34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet

a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), d), e), h), i), m), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzést érintő kérdések tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (4) bekezdésében

a) az "április 30-áig" szövegrész helyébe az "április 15-éig",

b) az "a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe az "az Oktatási Hivatalnak"

c) az "A települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe az "Az Oktatási Hivatal",

d) a "május 15-éig" szövegrész helyébe az "április 20-ig"

szöveg lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

2. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: R1.) 20. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik."

(2) Az R1. 20. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon."

3. § Az R1. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet."

4. § Az R1. 24. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig."

5. § Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Felvételi Központ legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követő szeptember 15-éig a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti."

6. § Az R1. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább nevelési évenként kétszer - a 93/A. § szerinti dokumentációban rögzíti."

7. § (1) Az R1. 90. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A felvételi és mulasztási napló)

"f) a jogviszony létesítésének időpontját"

(tartalmazza.)

(2) Az R1. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az óvoda az (4) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon gyermekek nevét - a szakértői véleményt kiállító intézmény és a szakértői vélemény számával együtt -, akiknek a felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes."

8. § Az R1. 93/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza)

"b) a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit,"

9. § Az R1. 117. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését."

10. § (1) Az R1. 143. § (11) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A vizsgabiztos kirendelésének kérésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt vizsgabiztos közreműködése nélkül lebonyolított osztályozó vizsga eredménye érvénytelen."

(2) Az R1. 143. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A vizsgabiztosi feladatok ellátásáért díjazás jár, amelyet a kirendelést kérő intézmény visel. A vizsgabiztos díja szóbeli vizsgán a vizsgabizottsághoz beosztott vizsgázónként 3600 forint. A vizsgabiztos díja írásbeli vizsgacsoportonként 9000 forint."

11. § Az R1. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"151. § A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét. Az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések tekintetében az intézményvezető a 147. § (8) bekezdésében foglalt értékelés elérhetővé válásától számított 8 napon belül megküldi a szakértői értékeléseket az érintett fenntartó számára, aki a szükséges intézkedéseket megteszi."

12. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Az R1.

1. 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "fejlődésének segítését," szövegrész helyébe a "fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez,",

2. 7. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában az "a tanulmányok alatti vizsgák" szövegrész helyébe az "a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit",

3. 20. §

3.1. (1a) bekezdés h) pontjában a "huszonegyedik munkanap" szövegrész helyébe a "30. nap",

3.2. (1b) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "hivatal",

3.3. (2) bekezdésében

3.3.1. a "hirdetményben meghatározott időpontban" szövegrész helyébe a "hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni",

3.3.2. az "írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt" szövegrész helyébe az "írásban értesíteni a hivatalt",

3.3.3. a "köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt" szövegrész helyébe a "köteles értesíteni az óvodavezetőt",

3.4. (3) bekezdésében a "kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt" szövegrész helyébe a "kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat", a "szülő személyi azonosító" szövegrész helyébe a "szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat",

3.5. (7) bekezdésében az "a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe az "a hivatalt",

4. 22. § (4) bekezdésében a "kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt" szövegrész helyébe a "kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat"

5. 23. §

5.1. (4) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "hivataltól", a "gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt" szövegrész helyébe a "hivatalt"

5.2. (5) bekezdésében a "gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt" szövegrész helyébe a "hivatalt és a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatóját", a "gyermeket, tanköteles tanulót" szövegrész helyébe a "tanköteles tanulót",

5.3. (8) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "hivatal"

6. 24. §

6.1. (1) bekezdésében az "a megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrészek helyébe az "az illetékes tankerületi központ", az "október utolsó napjáig" szövegrész helyébe az "október 15. napjáig", a "január 15-ig" szövegrész helyébe a "december 1-jéig",

6.2. (1a) bekezdésében az "a megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe az "az illetékes tankerületi központot",

7. 30. § (1) bekezdésében az "A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében" szövegrész helyébe az "A középfokú felvételi eljárást az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet III. pontjában meghatározott, a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében",

8. 50. § (2) bekezdésében a "gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "hivatalt",

9. 75. § (3) bekezdésében az "A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben." szövegrész helyébe a "Ha a tanuló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait.",

10. 89. § (3) bekezdés b) pontjában az "apja (gondviselője) nevét," szövegrész helyébe az "apja nevét, nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét,",

11. 90. § (4) bekezdésében a "sajátos nevelési igényű gyermekek" szövegrész helyébe a "beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek",

12. 95. §

12.1. (5) bekezdésében a "szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény," szövegrész helyébe a "szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény,"

12.2. (6) bekezdésében

12.2.1. a "szakvéleményt" szövegrész helyébe a "szakértői véleményt"

12.2.2. a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény"

13. 133. § (9) bekezdés b) pontjában az "az osztálynaplóban és a törzslapon" szövegrész helyébe az "az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon",

14. 143. § (4) bekezdésében a "kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt" szövegrész helyébe a "kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat",

15. 145. §

15.1. (2a) bekezdés b) pontjában az "értékelésére" szövegrész helyébe az "önértékelésére",

15.2. (2b) bekezdésében az "értékelésére" szövegrész helyébe az "önértékelésére",

15.3. (3) bekezdésében az "az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára" szövegrész helyébe az "az értékelt pedagógus és az intézményvezető számára",

16. 147. §

16.1. (8) bekezdésében az "a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot, és azt az ellenőrzést követő tizenöt napon belül rögzíti az informatikai támogató rendszerben" szövegrész helyébe az "a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően, az ellenőrzést követő tizenöt napon belül elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó szakértői értékelést az informatikai támogató rendszerben"

16.2. (9) bekezdésében az "a (8) bekezdésben meghatározott időponttól" szövegrész helyébe az "a (8) bekezdésben meghatározott határidő lejártától"

16.3. (10) bekezdésében az "a (8) bekezdés szerinti szakértői dokumentum rögzítését megelőzően" szövegrész helyébe az "a (8) bekezdés szerinti szakértői értékelés rögzítésének határidejéig",

17. 150. §

17.1. (3) bekezdésében az "az összegző szakértői dokumentuma" szövegrész helyébe az "a szakértői értékelés" szöveg, az "összegző szakértői dokumentumának" szövegrész helyébe a "szakértői értékelésének",

17.2. (4) bekezdésében az "az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban" szövegrész helyébe az "a szakértői értékelésében" szöveg, valamint az "Az összegző szakértői dokumentum" szövegrész helyébe az "A szakértői értékelés",

18. 169. § (7) bekezdésében az "A nem állami" szövegrész helyébe az "Az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati",

19. 172. § (4) bekezdésében

19.1. az "a nem állami" szövegrész helyébe az "az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati"

19.2. az "A nem állami" szövegrész helyébe az "Az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati",

19.3. a "köznevelési megállapodás" szövegrész helyébe a "köznevelési szerződés"

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R1.

a) 5. § (1) bekezdés h) pontjában az "az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit," szövegrész,

b) 20. §

ba) (1a) bekezdés a) pontjában az "a nevelési év meghatározásáról," szövegrész,

bb) (2) bekezdésében a " , továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak" szövegrész,

bc) (2a) bekezdése,

bd) (2b) bekezdése,

be) (5)-(6b) bekezdése,

bf) (8) bekezdés utolsó mondata,

c) 22. § (4) bekezdésében a " , továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást" szövegrész,

d) 24. § (1a) bekezdésében az "a tankerületi központ, valamint" szövegrész,

e) 37. § (7) bekezdése,

f) 44. § (2) bekezdése,

g) 50. § (3), (5) és (9) bekezdése,

h) 88. § e) pontja,

i) 91. § (3) bekezdés g) pontja,

j) 93. §-a,

k) 150. § (3) bekezdésében az " , amely azt elérhetővé teszi a hivatal számára" szövegrész.

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

15. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti pedagógiai szakszolgálati intézményekre,

b) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó - az Nkt. 20. § (9) bekezdése alapján létrehozott - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeire,

c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-f) és pontjában foglalt köznevelési intézményekre,

d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra,

e) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a köznevelési intézményben nem pedagógus munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),

f) a gyermekek, tanulók törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülők),

g) a tankerületi központra és az oktatási központra,

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal),

i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat),

j) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)."

16. § Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít]

"a) a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása,"

(céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.)

17. § Az R2. 17. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell)

"l) az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében javaslatot a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre,"

18. § Az R2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a Hivatal a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján, a tankötelezettség teljesítésének hat éves kor előtti megkezdésével vagy a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban a szakértői bizottságot szakértőként kirendelte, és a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészítése és a Hivatalnak történő megküldése mellett a hatósági eljárástól függetlenül az e rendelet szerinti szakértői vélemény kibocsátása is szükséges, úgy azt a szakértői bizottság az e rendelet általános szabályai szerint készíti el. Ha szakértői vizsgálatot a Hivatal kirendelésére a járási szakértői bizottság végezte el, és a szakértői vizsgálat alapján sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a járási szakértői bizottság a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészítésével és a Hivatalnak történő megküldésével egyidejűleg saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére, amely a szakértői vizsgálatot a hatósági eljárástól függetlenül e rendelet általános szabályai szerint fejezi be. A megyei szakértői bizottság a járási szakértői bizottság azon szakmai megállapításaihoz, melyeket a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény tartalmaz, kötve van."

19. § Az R.2.

a) 13. § (4) bekezdés b) pontjában az "az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak",

b) 17. § (1) bekezdés e) pontjában a "sajátos nevelési igényű" szövegrész helyébe a "sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő"

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R2. 11. § (1) bekezdés c) pontja.

4. Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 34/2019. (XII. 30.) EMMIrendelethez

Az R1. 1 melléklet II. pontjában foglalt táblázat 46. és 47. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ZáradékDokumentumok)
46.Igazolom, hogy a tanuló a......../........tanévben........óra közösségi szolgálatot teljesített.N., Tl., B.
47.A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi
szolgálatot.
N., Tl., B.

Tartalomjegyzék