121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

a 3. § a)-c) pontja, a 4-5. §, a 6-15. § és a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 3. § d-j) pontja, az 5. §, a 16-17. §, a 19-20. §, és a 23. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 3. § k) pontja, a 24. § és a 27. § b) pontja tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 25. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 26. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oktatási Hivatal jogállása

1. §[1] Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - a felsőoktatásért felelős miniszter látja el.

1/A. §[2] A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. §[3] (1) A Hivatalt elnök vezeti. Az elnököt a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és menti fel.

(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét a miniszter előzetes véleményezését követően a felsőoktatásért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, felmentés és a (4) bekezdés kivételével - az elnök gyakorolja.

(4) A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat a felsőoktatásért felelős miniszter gyakorolja.

2. A Hivatal feladat- és hatásköre

3. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott, a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv feladatainak ellátására,

b)[4] az Nkt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott, a tankerületi központ által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szervnek,

c) a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására,

d) a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működéséért felelős szervnek,

e) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervnek,

f)[5] a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek,

g) a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szervnek,

h) a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szervnek,

i) a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szervnek,

j) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok ellátására,

k) az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatainak ellátására, azzal, hogy biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, különös tekintettel a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztéseinek koordinációjára, valamint a tárcaközi szakmai munkacsoport működtetésére,

l) a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szervnek.

m)[6] a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok nyilvántartását vezető szervnek.

n)[7] a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátására,

o)[8] az állami intézmények oktatási-pénzügyi statisztikai adatainak feldolgozásában, elemzésében való közreműködésre.

p)[9] az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre.

q)[10] a köznevelésben alkalmazandó állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatai ellátására,

r)[11] a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátására,

s)[12] a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjára és hasznosításuk támogatására,

t)[13] a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartására, bővítésére, a hazai képviselet ellátásával kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekre,

u)[14] az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésére és a szaktanácsadási szolgáltatás ellátásának támogatására,

v)[15] a köznevelési intézményben folyó szakképesítésekhez kapcsolódó komplex szakmai vizsga megszervezésére,

w)[16] a Jelnyelvoktatói Névjegyzék vezetésére.

3/A. §[17] A Hivatal ellátja az Nkt. 44/A. §-ban meghatározott integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) adatkezelői feladatait.

3/B. §[18] A Hivatal vezeti az Nkt. 61. § (4a) bekezdésében meghatározott szaktanácsadói névjegyzéket.

3/C. §[19] A Hivatal - jogszabályban meghatározott eltéréssel - ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.

4. §[20] (1)[21]

(2) Az Nkt. 38. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott esetekben a fellebbezést a Hivatal bírálja el, illetve gyakorolja a felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott jogosítványokat.

(3) Az Nkt. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a miniszter.

4/A. §[22] A Hivatalnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó - fellebbezéssel megtámadható - első fokon hozott döntéseivel szemben a felsőoktatásért felelős miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.

4/B. §[23] Az Nftv. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, valamint a központi felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a felsőoktatásért felelős miniszter.

4/C. §[24] A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a felsőoktatásért felelős miniszter.

5. § (1) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a köznevelési szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat és vizsgahelyeket, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket, és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(2)[25] A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek, illetve a felsőoktatásért felelős miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.

(3)[26] A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeit.

6. §[27] (1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében

a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,

c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,

d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,

e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet, amelyeket jóváhagyásra megküld a miniszter részére,

f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint

g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

h)[28] ellátja az iskolai közösségi szolgálat és az Arany János-programok módszertani támogatását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a Hivatal az Európai Unió által finanszírozott egyes kiemelt projektek megvalósítása során

a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai mérés-értékelési támogatást biztosít,

b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai feladatok intézményi megvalósításához folyamatos támogatást biztosít.

6/A. §[29] A Hivatal az Nkt. 19. § (4) bekezdése alapján közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításában.

3. A Hivatal közneveléssel kapcsolatos feladatai

7. § (1) A Hivatal ellátja az Nkt. 80. §-ában meghatározott országos mérési feladatokat.

(2) A Hivatal az Nkt. 77. § (3) bekezdése alapján elvégzi a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai méréseket, átvilágításokat, elemzéseket, továbbá a miniszter egyedi intézkedése alapján végzi az intézmény törvényességi, szakmai ellenőrzését.

(3) A Hivatal előkészíti és lebonyolítja a köznevelési tárgyú nemzetközi méréseket és vizsgálatokat.

(4) A Hivatal ellátja a középfokú beiskolázással kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(5)[30] A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat.

8. § (1)[31] A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz a fővárosi és vármegyei kormányhivatalban (a továbbiakban: kormányhivatal) benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.

(2)[32] A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.

(3) A Hivatal kezdeményezi az Nkt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglalt miniszteri intézkedések megtételét.

9. § A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:

a)[33] az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,

b)[34]

c) az Nkt. 90. § (2) bekezdése alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. 34. § (2) bekezdése szerinti törvényességi ellenőrzési jogkört,

d) ellátja a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzések során a szakmai irányítással kapcsolatos feladatokat.

e)[35] szervezi a pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Nkt. 64. § (6) bekezdése szerint.

10. § A Hivatal - az Nkt. 57. § (5)-(6) bekezdése és a 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján - gondoskodik a bizonyítványnyomtatványok, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről és a bizonyítványok előállításáról.

11. § (1) A Hivatal ellátja az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos, az Nkt. 82. §-ában meghatározott feladatokat.

(2)[36] A Hivatal döntést hoz a köznevelési szakértői engedély kiadásáról, a köznevelési szakértői tevékenységtől és a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról.

12. §[37] A Hivatal ellátja az Nkt. 93/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat.

12/A. §[38] A 12. §-ban meghatározott feladatok ellátására a Hivatalon belül egy, e feladatkörében nem utasítható, a 3. § q) pontjában meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységtől független szervezeti egység működik.

13. §[39] A Hivatal értesíti a kormányhivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.

14. §[40] A Hivatal - az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - évente jelentést készít a miniszter számára.

15. § A Hivatal gondoskodik a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kijelöléséről és kirendeléséről, ha az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatára kerül sor.

15/A. §[41] A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

15/B. §[42] A Hivatal

a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait,

d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

15/C. §[43] A Hivatal a 3. § q) pontjában meghatározott feladatának ellátása során

a) tankönyvfejlesztési feladatokat végez, ennek keretében

aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát,

ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát, a tankönyvellátás további teendőinek ellátása érdekében, elektronikus úton átadja a Kormány által a könyvtárellátó feladatait ellátó szervként kijelölt szerv részére,

b) tankönyvkiadási tevékenységet, digitálistartalom-fejlesztést és -szolgáltatást végez,

c) tankönyvvé nyilvánítási eljárást kezdeményez az Nkt. 93/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján,

d) elkészíti a tankönyvfejlesztési tervet, és közreműködik a miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában,

e) ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál

ea) szakmai és tartalmi fejlesztését,

eb) informatikai működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait.

15/D. §[44] A Hivatal ellátja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

15/E. §[45] A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

15/F. §[46] A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását.

4. A Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatai

16. § (1)[47] A Hivatal az Nftv. 67. §, 68. §, 76-78. § és 96. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként ellátja a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények és az állami feladatellátásban résztvevő, valamint a szakmai testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat és lefolytatja az eljárásokat.

(2) A Hivatal lebonyolítja a központi felsőoktatási felvételi eljárást.

(3)[48] A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint engedélyezi az oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállítását, forgalmazását.

(4)[49]

(5)[50] A Hivatal a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

(6)[51] A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és - az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel - a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - a felsőoktatásért felelős miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.

(7)[52] A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a felsőoktatásért felelős miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.

17. §[53]

5. A Hivatal köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai

18. §[54] (1)[55] Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2) A Hivatal az oktatási nyilvántartással, szakrendszereivel és alrendszereivel kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.

18/A. §[56]

6. A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

19. §[57] (1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként

a) hatósági jogkörében

aa)[58] jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan

ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,

bb) ellátja az ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,

bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,

bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,

be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,

bf) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit,

bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.

(2) A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó központként közzéteszi a honlapján

a) azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében az európai szakmai kártya létrehozható, továbbá közzéteszi az európai szakmai kártya használatával kapcsolatos tájékoztatását az európai szakmai kártya létrehozásának díját és azoknak az eljáró hatóságoknak a nevét, amelyek feladata az európai szakmai kártya létrehozása,

b) az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét,

c)[59] az Etv. 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.

(3)[60] A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan

a) statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére,

b) a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságként az Etv. 55. §-a szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát.

7. A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai

20. § A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként

a)[61] lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, meghozza a döntéseket, legalább kétévente ellenőrzi az akkreditált vizsgaközpontokat és -rendszereket,

b) meghatározza és a vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja a bizonyítvány- és nyelvvizsgaanyakönyv-nyomtatványokat,

c) döntést hoz a nyelvvizsgákkal kapcsolatban benyújtott másodfokú felülvizsgálati kérelmek ügyében,

d) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveit, azokról hatósági igazolványt ad ki,

e) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,

f) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékűségről hatósági bizonyítványt ad ki,

g) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint adatot szolgáltat a felnőttképzési hatóság számára.

h)[62] az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont felügyeleti szerve, és gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat a vizsgaközpont döntéseivel szemben.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § e) pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

21/A. §[63] Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekre és törvényességi ellenőrzésekre 2018. július 30-ig benyújtott fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el.

22. § (1) A 19. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) A 19. § (1) bekezdés bg) pontja a Belső Piaci Információs Rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. §[64]

24. §[65]

25. §[66]

26. §[67]

27. §[68]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 730. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Megállapította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 123. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[4] Módosította a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.30.

[6] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 443. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Megállapította a 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.08.09.

[8] Beiktatta a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.07.11.

[9] Beiktatta a 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.09.

[10] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[11] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[12] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[13] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[14] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[15] Megállapította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[16] Beiktatta a 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2021.02.15.

[17] Beiktatta a 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.11.04.

[18] Beiktatta a 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[19] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 83. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[20] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 441. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2018.07.11.

[22] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[23] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[24] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[25] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[26] Beiktatta a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2016.12.17.

[27] Megállapította a 307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.11.04.

[28] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[29] Beiktatta a 88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[30] Módosította a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2018.07.11.

[31] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 160. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[32] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 117. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[33] Megállapította a 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 197. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[35] Beiktatta a 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[36] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 443. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Módosította a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[38] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[39] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 117. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[40] Módosította a 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2019.09.01.

[41] Beiktatta a 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[42] Beiktatta a 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[43] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[44] Beiktatta a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[45] Beiktatta a 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[46] Beiktatta a 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[47] Módosította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 55. § 2. pontja. Hatályos 2015.11.27.

[48] Módosította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.12.17.

[49] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatálytalan 2019.08.01.

[50] Megállapította a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.30.

[51] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[52] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[54] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[55] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[57] Megállapította a 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[58] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.08.01.

[59] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 442. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[60] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.01.

[61] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 442. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[62] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 441. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[63] Beiktatta a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.07.11.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék