158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) - a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett - országos illetékességgel a 2-4/A. §-ban meghatározott feladatokat látja el.

2. § Az NFK-nak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatai:

a) az eljárásokban részt vevő hatóságok és közreműködők feladatainak átfogó koordinálása, a megvalósítás folyamatos nyomon követése;

b) az eljárásokban közreműködők kiválasztása, illetve a nagyfelbontású ortofotók beszerzése érdekében a közbeszerzési eljárások lefolytatása és szerződések megkötése.

3. § Az NFK öntözési igazgatási szervként ellátandó feladatai:[2]

a) az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködés;

b) a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzése, valamint javaslatok kidolgozása az öntözést akadályozó tényezők megszüntetése érdekében;

c) az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspecifikus növénytermesztés) kidolgozása;

d) a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területének meghatározása;

e) öntözési szaktanácsadás megszervezése, az öntözési közösségek szakmai támogatása;

f) nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése;

g) a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgáltatásának koordinálása;

h) öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése, az öntözéses gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő agrotechnikai alapadatok szolgáltatása;

i) részvétel az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében, öntözésfejlesztéssel kapcsolatos uniós támogatási programok tervezésében.

j)[3] a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel esetében országos illetékességgel vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként jár el.

4. § (1) Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:

a) a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az erdészeti hatóság tevékenysége során keletkezett adatok, elemzések szolgáltatása;

b) az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása;

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt közzétételi feladatok ellátása;

d)[4] az erdő ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak felmérését, változásának nyomon követését, az egészségi állapotának, az éghajlat-változás hatásainak, valamint az erdőt veszélyeztető szükséghelyzeti károsítók folyamatos figyelemmel kísérését, az erdészeti növényvédelmi előrejelzés készítését szolgáló, továbbá nemzeti, európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatást is ellátó erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése;

e)[5] az Országos Erdőállomány Adattárhoz, erdőgazdálkodó nyilvántartáshoz, erdészeti szakirányító névjegyzékhez kapcsolódó informatikai állományok folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról való gondoskodás;

f) az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;

g) az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése;

h) jogszabály szerint előírt szakmai formanyomtatványok és az elektronikus bejelentések formátumának és adattartalmának kidolgozása és közzététele;

i) az általa működtetett nyilvántartások összhangjának megteremtése más közhiteles nyilvántartásokkal;

j)[6] az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésének és továbbképzésének, valamint a szakszemélyzeti tevékenységgel kapcsolatos jogszabályban előírt közzétételi feladatok ellátása;

k) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja szerinti feladatok ellátása;

l) az Evt. 33. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőtervezési feladatok ellátása.

(2) Az NFK erdészeti szakmai irányító tevékenysége keretében

a)[7] a vármegyei kormányhivatalok számára szakmai képzést szervez;

b)[8] a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve informatikai szakrendszert biztosít a vármegyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához;

c)[9] kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végzik a vármegyei kormányhivatalok a szakmai tevékenységüket;

d)[10] az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést kérhet a vármegyei kormányhivataloktól;

e)[11] kiadott iratmintákat használják a vármegyei kormányhivatalok a szakmai feladatellátás során;

f)[12] végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján a vármegyei kormányhivatalok a meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon;

g)[13] jelentést kérhet a vármegyei kormányhivataloktól az elvégzett feladataikról.

4/A. §[14] Az NFK földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai feladatai:

a) a Magyarország területére vonatkozó, a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges térképészeti és távérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása;

b) az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós feladatok végrehajtását szolgáló egységes földterület-nyilvántartási rendszer üzemeltetése, működtetése, karbantartása, fejlesztése, a távérzékelt adatok használatát támogató speciális, direkt terepi adatgyűjtési és kiértékelési feladatok ellátása, a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének módszertani fejlesztése, meghatározott rendszerességgel a kijelölt mintaterületen és kiválasztott kérelmeken a területalapú agrártámogatások távérzékeléses ellenőrzése, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) üzemeltetése;

c) az agrár-szakigazgatáshoz kötődő tematikus információkat tartalmazó térinformatikai adatrendszerek működtetése;

d)[15] a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetése, fejlesztése és az adatbázis frissítése a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, az Európai Unió vonatkozó rendeletében és a Bor Eredetvédelmi Tanácsban meghatározott feladatok alapján;

e) a szőlészeti-borászati ágazatra jutó közösségi támogatások ellenőrzéséhez szükséges tematikus rétegek kialakítása, frissítése és szabályozott nyilvánosságra hozatala, valamint a tematikus rétegekből származó eredményadatok és eredménytermékek elkészítése;

f) az a)-e) pontban foglaltakhoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségből származó feladatok ellátása;

g) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátása;

h) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatás támogatása a legkorszerűbb távérzékelési és térinformatikai megoldásokat integráló funkcionális nyilvántartások vezetésével és alkalmazások működtetésével.

5. § Az NFK elnöke - az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől - a személyes adatok és védett adatok kivételével - adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés l) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[3] Beiktatta a 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Módosította a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[5] Módosította a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[6] Módosította a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[14] Beiktatta a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[15] Módosította a 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 103. §-a. Hatályos 2021.08.01.