363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.) 6. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagoknak és az ott felsorolt más üzemanyagoknak a közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya tekintetében a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (4) bekezdés e) pontja szerinti nemzeti célérték mértéke Magyarországon 0,1%."

2. § A Büat. Vhr. 6. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A (3) bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az a benzin minősül, amelynek a minősége megfelel az ESZ-95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem teljesíti az ESZ-98-as fokozatok követelményeit.

(12) A (3) bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban kifejezett mennyiségének - ideértve a forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter és bio-tercier-amil-etil-éter energiatartalmából a megújulónak minősülő részt - és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal meghatározva."

3. § A Büat. Vhr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az energiatartalom százalékában - az összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján - számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással került meghatározásra, az értéket hidrogénnel kezelt növényi olaj kivételével minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell."

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1513 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök