147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet] 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ kiadását - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Tbj. szerinti biztosított vagy a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kezdeményezi. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni. A járási hivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően azt a járási hivatal vagy a NEAK hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, a járási hivatal, illetve a NEAK a hatósági igazolványt ezen időtartamra vonatkozó érvényességgel adja ki."

(2) A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján a Kincstár TAJ számot képez, és erről adatot szolgáltat a NEAK részére. A gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, a Kincstár adatszolgáltatását követően soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ számát igazoló hatósági igazolványt."

(3) A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon - a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivataltól kéri a TAJ kiadását. A járási hivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ szám képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról, valamint a TAJ számot igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál átveheti."

(4) A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére - nem magyar állampolgár esetén a foglalkoztatási szerv, magyar állampolgár esetében pedig a foglalkoztató megkeresésére - a megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró járási hivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról a megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró járási hivatal értesíti az állami foglalkoztatási szervet, illetve a foglalkoztatót. A járási hivatal az értesítésben a "kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szöveggel korlátozza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot."

2. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartásából" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár TAJ szám nyilvántartásából" szöveg lép.

3. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen)

"eb) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ) igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat is,"

4. § A 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A NEAK a TAJ szám nyilvántartás kialakítása céljából a Kincstár részére átadja az általa vezetett nyilvántartásban nyilvántartott, a TAJ szám bevezetése óta képzett TAJ számokat és az azzal rendelkező személyek azonosításához szükséges - az aktuális és történeti adatokkal kiegészített - adatkört, a hozzá tartozó algoritmusokkal együtt (a továbbiakban együtt: ősfeltöltés).

(2) Az ősfeltöltésnek és frissítésének a TAJ szám generálás és nyilvántartás éles indulását megelőző 30 napon belül kell megtörténnie."

5. § A 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés g) pontjában az "egészségbiztosítás" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítás NEAK hatáskörébe tartozó" szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében az "Európai Egészségbiztosítási Kártya" szövegrész helyébe az "Európai Egészségbiztosítási Kártya és a TAJ kártya" szöveg,

c) 8. § (4) bekezdés e) pont ec) alpontjában a "(7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(7a) bekezdésében" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja,

b) 7. § (1) bekezdés f) pontja.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet] 3. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A Kincstár központi szerve - a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokkal összefüggésben -egészségbiztosítási feladatkörében eljárva

a) TAJ számot képez,

b) vezeti a TAJ számmal rendelkező személyek azonosító adatainak, a nemzeti adatvagyonba tartozó közhiteles nyilvántartását.

(2) A Kincstár központi szerve működteti és fejleszti a TAJ szám képzéshez és nyilvántartáshoz szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok statisztikai célra történő továbbításáról."

8. § A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a "költségtérítéssel" szövegrész helyébe a "költségtérítéssel, valamint a TAJ szám képzésével és nyilvántartásával" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében az "ellátásokkal" szövegrész helyébe az "ellátásokkal és feladatokkal" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. § és az 5-8. § 2019. július 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék