29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

2. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt "1. melléklet a 44/2005. (X. 19.) EüM rendelethez" VIII. pont 1. alpontjában az "egy évig kell megőrizni, vagy - harmadik országból importált gyógyszer esetében - az illetékes meghatalmazott személy" szövegrész helyett az "egy évig kell megőrizni, vagy az illetékes meghatalmazott személy" szöveggel lép hatályba.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet E) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Feltétel nélkül el kell ismerni azon orvosi vagy szakorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az orvosi vagy szakorvosi oklevél az orvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, orvosi és szakorvosi területen szerzett szakképesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az orvosi vagy szakorvosi tevékenységet."

2. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon általános ápolói okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az általános ápolói oklevél az általános ápolói tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, általános ápolói szakterületen szerzett képesítés. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az általános ápolói tevékenységet."

3. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 3. számú melléklet C) pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Feltétel nélkül el kell ismerni azon fogorvosi, szakfogorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenységet."

4. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 4. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon szülésznői okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a szülésznői oklevél a szülésznői tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott szülésznői területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szülésznői tevékenységet."

5. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon gyógyszerész okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a gyógyszerész oklevél a gyógyszerész tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott gyógyszerész területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerész tevékenységet."

Tartalomjegyzék