében a rendőrségnek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak,

b) tudományos vagy összehasonlító vizsgálat elvégzésére, illetve oktatási célra a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendeletben meghatározott szerveknek.

(5) A hatóság a bűnjelet indítványra a (4) bekezdésben meghatározott célból az ott meghatározott szervek őrzésébe, illetve kezelésébe adhatja, ha

a) a lefoglalás megszüntetésének nincs helye,

b) a bűnjel értékesítésére vagy megváltására nem került sor, és

c) az nem veszélyezteti a bizonyítás, az elkobzás, illetve a vagyonelkobzás eredményességét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a bűnjel egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a bűnjelkezelő az őrzésért, illetve a kezelésért díjazást nem fizet, a felmerülő őrzési, kezelési díj, illetve költség nem bűnügyi költség."

4. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A hatóság a le nem foglalt bűnjel létrehozásának tényét és körülményeit vagy a le nem foglalt bűnjel átvételét az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvbe foglalja, vagy arról feljegyzést készít. E rendeletnek a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseit a jegyzőkönyvre és a feljegyzésre is megfelelően alkalmazni kell."

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvben a bűnjel egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit olyan részletességgel kell feltüntetni, amely megfelel a lefoglalás céljának. Nem szükséges a vagyonelkobzás érdekében lefoglalt bűnjel sorszámának, illetve egyedi azonosító jelének feltüntetése, ha azt más módon - különösen képfelvétel útján - rögzítették."

5. § A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bűnjelkezelő a bűnjelnyilvántartó könyvet minden év október hónapjában átvizsgálja, és minden olyan bűnjelről, amely egy évnél hosszabb ideje van a bűnjelraktárban, az eljárást folytató hatóság megkeresése útján vagy más módon tájékozódik a büntetőügy állásáról. Ha az eljárás befejeződött, a bűnjelekkel kapcsolatos rendelkezés beszerzése érdekében megkeresi az eljárt hatóságot, amely a megtett vagy folyamatban lévő intézkedésekről az azt megalapozó jogszabályi rendelkezések megjelölésével 15 napon belül tájékoztatja a bűnjelkezelőt."

6. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bűnjel megsemmisítését a hatóság rendeli el."

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a le nem foglalt bűnjel a bizonyításra alkalmatlan, a hatóság annak megsemmisítéséről - határozat hozatala nélkül is - dönthet."

7. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lefoglalt bűnjel megsemmisítésére az erre a célra kijelölt bizottság jelenlétében kerül sor, amely a bűnjelek megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít. Ha a megsemmisítést

a) a nyomozás során rendelték el, a bizottság a bűnjelkezelőből, a nyomozó hatóság és az ügyészség megbízottjából,

b) a vádemelés után rendelték el, a bizottság a bűnjelkezelőből, a bíróság és az ügyészség megbízottjából

áll."

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 51. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A lefoglalt bűnjel megsemmisítésének végrehajtásában a hatóság rendelkezése szerint

a) a Harmadik Részben meghatározott szerv vagy

b) a jogszabályban szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szerv

működik közre.

(2b) A le nem foglalt bűnjel megsemmisítését

a) a hatóság vagy

b) - a hatóság rendelkezése szerint - a bűnjelkezelő, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott szerv

hajtja végre. A megsemmisítés végrehajtásáról jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, amit a hatóság vagy a (2a) bekezdésben meghatározott szerv - ha arra korábban nem került sor, a megsemmisítésről szóló döntéssel együtt - megküld a bűnjelkezelőnek."

8. § A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni arra a csomagolóanyagra, amely az (1) bekezdésben meghatározott

a) anyaggal szennyezett, vagy

b) anyagot tartalmaz, és értéktelen,

ha annak az általános szabályok szerinti kezelése nem célszerű."

9. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 83. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárást folytató nyomozó hatóság)

"a) a szakértői vélemény tartalmától függően haladéktalanul előterjesztést tesz az ügyészségnek a 78. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 78. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott dolog elkobzásának indítványozására, továbbá az új Be. 320. § (2) bekezdése alapján intézkedik a 78. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott dolog megsemmisítése érdekében."

(2) A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 83. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hatóság hivatalból vagy indítványra dönthet a 78. § (1) bekezdésében meghatározott anyaggal szennyezett, értékkel rendelkező csomagolóanyag vagy más dolog megtisztításáról, ha ezzel a Btk. 72. § (3) vagy (5) bekezdése alkalmazásának lehet helye. A megtisztítást követően a nem szennyezett csomagolóanyagot vagy dolgot az általános szabályok szerint kell kezelni."

10. § A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

1. 1. § (4) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szöveg,

2. 1/A. § (1) bekezdésében a "lefoglalt külföldi pénzt - kivéve az 1. § (1) bekezdésében foglalt esetet - a hatóság hetvenkét órán belül, de" szövegrész helyébe a "bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt külföldi pénzt a hatóság" szöveg,

3. 2. § (2) bekezdésében, 2. § (5) bekezdésében, valamint 11. § (6) bekezdésében a "lefoglalásról" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról" szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében az "Ugyanazon a településen egy" szövegrész helyébe az "Egy" szöveg,

5. 5. § (5) bekezdésében a "helyi (kerületi)" szövegrész helyébe a "járási" szöveg, valamint a "megyei (fővárosi) főügyészségen" szövegrész helyébe a "főügyészségen" szöveg,

6. 7. § (1) bekezdésében a "lefoglaláskor" szövegrész helyébe a "lefoglaláskor, a létrehozáskor, az átvételkor" szöveg,

7. 10. § (2) bekezdésében a "bűnjelről a jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv" szöveg,

8. 10. § (4) bekezdésében a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv" szöveg, valamint a "jegyzőkönyvben" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvben" szöveg,

9. 10. § (5) bekezdésében a "jegyzőkönyvben" szövegrész helyébe az "a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvben" szöveg,

10. 10. § (6) bekezdésében a "jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet" szöveg, valamint a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv"szöveg,

11. 10. §(7) bekezdésében a "jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet" szöveg,

12. 11. § (1) bekezdésében az "a lefoglalt bűnjelről - a lefoglalásról készített jegyzőkönyv" szövegrész helyébe az "a bűnjelről - a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv" szöveg,

13. 11. § (5) bekezdésében a "lefoglalásakor" szövegrész helyébe a "lefoglalásakor, létrehozásakor vagy átvételekor" szöveg,

14. 13. § (3) bekezdésében a "bűnjelről rendelkező határozatának" szövegrész helyébe a "bűnjelről való rendelkezésének" szöveg,

15. 17. § (2) bekezdésében a "10. § szerinti jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv" szöveg,

16. 18. § (1) bekezdésében a "bűnjelet foglal le" szövegrész helyébe a "lefoglal, létrehoz vagy átvesz bűnjelet" szöveg,

17. 18. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (3) bekezdésében a "10. § szerinti jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet" szöveg,

18. 20/A. §-ában a "rendőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve" szöveg,

19. 23. § (1) bekezdésében a "nem foglalt le bűnjelet" szövegrész helyébe a "nem foglalt le, nem hozott létre, illetve nem vett át bűnjelet" szöveg,

20. 23. § (2) és (4) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében a "bűnjelet foglaltak le" szövegrész helyébe a "lefoglaltak, létrehoztak vagy átvettek bűnjelet" szöveg,

21. 24. § (2) bekezdésében a "bűnjelet is foglaltak le" szövegrész helyébe a "lefoglaltak, létrehoztak vagy átvettek bűnjelet" szöveg,

22. 29. §-ában a "selejtezhetők, ha a bűnjelről" szövegrész helyébe a "selejtezhetők, ha a lefoglalt bűnjelről" szöveg,

23. 51. § (3) bekezdésében a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv vagy feljegyzés" szöveg,

24. 79. §-ában, 82. § (1) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában" szövegrész helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg,

25. 86. § (3) bekezdésében a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában" szövegrészek helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg,

26. 80. §-ában a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában" szövegrészek helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg, valamint a "felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt" szövegrész helyébe a "felsorolt, lefoglalt dolgot" szöveg,

27. 81. §-ában a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt" szövegrész helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt, lefoglalt dolgot" szöveg,

28. 84. § (1) bekezdésében a "78. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott anyagnak minősülő bűnjelet" szövegrész helyébe a "78. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt dolgot" szöveg,

29. 84. § (2) bekezdésében a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt, lefoglalt anyag vagy készítmény" szövegrész helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt, lefoglalt dolog" szöveg,

30. 85. §-ában a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt, elkobzott anyag vagy készítmény" szövegrészek helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt, elkobzott és a lefoglalás megszüntetését követően megsemmisíteni rendelt dolog" szöveg és

31. 86. § (2) bekezdésében a "78. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsoroltaknak" szövegrész helyébe a "78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt dolgoknak" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

1. 5. § (4) bekezdésében az "(a továbbiakban: rendőrség)" szövegrész,

2. 50. § (2) bekezdésében az "a törvény szerint" szövegrész,

3. 51. § (1) bekezdésében az "- az erre a célra kijelölt bizottság jelenlétében -" szövegrész és

4. 86. § (5) bekezdése.

3. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

12. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 52. §-ában a "39. § (2) bekezdésében meghatározott" szövegrész helyébe a "bíróság nevére nyitott központosított beszedési" szöveg lép.

4. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

13. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 12. § (2) bekezdésében a "hivatásos, közalkalmazotti vagy kormányzati" szövegrész helyébe a "hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási" szöveg lép.

5. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

14. § A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet] 143. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 29. § (1) bekezdés i)-k), m)-n) és p) pontja szerinti esetekben a végrehajtható okiratot (a továbbiakban: alap megkeresés) - az Avt. 131/A. § (1) bekezdése alapján -

a) a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,

b) a Bv. tv. 318. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elkobzás végrehajtása érdekében,

c) a vagyonelkobzás végrehajtása érdekében,

d) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával elrendelt végrehajtása érdekében, azzal, hogy a 70. § nem alkalmazható,

e) a bűnügyi költség megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében, annak megjelölésével, hogy a behajtás során befolyt összeget a végrehajtást kérő milyen számlaszámra kéri utalni,

f) a büntetőügyben kiszabott rendbírság, valamint az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele kötelezettségének elmulasztása miatt kiszabott pénzbírság megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,

g) a polgári eljárás során vagy a közjegyző által kiszabott pénzbírság önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,

h) az alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,

i) a bíróság által elrendelt zár alá vétel végrehajtása érdekében,

j) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával történő végrehajtása érdekében

az a bíróság állítja ki és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, amelynek a GH-ja a végrehajtás érdekében intézkedni köteles.

(4) Az Avt. 29. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti esetekben az alap megkeresést - az Avt. 131/A. § (1) bekezdése alapján -

a) a büntetőügyben kiszabott rendbírság megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az azt kiszabó ügyészség, illetve nyomozó hatóság,

b) a büntetőeljárásban, a Bv. tv. alapján, illetve polgári peres vagy nemperes eljárásban elrendelt elővezetéssel felmerült költség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a 91. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerint intézkedésre kötelezett szerv

állítja ki a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.

(5) Az Avt. 125/A. § (2) bekezdése és 125/B. § (2) bekezdése alapján a (3) és (4) bekezdés szerinti alap megkereséshez a büntetést, az intézkedést, a vagyoni kényszerintézkedést, a vagyoni jogkövetkezményt megállapító, végrehajtható, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatot mellékelni kell, azzal, hogy a bíróság az ügydöntő határozat esetén az e rendeletben meghatározottak szerinti alaki követelményekkel kiállított jogerősítési záradékkal ellátott rendelkező részt, egyéb esetben a véglegessé válási záradékkal ellátott határozat kiadmányt küldi meg.

(6) Elektronikus adat ideiglenes vagy végleges eltávolítása esetén az (5) bekezdésben meghatározottakon túl az alap megkereséshez a határozat egy további példányát is mellékelni kell, amelyre a bíróság a 110. § (2) bekezdése szerinti felhívást vezet, vagy a határozathoz ilyen felhívást csatol.

(7) 2018. december 31-ét követően az Avt. szerint lefolytatandó eljárásokban e rendelet

a) 53. § (2) bekezdésének, 56. § (1) bekezdésének, 68. § (3)-(4) bekezdésének és (5) bekezdés a) pontjának, 84. § (3) és (5) bekezdésének, 92. § (1) és (2) bekezdésének, 110. § (2) és (4) bekezdésének, 111. § (4) bekezdésének, 136. § (2) bekezdés b) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásában a törvényszéki végrehajtói ügykezelői iroda alatt,

b) 71. §-ának és 110. § (3) és (6) bekezdésének alkalmazásában a törvényszéki végrehajtó alatt

az állami adó- és vámhatóságot kell érteni.

(8) A fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés esetén, ha az állami adó- és vámhatóság a követelés behajthatatlanságáról küld értesítést, a behajtást kérő bíróság a végrehajtás megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik a végrehajtási kérelem visszavonására irányuló megkeresés kiállításával és megküldésével az állami adó- és vámhatóságnál, majd ezt követően a behajtást kérő bíróság GH-ja az 53. § (3) bekezdése szerint jár el.

(9) Ha a (3) bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja szerinti alap megkeresés megküldését követően a végrehajtás alapját képező követelés

a) tekintetében a bíróság vagy - bűnügyi költség esetén - az ügyészség halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy

b) végrehajtását a bíróság, illetve az igazságügyért felelős miniszter felfüggesztette, elhalasztotta vagy félbeszakította,

a behajtást kérő a végrehajtás szüneteltetése érdekében az erről szóló határozatot, illetve az igazságügyért felelős miniszter döntéséről szóló tájékoztatást haladéktalanul megküldi - a végrehajtási ügyszámra hivatkozással - az állami adó- és vámhatóságnak.

(10) Ha a (3) bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja szerinti alap megkeresés megküldését követően a végrehajtás alapját képező követelés alól a kötelezett a 13. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében felmentés vagy eljárás megszüntetése, továbbá kegyelem vagy a bűnügyi költség, illetve rendbírság elengedése okán mentesült, vagy annak mértéke megváltozott, a behajtást kérő haladéktalanul intézkedik a végrehajtási kérelem módosítása, illetve visszavonása iránt, és az erre irányuló megkereséshez mellékeli az erről szóló határozatot, illetve az igazságügyért felelős miniszter döntését."

15. § A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 84. § (1) bekezdésében a "központosított beszedési számlájára" szövegrész helyébe az "előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szöveg és a "központosított beszedési számlaszámról" szövegrész helyébe az "előirányzat-felhasználási keretszámlaszámról" szöveg lép.

6. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

16. § Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet] 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megismerést az arra jogosulttal egyeztetett más módon kell biztosítani, ha az ügyirat megismerésének valamely módja törvénysértő lenne, vagy az az ügyirat jellegére tekintettel lehetetlen."

17. § A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 16. § (2) bekezdésében az "ügyészég" szövegrész helyébe az "ügyészség" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére