134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában,

a 20. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 21. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében,

a 22. § és a 25. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 24. § és a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tankerületi központok feladatai

1. § A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként.

2. § (1) A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a) ellátja - az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével - az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b)[1] a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a fenntartási körébe tartozóan köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési intézmény - az Nkt. 83. § (2b) bekezdését nem érintő - átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését,

c)[2] a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő köznevelési intézmény igazgatójának megbízására, megbízásának visszavonására, előkészíti és a Klebelsberg Központnak megküldi a köznevelési intézmény igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,

d) a Klebelsberg Központ számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény Nkt. 83. § (2b) bekezdése szerinti átszervezésére,

e) érvényesíti és - szakmai iránymutatást nyújtva - érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges gazdálkodási keretek biztosításával,

g) közreműködik

ga) az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok,

gb)[3] a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatok,

gc) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgái megszervezésének

lebonyolításában,

h)[4]

i) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,

j) a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít,

k)[5] kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait,

l)[6] ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

(2) A tankerületi központ részt vesz a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében.

(3) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok fenntartói tevékenységét illetően biztosítja a központi, ágazati oktatáspolitikai szakmai iránymutatások tankerületi központokban történő egységes érvényesülését.

(4)[7] A tankerületi központ a hazai és az európai uniós forrásokból megvalósítandó pályázati és projekttevékenységét a Klebelsberg Központtal együttműködve, annak iránymutatásai alapján végzi.

2/A. §[8] A tankerületi központ a 2/B. § (3) bekezdése szerinti képviselőkből álló tankerületi tanácsot működtet.

2/B. §[9] (1) A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, amelynek célja

a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;

b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;

c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.

(2) A tankerületi tanács

a) véleményezheti a tankerületi központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint az illetékes tankerületi központ által benyújtott pályázatok, projektek megvalósítását;

b) javaslattal élhet

ba) a Klebelsberg Központ által meghatározott, az illetékes tankerületi központot érintő infrastrukturális fejlesztésekkel,

bb) az illetékes tankerületi központot érintő európai uniós infrastrukturális pályázatok, projektek megvalósításával,

bc) az illetékes tankerületi központ területéhez tartozó, oktatásirányítást érintő fejlesztési tervek elkészítésével,

bd) egyeztetések lefolytatásával, valamint

be) egyéb, köznevelést érintő helyi ügyekkel

kapcsolatosan;

c) tanácsadással segítheti a fejlesztési tervek megvalósítását, a stratégiai tervezést.

(3) A tankerületi tanács - az a) pont kivételével - a miniszter által öt évre felkért állandó tagokból áll. Az állandó tagok közé tartozik[10]

a) az illetékes tankerületi központ vezetője,

b) a Klebelsberg Központ által javasolt - azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló - egy fő,

c) a Nemzeti Pedagógus Kar által jelölt egy fő,

d)[11] a miniszter által a (4) bekezdés szerinti szervezetek által jelöltek közül felkért összesen három-öt fő.

(4) A tankerületi tanács állandó tagjai közé képviselőt jelölhetnek

a) az országos önkormányzati szövetségek,

b) az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége,

c) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

d) a tankerületi központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok.

(5) A (4) bekezdésben foglalt szervezetek egy-egy főt jelölhetnek.

(6)[12] A jelölésre a (3) bekezdés b) és c) pontja és a (4) bekezdés szerinti szervezeteket határidő megjelölésével a miniszter kéri fel. A személyi javaslat a tagjelölt elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé.

(7) A tagok díjazás nélkül látják el feladataikat. Az állandó tagok névsorát és - a jelölés elfogadásával egyidejűleg adott hozzájáruló nyilatkozata esetén - a szakmai önéletrajzát az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(8) Az állandó tagok kiválasztására az érintett tankerületi központ illetékességi területén működő köznevelési intézmények feladatellátása és az oktatásirányítás szempontjából jellemző sajátosságainak figyelembevételével kerül sor.

(9) A tankerületi tanács elnöke az ügyrendben foglaltak szerint meghívhat eseti meghívottakat, így különösen az érintett helyi önkormányzatok, a tankerület illetékességi területén működő gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, felzárkóztatással, esélyteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, gyermekjóléti központ, valamint a tankerületi központ illetékességi területén székhellyel rendelkező köznevelési intézményt fenntartó egyházi és magánfenntartók képviselőit.

(10) A tankerületi központ gazdasági vezetője állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tankerületi tanács ülésein.

(11) A tankerületi tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha

a) a tag megbízatásának időtartama lejár,

b) a tag meghal,

c) a tag a megbízatásáról lemond,

d) a diákönkormányzatok által jelölt tag tanulói jogviszonya megszűnik a tankerület illetékességi területén működő iskolával,

e) a megbízatása alapjául szolgáló jogviszonya megszűnik.

(12) Ha a tag megbízatása a (11) bekezdés b)-e) pontja alapján szűnik meg, a tagot jelölő szerv, a (3) bekezdés b) pontja szerinti tag esetében a Klebelsberg Központ, valamint a (4) bekezdésben meghatározott szervek 30 napon belül új tagot jelölnek.

(13)[13] A (12) bekezdés szerinti jelölés esetén a megbízás az adott ötéves ciklus végéig tart.

2/C. §[14] (1) A tankerületi tanács működésének szabályait az ügyrendje határozza meg, amelyet a tankerületi tanács az alakuló ülésén fogad el.

(2) A tankerületi tanács ügyrendjét az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(3) A tankerületi tanács elnöke a tankerületi központ vezetője, aki

a) felel a tankerületi tanács működéséért,

b) előkészíti az üléseket,

c) dönt az eseti meghívottakról,

d) ellátja a tankerületi tanács képviseletét.

(4)[15] A tankerületi tanács állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, amelynek tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. Az antiszegregációs munkacsoport vezetője évente egyszer beszámolót készít a munkacsoport tevékenységéről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek. A tankerületi tanács az ügyrendjében foglaltak szerint eseti munkacsoportot működtethet.

(5) A tankerületi tanácsot szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.

(6)[16] A tankerületi tanács vezetője évente egyszer beszámolót készít a tankerületi tanács működéséről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek.

3. §[17]

3/A. §[18]

2. A Klebelsberg Központ feladatai

4. § A Kormány az Nkt.-ban meghatározott oktatási központ feladatainak ellátására a Klebelsberg Központot jelöli ki.

5. § (1) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középirányító szervként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)-j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ

1. érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a tankerületi központ költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

2.[19] felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát a miniszternek,

3. elkészítteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, és gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításáról,

4. meghatározza a tankerületi központok gazdálkodásának keretszabályait, valamint szervezi, irányítja és ellenőrzi a tankerületi központok gazdálkodását,

5. meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,

6.[20] szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások tankerületi központok közötti átcsoportosítására, illetve egyéb intézkedésre,

7.[21] a tankerületi központnak az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel kapcsolatos hatáskörét nem érintve, folyamatos nyilvántartást vezet a tankerületi központok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal és az álláshelyalapú létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat az irányító szerv felé,

8. gondoskodik az irányadó jogszabályok betartásáról, illetve betartatásáról, a jogszerű működés követelményeinek betartatásáról, feltételeinek biztosításáról, így szükség esetén javaslatot tesz a jogszabályi előírások kiegészítésére, pontosítására az irányító szerv felé,

9. jóváhagyja a tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát, illetve - a köznevelési intézményeknek a jogszabályban előírt belső szabályzatait ide nem értve - a kötelező belső szakmai szabályzatát, továbbá a fenntartói tevékenységére vonatkozó éves munkatervét,

10. ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának tankerületi központok általi végrehajtását,

11. központosítottan folytathatja le a beszerzéseket,

12. a tankerületi központokra vonatkozó vagyongazdálkodási stratégiát és beruházási tervet készít,

13. meghatározza a tankerületi központok informatikai stratégiáját,

14. meghatározza a tankerületi központok kommunikációs tevékenységének stratégiáját,

15.[22] a miniszter részére felterjeszti a tankerületi központ alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,

16. koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,

17. szakmai iránymutatást ad a tankerületi központok fenntartói feladatainak egységes ellátásához szükséges továbbképzési tervek elkészítéséhez,

18. gyűjti a tankerületi központok által alkalmazott jó gyakorlatokat, és ezek alapján a tankerületi központok részére ajánlásokat fogalmaz meg,

19.[23] koordinálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok vonatkozásában az egységes álláshelyalapú létszámgazdálkodás rendszerét,

20.[24] kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,

21. koordinálja a valamennyi tankerületi központot érintő szerződések megkötését, programok megvalósítását,

22. végrehajtja az irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A Klebelsberg Központ (2) bekezdés 20. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

6. § A Klebelsberg Központ feladatkörében - a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan -[25]

a)[26] javaslatot tesz a miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,

b) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

c) ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

7. § A Klebelsberg Központ ellátja a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésével kapcsolatos feladatokat.

8. § A Klebelsberg Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a)[27] ellátja az Nkt. 83. § (2b) bekezdésében meghatározott feladatokat,

b) a miniszter számára a tankerületi központ kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény[28]

ba) létesítésére, az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-e) pontjában felsoroltak módosulásával járó átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára,

bb)[29] igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, továbbá a vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait javaslatával együtt felterjeszti a miniszter részére,

c) országos szinten közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában,

d)[30] koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a tankerületi központok pályázati és projekttevékenységének összehangolásáról,

e) ellátja a tankerületi központ és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat,

f) az 5. § (2) bekezdés 20. pontjának megfelelően biztosítja a tanügyi információs rendszer működését,

g) gondoskodik a tankerületi központok fenntartói tevékenységének szakmai, stratégiai összehangolásáról,

h) biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósítását,

i) szakmai támogatást biztosít a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztési terveinek kidolgozásához és megvalósításához,

j) európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést valósít meg a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények együttműködésével,

k) jóváhagyja a tankerületi központok által elkészített fejlesztési terveket.

8/A. §[31] (1)[32] A Kormány az Nkt. 4. § 32a. pontja, valamint az Nkt. 57. § (6) bekezdése alapján az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények által kötelezően használt - Nkt.-ban meghatározott - tanulmányi rendszert a Klebelsberg Központ útján szerzi be, és üzemeltetéséről a 8/B. §-ban meghatározott szervezet útján gondoskodik.

(2)[33] A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerei közül a központi elektronikus ügyintézési szakrendszer a szolgáltatásainak igénybevétele esetén az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek minősül.

(3)[34] A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerek működtetéséhez szükséges szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) szolgáltatója a SZEÜSZ-öket az (1) bekezdésben meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények részére a Klebelsberg Központ útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározott fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmény - ha a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer által nem támogatott feladatok ellátásához szükséges - a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.

(4)[35] A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez a tankerületi központokon és a fenntartásukban lévő köznevelési intézményeken kívül az (1) bekezdésben meghatározott egyéb fenntartó csatlakozása kötelező.

(5) A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer elemei, működtetése, a csatlakozás módja és feltételei tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározottak az irányadóak.

8/B. §[36] A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények számára történő tanulmányi rendszer beszerzéséről a Klebelsberg Központ a részére biztosított forrás terhére gondoskodik. A Kormány a tanulmányi rendszer üzemeltetéséről és annak költségeiről a részére biztosított forrás terhére, a Klebelsberg Központ által megkötött direktfinanszírozási szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján gondoskodik.

3. A tankerületi központok jogállása és szervezete[37]

9. § (1)[38] A tankerületi központ a miniszter irányítása és a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A tankerületi központ mint központi hivatal a feladatellátási területére kiterjedő illetékességgel látja el tevékenységét. A tankerületi központok feladatellátási területét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A pedagógiai szakszolgálati intézmény tekintetében a fenntartó tankerületi központ feladatellátási területe a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerinti szakszolgálati feladatellátási területre terjed ki.

(3)[39] A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

(4)[40] A tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát a Klebelsberg Központ előzetes jóváhagyásával a tankerületi igazgató adja ki.

10. § (1)[41] A tankerületi központot a tankerületi igazgató vezeti.

(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki[42]

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c)[43] pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(3)[44] A tankerületi igazgató és a tankerületi központ gazdasági vezetője felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja. A tankerületi igazgatót és a tankerületi központ gazdasági vezetőjét a Klebelsberg Központ elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.

(4)[45] A tankerületi központ szakmai vezetőjét a tankerületi igazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

(5)[46] A tankerületi igazgató - az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 68. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja a tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A Kit. 81. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével a munkáltatói jogok gyakorlását a tankerületi igazgató helyettesére, vagy

a) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan a főosztályvezetőre, osztályvezetőre,

b) közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra

átruházhatja.

(6)[47] A tankerületi központ költségvetése terhére a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény a tankerületi központ 5. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti belső szabályzatában meghatározott összeg erejéig és kiadási jogcímen átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat, és kiadás teljesítését kezdeményezheti.

4. A Klebelsberg Központ jogállása és szervezete[48]

11. § (1)[49] A Klebelsberg Központ a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A Klebelsberg Központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

12. § (1) A Klebelsberg Központot elnök vezeti.

(2)[50] Elnöknek az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal

rendelkezik.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása, továbbá a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a szakmai elnökhelyettes helyettesíti.

(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki

a) a központi vagy a területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

b)[51] pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(5)[52] A Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettesét az elnök, gazdasági elnökhelyettesét - az elnök javaslatára - a miniszter nevezi ki és menti fel.

13. § (1) Az elnök - a 12. § (5) bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja a Klebelsberg Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat.

(2)[53] A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök elnökhelyettesre, főosztályvezetőre vagy osztályvezetőre átruházhatja.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (4) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (3)-(5) bekezdése, a 11-13. § és a 20-25. §, valamint a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a 2. melléklet szerinti tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

(2) A köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található.

16. § (1) A támogatásból megvalósuló projektek vonatkozásában - függetlenül a finanszírozó személyétől, az adott projekt végrehajtásának állapotától és a 18. § (1) bekezdése szerinti átadás-átvételi megállapodás aláírásának időpontjától - 2017. január 1-jétől az érintett támogatási szerződésekben valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a KLIK területi szervei által kezelt, megvalósított projektek tekintetében a KLIK helyébe a projekt végrehajtásában illetékes tankerületi központ lép.

(2) A tankerületi központ a kedvezményezett személyének változását 2016. december 15-ig köteles a támogató irányába bejelenteni, összevont változás-bejelentés útján. A támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a változások átvezetéséről a változás-bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül gondoskodik. A jogutód szervezetek - függetlenül az egyes projektek gazdasági eseményei fizikai teljesítésének, valamint a kedvezményezett személyének támogatási szerződésben való átvezetésének dátumától - a korábbi kedvezményezett által elszámolásra be nem nyújtott, vagy ismételten benyújtandó számlákat, bizonylatokat benyújthatják elszámolásra a támogatóhoz. Az ilyen módon, illetve a korábbi kedvezményezett által elszámolásra benyújtott számlákra, bizonylatokra jutó, de a korábbi kedvezményezett részére ki nem fizetett támogatást a támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a jogutód szervezet részére fizeti meg.

17. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint,

b)[54] a köznevelési intézmény fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatokat a KLIK területi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint

kerülnek az illetékes tankerületi központ állományába 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdés szerint az illetékes tankerületi központ állományába kerülő foglalkoztatottak 2016. december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb járandóságát, valamint azok közterheit a Klebelsberg Központ fizeti meg, e kifizetés a Klebelsberg Központ költségvetését terheli.

18. § (1)[55] A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a miniszternek az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntése megalapozása érdekében, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a KLIK és a tankerületi központ között átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

(2) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az illetékes tankerületi központnak átadja a köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 17. §-ban meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2016/2017. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat.

(3) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

19. § (1)[56] A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek létre.

(2)[57]

(3) A tankerületi központok tekintetében 2016. december 31-ig a KLIK elnöke gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)-j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(4)[58]

19/A. §[59] A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel működik.

19/B. §[60] A Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a Gyulai Tankerületi Központtól a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül.

19/C. §[61] (1) Az Esztergomi Tankerületi Központ a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján 2018. július 1-jén jön létre. Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásába kerülnek a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. július 1-jét megelőzően a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények.

(2) A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében a Tatabányai Tankerületi Központ jogutóda az Esztergomi Tankerületi Központ:

1. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0080 "Kompenzáció és Innováció" című projekt,

2. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0087 "»A jövő kezdete« - Innovatív oktatás a Hegyeskő Általános Iskolában" című projekt,

3. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0088 "Innovatív oktatás az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában" című projekt,

4. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0092 "Új utakon - Innovatív oktatás az Arany János Általános Iskolában" című projekt,

5. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0199 "Kapaszkodót kínálunk" című projekt,

6. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0042 "A kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog város közoktatási intézményeibe" című projekt,

7. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0225 "A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában" című projekt,

8. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0297 "Pedagógusképzés a Petőfi iskolában" című projekt,

9. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0328 "Pedagógusképzés az Eötvös iskolában" című projekt,

10. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0349 "Furulya és Zenetörténet tantárgyak magas szintű oktatása a nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskolában" című projekt,

11. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0384 "TÁMOP-3.1.5-09/A/2 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) (konvergencia) Zsolt Nándor Zene - és Művészeti Iskola 2 pedagógusának szakmai továbbképzése" című projekt,

12. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0122 "Bajnai általános iskola a referencia-intézmények országos hálózatában" című projekt,

13. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0375 "Referencia-intézmény a DOKI-ban" című projekt,

14. TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0111 "Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola vezetésével" című projekt,

15. TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0091 "Lépésről lépésre az esélyegyenlőség útján" című projekt,

16. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0671 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskolában" című projekt,

17. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0750 "Informatikai fejlesztés a Kincses József Általános Iskolában Kesztölcön" című projekt,

18. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1000 "Informatikai infrastruktúrafejlesztés a Bozóky Mihály Általános Iskolában" című projekt,

19. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1011 "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése a Bajna-Epöl-Nagysáp iskolatársulásban" című projekt,

20. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0089 "»Zenesziget« - Zsolt Nándor Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában" című projekt,

21. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0232 "Informatikai infrastruktúra fejlesztés a lábatlani Arany János Általános Iskola könyvtárában" című projekt,

22. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0069 "ó...ió...ció...áció...váció...ováció...INNOVÁCIÓ!" című projekt,

23. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0385 "Pedagógusképzés a Zrínyi Iskolában" című projekt,

24. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0103 "A tokodaltárói iskolai könyvtár fejlesztése" című projekt,

25. EFOP-1.3.9-17-2017-00016 "Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában" című projekt,

26. EFOP-4.1.2-17-2017-00082 "A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt,

27. EFOP-4.1.3-17-2017-00063 "A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt,

28. EFOP-4.1.3-17-2017-00064 "A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium infrastrukturális fejlesztése" című projekt,

29. EFOP-4.1.3-17-2017-00066 "Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt,

30. EFOP-4.1.3-17-2017-00067 "Az Esztergomi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt.

20. §[62] (1) A tankerületi központok 2020. április 1. napjával a Kit. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott központi kormányzati igazgatási szervvé alakulnak át a Kit. 1/A. §-ában foglaltak szerint.

(2) A Kit. 1/A. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatott alatt a tankerületi központ kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit kell érteni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. 1/A. § (4) bekezdése szerint megállapítja, hogy a foglalkoztatott milyen besorolású álláshelyre kerül, és az álláshely besorolási kategóriájához tartozó, a Kit. 1. melléklet II. táblázatában meghatározott illetménysávon belül - a Kit. 1/A. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - megállapítja a foglalkoztatott illetményét.

(4) Az (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi a kormánytisztviselő 2019. második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését.

(5) A Kit. szabályainak alkalmazása a 2020. június 30-án hatályban lévő határozott idejű áthelyezésre, illetve kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti. A határozott idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnését követően a foglalkoztatottat a felek megállapodása szerinti kormányzati igazgatási szervnél kell tovább foglalkoztatni.

(6) A 2020. június 30-án fennálló

a) közigazgatási alapvizsga vagy közigazgatási szakvizsga kötelezettséget és

b) továbbképzési kötelezettséget

a Kttv. 2019. június 30-án hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésének elmulasztására a Kttv. 2019. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(7) A 2020. június 30-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsönszerződést a Kit. szabályainak alkalmazása nem érinti.

(8) A 2020. június 30-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a Kit. 166. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést lehet kiszabni.

(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2020. június 30-áig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő teljesítésének ellenértékeként járó, 2020. július 1-jéig ki nem adott szabadidőt a Kttv. szabályainak alkalmazásával 2020. június 30-áig ki kell adni, vagy ha ez nem lehetséges, a Kttv. szabályainak alkalmazásával, a 2020. június 30-ai illetmény alapulvételével meg kell váltani.

(10) A 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti időszakban a kormánytisztviselő részére a Kttv. alapján járó időarányos szabadságon felül a Kit. szerint járó időarányos szabadság is kiadható.

(11) A Magyar Kormánytisztviselői Karral 2020. június 30-án fennálló tagsági viszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A 2020. július 1-jét megelőzően indult etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 2020. június 30-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A 2020. június 30-án hatályban lévő etikai büntetéseket a Kit. szabályainak 2020. július 1-jétől kezdődő alkalmazása nem érinti.

(12) A 2020. június 30-án fennálló, be nem jelentett, a Kit. alapján engedély- vagy bejelentéskötelessé váló gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti kérelmet vagy a bejelentést 2020. október 31-éig kell a kormánytisztviselőnek előterjesztenie vagy megtennie.

(13) A 2020. június 30-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszonyra annak fennállása alatt a Kttv. 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(14)[63]

(15) A tankerületi központok alapító okirataiban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mód. rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.

21. §[64] (1) E rendelet 8/A-8/B. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8/A-8/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22. §[65]

23. §[66]

24. §[67]

25. §[68]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez[69]

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok feladatellátási területe

[70]
ABC
1.VÁRMEGYETANKERÜLETI KÖZPONTTANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE
2.BÁCS-KISKUNKecskemétiKecskeméti járás
Tiszakécskei járás
Kiskunmajsai járás
Kiskunfélegyházi járás
3.KiskőrösiKunszentmiklósi járás
Kiskunhalasi járás
Kiskőrösi járás
Jánoshalmai járás
4.BajaiBajai járás
Bácsalmási járás
Kalocsai járás
5.BARANYAMohácsiSiklósi járás
Bólyi járás
Mohácsi járás
6.SzigetváriSellyei járás
Sásdi járás
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás
7.PécsiKomlói járás
Pécsváradi járás
Pécsi járás
8.BÉKÉSGyulaiBékési járás
Gyomaendrődi járás
Gyulai járás
Sarkadi járás
Szeghalmi járás
9.BékéscsabaiBékéscsabai járás
Szarvasi járás
Mezőkovácsházai járás
Orosházai járás
10.BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMiskolciMiskolci járás
11.SzerencsiSzikszói járás
Encsi járás
Tokaji járás
Szerencsi járás
12.SárospatakiSárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás
Gönci járás
Cigándi járás
13.KazincbarcikaiÓzdi járás
Putnoki járás
Edelényi járás
Kazincbarcikai járás
14.MezőkövesdiTiszaújvárosi járás
Mezőcsáti járás
Mezőkövesdi járás
[71]
15.BUDAPESTÉszak-BudapestiBudapest III. kerület
Budapest IV. kerület
16.Közép-BudaiBudapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest XII. kerület
17.Belső-PestiBudapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület
18.Észak-PestiBudapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
19.Közép-PestiBudapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
20.Kelet-PestiBudapest X. kerület
Budapest XVII. kerület
21.Külső-PestiBudapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
22.Dél-PestiBudapest IX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXIII. kerület
23.Dél-BudaiBudapest XI. kerület
Budapest XXII. kerület
24.CSONGRÁD-CSANÁDSzegediSzegedi járás
Mórahalmi járás
Kisteleki járás
25.HódmezővásárhelyiMakói járás
Hódmezővásárhelyi járás
Csongrádi járás
Szentesi járás
26.FEJÉRSzékesfehérváriSzékesfehérvári járás
Bicskei járás
Enyingi járás
Móri járás
Gárdonyi járás
27.DunaújvárosiMartonvásári járás
Dunaújvárosi járás
Sárbogárdi járás
28.GYŐR-MOSON-SOPRONGyőriGyőri járás
Pannonhalmi járás
Téti járás
Mosonmagyaróvári járás
29.SoproniSoproni járás
Csornai járás
Kapuvári járás
30.HAJDÚ-BIHARDebreceniDebreceni járás
Nyíradonyi járás
31.BerettyóújfaluiHajdúszoboszlói járás
Berettyóújfalui járás
Derecskei járás
Püspökladányi járás
32.HajdúböszörményiHajdúhadházi járás
Hajdúböszörményi járás
Balmazújvárosi járás
Hajdúnánási járás
33.HEVESEgriEgri járás
Bélapátfalvai járás
Füzesabonyi járás
Hevesi járás
34.HatvaniPétervásárai járás
Gyöngyösi járás
Hatvani járás
35.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSzolnokiSzolnoki járás
Kunszentmártoni járás
36.KarcagiKarcagi járás
Kunhegyesi járás
Tiszafüredi járás
Mezőtúri járás
Törökszentmiklósi járás
37.JászberényiJászberényi járás
Jászapáti járás
38.KOMÁROM-ESZTERGOMTatabányaiTatabányai járás
Oroszlányi járás
Tatai járás
Komáromi járás
Kisbéri járás
39.EsztergomiEsztergomi járás
40.NÓGRÁDSalgótarjániSalgótarjáni járás
Bátonyterenyei járás
Pásztói járás
41.BalassagyarmatiBalassagyarmati járás
Rétsági járás
Szécsényi járás
42.PESTÉrdiÉrdi járás
Budakeszi járás
Pilisvörösvári járás
43.VáciSzentendrei járás
Váci járás
Szobi járás
44.DunakesziGödöllői járás
Aszódi járás
Dunakeszi járás
45.SzigetszentmiklósiSzigetszentmiklósi járás
Ráckevei járás
46.MonoriGyáli járás
Monori járás
Vecsési járás
Dabasi járás
47.CeglédiNagykátai járás
Ceglédi járás
Nagykőrösi járás
48.SOMOGYKaposváriKaposvári járás
Csurgói járás
Nagyatádi járás
Barcsi járás
49.SiófokiFonyódi járás
Marcali járás
Siófoki járás
Tabi járás
50.SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGNyíregyháziNyíregyházi járás
Ibrányi járás
Nagykállói járás
Tiszavasvári járás
51.KisvárdaiVásárosnaményi járás
Baktalórántházai járás
Kisvárdai járás
Kemecsei járás
Záhonyi járás
52.MátészalkaiMátészalkai járás
Fehérgyarmati járás
Csengeri járás
Nyírbátori járás
53.TOLNASzekszárdiSzekszárdi járás
Tolnai járás
Paksi járás
54.TamásiTamási járás
Dombóvári járás
Bonyhádi járás
55.VASSzombathelyiSzombathelyi járás
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás
Vasvári járás
56.SárváriCelldömölki járás
Kőszegi járás
Sárvári járás
57.VESZPRÉMVeszprémiVeszprémi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Zirci járás
58.BalatonfürediBalatonfüredi járás
Sümegi járás
Tapolcai járás
59.PápaiDevecseri járás
Ajkai járás
Pápai járás
60.ZALAZalaegerszegiZalaegerszegi járás
Lenti járás
Zalaszentgróti járás
61.NagykanizsaiNagykanizsai járás
Keszthelyi járás
Letenyei járás

2. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással érintett tankerületek és a befogadó tankerületi központok

[72]
1VÁRMEGYETANKERÜLETI KÖZPONTBEOLVADÓ TANKERÜLET
2BÁCS-KISKUNKecskemétiKecskeméti tankerület
Tiszakécskei tankerület
Kiskunmajsai tankerület
Kiskunfélegyházai tankerület
3KiskőrösiKunszentmiklósi tankerület
Kiskunhalasi tankerület
Kiskőrösi tankerület
Jánoshalmai tankerület
4BajaiBajai tankerület
Bácsalmási tankerület
Kalocsai tankerület
5BARANYAMohácsiSiklósi tankerület
Bólyi tankerület
Mohácsi tankerület
6SzigetváriSellyei tankerület
Sásdi tankerület
Szentlőrinci tankerület
Szigetvári tankerület
7PécsiKomlói tankerület
Pécsváradi tankerület
Pécsi tankerület
8BÉKÉSGyulaiBékési tankerület
Gyomaendrődi tankerület
Mezőkovácsházai tankerület
Gyulai tankerület
Sarkadi tankerület
Szeghalmi tankerület
9BékéscsabaiBékéscsabai tankerület
Szarvasi tankerület
Orosházai tankerület
10BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMiskolciMiskolci tankerület
11SzerencsiSzikszói tankerület
Encsi tankerület
Tokaji tankerület
Szerencsi tankerület
12SárospatakiSárospataki tankerület
Sátoraljaújhelyi tankerület
Gönci tankerület
Cigándi tankerület
13KazincbarcikaiÓzdi tankerület
Putnoki tankerület
Edelényi tankerület
Kazincbarcikai tankerület
14MezőkövesdiTiszaújvárosi tankerület
Mezőcsáti tankerület
Mezőkövesdi tankerület
15BUDAPESTÉszak-BudapestiBudapest 3. kerületi tankerület
Budapest 4. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
16Közép-BudaiBudapest 1. kerületi tankerület
Budapest 2. kerületi tankerület
Budapest 12. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
17Belső-PestiBudapest 5. kerületi tankerület
Budapest 6. kerületi tankerület
Budapest 7. kerületi tankerület
Budapest 8. kerületi tankerület
Budapest 9. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
18Észak-PestiBudapest 15. kerületi tankerület
Budapest 16. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
19Közép-PestiBudapest 13. kerületi tankerület
Budapest 14. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
20Kelet-PestiBudapest 10. kerületi tankerület
Budapest 17. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
21Külső-PestiBudapest 18. kerületi tankerület
Budapest 19. kerületi tankerület
Budapest 20. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
22Dél-PestiBudapest 21. kerületi tankerület
Budapest 23. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
[73]
23Dél-BudaiBudapest 11. kerületi tankerület
Budapest 22. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
24CSONGRÁD-CSANÁDSzegediSzegedi tankerület
Mórahalomi tankerület
Kisteleki tankerület
25HódmezővásárhelyiMakói tankerület
Hódmezővásárhelyi tankerület
Csongrádi tankerület
Szentesi tankerület
26FEJÉRSzékesfehérváriSzékesfehérvári tankerület
Bicskei tankerület
Enyingi tankerület
Móri tankerület
Gárdonyi tankerület
27DunaújvárosiMartonvásári tankerület
Dunaújvárosi tankerület
Sárbogárdi tankerület
28GYŐR-MOSON-SOPRONGyőriGyőri tankerület
Pannonhalmai tankerület
Téti tankerület
Mosonmagyaróvári tankerület
29SoproniSoproni tankerület
Csornai tankerület
Kapuvári tankerület
30HAJDÚ-BIHARDebreceniDebreceni tankerület
Nyíradonyi tankerület
31PüspökladányiHajdúszoboszlói tankerület
Berettyóújfalui tankerület
Derecskei tankerület
Püspökladányi tankerület
32HajdúböszörményiHajdúhadházi tankerület
Hajdúböszörményi tankerület
Balmazújvárosi tankerület
Hajdúnánási tankerület
33HEVESEgriEgri tankerület
Bélapátfalvai tankerület
Füzesabonyi tankerület
Hevesi tankerület
34HatvaniPétervásárai tankerület
Gyöngyösi tankerület
Hatvani tankerület
35JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSzolnokiSzolnoki tankerület
Jászberényi tankerület
Kunszentmártoni tankerület
Jászapáti tankerület
36KarcagiKarcagi tankerület
Kunhegyesi tankerület
Tiszafüredi tankerület
Mezőtúri tankerület
Törökszentmiklósi tankerület
37KOMÁROM-ESZTERGOMTatabányaiTatabányai tankerület
Oroszlányi tankerület
Tatai tankerület
Komáromi tankerület
Kisbéri tankerület
Esztergomi tankerület
38NÓGRÁDSalgótarjániSalgótarjáni tankerület
Bátonyterenyei tankerület
Pásztói tankerület
39BalassagyarmatiBalassagyarmati tankerület
Rétsági tankerület
Szécsényi tankerület
40PESTÉrdiÉrdi tankerület
Budakeszi tankerület
Pilisvörösvári tankerület
41VáciSzentendrei tankerület
Váci tankerület
Szobi tankerület
42DunakesziGödöllői tankerület
Aszódi tankerület
Dunakeszi tankerület
43SzigetszentmiklósiSzigetszentmiklósi tankerület
Ráckevei tankerület
44MonoriGyáli tankerület
Monori tankerület
Vecsési tankerület
Dabasi tankerület
45CeglédiNagykátai tankerület
Ceglédi tankerület
Nagykőrösi tankerület
46SOMOGYKaposváriKaposvári tankerület
Csurgói tankerület
Nagyatádi tankerület
Barcsi tankerület
47SiófokiFonyódi tankerület
Marcali tankerület
Siófoki tankerület
Tabi tankerület
48SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGNyíregyháziNyíregyházi tankerület
Ibrányi tankerület
Nagykállói tankerület
Tiszavasvári tankerület
49KisvárdaiVásárosnaményi tankerület
Baktalórántházai tankerület
Kisvárdai tankerület
Kemecsei tankerület
Záhonyi tankerület
50MátészalkaiMátészalkai tankerület
Fehérgyarmati tankerület
Csengeri tankerület
Nyírbátori tankerület
51TOLNASzekszárdiSzekszárdi tankerület
Tolnai tankerület
Paksi tankerület
52TamásiTamási tankerület
Dombóvári tankerület
Bonyhádi tankerület
53VASSzombathelyiSzombathelyi tankerület
Körmendi tankerület
Szentgotthárdi tankerület
Vasvári tankerület
54SárváriCelldömölki tankerület
Kőszegi tankerület
Sárvári tankerület
55VESZPRÉMVeszprémiVeszprémi tankerület
Balatonalmádi tankerület
Várpalotai tankerület
Zirci tankerület
56BalatonfürediBalatonfüredi tankerület
Sümegi tankerület
Tapolcai tankerület
57PápaiDevecseri tankerület
Ajkai tankerület
Pápai tankerület
58ZALAZalaegerszegiZalaegerszegi tankerület
Lenti tankerület
Zalaszentgróti tankerület
59NagykanizsaiNagykanizsai tankerület
Keszthelyi tankerület
Letenyei tankerület

3. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez[74]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[3] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2020.09.01.

[5] Megállapította a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.11.04.

[6] Beiktatta a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.11.04.

[7] Beiktatta a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.11.04.

[8] Beiktatta a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.11.04.

[9] Beiktatta a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.11.04.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[11] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[12] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[13] Beiktatta a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[14] Beiktatta a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.11.04.

[15] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[16] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2017.11.04.

[18] Hatályon kívül helyezte a 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2019.11.29.

[19] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[20] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[21] Módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[22] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[23] Módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[24] Megállapította a 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[26] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[27] Módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[28] A nyitó szövegrészt módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[29] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[30] Megállapította a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.11.04.

[31] Beiktatta a 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[32] Megállapította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[33] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[34] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[35] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[36] Beiktatta a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[37] A címet módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[38] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[39] Beiktatta az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.04.01.

[40] Beiktatta az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.04.01.

[41] Módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[42] A nyitó szövegrészt módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[43] Megállapította a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2016.07.23.

[44] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[45] Megállapította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.01.

[46] Megállapította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.01.

[47] Beiktatta az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.01.

[48] A címet módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[49] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[50] Hatálybalépése előtt megállapította a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése.

[51] Hatálybalépése előtt megállapította a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése.

[52] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[53] Módosította a 102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2019.05.07.

[54] Módosította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2020.04.01.

[55] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[56] Megállapította a 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.10.28.

[57] Hatályon kívül helyezte a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 161. § a) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 25. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[59] Beiktatta a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[60] Beiktatta a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[61] Beiktatta a 64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[62] Megállapította az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.04.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 161. § b) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[64] Beiktatta a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Megállapította a 64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.07.01.

[70] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 235. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[71] Módosította a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont), a 11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet 6. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.02.01.

[72] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 235. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[73] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék