182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1)-(20) bekezdése, (22) és (23) bekezdése, a 7. § és a 8. § a), c) és d) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (21) bekezdése, a 8. § b) és e)-g) pontja tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 1. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárásokra.

(2b) Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzések tekintetében."

(2) Az R1 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nincs helye az e rendelet szerinti beszerzésnek a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetében

a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti "megfelelő" minősítés, illetve

b) a DKÜ rendelet 10. §-a és 11. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás

hiányában."

2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt az irányító hatóság folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte a 98. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, és a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte a 98. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, és a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, az irányító hatóság kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés sorok terhére kerül sor."

(2) Az R2 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a szerződésmódosítással összefüggésben utólagos ellenőrzés szükséges, azt az irányító hatóság folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét, és a szerződésmódosítás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét, és a szerződésmódosítás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, az irányító hatóság kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés sorok terhére kerül sor."

(3) Az R2 101/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti jóváhagyásával egyenértékű az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.

(1b) Nincs helye a 101. § (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzés lefolytatásának a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja esetében

a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti "megfelelő" minősítés, illetve

b) a DKÜ rendelet 10. §-a és 11. §-a esetében a DKÜ rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás

hiányában."

(4) Az R2 101/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetében az (1) bekezdés szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít."

(5) Az R2 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a közbeszerzési eljárás, valamint a szerződésmódosítás kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges, a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontból az irányító hatóság, közbeszerzési-jogi szempontból a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követően. Az utólagos ellenőrzés mind a közbeszerzési eljárás, mind a szerződésmódosítás vonatkozásában a 108. §-ban meghatározott eljárási cselekmények megfelelő alkalmazásával történik, azzal az eltéréssel, hogy az utólagos ellenőrzés során a közbeszerzésekért felelős miniszter jelentést állít ki, amely ellen a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a 108. § (8) bekezdése szerint terjesztheti elő részletes írásbeli indokolását, a közbeszerzésekért felelős miniszter további észrevételt nem küld. A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, és a megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte a 101-106. §-ban vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte a 101-106. §-ban meghatározott vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, a közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy közbeszerzés sorok terhére kerül sor."

3. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3) 1. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya)

"l) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti beszerzésekre, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzésekre,

m) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggésben álló beszerzésekre."

(2) Az R3 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nincs helye a (2) bekezdés a)-l) pontja szerinti termékek és szolgáltatások beszerzésének a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja esetében

a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti "megfelelő" minősítés, illetve

b) a DKÜ rendelet 10. §-a és 11. §-a esetében a DKÜ rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás

hiányában."

(3) Az R3 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszter előterjesztéssel kapcsolatos, (3) bekezdés szerinti jóváhagyásával egyenértékű az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít."

(4) Az R3 4/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetében az (1) bekezdés szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít."

4. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet.

5. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet nem alkalmazandó a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzésekre.

(5) E rendelet nem alkalmazandó a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggésben álló beszerzésekre."

6. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,"

([az a)-e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet].)

(2) Az R4 4. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKÜ

vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek)

"cd) üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét [a cb)-cd) alpont a továbbiakban együtt: beszerzési igény],"

(3) Az R4 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKÜ)

"d) központi beszerző szervként - az e rendeletben meghatározott keretek között - összehangolja az érintett szervezetek beszerzési igényeit,"

(4) Az R4 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja szerinti beszerzést az érintett szerv a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján kezdeményezi."

(5) Az R4 5. § (5)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A miniszter a DKÜ útján jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását, továbbá a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítését.

(6) Kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés, az e rendeletben foglalt kivételekkel, kizárólag az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást követően valósítható meg.

(7) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés semmis.

(8) Ha a kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés megvalósítása kormányrendelet vagy miniszteri rendelet szerinti egyéb - a feladatkörben érintett miniszter, általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló más szerv általi - jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyás az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást nem helyettesíti vagy pótolja.

(9) Ha a kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés megvalósítása kormányrendelet vagy miniszteri rendelet szerinti egyéb - a feladatkörben érintett miniszter, általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló más szerv általi - jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyást - a jóváhagyási folyamatokban jelentkező redundanciák megszüntetése, továbbá a folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása érdekében - az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyás helyettesítheti vagy pótolhatja, ha erről a miniszter a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján, az egyéb jóváhagyásra vonatkozó feladatkörben érintett miniszterrel, a megváltozott jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedően, megállapodott."

(6) Az R4 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Alkalmazás esetén, az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazáskatalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) hatálya alá tartozó szervezet esetében ÁAFK Kr. szerinti támogató tanúsítvány nélkül - soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, a soron kívüliség bejelentése nélkül - nincs helye a 7. § b)-d) pontja szerinti megküldésnek. Az ÁAFK Kr. szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, ha annak helye van, és a támogató tanúsítványt az ÁAFK Kr. szerinti szerv a beszerzési igény elbírálása ideje alatt megadta vagy megtagadta, az érintett szervezet köteles - a Portálon keresztül - a miniszter részére soron kívül megküldeni."

"(13) Alkalmazás esetén, a (12) bekezdéstől eltérően a 7. § b)-d) pontja szerinti megküldésnek helye van, ha arra a (9) bekezdés szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít."

(7) Az R4 a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az érintett szervezet az éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó részét, a 7. § a) pontjától eltérően a tervének további részétől elkülönítve - a Portálon keresztül való megküldés helyett -közvetlenül a miniszter részére küldi meg a 7. § a) pontjában megjelölt időpontig."

(8) Az R4 a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Az érintett szervezet éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó része vonatkozásában a 8. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DKÜ helyett a miniszter jár el."

(9) Az R4 9. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető. Az ismételten előterjesztett beszerzési igényt a DKÜ vizsgálat alá vonja.

(7) Ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kapcsán a DKÜ a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.

(8) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó, azzal, hogy a beszerzési igény ismételt megküldéséig a DKÜ részére megállapított (3) bekezdés szerinti határidő nyugszik."

(10) Az R4 9. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(10) A (2) bekezdés - vagy ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a (3) bekezdés - szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet azzal, hogy a beszerzésre a továbbiakban nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak.

(11) Ha a beszerzési igény a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (9) bekezdéstől eltérően - a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben - az érintett szervezet által saját hatáskörben elindítható, azonban az így megkötött szerződés hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti "megfelelő" minősítés. Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a beszerzési igényt a DKÜ vizsgálat alá vonja. Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy a beszerzési igényt a DKÜ "megfelelő" minősítéssel látta el. Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárásra vonatkozó, e rendelet szerinti előírások alkalmazandóak."

(11) Az R4 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az érintett szervezet a megkereséstől számított 2 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást vagy hiánypótlást megadja. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére."

(12) Az R4 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a beszerzési igény ismételt megküldéséig a DKÜ és az NHIT részére megállapított (2) és (4) bekezdés szerinti határidő nyugszik. Az NHIT által az (5) bekezdés szerint kért felvilágosítás, valamint hiánypótlás érintett szervezet általi teljesítéséig a DKÜ és az NHIT részére megállapított (2) és (4) bekezdés szerinti határidő nyugszik."

(13) Az R4 10. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet azzal, hogy a beszerzésre a továbbiakban nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak."

(14) Az R4 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(19) Ha a beszerzési igény 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (13) bekezdéstől eltérően - a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben - az érintett szervezet által saját hatáskörben - a 12. § (11) bekezdésére is figyelemmel - indítható, azonban az így megkötött szerződés hatálybalépésének továbbra is feltétele az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítés és miniszteri jóváhagyás. Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy a beszerzési igényt a DKÜ "megfelelő" minősítéssel látta el. Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárásra vonatkozó, e rendelet szerinti előírások alkalmazandóak."

(15) Az R4 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az érintett szervezet a megkereséstől számított 4 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást vagy hiánypótlást megadja. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére."

(16) Az R4 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az új vizsgálat lefolytatásáig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megadásáig, a miniszter részére megállapított (1) bekezdés szerinti határidő nyugszik."

(17) Az R4 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKÜ az e rendelet előírásainak megfelelő beszerzési igény kielégítése érdekében)

"a) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva központosított közbeszerzés keretében vagy járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával - kizárólagos joggal - maga folytatja le, vagy"

(18) Az R4 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A miniszter által vezetett minisztérium esetében az (1) bekezdés a) pontja szerint kell eljárni."

(19) Az R4 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A DKÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor - a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően, a célszerűségi szempontokra is figyelemmel - szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg, és a döntéséről a 9. § szerinti beszerzési igény esetében, ha a DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét vizsgálat alá vonta, a 9. § (3) bekezdése szerinti, a 10. § és 11. § szerinti beszerzési igény esetében a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egy időben tájékoztatja az érintett szervezetet.

(2a) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta."

(20) Az R4 13. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében különösen]

"f) a DKÜ kialakíthatja az általa nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit."

(21) Az R4 20. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az NHIT elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörben az alelnök helyettesíti."

(22) Az R4 a következő 27/F. §-sal egészül ki:

"27/F. § A DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében az ÁAFK Kr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

(23) Az R4 30. §-a a következő (7a)-(7c) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Kormány a (6) bekezdés szerinti döntésében elrendelheti, hogy a vonatkozó beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva a DKÜ folytassa le. Ebben az esetben a (7) bekezdés szerinti adatok közül a Kormány egyedi döntése, a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint - ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került - a szerződés másolatának a Portálra való feltöltését a DKÜ végzi el.

(7b) Ha a beszerzési eljárást a (7a) bekezdés szerint a DKÜ folytatja le, a beszerzéssel kapcsolatban a 13. § (3)-(13) bekezdéseit, valamint a 14. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(7c) A kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző, (6) bekezdés szerinti kormánydöntések esetében, ha a beszerzési eljárás még nem indult meg, a Kormány a (6) bekezdés szerinti döntéstől számított 30 napon belül dönthet a vonatkozó beszerzés esetében a (7a) bekezdés alkalmazásáról."

(24) Az R4 a következő 31. és 32. §-sal egészül ki:

"31. § Az a gazdasági társaság, amely a Módr. hatálybalépését követően vált az 1. § (2) bekezdés d) pontja alapján érintett szervezetté, 2019. augusztus 15-ig köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve a Portálra feltölteni.

32. § E rendeletnek az 5. § (12) és (13) bekezdéseit akkor kell alkalmazni, ha az érintett szervezet vonatkozásában az ÁAFK Kr. 26. § (2) bekezdése az ÁAFK Kr. 5. §-a, 7. §-a, 8. §-a és 12-24. §-a rendelkezései alkalmazását elrendelte."

7. § Az R4

a) 1. § (2) bekezdésének záró szövegrészében az "érintett szervezet" szövegrész helyébe az "érintett szervezet]" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "a) és b)" szövegrész helyébe a "b) és c)" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés e) pontjában az "az érintett szervezetek nevében és javára eljárva lefolytatja" szövegrész helyébe az "az érintett szervezetek javára eljárva - kizárólagos joggal - lefolytatja" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a "miniszternek beterjesztett" szövegrész helyébe a "miniszteri jóváhagyásra előterjesztett" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében a "kapcsolattartás" szövegrész helyébe a "kapcsolattartás, valamint az e rendelet szerinti folyamatok nyomon követhetősége" szöveg,

f) 8. § (10) bekezdésében az "(5) bekezdés a) pontja szerint" szövegrész helyébe az "NHIT által végrehajtásra javasoltként" szöveg,

g) 8. § (14) bekezdésében és 10. § (18) bekezdésében a "nem hagyta jóvá" szövegrész helyébe az "elutasította" szöveg,

h) 10. § (3) bekezdésében a "3 munkanapon belül" szövegrészek helyébe a "kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül" szöveg,

i) 10. § (8) bekezdés b) és c) pontjában és 10. § (9) bekezdés a) és b) pontjában a "ha azt kikérte" szövegrész helyébe a "ha az NHIT a beszerzési igényről a (4) bekezdés szerint véleményt adott" szöveg,

j) 10. § (16) bekezdésében a "(8)" szövegrész helyébe a "(11)" szöveg és az "intézkedés" szövegrész helyébe az "intézkedést követő eljárás" szöveg,

k) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az "a DKÜ-t" szövegrész helyébe az "a 8. §-ban, a 10. §-ban és 11. §-ban meghatározott eljárás vonatkozásában a DKÜ-t" szöveg,

l) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "előírásainak megfelelő" szövegrész helyébe a "szerinti "megfelelő" minősítésű" szöveg,

m) 13. § (8) bekezdésében a "szerint" szövegrész helyébe a "szerinti" szöveg,

n) 13. § (9) bekezdésében és 13. § (13) bekezdésében a "pontja" szövegrész helyébe a "pontja szerinti beszerzési eljárás" szöveg,

o) 14. § (3) bekezdésében a "szerinti eljárás" szövegrész helyébe a "szerinti beszerzési eljárás" szöveg,

p) 30. § (3) bekezdésében a "Portálra feltölteni" szövegrész helyébe a "Portálra felölteni, az éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó részét, a tervének további részétől elkülönítve - a Portálra való feltöltés helyett - közvetlenül a miniszter részére kell megküldeni" szöveg,

q) 30. § (7) bekezdésében az "az informatikai beszerzési" szövegrész helyébe az "a beszerzési" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R4

a) 7. § d) pontjában az "[a b)-d) pont a továbbiakban együtt: beszerzési igény]" szövegrész,

b) 8. § (9) bekezdésében az "Az NHIT az (5) bekezdés szerinti véleményét a DKÜ részére küldi meg." szövegrész,

c) 8. § (13) bekezdése,

d) 12. § (8) bekezdése,

e) 15. § (3) bekezdésében az "Az alelnök az elnököt távolléte esetén teljes jogkörben helyettesíti" szövegrész,

f) 24. § (2) bekezdésében az "- vagy az NHIT ügyrendje szerint általa kijelölt tag -" szövegrész,

g) 24. § (6) bekezdésében az "- az NHIT ügyrendjétől eltérő esetben -" szövegrész.

7. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem kell alkalmazni az 5. § (2) bekezdését azokra az egyedi alkalmazásfejlesztésekre,

a) amelyek vonatkozásában - az 5. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelemre - a központi felügyeleti feladatokat ellátó szerv az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybevétele alól eseti felmentést tartalmazó fejlesztést támogató tanúsítványt bocsátott ki,

b) amelyek vonatkozásában a fejlesztést támogató tanúsítványt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása helyettesíti vagy pótolja, vagy

c) amelyek vonatkozásában az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány eseti felmentést adott."

(2) Az R5 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) E rendelet nem alkalmazandó a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggésben álló beszerzésekre."

10. § Hatályát veszti az R5 5. § (5) és (6) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék