Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

A Kormány az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés l) pontjában, valamint 105. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. informatikai fejlesztési terv: a költségvetési tervezés folyamatában az adott évben rendelkezésre álló, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú infokommunikációs fejlesztési-beszerzési tervadat;

2.[1] KIBER-rendszer: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett, az 1. pontban meghatározott fejlesztési tervek bejelentésére szolgáló, egyedi intézményi azonosítást lehetővé tévő, elektronikus felülettel rendelkező Központi Informatikai Beszerzési Rendszer;

3. Kormányzati Adatközpont: a Kormány által biztosított, felhő alapú szolgáltatást is nyújtó informatikai szolgáltató központ;

4. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz: olyan fizikai és logikai réteg, amely adatforgalmat biztosít az egyes szakrendszerek, adatbázisok között, ezzel megalapozva az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti szabványos kapcsolatot.

2. § (1) A Kormány az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 104. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek (a továbbiakban: állami szerv) elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek együttműködési képességét érintő informatikai fejlesztési tervét véleményező szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) Az informatikai fejlesztések egységességének és az informatikai rendszerek együttműködési képességének biztosítása érdekében az állami szerv az (1) bekezdés szerinti informatikai fejlesztési tervét - a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a törvényben meghatározott zárt célú elektronikus információs rendszereket (a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendészeti, diplomáciai információs feladatok ellátását biztosító, rendeltetése szerint elkülönült elektronikus információs rendszer), valamint a minősített adatokat tartalmazó beszerzések és infokommunikációs infrastruktúrákat kivéve - évente, a tárgyév február 15-éig a KIBER-rendszeren keresztül bejelenti a miniszternek.

(3)[2] A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a miniszter 3. § szerinti álláspontja kialakítása érdekében a miniszter részére az informatikai fejlesztési tervek tekintetében megfelelő hozzáférést biztosít a KIBER rendszerben. A miniszter álláspontja és az azzal kapcsolatos adatok - ideértve az állami szerv által megküldött adatokat, valamint az állami szerv és a miniszter közötti e rendelet szerinti ügyekben történt kommunikációt - a KIBER rendszerben rögzítésre kerülnek.

(4) A miniszter a bejelentést véleményezés céljából megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet) és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságnak.

(5) Ha a bejelentés alapján a miniszter a 3. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletben meghatározott, az elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek együttműködési képességét érintő követelmények meglétét nem tudja megvizsgálni, 5 munkanapos határidő tűzésével a hiányok pótlására hívja fel a bejelentőt. A hiánypótlás időtartama nem számít be a miniszter eljárásának határidejébe.

(6) A KIBER-rendszerben rögzített informatikai fejlesztési terv módosítása esetén az állami szerv a változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenti. A változás bejelentését a miniszter eljárása szempontjából a (2) bekezdés szerinti bejelentésnek kell tekintetni.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti bejelentés-módosítás egyben olyan beszerzési igény, amelyhez a bejelentés tárgya és a bejelentő miatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) vagy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján a miniszter jóváhagyása szükséges, a bejelentést a beszerzési igény ezen jóváhagyási kérelmével, e rendeletek szerint meghatározott dokumentáció csatolásával együttesen, az R1. vagy R2. rendeletben előírt módon kell benyújtani.

(8) A (7) bekezdés szerinti bejelentés-módosítást a miniszter az R1. vagy az R2. szerinti kérelemmel együtt bírálja el, az eljárás határidejére az R1., valamint az R2. rendelkezéseit kell alkalmazni. A miniszter a 4. § (1) bekezdése szerinti döntését az R1., valamint az R2. szerinti kérelemre vonatkozó döntésével együtt közli.

3. § (1) A miniszter a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentéssel kapcsolatos álláspontját az 1. mellékletben meghatározott követelmények alapján alakítja ki.

(2) A miniszter az álláspontja kialakítása során figyelembe veszi

a) a szakmai és szakmapolitikai szempontok szerinti általános, az Európai Unió információs társadalmi, elektronikus kormányzati politikáiban, stratégiáiban, akcióterveiben foglalt követelményeket is magában foglaló követelményeknek való megfelelést,

b) az elektronikus kormányzati stratégiához, illetve a megfelelő ágazati részstratégiához való kapcsolódást, e stratégiákkal való összeegyeztethetőséget,

c) a fejlesztési terv célszerűségét, hatékonyságát, gazdaságosságát, megvalósíthatóságát, a párhuzamos fejlesztések kiszűrésének követelményét,

d) az információbiztonsági követelmények teljesülésének követelményét,

e) a tervezett projektnek az érintett szerv informatikai fejlesztési stratégiájához való viszonyát.

4. § (1) A miniszter az álláspontjában

a) az informatikai fejlesztési tervvel való egyetértését jelzi,

b) az informatikai fejlesztési tervvel való részbeni egyetértését jelzi, vagy

c) jelzi, hogy az informatikai fejlesztési tervvel nem ért egyet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti álláspontot a miniszter nem köteles megindokolni.

(3) Ha a miniszter a 2. § (1) bekezdése szerinti tervvel részben ért egyet, álláspontjában meghatározza azokat a követelményeket és szempontokat, amelyek miatt a véleménye szerint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer fenntartása érdekében az adott tervet módosítani kellene.

(4) A miniszter az (1) bekezdés b) pontja szerinti álláspontja esetén kezdeményezheti a Felügyeletnél, hogy az e-ügyintézési tv. alapján elektronikus ügyintézést biztosító vagy együttműködő szervnek minősülő bejelentő érintett fejlesztése vonatkozásában a Felügyelet az e-ügyintézési tv. szerinti koordinációs eljárást folytasson le.

(5) Ha a miniszter a bejelentést követő 30 napon belül az informatikai fejlesztési tervvel kapcsolatos álláspontját nem közli, azt az (1) bekezdés a) pontja szerinti álláspontnak kell tekinteni.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (4) bekezdése, a 7. § (2) és (5) bekezdése, valamint a 8. § (2), (5) és (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az állami szerv a 2016-ra vonatkozó bejelentését a 2017-es bejelentéssel együtt teszi meg. Az ekkor már megvalósult vagy a bejelentés idején folyamatban lévő fejlesztésekről a miniszter nem ad álláspontot.

7. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7]

8. § (1)[8]

(2)[9]

(3)[10]

(4)[11]

(5)[12]

(6)[13]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Az informatikai fejlesztési terveknek az elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek együttműködési képességét érintő követelményei:

1. Egységes kormányzati elektronikus hírközlési hálózat (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) igénybevételének lehetőségei.

2. IT infrastruktúra és rendszerfejlesztés esetében a Kormányzati Adatközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetőségei.

3. Központi megoldások, azaz az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ-ök) igénybevételének biztosítása, a rendelkezésre álló (és kialakítandó) közigazgatási sztenderdek, szabványok használata.

4. Egységes ügyféloldali hozzáférés alkalmazása (portál, applikációk, távoli ügyfélszolgálat).

5. Fejlesztések során az interoperabilitási követelmények teljesítése új és meglévő adatbázisok tekintetében is, az adatbázisok szintjén valósuljon meg a jelentősebb állami nyilvántartások közötti átjárhatóság.

6. A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz igénybevétele.

7. Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt forráskódú alkalmazások arányának növelése.

8. A közadatok újrahasznosításának támogatása.

9. A fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata és biztosítása már a projekt tervezése során.

2. melléklet a 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A KIBER-rendszerbe bejelentendő adatok:

1. Beszerzés tervezett éve

2. Tervezett fejlesztési irányok, és azok kormányzati stratégiai illeszkedéseinek bemutatása

3. Jelenleg futó/tervezett fejlesztések bemutatása:

- elérendő célok;

- projekt kapcsolódások, kapcsolódó fejlesztések bemutatása, kapcsolódó fejlesztés főbb elemei;

- ütemezés;

4. Más rendszer / szakrendszer/ szolgáltatások közötti függőségi viszony, interfész követelmények bemutatása

5. Fejlesztések elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz, infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedésének bemutatása:

- Csatlakozik a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz

- A Kormányzati Adatközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételének bemutatása, az esetleges igénybevételtől történő eltérés indokolása

- Alkalmazások funkcionalitásainak bemutatása

- SZEÜSZ alkalmazások bemutatása

- SZEÜSZ igénybevételének/igénybevételeinek tervezésének bemutatása

6. Milyen nyilvántartásokat vezet (nyilvántartások megnevezése)

7. Azon közadatok köre, amelyeket újrahasznosítható módon (elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban) tesznek elérhetővé

8. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz igénybevétele

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.04.19.

[2] Megállapította a 83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.19.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék