4/2019. (III. 6.) AM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését és 4. számú mellékletét

a) a 2018. I. negyedévében indult és már lezárt kifizetési kérelmekre és

b) a 2018. IV. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult,

a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a "12,6 milliárd forint" szövegrész helyébe a "14,75 milliárd forint" szöveg lép.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését a 2018. évre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a "9,144 milliárd forint" szövegrész helyébe a "10,600 milliárd forint" szöveg lép.

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "4000 millió Ft" szövegrész helyébe a "4500 millió Ft" szöveg lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményezett az e rendeletben foglalt feltételekkel a pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződéseihez (a továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését követően a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a teljes futamidőre de minimis támogatást vehet igénybe, amennyiben az ügylet tárgya az 1. mellékletben felsorolt agrártevékenységhez kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel."

(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kezességi díjtámogatás mértéke évente - a (4)-(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,4%-a."

(3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2013. június 15. napját követően, de a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, a kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a kedvezményezett továbbra is jogosult a teljes futamidőre támogatást igénybe venni."

(4) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(5) Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 3. § (10) bekezdése és

b) 7. § (2) bekezdése.

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

5. § (1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A dohánytermelő az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. évben március 18-ig teheti meg."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a dohánytermelő a 2019. évben március 18-ig nyújthatja be."

(3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § (1) E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 14. § (5) bekezdését a 2019. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 2019. február 15. és a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmeket határidőben benyújtottnak kell tekinteni."

(4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (5) bekezdésében a "(hektáronként 7x2 kilogrammos keresztorsó)." szövegrész helyébe a "(jogosultságonként 7 kilogramm természetes alapanyagú fűzőzsineg)." szöveg lép.

6. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 8. § (1) bekezdésében a "7. § (3) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont ce) alpontja" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 2a. melléklete,

b) 2b. melléklete és

c) 3. melléklete.

7. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

7. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz-minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelemhez csatolja

a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz-minőségi követelményeinek a következő paraméterek vonatkozásában:

aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,

ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és

b) az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy

c) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű."

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez

1. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABC
1.Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási keret
(millió Ft)]
"4.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa
I. negyedév1302,25
II. negyedév1776,70
III. negyedév1753,24
IV. negyedév1847,81"

2. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[Támogatási keret (millió Ft)]
(Összesen)14 750

2. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez

"1. melléklet a 94/2013. (X. 10.) VM rendelethez

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott agrártevékenységek

TEÁOR '08 kódSzakágazat/Tevékenység
01.11Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.12Rizstermesztés
01.13Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.14Cukornádtermesztés
01.15Dohánytermesztés
01.16Rostnövénytermesztés
01.19Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.21Szőlőtermesztés
01.22Trópusi gyümölcs termesztése
01.23Citrusféle termesztése
01.24Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.26Olajtartalmú gyümölcs termesztése
01.27Italgyártási növény termesztése
01.28Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
01.29Egyéb évelő növény termesztése
01.30Növényi szaporítóanyag termesztése
01.41Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
01.42Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.43Ló, lóféle tenyésztése
01.44Teve, teveféle tenyésztése
01.45Juh, kecske tenyésztése
01.46Sertéstenyésztés
01.47Baromfitenyésztés
01.49Egyéb állat tenyésztése
01.50Vegyes gazdálkodás
01.61Növénytermesztési szolgáltatás
01.62Állattenyésztési szolgáltatás
01.63Betakarítást követő szolgáltatás
01.64Vetési célú magfeldolgozás
01.70Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
02.10Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20Fakitermelés
02.30Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.40Erdészeti szolgáltatás
03.11Tengeri halászat
03.12Édesvízi halászat
03.21Tengerihal-gazdálkodás
03.22Édesvízihal-gazdálkodás
10.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
10.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
10.20Halfeldolgozás, -tartósítás
10.31Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
10.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.41Olaj gyártása
10.42Margarin gyártása
10.51Tejtermék gyártása
10.52Jégkrém gyártása
10.61Malomipari termék gyártása
10.62Keményítő, keményítőtermék gyártása
10.71Kenyér, friss pékáru gyártása
10.72Tartósított lisztes áru gyártása
10.73Tésztafélék gyártása
10.81Cukorgyártás
10.82Édesség gyártása
10.83Tea, kávé feldolgozása
10.84Fűszer, ételízesítő gyártása
10.85Készétel gyártása
10.86Homogenizált, diétás étel gyártása
10.89M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
10.91Haszonállat-eledel gyártása
10.92Hobbiállat-eledel gyártása
11.01Desztillált szeszes ital gyártása
11.02Szőlőbor termelése
11.03Gyümölcsbor termelése
11.04Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.05Sörgyártás
11.06Malátagyártás
11.07Üdítőital, ásványvíz gyártása
12.00Dohánytermék gyártása
15.11Bőr, szőrme kikészítése
16.10Fűrészárugyártás
16.21Falemezgyártás
16.22Parkettagyártás
16.23Épületasztalos-ipari termék gyártása
16.24Tároló fatermék gyártása
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
20.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
20.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
28.30Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
35.11Villamosenergia-termelés
46.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
46.21Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
46.22Dísznövény nagykereskedelme
46.23Élőállat nagykereskedelme
46.24Bőr nagykereskedelme
46.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
46.32Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
46.34Ital nagykereskedelme
46.35Dohányáru nagykereskedelme
46.36Cukor, édesség nagykereskedelme
46.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.38Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.61Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
46.75Vegyi áru nagykereskedelme
47.21Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.22Hús-, húsáru kiskereskedelme
47.23Hal kiskereskedelme
47.24Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.25Ital-kiskereskedelem
47.26Dohányáru-kiskereskedelem
47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.81Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
75.00Állat-egészségügyi ellátás
77.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése

"

Tartalomjegyzék