275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában, (4d) bekezdésében és (4g) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és (4g) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) és t) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) IV/A. Fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki:

"38/B. § Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala."

2. § Az R1. 16/I. alcíme a következő 44. §-sal egészül ki:

"44. § (1) A 42. §-ban és 43. §-ban foglaltaktól eltérően az EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a (2)-(5) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.

(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található.

(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot.

(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként - a kormányhivatal kirendelése alapján -a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló Szakszolgálat részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett."

3. § Az R1. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

"V/A. FEJEZET

A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSE ALÓLI FELMENTÉSSEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

44/A. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban a Hivatal általi kirendelés esetén szakértőként az EMMI rendelet szerinti azon járási szakértői bizottság jár el, amelynek a működési területén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek tartózkodási helye található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.

(2) Ha a kérelem benyújtását megelőzően megállapításra került a sajátos nevelési igény ténye, akkor a hatósági eljárásban szakértőként az EMMI rendelet szerinti azon megyei szakértői bizottság jár el, amelynek a működési területén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek tartózkodási helye található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.

(3) A hatósági eljárásban szakértőként az az EMMI rendelet szerinti mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), illetve beszédfogyatékosság megállapítására jogosult szakértői bizottság jár el, amely a sajátos nevelési igény tényét a kérelem benyújtását megelőzően megállapította.

44/B. § (1) A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított öt napon belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját a szakértői bizottság a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra tűzi ki.

(2) Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában önhibájából nem jelenik meg, további vizsgálati időpont biztosításának mellőzésével a szakértői bizottság a vizsgálat elmaradásáról és annak okáról értesíti a Hivatalt.

(3) Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában önhibáján kívül nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított öt napon belüli időpontra.

(4) A szakértőként kirendelt szakértői bizottság szakértői véleményét a Hivatal eljárásának megindításától számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak."

4. § (1) Az R1.

a) 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "79. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "79. § (2) és (6) bekezdésében" szöveg,

b) 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "45. § (2), (8)-(10) bekezdésében" szövegrész helyébe a "45. § (9) bekezdésében" szöveg,

c) 43. § (6) bekezdésében az "a Gyakorló Szakszolgálat" szövegrész helyébe az "az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat" szöveg

lép.

(2) Az R1.

a) 41. § (2) bekezdés f) pontjában a "vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben" szövegrész helyébe a "kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben, valamint a kötelező (minimális) felszerelési jegyzékben" szöveg,

b) 43. § (6) bekezdésében az "az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat" szövegrész helyébe az "az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat)" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "44. § (2a) bekezdésében" szövegrész,

b) 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés b) pontjában" szövegrész,

c) 38/A. § (2) bekezdésében a "45. § (2) bekezdésében," szövegrész.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/E. és 15/F. §-sal egészül ki:

"15/E. § A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

15/F. § A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását."

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "a két évből" szövegrész helyébe az "az egy vagy két évből" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "két év" szövegrész helyébe az "egy vagy két év" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében az "az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat" szövegrész helyébe az "a mozgásszervi fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral küzdő, a halmozottan fogyatékos, illetve súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókat" szöveg

lép.

4. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ]

"20. kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,"

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék