Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról[1]

Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a szakképzésről szóló törvényben, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott személyes adatot tartalmazó ágazati nyilvántartások működési hatékonyságának, ezen keresztül a művelődéshez való alapjog elősegítése céljából a következő törvényt alkotja:[2]

1. Az oktatási nyilvántartás

1. § (1)[3] A közneveléssel, a szakképzéssel, a felsőoktatással, a felnőttképzéssel, az azokkal összefüggő pályakövetéssel és diplomás pályakövetéssel, továbbá a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, az érintettek jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének támogatásához, a nemzetgazdasági szintű tervezés megalapozásához, illetve az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.

(2) Az oktatási nyilvántartás elektronikus formában létrehozott közhiteles nyilvántartás, amelynek célja

a) a természetes személy oktatási nyilvántartásban kezelt 2. § szerinti személyes adatainak azonosítás, ellenőrzés, az adat pontosítása, időszerűségének biztosítása céljából való megfeleltetése az adatokat nyilvántartó szerv adataival;

b) a szakrendszeri nyilvántartások ágazati működtetése, ennek keretében a szakrendszeri nyilvántartásokban kezelt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az oktatási azonosító szám útján megszemélyesített

ba) adatok elektronikus ügyintézés szerinti egységes adatszolgáltatásának, információátadásának megteremtése,

bb) adatoknak - személyes azonosításra alkalmatlan módon - megvalósuló összekötése, rendszerezése;

bc) adatok statisztikai célú, tudományos kutatás céljára történő felhasználása.

2. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (1) bekezdése szerinti célból a természetes személy alábbi adatait kezeli:

a)[4] családi és utónév,

b)[5] születési családi és utónév,

c)[6] anyja születési családi és utóneve,

d) születési hely,

e) születési idő,

f) állampolgárság(ok),

g) nem,

h)[7] lakóhely és a tartózkodási hely címe,

i) külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai,

j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,

k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka,

l) oktatási azonosító szám,

m) az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok,

n)[8] a 4. § (1) bekezdése szerinti szakrendszerek 1-6. mellékletben meghatározott adatai.

o)[9] nyilvántartás jogcímének adata.

2/A. §[10] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét is kezeli az oktatási nyilvántartásban.

3. § (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti azonosítás céljából a természetes személy alábbi adatait kezeli:

a) adóazonosító jel vagy

b) társadalombiztosítási azonosító jel vagy

c) személyazonosító okmány száma.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok a sikeres azonosításig kezelhetők.

(3)[11] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek 2. § a)-h), k) és o) pontja szerinti adatairól - azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából - térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.

(3a)[12] A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv minden év január 15-éig adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv számára az adott évben a harmadik életévüket betöltő gyermekek, továbbá folyamatosan a Magyarország területére érkező óvodába járni köteles vagy tanköteles gyermekek 2. § a)-h) pontja szerinti adatai vonatkozásában.

(3b)[13] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott külföldi állampolgárságú személyek 2. § i) és j) pontja szerinti adatairól - az e személy azonosítása, adatainak ellenőrzése és azok esetleges pontosítása céljából - térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet az idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervtől.

(4)[14] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § a)-e) pontjában és 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról - adategyeztetés, valamint a törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges, rendelkezésére nem álló adatok beszerzése céljából - az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatójától adatot igényel.

3/A. §[15] (1)[16] A természetes személynek egy oktatási azonosító száma lehet, továbbá egy oktatási azonosító számhoz egy természetes személy tartozhat.

(2) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek, aki

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján

a) óvodai jogviszonyban áll,

b) tanulói jogviszonyban áll,

c) pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül,

d) részt vesz a középfokú felvételi eljárásban,

e) részt vesz a kétszintű érettségi eljárásban,

f) nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozik,

g) pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,

h) pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben dolgozik,

i) köznevelési intézményben óraadóként dolgozik,

j) szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, az Országos szakértői névjegyzéken, illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken,

k)[17] köznevelési intézményben hit- és erkölcstanoktatási, fakultatív hitoktatási, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittanoktatási feladatokat lát el,

2. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) alapján

a) tanulói jogviszonyban áll,

b)[18]

c) a szakképző intézmény alkalmazottja,

3. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján

a) a központi felsőoktatási felvételi eljárásban felsőoktatási intézménybe jelentkezik,

b)[19] hallgatói jogviszonyban áll vagy részére a felsőoktatási intézmény oklevelet adott ki a felsőfokú tanulmányok lezárását követően,

c) doktorjelölti jogviszonyban áll,

d) felsőoktatási intézményben oktató, kutató, tanári munkakörben dolgozik,

e) felsőoktatási intézményben oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban dolgozik,

f)[20]

3a.[21] felnőttképzési jogviszonyban áll,

4. a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szerepel.

5.[22] részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra.

(2a)[23] A (2) bekezdés 3a. pontja szerinti esetben az oktatási azonosító szám kiadása nem magyar állampolgár esetén a képzésben részt vevő személy kérelmére történik.

(3)[24] A kiadott oktatási azonosító számot az azt igénylő köznevelési intézmény, szakképző intézmény, felsőoktatási intézmény, illetve felnőttképző számára az oktatási nyilvántartás 4. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szakrendszere útján kell elérhetővé tenni és egyidejűleg át kell adni a pályakövetési rendszer részére.

3/B. §[25] Törvény eltérő rendelkezése hiányában az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő legelső bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a halál tényének az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli.

2. Az oktatási nyilvántartás szakrendszerei[26]

3/C. §[27] Az oktatási személyi nyilvántartás az oktatási nyilvántartás 2. § a)-m) pontjában meghatározott adatokat tartalmazó szakrendszer, amely biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti szakrendszerek részére ezen adatok átadását, illetve ezen adatokkal való egyezőség ellenőrzését.

4. § (1)[28] Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:

a) a köznevelés információs rendszere,

b) a szakképzés információs rendszere,

c) a felsőoktatási információs rendszer,

d) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere,

e) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer,

f) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere,

g) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása,

h) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása,

i) a pályakövetési rendszer.

j)[29] a diplomás pályakövetési rendszer (a továbbiakban: DPR).

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) gyermek-, illetve tanulói nyilvántartás (a továbbiakban együtt: tanulói nyilvántartás);

b) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);

c) a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása;

d) a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere;

e) az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás;

f) a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása;

g) az országos köznevelési szakértői névjegyzék;

h) az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék;

i) a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék;

j) a pedagógus-továbbképzési nyilvántartás;

k) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás;

l) a pedagógusminősítési nyilvántartás;

m)[30] az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása;

n)[31] az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása;

o)[32] a tanköteles gyermekek nyilvántartása.

p)[33] a hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittant oktató személyek nyilvántartása.

(2a)[34] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) a szakképzési intézménytörzs,

b) a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása,

c) az alkalmazotti nyilvántartás,

d) a szakmai vizsga és a képesítő vizsga adminisztrációs rendszere, valamint az oklevelekről, a szakmai bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a törzslapkivonatokról vezetett központi vizsganyilvántartás,

e) az oktatói továbbképzés nyilvántartása.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) a felsőoktatási intézménytörzs;

b) a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs;

c) a felsőoktatási felvételi alrendszer;

d) a hallgatói személyi törzs.

(3a)[35] Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) a felnőttképzési intézménytörzs,

b) a képzési és személyi törzs.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szakrendszerek további, jogszabályban meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó alrendszereket, alkalmazásokat tartalmazhatnak.

(5)[36] Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszerei, valamint annak egyes alrendszerei célhoz kötötten, álnevesített formában, szakpolitikai stratégiai döntés-előkészítés, elemzés, tervezés céljából összekapcsolhatók, továbbá az azokban kezelt adatok célhoz kötötten egymás között átadhatók.

(5a)[37] A köznevelés információs rendszerének a (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti alrendszereiből, valamint az (1) bekezdés c), g), i) és j) pontja szerinti szakrendszerekből az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által létrehozott, egyéni szinten és álnevesített formában, meghatározott adatokat tartalmazó kutatói adatbázisok létrehozhatók. Az így létrehozott kutatói adatbázisok - a megfelelő adatvédelmi garanciákat tartalmazó együttműködési megállapodásban szabályozva - tudományos kutatási és statisztikai célból, célhoz kötötten átadhatók tudományos kutatási tevékenységet végző költségvetési szervnek és az Nftv. 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézménynek.

(5b)[38] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszerből statisztikai adatgyűjtés keretében álnevesített formában statisztikai adatbázist hozhat létre, és adhat át a Központi Statisztikai Hivatalnak szakmai feladatellátásához, valamint az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatási intézmények állami finanszírozásával és ágazati irányítással összefüggő feladatai ellátásához.

(6)[39] Az oktatási nyilvántartásban kezelt személyes adatok körét

a) a köznevelés információs rendszere tekintetében az 1. melléklet,

b) a szakképzés információs rendszere tekintetében az 1/A. melléklet,

c) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomkövető rendszer tekintetében a 2. melléklet,

d) a felsőoktatási információs rendszer tekintetében a 3. melléklet,

e) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere tekintetében a 3/A. melléklet,

f) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere tekintetében a 4. melléklet,

g) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása tekintetében az 5. melléklet,

h) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása tekintetében a 6. melléklet

határozza meg.

(7)[40]

(8)[41]

(9)[42]

(10)[43]

(11)[44]

4/A. §[45] Az érintett

a)[46] a felsőoktatási információs rendszerben tárolt, 3. melléklet II. része és IV. rész 1-22. pontja szerinti személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, - a 4/B. § a) pontjában meghatározott kivétellel - az adatot szolgáltató felsőoktatási intézménytől, a Tempus Közalapítványtól vagy a Klebelsberg Központtól,

b) a felsőoktatási információs rendszerben tárolt, 3. melléklet IV. rész 23. pontja szerinti személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását az adatot szolgáltató Diákhitel Központtól,

c) az Nftv. 48/A-48/S. §-a szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségei nyomon követéséhez a felsőoktatási információs rendszeren keresztül kapott, a 3. melléklet II. része és IV. rész 1-22. pontja szerinti személyes adatainak helyesbítését a felsőoktatási információs rendszerbe adatot szolgáltató felsőoktatási intézménytől,

d) az Nftv. 48/A-48/S. §-a szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségei nyomon követéséhez a 6. § (5) bekezdésében meghatározott hatóság által vezetett nyilvántartásból kapott személyes adatainak helyesbítését a 6. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságtól

jogosult kérni.

4/B. §[47] Ha a felsőoktatási információs rendszerbe a 3. melléklet II. része és IV. rész 1-22. pontja szerinti személyes adatokat olyan felsőoktatási intézmény továbbította, amely utóbb jogutód nélkül megszűnt, akkor ezen adatokra tekintettel

a) az érintett a személyes adatainak helyesbítését az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervtől kérheti, illetve

b) a rendelkezésre álló adatok alapján az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv - az adatok pontossága érdekében - az adatokat hivatalból pontosítja.

3. Az oktatási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás[48]

5. §[49] (1) Az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatkezelő az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartásba. Az adatkezelő és az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv megállapodása alapján az adatszolgáltatás elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatátadással is történhet.

(2) Az adatkezelő az érintett azonosításához szükséges - a 2. § a)-j) és l) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt - adatokat az érintett sikeres azonosításáig kezeli és az azonosítás céljából továbbítja az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv részére.

(3) Az adatkezelő felel az általa szolgáltatott adatok pontosságáért.

6. § (1)[50] A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző, a jelentkező, a jegyző, a közneveléssel, a szakképzéssel és a felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények, államilag elismert nyelvvizsgaközpontok a jogszabályokban meghatározottak szerint adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba. Az adatszolgáltatás helyességéért az adatszolgáltató felelős.

(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére továbbá

a)[51] a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont b), d), valamint f)-h) alpontjában felsorolt adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében nyilvántartja;

b)[52] a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat.

(2a)[53] A 4. § (2a) bekezdés e) pontja szerinti oktatói továbbképzés nyilvántartása részére

a) az oktatói továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1/A. melléklet V. rész 2. pont b), d) és f)-h) alpontjában meghatározott adatokat,

b) a szakképző intézmény vezetője szolgáltatja az 1/A. melléklet V. rész 2. pont e) és k) alpontja szerinti adatokat.

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felsőoktatási felvételi alrendszer részére

a) az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerv szolgáltatja a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére vonatkozó adatokat;

b) az egészségbiztosítási szerv szolgáltatja a gyermekgondozási díj igénybevételére vonatkozó adatokat;

c)[54] az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a 3. melléklet III. rész 3. pontja szerinti adatot.

(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs alrendszer részére továbbá

a)[55] a Diákhitel Központ szolgáltatja a 3. melléklet IV. rész 23. pontja szerinti adatot,

b)[56] a Tempus Közalapítvány szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. rész 8. és 21. pontja szerinti adatot,

c)[57] a Klebelsberg Központ szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. rész 21. pontja szerinti adatot.

(5) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszer 5. melléklet szerinti adataiban történő változások követése, ellenőrzése céljából történő adatigényléshez az állami foglalkoztatási szervnek, a kincstárnak, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervnek, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervének, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságnak és az adóhatóságnak megküldheti a nyilvántartott személyek adatait, ez alapján[58]

a) az állami foglalkoztatási szerv a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,

b)[59] a kincstár a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak, az ápolási díjnak, a gyermekek otthongondozási díjának, a gyermeknevelési támogatásnak és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára,

c)[60] az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak hazai munkaviszony létesítésére és időtartamára, a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak, az ápolási díjnak, a gyermekek otthongondozási díjának, a gyermeknevelési támogatásnak és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára, a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,

d) az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató gyermekének születési anyakönyvi kivonatára,

e)[61] a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a tartós betegség megállapításához szükséges, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatára, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolására, vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybevételéhez szükséges érvényes és hatályos szakvéleményére, szakhatósági állásfoglalására; a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotra, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság tartós betegségére tekintettel való igazolására,

f) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóság az egészségi állapot minősítésének eredményéről érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásra, szakvéleményre, bizottsági állásfoglalásra, határozatra vagy hatósági bizonyítványra; a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapot igazolására

vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek.

(6)[62] A 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti nyilvántartás részére az államilag elismert nyelvvizsgaközpont szolgáltatja a vizsgázó 6. melléklet a) és d) pontjában meghatározott adatait.

(7)[63] A Diákhitel Központ - a képzési hitelt felvevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy oktatási azonosító száma alapján - a képzési hitel igénybevételéről, típusáról, az igényelt hitelösszegről, a képzési hitel folyósításának felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat a szakképzési információs rendszerbe, illetve a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.

(8)[64] Természetes személy a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítását követően elektronikusan megtekintheti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatait.

(9)[65] A korlátozottan cselekvőképes személy önállóan kezdeményezheti a (8) bekezdés szerinti adatmegtekintést, önállóan jelezhet adathiányt vagy hibás adatot, valamint önállóan kérelmezheti a megtekintett adatokról szóló igazolásokat.

6/A. §[66] (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 4. § (1) bekezdés a)-d) és h) pontja szerinti szakrendszerében szereplő adatok közül elektronikus adatkapcsolaton keresztül - az érintett oktatási azonosító számának összevetése útján - veszi át az érintett 2. § a)-h) pontjában meghatározott adatait, továbbá az érintett

a) érettségi vizsgájára vonatkozóan az 1. melléklet IV. rész 2. pontjában meghatározott adatait,

b) szakmai oktatására vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont e), f) és g) alpontjában, a felnőttképzés keretében szervezett részszakmára felkészítő szakmai oktatására, szakmai képzésére és más oktatásban, illetve képzésben való részvételére vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pontjában meghatározott adatait,

c) megszerzett középfokú szakképzettségére, illetve szakképesítésére vonatkozóan az 1/A. melléklet IV. részében meghatározott adatait,

d) megszerzett felsőfokú szakképzettségére vonatkozóan a 3. melléklet IV. rész 5., 6., 12. és 18. pontjában meghatározott adatait,

e) nyelvvizsgájára vonatkozóan a 6. melléklet b) pont ba), bb), bd), be) és bg) alpontjában és c) pont cc) alpontjában meghatározott adatait,

f) hallgatói hitelére vonatkozóan a 3. melléklet IV. rész 23. pontjára, képzési hitelére vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont r) alpontjában és a 3/A. melléklet II. rész 2. pont c) alpontjában meghatározott adatait

a pályakövetési rendszerbe.

(2) A pályakövetési rendszer működtetése céljából - a pályakövetéssel érintett személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján - az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv megkeresése alapján

a) az állami foglalkoztatási szerv az érintett számára nyújtott álláskeresési ellátás vagy foglalkoztatást elősegítő más támogatás mértékét, megváltozott munkaképességének tényét, az álláskeresőként való nyilvántartásba vételének és abból való törlésének időpontját, valamint utolsó munkakörének a foglalkozások egységes osztályozási rendszere szerinti besorolását,

b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott adatokat,

c) a központi családtámogatási szerv a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat,

d) az állami adóhatóság - a rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 1., 5., 9. és 15. és 18. pontjában, valamint 1. melléklet 1. pont 1.4. alpontjában és 7. pontjában meghatározott adatokat,

e)[67] az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv az egyéni vállalkozóról, valamint az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) bekezdés c), e) és i) pontjában meghatározott adatokat

a pályakövetési rendszerbe - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - átadja.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat térítésmentesen és olyan titkosítási módszerrel kell biztosítani, amely az adat megismerését kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon teszi lehetővé.

(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az érintettek között egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes és személyazonosításra alkalmatlan módon online kérdőíves felmérést is folytathat.

(5) A pályakövetési rendszerben nyilvántartott adatok személyazonosításra alkalmatlan módon dolgozhatók fel és hozhatók nyilvánosságra.

6/B. §[68] (1)[69] A DPR célja a felsőoktatásban tanuló, valamint végzett hallgatók munkaerőpiaci nyomonkövetése, a munkaerőpiacra lépésük korai szakaszának elemzése. A DPR Frissdiplomás Kutatás és Hallgatói Kutatás online kérdőíves kutatási moduljai a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott személyes adatnak nem minősülő adatokat tartalmazzák.

(2) A DPR Hallgatói Kutatás modulja esetében a kötelező intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban álló hallgatók, a Frissdiplomás Kutatás modulja esetében a vizsgált időszakot megelőző első és ötödik év között abszolutóriumot szerzettek körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes online kérdőíves vizsgálat alapján történik.

(3)[70]

(4) Az online kérdőíves vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló formájában a felsőoktatási intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza.

(5)[71] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az állami és magán felsőoktatási intézmények hatékony működéséhez, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok keret-megállapodásaihoz, az egyházi felsőoktatási intézmények fenntartóival kötött közfeladat-finanszírozási szerződéshez szükséges adatszolgáltatás érdekében is üzemelteti az évente előállított DPR adatintegrációs modulját.

3/A. Az oktatási nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatkezelés[72]

6/C. §[73] (1) A központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból a köznevelési intézmény tanulója és a szakképző intézmény tanulója részére megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezet (a továbbiakban: tanulmányutak nyilvántartása).

(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a tanuló családi és utónevét, valamint születési családi és utónevét,

2. a tanuló oktatási azonosító számát,

3. a tanuló anyja születési nevét,

4. a tanuló születési helyét és idejét,

5. a tanuló állampolgárságát,

6. a tanuló nemét,

7. a tanuló köznevelési intézményének vagy szakképző intézményének nevét, OM azonosítóját,

8. a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot vagy szakképzési alapfeladatot,

9. azt a feladatellátási helyet, ahol a tanuló nevelés-oktatása vagy szakképzésben való részvétele megvalósul,

10. a tanuló évfolyamát,

11. azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,

12. kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,

13. a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,

14. a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,

15. az utasbiztosítás szerződésszámát,

16. a támogatói okirat számát,

17. egyéni pályázat esetén a tanuló fizetési számlaszámát,

18. a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.

(3) A (2) bekezdés 1-6. pontjában meghatározott adatokat a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány a köznevelés információs rendszerébe és a szakképzés információs rendszerébe továbbítja.

(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2) bekezdés 1-15., 17. és 18. pontja szerinti adatokat a tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés 1-15. és 18. pontja szerinti adatokat a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény továbbítja a Tempus Közalapítvány számára.

(5) A tanulói nyilvántartásból, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából a 2. § a)-d), g) és l) pontjában, valamint az 1. melléklet I. rész e)-g), i) és l) alpontjában és az 1/A. melléklet II. rész 1. pont g) és k) alpontjában meghatározott adatokat - a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányutak megszervezése, továbbá az igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése céljából - a Tempus Közalapítvány részére az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervvel kötött megállapodásban foglaltak szerint kell továbbítani.

(6) A tanulmányutak nyilvántartásában rögzített adatokat a Tempus Közalapítvány az adatfelvételtől a tanulói jogviszony megszűnéséig kezeli.

4. Az oktatási nyilvántartáshoz való hozzáférés, adattovábbítás[74]

7. § (1)[75] A tanulói nyilvántartásból, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából személyes adat - az érintetten kívül -

a) a tanulói jogviszonyhoz, illetve a felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére jogosult személy részére,

b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából a 2. § a)-g) pontjában meghatározott adatok, valamint az 1. melléklet I. rész c)-f) és h) pontjában és az 1/A. melléklet I. rész c)-f) és h) pontjában meghatározott adatok a rendőrség részére,

c)[76]

továbbítható.

(2)[77] Az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv a szociális ellátások ügyvitelét támogató rendszer útján megkeresésre adatot szolgáltat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermektartásdíj megelőlegezésének a jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából. Az adatszolgáltatás a középfokú nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek nevére, az oktatási intézmény nevére és címére, valamint a tanulmányok kezdetének, illetve a tanulmányok befejezésének várható időpontjára terjed ki.

(3)[78] A tanulói nyilvántartás, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.

(4)[79] A tanulói nyilvántartásban, a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásában, valamint a képzési és személyi törzsben nyilvántartott adatok - adategyeztetés céljából - továbbíthatók az Nkt., az Szkt. és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tanulmányi rendszereket használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, illetve felnőttképzőnek, amellyel a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy jogviszonyban áll és az adott intézmény az érintett személyes adat kezelésére jogosult.

(5)[80] A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával való összevetéssel elektronikus úton kell ellenőrizni.

(6)[81] Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - a jogszabály alapján jogosult erre irányuló megkeresése alapján, az abban foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben

a) az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére jogosult részére,

b) a pedagógus, illetve az oktató oktatási intézménnyel fennálló jogviszonyából fakadó továbbképzési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a továbbképzés szervezésére jogszabályban kijelölt szerv vagy szervezet részére

továbbítható.

(7)[82] Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.

(8)[83] Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok - adategyeztetés céljából - továbbíthatók az Nkt. és az Szkt. szerinti tanulmányi rendszereket használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, amellyel az alkalmazott, az óraadó jogviszonyban áll, és az adott intézmény az érintett személyes adat kezelésére jogosult.

(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő középfokú iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait.

(9a)[84] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartásából történeti, tudományos célból, valamint a tehetséggondozó versenyek népszerűsítése céljából jogosult nyilvánosságra hozni az egyes versenyeken helyezést elért versenyzők nevét, évfolyamát és osztályát, a versenyen elért eredményét, a versenyzőt nevező iskola, illetve feladatellátási helyének nevét, OM azonosítóját és a felkészítő tanárok nevét.

(10)[85] A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából, illetve a felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb szeptember 15-éig a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.

(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezelt adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli.

(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból - az érintetten kívül - személyes adat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó részére továbbítható.

(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.

(14)[86] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat - a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül - a minősítővizsga, minősítési eljárás lefolytatása, a minősítővizsgán, minősítési eljáráson elért eredményről való tájékoztatás céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, a köznevelési intézmény finanszírozását ellenőrző szervnek, valamint a minősítővizsgán, minősítési eljárásban érintett szakértőknek.

(15) A személyes adatokat A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből (a továbbiakban: INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől számított húsz év elteltével törli a nyilvántartásból.

(15a)[87] A képzési hitelhez kapcsolódóan

a) tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából

aa)[88] a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában meghatározott adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, az 1/A. melléklet II. rész 1. pont d)-g), i) és u) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)-j) pontja szerinti adata,

ab) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában meghatározott adatok,

ac) a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont l), o) és t) alpontjában meghatározott adatok,

b) a képzési és személyi törzsből

ba)[89] a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 1. pont a), b) és f) alpontjában és 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott adatok,

bb)[90] a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában meghatározott adatok,

bc)[91] a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pont b) és d) alpontjában meghatározott adatok

c)[92] a felnőttképzési intézménytörzsből

ca) a felnőttképző képviseletére jogosult személy azonosítása céljából a 3/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontjában meghatározott adatok,

cb) a közvetlenül a felnőttképző rendelkezésére bocsátott képzési hitelhez kapcsolódóan a képzési hitel folyósítása céljából a felnőttképző fizetési számlájának száma

d)[93] a Hallgatói személyi törzsből a képzési hitelre való jogosultság vizsgálata céljából az igénylőre vonatkozóan a 3. melléklet IV. rész 6. pontjában meghatározott adatokból a hiteligénylés időpontját megelőző két év alatt folytatott képzések kezdő dátuma és a képzések befejezésének dátuma,

e)[94] a tanulói nyilvántartásból a képzési hitelre való jogosultság vizsgálata céljából az igénylőre vonatkozóan a 1. melléklet I. rész d) pontjában meghatározott adatokból a hiteligénylés időpontját megelőző két év alatt folytatott jogviszonyok keletkezésének és megszűnésének ideje

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.

(16) A Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsből továbbítható - az érintetten kívül - a fenntartónak a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges valamennyi adat; a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak a szakértői tevékenyég ellátásához szükséges valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos adatok.

(17)[95] A Felsőoktatási felvételi alrendszerből a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező, illetve felvett személyre vonatkozó, a jelentkező által a felvételi kérelemben megjelölt jelentkezési helyre vonatkozó, a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges valamennyi adat és dokumentum továbbítható.

(18)[96] A Felsőoktatási felvételi alrendszer a személyes adatot - ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor - az adott felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejétől számított három évig kezeli.

(19)[97] A Hallgatói személyi törzsből továbbítható - az érintetten kívül - a felsőoktatási intézménynek a vele hallgatói jogviszonyban álló személy támogatási idejével összefüggő valamennyi adat, továbbá a nála fennálló jogviszonyára vonatkozó valamennyi adat.

(20) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan

a)[98] a hallgatói hitelre való jogosultság vizsgálata, adatellenőrzés és a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából a 3. melléklet IV. rész 1. pontja szerinti adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, a 3. melléklet IV. rész 3., 5., 6. és 8. pontja szerinti adat minden folyamatban lévő képzésére vonatkozóan, valamint a 2. § a)-j) pontja szerinti adatok,

b)[99] a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából a 3. melléklet IV. rész 2. pontja szerinti adatok,

c)[100] a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzés és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezelés céljából a 3. melléklet IV. rész 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra vonatkozó adat, a 3. melléklet IV. rész 15. pontja, a 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adat, a 3. melléklet IV. rész 19. pontja szerinti adatokból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, valamint az Nftv. 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő térítési díj összege.

(21) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Tempus Közalapítványnak a külföldi tanulmányokat segítő ösztöndíjra való jogosultság vizsgálata, a jogosultak és az államközi ösztöndíjak útján érkező külföldiek, valamint a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.-nek az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjában részesülő külföldiek ösztöndíjszerződéséből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az ilyen ösztöndíjasok nyomon követése céljából az ösztöndíjra pályázó vagy ösztöndíjas személyhez kapcsolódóan[101]

a) a 2. § a)-j) pontja szerinti adatok,

b)[102] a 3. melléklet IV. rész 1., 2., 5., 6., 9., 14., 15., 16., 19., 21., 22. pontja, valamint 18. pont 18.1., 18.2. és 18.7. alpontja szerinti adatok,

c)[103] a 3. melléklet IV. rész 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára és doktori védésre vonatkozó adatok.

(22) A Klebelsberg Központnak a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan továbbíthatók

a) a 2. § a)-f), h), i) és l) pontja szerinti adatok,

b)[104] a Felsőoktatási felvételi alrendszerből a 3. melléklet III. rész 7. pontja szerinti adatok közül a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal érintett szakon elért felvételi pontszám,

c)[105] a Hallgatói személyi törzsből a 3. melléklet IV. rész 5. pontja, - a képzés költségviselési formája és munkarendje adatának kivételével - 6. pontja szerinti adatok, 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adatok.

(23)[106] A Hallgatói személyi törzsből és az alkalmazotti személyi törzsből továbbíthatók továbbá a felsőoktatásért felelős miniszter részére az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából egyedileg vagy informatikai rendszer útján továbbított, illetve a közvetlenül hozzáférhetővé tett adatok. Ezen adatokat a felsőoktatásért felelős miniszter az adattovábbítástól számított öt évig kezeli.

(24)[107] A Hallgatói személyi törzsből továbbítható továbbá az idegenrendészeti hatóság részére a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvényben meghatározott eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából a 3. melléklet IV. rész 5., 6., 15. pontja szerinti adat, valamint a 19. pontja szerinti adatok közül az önköltségre vonatkozó adat, azzal, hogy az idegenrendészeti hatóságnak a megkeresésben minden esetben pontosan meg kell határozni azt az adatkört amire a megkeresés vonatkozik.

(25)[108]

(26)[109] Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító óvoda fenntartója és a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére az óvodai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.

(27)[110] A tanköteles gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító általános iskola fenntartója részére az iskolai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.

(28)[111]

(29)[112]

(30)[113] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszeréből az igazolványok érvényességére vonatkozóan adatot szolgáltat az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó kedvezmények szervezője és a kedvezmények nyújtói részére.

(31)[114] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából előzetes regisztrációt követően

a) a felsőoktatási intézmény számára visszaigazolja az adott felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató nyelvvizsgájának hitelességét,

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, módosításával kapcsolatban a munkáltató részére továbbíthatja a nyelvvizsga hitelességére vonatkozó adatot.

(32)[115] Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatban az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában - 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi nyelvvizsga-bizonyítványra, továbbá a kérelemben megjelölt, e dátumot megelőzően kiállított részvizsga-bizonyítványra kiterjedően - a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szereplő következő adatokat:

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,

b) a vizsgaközpont és vizsgahely megnevezése,

c) a vizsga neve, szintje és típusa,

d) a vizsga helye és napja,

e) a vizsga eredménye,

f) a vizsga anyakönyvi száma,

g) a bizonyítvány kiállításának napja és

h) a bizonyítvány száma.

(33)[116] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában - 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi nyelvvizsga egyenértékűségi záradékkal ellátott emelt szintű, idegen nyelvi érettségi vizsgára kiterjedően - a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban szereplő következő adatokat:

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,

b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,

c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,

d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,

e) a vizsgatárgy neve és szintje,

f) a vizsga eredménye és

g) a nyelvvizsga-egyenértékűségi záradék.

(34)[117] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában - 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi honosítási határozatra kiterjedően - a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a következő adatokat:

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,

b) a vizsga neve, szintje és típusa,

c) a honosítási határozat kiállításának napja és

d) a honosítási határozat sorszáma.

(35)[118] A (30)-(34) bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv együttműködési megállapodásban határozza meg.

(36)[119] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat a Nemzeti Pedagógus Karban folytatott választás érvényességének biztosítása céljából a szavazás időpontjában fennálló pedagógus-jogviszony tényéről a Nemzeti Pedagógus Kar számára.

(37)[120] A Kormány vagy az egyes miniszterek által megkötött megállapodások keretében elérhető kedvezmény igénybevételére történő jogosultság érvényességének megerősítése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § e) pontja szerinti, a születési időre vonatkozó, valamint az 2. § l) pontja szerinti, oktatási azonosító számára vonatkozó megerősítő adatokat továbbítja jogosultság ellenőrzését végző program és az igénylőfelület működtetését végző szervnek.

(38)[121] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 3/C. §, 4. § (2) bekezdés a-b) pontja, 4. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerinti szakrendszerből személyes adatot továbbít a Nemzeti Köznevelési Portál és a Tankönyvkatalógus működtetéséért felelős szerv részére a tanulók, hallgatók, pedagógusok és oktatók köznevelési és felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív jogviszonyának tényére vonatkozóan az ezen portálok szerzői jog által védett tartalmainak jogszerű igénybevétele céljából.

(39)[122] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsben szereplő elektronikus levélcím használatával teljesítheti a miniszter által elrendelt kutatást.

7/A. §[123] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása és ellenőrzése, továbbá a gyermekvédelmi ellátás szükségességének megállapítása céljából az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetett ágazatközi központi kiszolgáló rendszeren keresztül továbbítja az INYR-ből a központi családtámogatási szerv részére a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megállapításáról szóló végleges szakértői bizottsági szakértői vélemény adatait.

7/B. §[124] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a Magyar Diáksport Szövetség által, a részére az Nkt. 44/B. § (5) bekezdése alapján átadott, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt adatait a tanulók célzott egészségfejlesztése, a fiatalkori egészségügyi állapot és a későbbi betegségek közötti kapcsolatok elemzése, az iskolaorvosi és védőnői szolgáltatások igénybevételének optimalizálása, továbbá a betegségek minél korábban történő felismerésének céljából az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője részére - az adatok Nkt. szerinti rendelkezésére állását követő 30 napon belül - TAJ számhoz rendelt módon átadja. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv - kizárólag az adatátadás céljából és idejére - a tanuló mérési azonosítóját és TAJ számát egymásnak megfelelteti, majd az átadását követően az adatokat haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések[125]

8. §[126] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervet rendeletben kijelölje.

(2)[127] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

1. az oktatási azonosító szám igénylésének, kiadásának, felhasználásának és változás-bejelentésének szabályait,

1a.[128] az oktatási nyilvántartás, illetve annak szakrendszerei, alrendszerei működésére, az adatszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályokat,

2. a pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek a pályakövetési rendszer működtetésével kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes szabályokat.

3.[129] a DPR tekintetében az adatszolgáltatás pontos meghatározására, határidejére, gyakoriságára, módjára, valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani leírásra, a kérdőívre vonatkozó szabályok közzétételére, valamint az online kérdőíves vizsgálatok eredményeit összefoglaló jelentés formájára, nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat.

9. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (4) bekezdés a) pontja, a 7. § (20) bekezdése, a 16. § f) pontja és a 3. melléklet IV. alcím 23. pontja 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

9/A. §[130] A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 2020. január 15-éig egyezteti az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásába és a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltendő adatokat. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek, akit a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított, az Nkt. 45. § (8) bekezdését módosító rendelkezéseinek hatálybalépését követően kell felvenni az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásába, vagy aki a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltésre kerül.

9/B. §[131] E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 3/A. § (3) bekezdése alapján az oktatási azonosító szám pályakövetési rendszerbe történő átadását első alkalommal 2021. február 28-áig kell az e napig kiadott oktatási azonosító számokra vonatkozóan végrehajtani.

9/C. §[132] Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 7/B. § szerinti adatokat a 2024-et megelőző évekre vonatkozóan 2024. január 31-ig adja át az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője részére.

10. § Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §[133]

12. §[134]

13. §[135]

14. §[136]

15. §[137]

16. §[138]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

1. Az I. és II. részben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat - a Központi Statisztikai Hivatal - számára a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - az I. rész b) és j) pontjában felsorolt adatok kivételével - egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.[139]

2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Tanulói nyilvántartás

A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét,[140]

b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,

c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,[141]

d) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést,

e) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

f) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

g) nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,

h) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

i) évfolyamát,

j) melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson,[142]

k)[143]

l) melyik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,[144]

m) annak tényét és idejét, hogy az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelent meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesítette a tanulmányi követelményeket.[145]

II. Alkalmazotti nyilvántartás

Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét,

c) munkaköre megnevezését és időtartamát,[146]

d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,

e) munkavégzésének helyét,

f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,

g) vezetői beosztását,

h) besorolását,

i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,

j) munkaidejének mértékét,

k) tartós távollétének időtartamát,

l) elektronikus levelezési címét,

m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül

ma) a szakmai gyakorlat idejét,

mb) akadémiai tagságát,

mc) munkaidő-kedvezményének tényét,

md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,

me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,

mf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.

III. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezése céljából működteti a középfokú felvételi eljárást meghirdető középfokú iskolák, a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulók és általános iskolák, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskolák számára a középfokú intézmények felvételi informatikai rendszerét.

2. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;

b) a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;

c) a tanuló oktatási azonosító száma;

d) a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;

e) az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,

f) a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;

g) a tanuló évfolyama;

h) a tanuló jelentkezései,

i) a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1-8. évfolyam);

j) a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;

k) a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;

l) a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.

IV. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a kétszintű érettségi vizsga megszervezése céljából a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerét.

2. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

2.1. a vizsgázóra vonatkozóan:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési adata;

c) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;

d) nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója;

e) nevelés-oktatásának helye;

f) nevelés-oktatásának képzési típusa;

g) nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői;

h) nevelés-oktatásának munkarendje;

i) évfolyama, osztálya;

j) érettségi bizonyítványának sorszáma;

k) az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója;

l) a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója;

m) a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához kapcsolódó mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye;

n) a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege, a befizetés dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma;

2.2. a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre vonatkozóan:

a) a vizsgatárgy;

b) a vizsga szintje;

c) a vizsga fajtája,

d) a vizsgához kapcsolódó mentességek;

e) a vizsga nyelve;

f) a vizsga érdemjegye;

g) a vizsgán elért százalékos eredmény;

h) az érettségi dokumentum típusa;

i) az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;

j) az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;

k) vizsgabeosztásának adatai;

l) az érettségi vizsga helye, időpontja;

m) a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;

n) a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;

o) záradékok;

p) vizsgadokumentum adatai;

q) a vizsgadokumentum típusa;

r) a vizsgadokumentum száma;

2.3. a vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:

a) a vizsgáztató oktatási azonosító száma;[147]

b) a vizsgáztató értesítési adata;

c) a vizsgáztató munkahelye;

d) az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;

e) a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó információ;

f) a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány vizsgabizottságban vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);

g) részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;

h) a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;

i) a vizsgáztató vizsgatárgyai;

j) az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;

k) a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;

l) a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;

m) az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;

n) a vizsgáztató mely vármegyében vállal vizsgáztatói feladatot;[148]

o) a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes adatai: vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;

p) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;

2.4. A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:

a) a vizsgaszervező intézmény neve;

b) a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye;

c) a vizsgaszervező személyek értesítési adata.

V. Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás

Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a vizsgázó oktatási azonosító száma;

b) a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;

c) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;

d) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;

e) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;

f) vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos eredmény és osztályzat, záradékok, a vizsgamentességek;

g) a törzslap száma;

h) a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;

i) a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;

j) a vizsga vizsgaidőszaka;

k) a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma.

VI. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása

Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő informatikai rendszerét. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása - személyazonosításra alkalmatlan módon - az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) mérési azonosító;

b) születési év és hónap;

c) sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó adat;

d) halmozottan hátrányos helyzet;

e) előző tanévi matematika osztályzat;

f) évfolyam, osztály;

g)[149]

h) jogviszonnyal kapcsolatos adatok;

i) az országos mérés típusa és eredménye.

VII. Országos köznevelési szakértői névjegyzék

Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;

f) nyilvántartásba-vételi száma;

g) szakértői igazolásának száma.

VIII. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) elérhetősége;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;

f) nyilvántartásba-vételi száma;

g) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.

IX. Köznevelési szaktanácsadói névjegyzék

A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;

f) nyilvántartásba-vételi száma.

X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás

1. Az Nkt. 62. § (2) bekezdésében foglalt pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.

2. A pedagógus-továbbképzési nyilvántartás a pedagógus-továbbképzési programban részt vevő pedagógus alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma,

b) pedagógus-továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma;

c) korábbi tanulmányai alapján beszámított pedagógus-továbbképzés óraszáma;

d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte;

e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke;

f) a továbbképzés megnevezése;

g) a teljesítés formája;

h) a teljesítési helyszíne és időpontja;

i) a szaktanácsadói, szakértői megállapítás adata;

j) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ;

k) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított oklevél száma, kelte;

l) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségének - a munkaköre tekintetében releváns - nem akkreditált program általi teljesítése.

XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás

1. Az Nkt. 87. §-a szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartást vezet.

2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetője alábbi személyes adatait tartalmazza:

2.1. oktatási azonosító száma;

2.2. a II. részben meghatározott adatok;[150]

2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai, a pedagógusi, vezetői és intézményi területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok;[151]

2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;

2.5. önértékelésének adatai:

2.5.1. időpontja, értékelése,

2.5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve,

2.5.3. önfejlesztési terve,

2.5.4. a kérdőívezés adatai;

2.6. fejlesztési terve;

2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;

2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;

2.9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a továbbképzési program és beiskolázási terv;

2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye, a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;

2.11. feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - a köznevelési és egyéb alapfeladatok;

2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,

2.13.[152]

2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;

2.15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv megnevezése;

2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.

3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) szakértői igazolványának száma,

b) elérhetőségi adata,

c) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,

d) kiindulási települése,

e) szakértői feladatvégzésének napja,

f) pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,

g) összeférhetetlenségére vonatkozó adata,

h) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,

i) annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,

j) auditori megbízásra vonatkozó adata,

k) minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,

l) szakértői státusza,

m) az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,

o) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.

XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás

1. Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján a pedagógusminősítő vizsgák és pedagógusminősítési eljárások megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógusminősítési nyilvántartást vezet.

2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) a II. részben meghatározott adatok;[153]

c) jelentkezésére vonatkozó adatok:

ca) a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,

cb) a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,

cc) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,

cd) az elérni kívánt fokozat,

ce) a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

cf) a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

cg) az intézménytípus,

ch) a minősítés nyelve,

ci) Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa,

cj) a minősítési tervbe történő felvétel adatai;

d) minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:

da) az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,

db) megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,

dc) díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,

dd) minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,

de) minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,

e) a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák alapján történő értékelése, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok;[154]

f) a kiállított tanúsítvány adatai;

g) minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek, valamint panaszkezelés adatai.[155]

h) az Oktatási Hivatal által szervezett, pedagógusminősítés és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértői feladatainak ellátására felkészítő képzés adatai.[156]

3. A pedagógusminősítési nyilvántartás a minősítő vizsga, minősítési eljárásban közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

3.1. szakértői igazolványának száma,

3.2. elérhetőségi adatai,

3.3. a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,

3.4. kiindulási települése,

3.5. szakértői feladatvégzésének napja,

3.6. pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,

3.7. összeférhetetlenségére vonatkozó adata,

3.8. az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,

3.9. annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,

3.10. auditori megbízásra vonatkozó adata,

3.11. minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,

3.12. szakértői státusza,

3.13. az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,

3.14. Mesterpedagógus, Kutatótanár minősítésekben szakértői tevékenység folytatására való jogosultság ténye,

3.15. pedagógusminősítési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.

3.16. munkáltatója neve, címe, valamint OM azonosítója.[157]

XIII. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása 2001. szeptember 1-jétől kezdődően az alábbi személyes adatokat tartalmazza:[158]

a) a versenyző oktatási azonosító száma;

b) a versenyző évfolyama és osztálya;

c) a versenyző értesítési adatai;

d) a versenyző versenyen elért eredménye;

e) a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma;

f) a közreműködők értesítési adatai;

g) a felkészítő tanárok, kísérő tanárok

ga) oktatási azonosító száma,

gb) elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím).

XIV. Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása[159]

Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,

ba) OM azonosító számát,

bb) nevét,

bc) címét,

bd) fenntartóját,

c) a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,

d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.

e) ha a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesíti, a külföldi tartózkodás kezdő és várható befejező időpontját, valamint azt az országot, ahol a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét teljesíti.[160]

XV. Tanköteles gyermekek nyilvántartása

A tanköteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) tanköteles korúvá váló tanuló kötelező felvételt biztosító iskolájának

ba) OM azonosító számát,

bb) nevét,

bc) címét,

bd) fenntartóját,

c) a tankötelessé válásának időpontját,

d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.

e) ha a gyermek, tanuló tankötelezettségét külföldön teljesíti, a tanulmányok külföldön történő folytatásának kezdő és várható befejező időpontját. valamint azt az országot, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti.[161]

XVI. A hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittant oktató nyilvántartása[162]

A nyilvántartás a tevékenység ellenőrzése finanszírozásának ellenőrzése céljából tartalmazza a személy:

a) oktatási azonosító számát,

b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat,

c) munkavégzésének helyét,

d) munkaidejének mértéket,

e) foglalkoztatójának megnevezését,

f) elektronikus levelezési címét.

A nyilvántartásból a munkajogi jogviszony megszűnését követő 30 napon belül az adatokat törölni kell.

1/A. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez[163]

A szakképzés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

1. Az I. és II. részben meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat - a Központi Statisztikai Hivatal - számára az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - a II. rész 1. pont j) alpontjában meghatározott adatok kivételével - egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.[164]

2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Szakképzési intézménytörzs

1. A szakképzési intézménytörzs személyes adatként tartalmazza

a) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, beosztását és elérhetőségét,

b) a szakképzési centrum főigazgatójának, kancellárjának és a szakképző intézmény igazgatójának természetes személyazonosító adatát és elérhetőségét.

II. A tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása

1. A tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása a tanulók és a képzésben részt vevő személyek alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) természetes személyazonosító adatait, nemét, oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, diákigazolványának sorszámát,

b) levelezési címét, telefonszámát,

c) törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait és b) pont szerinti adatait,

d) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány -, nemzetközi biztosítási okmány adata,

e) jogviszonya típusát, keletkezésének, megszűnésének jogcímét és időpontját, valamint megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott szakképző intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakmát, illetve szakképesítést,

f) a tanult szakma, illetve szakmai képzés megnevezését,

g) szakképző intézményének nevét, címét, OM-azonosítóját, nevelés-oktatásának helyét és évfolyamát,

h) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

i) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének jogcímét, kezdő és záró időpontját, mulasztására vonatkozó adatokat,

j) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,

k) melyik évfolyamon, mely országban vett részt határon túli kiránduláson, illetve külföldi tanulmányúton,

l) a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal és az évfolyamismétléssel kapcsolatos adatokat,

m)[165]

n)[166]

o) az általa fizetett díjak és térítések adata,

p)[167]

q) a számára járó ösztöndíj, támogatás és egyéb juttatás adata,

r) a képzési hitel igénybevételének tényére és típusára vonatkozó adata,[168]

s) kollégiumi vagy diákotthoni elhelyezés esetén a kollégium, illetve a diákotthon megnevezése, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,

t) a kiadott oklevél, oklevélmelléklet, szakmai bizonyítvány, szakmai bizonyítványmelléklet, képesítő bizonyítvány és képesítő bizonyítványmelléklet adatait.

u) legmagasabb iskolai végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével kapcsolatos adatokat.[169]

III. Alkalmazotti nyilvántartás

1. Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát és társadalombiztosítási azonosító jelét,[170]

b) végzettségi szintjére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettségi szintet, szakképzettséget, a végzettségi szint, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét,

c) munkaköre megnevezését,

d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM-azonosítóját,

e) munkavégzésének helyét,

f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,

g) vezetői beosztását,

i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,

j) munkaidejének mértékét,

k) tartós távollétének időtartamát,

l) elektronikus levelezési címét,

m) a szakképzési minőségirányítási rendszer külső ellenőrzésével, oktató-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül

ma) akadémiai tagságát,

mb) munkaidő-kedvezményének tényét,

mc) az alkalmazottat érintő szakképzési minőségirányítási rendszer külső ellenőrzés időpontját, megállapításait.

IV. A szakmai vizsga és a képesítő vizsga adminisztrációs rendszere, valamint az oklevelekről, a szakmai bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a vizsgatörzslap-kivonatokról vezetett központi vizsganyilvántartás

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a szakmai vizsga és a képesítő vizsga megszervezése céljából a szakmai vizsga és a képesítő vizsga adminisztrációs rendszerét.

2. A szakmai vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a vizsgázó

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) oktatási azonosító számát,

ac) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adatát,

b) a vizsgázó szakmai oktatásával összefüggésben

ba) a szakképző intézményének nevét, címét és OM-azonosítóját,

bb) szakmai oktatásának típusát, munkarendjét és egyéb speciális jellemzőit,

bc) a szakképző intézményi tanulmányok befejezésének idejét,

c) a szakmai vizsgával összefüggésben

ca) a szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,

cb) a megszerezett szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát és megnevezését,

cc) a kiállított oklevél vagy szakmai bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,

cd) az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt kiállító akkreditált szakképzési vizsgaközpont megnevezését, címét és - ha az akkreditált szakképzési vizsgaközpont szakképző intézmény - OM-azonosítóját,[171]

ce) a szakmai vizsgához kapcsolódó mentességet,

cf) a szakmai vizsga megszervezésével kapcsolatos feladatvégzés helyét,

cg) a szakmához kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség tényét, továbbá a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összegét, a befizetés dátumát, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszámát.

3. A képesítő vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatát és oktatási azonosító számát,

b) a vizsgázó szakmai képzésével összefüggésben

ba) a szakmai képzés szervezőjének nevét, címét és - ha a szakmai képzést szervező szakképző intézmény - OM-azonosítóját,

bb) a szakmai képzés típusát és egyéb speciális jellemzőit,

bc) a szakmai képzés befejezésének idejét,

c) a képesítő vizsgával összefüggésben

ca) a képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,

cb) a képesítő bizonyítványt kiállító akkreditált szakképzési vizsgaközpont nevét, címét és - az akkreditált szakképzési vizsgaközpont szakképző intézmény - OM-azonosítóját,[172]

cc) a megszerzett szakképesítés megnevezését,

cd) a képesítő vizsgához kapcsolódó mentességet,

ce) a vizsgadíjfizetési kötelezettség tényét, továbbá a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összegét, a befizetés dátumát és a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszámát.

4. Az oklevelekről, a szakmai bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a vizsgatörzslap-kivonatokról vezetett központi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a kiállított oklevél, szakmai bizonyítvány, illetve képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a kiállítás helyét és dátumát,

b) az oklevél, a szakmai bizonyítvány, illetve a képesítő bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló vizsgatörzslap számát,

c) - a vizsgatörzslappal azonosan - a vizsgázó természetes személyazonosító adatát és oktatási azonosító számát,

d) a kiállító akkreditált szakképzési vizsgaközpont megnevezését, címét és - ha az akkreditált szakképzési vizsgaközpont szakképző intézmény - OM-azonosítóját,[173]

e) vizsgatárgyanként és vizsgatevékenységenként a vizsga nyelvét, az elért százalékos eredményt és osztályzatot, a záradékokat és a vizsgamentességeket,

f) az azonosító szám és a megnevezés megjelölésével tájékoztatást arról, hogy az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány melyik szakma, illetve szakképesítés megszerzését igazolja,

g) a megszerzett szakma, illetve szakképesítés Európai Képesítési Keretrendszer és Magyar Képesítési Keretrendszer szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését.

V. Oktatói továbbképzés nyilvántartása

1. Az oktatónak az Szkt. 48. §-a szerinti továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyomon követése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.

2. Az oktatói továbbképzés nyilvántartása a továbbképzési programban részt vevő oktató alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma,

b) a továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma,

c) korábbi tanulmányai alapján beszámított oktató-továbbképzés óraszáma,

d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte,

e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke,

f) a továbbképzés megnevezése,

g) a teljesítés formája,

h) a teljesítési helyszíne és időpontja,

i) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ,

j) az oktató továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított oklevél száma, kelte,

k) az oktató továbbképzési kötelezettségének - a munkaköre tekintetében releváns - nem akkreditált program általi teljesítése.

2. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer

1. Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai:

a) oktatási azonosító száma;

b) az 1. melléklet I. rész b), e)-g) pontjában foglalt adatai, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete;[174]

c) törvényes képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatai;

d) egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során keletkezett azon dokumentumok kiállításának időpontja, tartalma, kibocsátójának neve, amelyek a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy törvényes képviselője rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek;

1.2. az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan

a) a szűrést, vizsgálatot végző intézmény neve, címe, a szűrés eredménye, a szűrés, vizsgálat kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, a szűrés, vizsgálat módszere, eszköze, eredménye, megállapításai, a szűrési, vizsgálati eljárásban szereplő szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a szűrés, vizsgálat időpontja, időtartama, helye;

b) az állapotmegismerést végző intézmény neve, címe, az állapotmegismerés kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, az állapotmegismerés időpontja, időtartama, helye, az állapotmegismerés módszere, eszköze, az állapotmegismerés eredménye és megállapításai, az eljárásban közreműködő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége;

c) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés alapján megállapított szükséges segítő beavatkozás megnevezése, óraszáma, időtartama, módszere, eszköze, helyszíne, a segítő beavatkozást végző intézmény adatai, a részt vevő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége, a segítő beavatkozás eredménye;

d) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos törvényes képviselői nyilatkozat, a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai;

e) a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, felülvizsgálatot végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, időpontja, időtartama, helyszíne, a felülvizsgálatot végző szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a felülvizsgálat eredménye;

1.3. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárás adatai közül

a) az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége;

b) az eljárás oka;

c) az eljárás eredménye;

d) a közigazgatási hatósági eljárás ügyszáma.

2. A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátása során keletkezett adatokat jogszabályban meghatározott feladatellátási kötelezettséggel rendelkező pedagógiai szakszolgálati intézménynek a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozó szakembere köteles az INYR-be rögzíteni.

3. Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből

3.1. a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa,

3.2. a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője,[175]

3.3. kizárólag a szakértői bizottság szakértői véleménye, a logopédiai vélemény és a gyógytestnevelésre való jogosultság tekintetében a gyermek nevelését, a tanuló nevelését-oktatását ellátó pedagógus[176]

ismerheti meg.

3. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A felsőoktatási információs rendszer személyes adatokat kezelő alrendszerei

1. A I., II. és IV. részben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat - a Központi Statisztikai Hivatal - számára az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, - a IV. rész 9., 10., 19., 20., 22. és 23. pontjában felsorolt adatok kivételével - egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.[177]

2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Felsőoktatási intézménytörzs

A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi - 2006. február 1-jén, illetve az ezt követően fennálló - személyes adatokat tartalmazza:[178]

1. az államilag elismert felsőoktatási intézmény

1.1. fenntartójának, tulajdonosának neve, székhelyének címe,[179]

1.2. tisztségviselőinek - rektor, kancellár, elnök, gazdasági vezető, kollégiumi vezető, szakkollégium képviselője - családi és utóneve,[180]

1.3. közhasznú szervezetként való működés esetén a felügyelő bizottság tagjainak családi és utóneve és értesítési címe,[181]

1.4.[182]

1.5. magán felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének - ide nem értve az Nftv. 14. § (3) bekezdése szerinti, törvény alapján jogi személyiségű szervezeti egységként működtetett köznevelési intézményt, szakképző intézményt - teljes neve, címe, képviselőjének családi és utóneve,[183]

1.6. duális képzéssel, hallgatók számára szálláshely biztosításával, valamint az Nftv. 78. § (1) bekezdése szerinti külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásairól az együttműködő egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma.[184]

2. a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény

2.1. fenntartójának neve, székhelyének címe,

2.2. magyarországi képviselőjének családi és utóneve, értesítési címe;[185]

2.3. magyarországi képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásairól az együttműködő egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma.[186]

3. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, az Országos Doktori Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács esetében[187]

3.1. a szervezet neve, székhelye,

3.2. a vezetőjének, felügyelő bizottsága tagjainak családi és utóneve és értesítési címe;

4. a diákotthon

4.1. fenntartójának neve, székhelyének címe,

4.2. vezetőjének és a szakkollégium képviselőjének családi és utóneve;[188]

5. a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselőjének családi és utóneve.[189]

6. Az Nftv. 54. §-ában meghatározott szervezet által létesített szakkollégium esetében[190]

6.1. a szakkollégium képviselőjének családi és utóneve[191]

6.2. a szakkollégiumot létesítő szervezet neve, székhelye.

II. Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs

A felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs a 2006. február 1-jén folyamatban lévő, illetve az ezt követően létesített alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személyek alábbi személyes adatait tartalmazza:[192]

1. oktatási azonosító szám,

2. értesítési cím, elektronikus levélcím,[193]

3. végzettségi szint, szakképzettség, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat,

4. a foglalkoztatási jogviszony típusa,

5. a foglalkoztatási jogviszony jellege, kezdete és vége,

6. a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése (intézményi azonosító száma),

7. munkakör, vezetői megbízás,

8. munkavégzés ideje,

9. az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat,

10. az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti díj,

11. az akadémiai tagság,

12. nyugdíjasként való foglalkoztatás ténye,

13. az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok,

14.[194]

III. Felsőoktatási felvételi alrendszer[195]

A felsőoktatási felvételi alrendszer a jelentkező alábbi személyes adatait tartalmazza:

1. oktatási azonosító száma,

2. felvételi azonosítója,[196]

3. értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma,[197]

4. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - adata,[198]

5. az érettségi vizsga adatai,[199]

6. a középiskola adatai,[200]

7. a felsőfokú oklevél adatai,[201]

8. a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatai,[202]

9. a felvételi eljárás adatai,[203]

10. központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja.[204]

IV. Hallgatói személyi törzs

A hallgatói személyi törzs a 2006. február 1-jén - kapcsolódó 2005/2006. tavaszi félévvel - folyamatban lévő, illetve az ezt követően létesített hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők, valamint a 2006. február 1-jén vagy azután oklevelet szerzett személyek alábbi személyes adatait tartalmazza:[205]

1. oktatási azonosító száma, adóazonosító jele,társadalombiztosítási azonosító jele,

2. értesítési címe, elektronikus levélcíme,[206]

3. nem magyar állampolgár esetén a nemzetközi biztosítási okmány adata,[207]

4. a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány adata,

5. a jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja, szünetelése,

6. a hallgató által folytatott képzés megnevezése, a képzés kezdő dátuma, megkezdésének módja, a képzés költségviselési formája és munkarendje, megkezdett félévek, a képzés befejezésének dátuma és indoka,

7. a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett támogatási idő,

8. a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,

9. a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adat,

10. a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adat,

11. a törzslap azonosító száma,

12. a szakmai gyakorlat teljesítésére, abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára, doktori védésre, nyelvvizsgára, korábban megszerzett oklevélre, hozott dokumentumként bemutatott oklevélre és felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítványra vonatkozó adat, érettségi bizonyítványra, valamint a középiskolai tanulmányokra vonatkozó egyes adat,[208]

13.[209]

14. a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adat,

15. a képzés során megszerzett kreditek száma - ideértve az elismert krediteket is -,

16. kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,

17. diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése és OM azonosítója, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,

18. a kiadott oklevél, oklevélmelléklet adata:

18.1. az oklevéllel megszerzett szakképzettség megnevezése,

18.2. az oklevél, oklevélmelléklet kelte,

18.3. az oklevél aláírójának családi és utóneve,

18.4. az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,

18.5. a hallgató törzskönyvi száma,

18.6. az oklevél, oklevélmelléklet nyelve,

18.7. az oklevél, oklevélmelléklet egyéb adata,

19. az általa fizetett díjak és térítések adata,

20. hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár, e díjak, támogatások adata,

21. a tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított a Kormány által rendelettel alapított ösztöndíj adata,

22. a részére nyújtott pénzbeli juttatások adata,

23. a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára, valamint kötött felhasználású hitel esetén a hallgató által igényelt diákhitel összegére, a hitelszerződés számára, a felsőoktatási intézmény részére átutalt összegre és az átutalás dátumára vonatkozó adat.[210]

3/A. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez[211]

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

1. Az I-III. részben meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat - a Központi Statisztikai Hivatal - számára az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.[212]

2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Felnőttképzési intézménytörzs

1. A felnőttképzési intézménytörzs személyes adatként tartalmazza

a) a felnőttképző képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, beosztását, elérhetőségét és képviseleti jogának kezdő időpontját,[213]

b)[214]

II. A képzési és személyi törzs[215]

1. A képzési és személyi törzs a képzésben részt vevő személyre vonatkozóan személyes adatként tartalmazza a képzésben részt vevő személy

a) oktatási azonosító számát,

b) természetes személyazonosító adatait és nemét, valamint - annak rendelkezésre állása esetén - a 2. § h)-k) pontja és 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatát,[216]

c) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

d) lakcímét,

e) elektronikus levelezési címét,

f) legmagasabb iskolai végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével kapcsolatos adatait.

2. A képzési és személyi törzs a képzésben részt vevő személy oktatásával, képzésével összefüggésben személyes adatként tartalmazza

a) a képzés megnevezését, jellegét, helyét, óraszámát,

b) a képzés első képzési napját és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontját,

c) a képzési díj mértékét és annak költségviselőjének megjelölését, valamint a képzési hitel igénybevételének és szünetelésének tényét, típusát és mértékét,[217]

d) a képzés elvégzésének időpontját és az arról kiállított tanúsítvány számát, a tanúsítvány kiállításának helyszínét, időpontját, valamint kiállítójának nevét és beosztását.[218]

III. Felnőttképzési szakértői törzs[219]

1. A felnőttképzési szakértői törzs a felnőttképzési szakértőkkel összefüggésben személyes adatként tartalmazza a felnőttképzési szakértőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatait.

4. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez[220]

Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere

Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási igazolványok elkészítésének és az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó kedvezményekre való jogosultság igazolásának céljából vezeti az oktatási igazolványok nyilvántartását.

Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a jogosult oktatási azonosító száma,

b) a jogosult igazolványon szereplő családi és utóneve,

c) a jogosult képzésének munkarendje,

d) a jogviszonyt igazoló intézmény neve, rövidített neve és települése,

e) oktatási igazolvány egyedi azonosítója,

f) az oktatási igazolvány nemzeti egységes kártyarendszer szerinti azonosítója,

g) az oktatási igazolvány érvényessége,

h) a kiadott érvényesítő matrica sorszáma,

i) a jogosult igazolványon szereplő címe,

j) a jogosult igazolványon szereplő születési helye és ideje,

k) az igazolvány kiállításának dátuma,

l) a jogosultnak kiállított igazolásokon szereplő adatok.

5. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása

A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása 2012. augusztus 1-jétől kezdődően a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:[221]

1. oktatási azonosító száma; adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, ösztöndíjazonosítója,[222]

2. értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, elektronikus iratküldésről történő értesítéshez és az elektronikus kérelembenyújtáshoz kapcsolódóan a központi ügyfélregisztrációs tárhelyéhez tartozó elektronikus levelezési címe,[223]

3. hazai munkaviszony, valamint hazai munkaviszony származási országban történő teljesítése esetén annak létesítésére és időtartamára vonatkozó adat, továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozás megállapításához szükséges adat,

4. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra vonatkozó adat,

5. csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat,

6. gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára vonatkozó adat,

7. gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat, a gyermeknevelésre, a szülés jogcímen történő mentesítéshez szükséges személyes adat, gyermek természetes személyazonosító adata, lakcíme,

8. megváltozott munkaképességre, tartós betegségre, balesetre, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat; az ügyfél által az eljárás során benyújtott dokumentumban foglalt személyes adat,

9. külföldi felsőoktatási képzésére, külföldi hallgatói és tanulói jogviszonyra vonatkozó adat,

10. a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja,

11. a visszatérítési kötelezettsége átvállalására vonatkozó jognyilatkozat adata,

12. a költségmentességi kérelmének igazolására vonatkozó adat.

13. örökbefogadói díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat.[224]

14. ápolási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat,[225]

15. gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartamára vonatkozó adat,[226]

16. gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartamára vonatkozó adat.[227]

6. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása közhiteles nyilvántartásként - ide nem értve a vizsgázó oktatási azonosítóját - 2000. január 1-je óta az alábbi személyes adatokat tartalmazza:[228]

a) a vizsgázó személy oktatási azonosító száma;[229]

b) a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatok:

ba) a vizsgaközpont megnevezése,

bb) a vizsgahely megnevezése,

bc) a vizsgaidőszak megjelölése,

bd) a vizsga neve, nyelve, fajtája, szintje, típusa és formátuma,[230]

be) a vizsga helye, ideje,

bf) a vizsgáztató és a feladatjavító családi és utóneve,

bg) a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen),

bh) a vizsgarészenként elért pontok,

bi) a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve;

bj)[231]

c) a bizonyítványra vonatkozó adatok:

ca) a bizonyítvány száma,

cb) a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a nyomdából érkezés időpontja,

cc) a bizonyítvány kiállításának dátuma.

d) az anyakönyv alábbi adatai:[232]

da) a nyelvvizsga-bizonyítvány anyakönyvi száma,

db) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő családi és utóneve,

dc) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési családi és neve,

dd) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési helye és ideje,

de) a vizsgázó anyjának - a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő - születési családi és utóneve

7. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez[233]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i űlésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 1. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[3] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 79. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 2. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[5] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 3. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[6] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 4. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[7] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 5. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[8] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 1. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[9] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 70. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[10] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 68. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[11] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § a) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[12] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 37. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[13] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 71. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[14] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § b) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[15] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[16] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 80. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[17] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 29. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi L. törvény 23. §-a. Hatálytalan 2020.07.01.

[19] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 80. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[21] Beiktatta a 2020. évi L. törvény 20. §-a. Hatályos 2020.07.01.

[22] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 80. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[23] Beiktatta a 2021. évi LXXXIII. törvény 56. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[24] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 80. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[25] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 81. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[26] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[27] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 82. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[28] Megállapította a 2019. évi CXII. törvény 109. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[29] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 83. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[30] Módosítva a 2019. évi LXX. törvény 37. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.01.01.

[31] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[32] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[33] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 30. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[34] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[35] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[36] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 83. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[37] Megállapította a 2022. évi LIX. törvény 72. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[38] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 72. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[39] Megállapította a 2019. évi CXII. törvény 109. § (7) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 3. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 4. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 5. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[45] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 84. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[46] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § c) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[47] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 73. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[48] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[49] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 85. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[50] Megállapította a 2022. évi LIX. törvény 74. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[51] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 7. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[52] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 8. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[53] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (9) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[54] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 9. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[55] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 10. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[56] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § a) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[57] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 12. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[58] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 4. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[59] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 72. § a) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[60] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 72. § b) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[61] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 213. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[62] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 86. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[63] Módosította a 2021. évi LXXXIII. törvény 59. § b) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[64] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 28. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[65] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 74. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[66] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 87. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[67] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § d) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[68] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 88. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[69] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 72. § c) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi LIX. törvény 77. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.20.

[71] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 69. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[72] Az alcímet beiktatta a 2021. évi LXXXIII. törvény 57. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[73] Beiktatta a 2021. évi LXXXIII. törvény 57. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[74] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (11) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[75] Megállapította a 2019. évi CXII. törvény 109. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIII. törvény 60. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.01.

[77] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 213. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[78] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 14. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[79] Megállapította a 2024. évi XIII. törvény 64. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.07.01.

[80] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[81] Megállapította a 2023. évi XXXIII. törvény 29. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[82] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 15. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[83] Megállapította a 2024. évi XIII. törvény 64. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.07.01.

[84] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[85] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[86] Megállapította a 2021. évi LII. törvény 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.28.

[87] Megállapította a 2020. évi L. törvény 21. §-a. Hatályos 2020.07.01.

[88] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 33. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[89] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 33. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[90] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 7. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[91] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 8. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[92] Beiktatta a 2021. évi LXXXIII. törvény 58. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[93] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 75. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[94] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 75. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[95] Megállapította a 2023. évi XLI. törvény 70. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[96] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 9. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[97] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § e) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[98] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 16. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[99] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 17. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[100] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 18. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[101] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 10. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[102] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 19. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[103] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 20. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[104] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 21. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[105] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 22. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[106] Módosította a 2022. évi IV. törvény 185. § b) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[107] Módosította a 2023. évi XC. törvény 387. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[109] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 37. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[110] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 37. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[111] Beiktatta a 2019. évi CX. törvény 96. §-a. Hatályos 2025.01.01.

[112] Beiktatta a 2019. évi CX. törvény 96. §-a. Hatályos 2025.01.01.

[113] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[114] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[115] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[116] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[117] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[118] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[119] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.28.

[120] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.28.

[121] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.28.

[122] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 75. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[123] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § f) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[124] Beiktatta a 2023. évi XCI. törvény 89. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[125] Az alcímet módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 24. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[126] Megállapította a 2019. évi CXII. törvény 109. § (16) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[127] Megállapította a 2020. évi L. törvény 22. §-a. Hatályos 2020.07.01.

[128] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 90. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[129] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 90. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[130] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 25. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[131] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 91. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[132] Beiktatta a 2023. évi XCI. törvény 90. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 7. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[139] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 26. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[140] Módosította a 2021. évi LII. törvény 33. § a) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[141] Megállapította a 2019. évi LXX. törvény 40. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[142] Módosítva a 2019. évi CXII. törvény 111. § 8. pontja alapján. Hatályos 2020.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 8. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[144] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 39. §-a (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.07.26.

[145] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 39. §-a (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.07.26.

[146] Módosította a 2021. évi LII. törvény 32. § a) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[147] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 11. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[148] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 213. § 2. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LII. törvény 33. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.28.

[150] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 27. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[151] Módosította a 2021. évi LII. törvény 32. § b) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXII. törvény 111. § 9. pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[153] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 28. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[154] Módosította a 2021. évi LII. törvény 32. § c) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[155] Módosította a 2021. évi LII. törvény 32. § d) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[156] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 30. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.05.28.

[157] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 30. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.05.28.

[158] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[159] Beiktatta a 2019. évi LXX. törvény 39. §-a (ld. 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2019.07.26.

[160] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 30. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.05.28.

[161] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 30. §-a (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2021.05.28.

[162] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 32. § (1) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2021.12.22.

[163] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (17) bekezdés 1. pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[164] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 13. pont a) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIII. törvény 60. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIII. törvény 60. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.01.

[167] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIII. törvény 60. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.01.

[168] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 13. pont b) alpontja. Hatályos 2021.01.01.

[169] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 32. § (2) bekezdése (lásd: 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.01.01.

[170] Módosította a 2021. évi LXXXIII. törvény 59. § c) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[171] Módosította a 2024. évi XIII. törvény 65. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[172] Módosította a 2024. évi XIII. törvény 65. § b) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[173] Módosította a 2024. évi XIII. törvény 65. § c) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[174] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 29. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[175] Megállapította a 2021. évi LII. törvény 31. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2021.05.28.

[176] Beiktatta a 2021. évi LII. törvény 31. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2021.05.28.

[177] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 110. § 30. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[178] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 14. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[179] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 15. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[180] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § g) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[181] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § h) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[183] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[184] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[185] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § c) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[186] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.01.01.

[187] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 47. § a) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[188] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § d) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[189] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § e) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[190] Beiktatta a 2021. évi LIII. törvény 46. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2021.05.28.

[191] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § f) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[192] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 16. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[193] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2021.01.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[195] A záró szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[196] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[197] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[198] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[199] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[200] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[201] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[202] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.01.01.

[203] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2021.01.01.

[204] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2021.01.01.

[205] A nyitó szövegrészt módosította a 2023. évi XLI. törvény 72. § d) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[206] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 7. pont), továbbá módosítani rendelte 94. § f) pontja - ez utóbbi módosítás nem hajtható végre. Hatályos 2021.01.01.

[207] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 77. § g) pontja. Hatályos 2022.12.20.

[208] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 8. pont). Hatályos 2021.01.01.

[209] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § g) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[210] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2021.01.01.

[211] Beiktatta a 2019. évi CXII. törvény 109. § (17) bekezdés 2. pontja (lásd 4. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[212] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 18. pontja, valamint 94. § h) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[213] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 19. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[214] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § i) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[215] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[216] Módosította a 2021. évi LXXXIII. törvény 59. § d) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[217] Módosította a 2021. évi LXXXIII. törvény 59. § e) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[218] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 76. § j) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[219] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[220] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[221] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 20. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[222] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[223] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[224] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[225] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 71. §-a (lásd: 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.06.29.

[226] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 71. §-a (lásd: 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.06.29.

[227] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 71. §-a (lásd: 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.06.29.

[228] A nyitó szövegrészt módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 21. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[229] Módosította a 2020. évi CXLVIII. törvény 93. § 22. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[230] Megállapította a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (5) bekezdése (ld. 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[231] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi CXLVIII. törvény 94. § j) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[232] Beiktatta a 2020. évi CXLVIII. törvény 92. § (5) bekezdése (ld. 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék