220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3-4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Kincstár a Nemzeti Földügyi Központra átruházhatja a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:

a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása;

b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban;

c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése;

d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

(2) A Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot."

2. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására a földügyért felelős minisztert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a Nemzeti Földügyi Központot jelöli ki. A (2) bekezdésben és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatásköröket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a (3) bekezdésben meghatározott hatósági hatáskört a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a (4) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Nemzeti Földügyi Központ gyakorolja."

(2) A Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel)

"m) közreműködik a Nemzeti Földügyi Központ (4) bekezdés szerinti feladatainak ellátásában,"

(3) A Korm. rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Földügyi Központ - a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével - országos illetékességgel

a) ellátja az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós, a kifizető ügynökség által átruházott feladatok végrehajtását,

b) eljár a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,

c) ellátja a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat."

(4) Hatályát veszti a Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés n) és o) pontja.

3. § A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az NFK földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai feladatai:

a) a Magyarország területére vonatkozó, a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges térképészeti és távérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása;

b) az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós feladatok végrehajtását szolgáló egységes földterület-nyilvántartási rendszer üzemeltetése, működtetése, karbantartása, fejlesztése, a távérzékelt adatok használatát támogató speciális, direkt terepi adatgyűjtési és kiértékelési feladatok ellátása, a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének módszertani fejlesztése, meghatározott rendszerességgel a kijelölt mintaterületen és kiválasztott kérelmeken a területalapú agrártámogatások távérzékeléses ellenőrzése, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) üzemeltetése;

c) az agrár-szakigazgatáshoz kötődő tematikus információkat tartalmazó térinformatikai adatrendszerek működtetése;

d) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetése, fejlesztése és az adatbázis frissítése a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, az Európai Unió vonatkozó rendeletében és a Bor Eredetvédelmi Tanácsban meghatározott feladatok alapján;

e) a szőlészeti-borászati ágazatra jutó közösségi támogatások ellenőrzéséhez szükséges tematikus rétegek kialakítása, frissítése és szabályozott nyilvánosságra hozatala, valamint a tematikus rétegekből származó eredményadatok és eredménytermékek elkészítése;

f) az a)-e) pontban foglaltakhoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségből származó feladatok ellátása;

g) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátása;

h) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatás támogatása a legkorszerűbb távérzékelési és térinformatikai megoldásokat integráló funkcionális nyilvántartások vezetésével és alkalmazások működtetésével."

4. § A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában a "2-4. §-ban" szövegrész helyébe a "2-4/A. §-ban" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2019. október 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök