Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.[1] csekély összegű (de minimis) támogatás:

1.1. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] szerinti általános csekély összegű támogatás (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás),

1.2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás], továbbá

1.3. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];

2. hitelkiváltás: forgóeszköz, beruházási, illetve európai uniós támogatás önerő és előfinanszírozására nyújtott hitel kiváltására irányuló új hitelszerződés vagy szerződésmódosítás;

3.[2] igénylőlap: a kezességi díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem, ideértve a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott olyan kérelmet, amely egy korábban már megítélt kezességi díjtámogatás növelésére vonatkozik;

4.[3] kedvezményezett: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,

5. kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

6.[4] kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., 4., illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató - kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő - vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésére állása esetében (a továbbiakban: fóliás termesztés) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)

hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;

7. pénzügyi intézmény: olyan intézmény, amely a kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján kapcsolatban áll a kezességvállaló intézménnyel;

8.[5] támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás;

9.[6] támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

10.[7] támogatástartalomról szóló igazolás: a támogatás támogatástartalmáról szóló igazolás, amely a megállapított támogatás "de minimis" vagy átmeneti támogatás jellegét is megjelöli utalva a támogatás alapját képező bizottsági rendeletre, annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre.

11.[8] egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.

12.[9] egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozás.

13.[10] mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,

14.[11]

15.[12] országos mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. melléklete alapján Magyarország rendelkezésére álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret;

16.[13] országos halászati csekély összegű (de minimis) keret: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet melléklete alapján Magyarország rendelkezésére álló halászati csekély összegű támogatási keret.

17.[14] válságtámogatás: az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2. §[15] E rendelet hatálya nem terjed ki az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókra.

3. § (1)[16] A kedvezményezett az e rendeletben foglalt feltételekkel a pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződéseihez (a továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését követően a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a teljes futamidőre de minimis támogatást vagy válságtámogatást vehet igénybe, amennyiben az ügylet tárgya az 1. mellékletben felsorolt agrártevékenységhez kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel.

(1a)[17] A kedvezményezett az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatásként a Vidékfejlesztési Programból megvalósuló, mezőgazdasági termékhez kapcsolódó beruházási intézkedésekhez (a továbbiakban: beruházási intézkedés) igénybe vett önerő és előfinanszírozására nyújtott, a már megkötött vagy új hitelhez, hitelkiváltáshoz és garanciaszerződéshez kapcsolódó kezességnek az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] hatálybalépése után esedékes kezességi díjhoz jogosult igénybe venni az e rendelet szerinti támogatást.

(1b)[18] Ha azonos elszámolható költségekhez kapcsolódóan a kezességi díj egy része de minimis támogatásként már a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően elszámolásra került, akkor azt össze kell számítani az (1a) bekezdés szerinti, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatással.

(2) A támogatás formája kezességi díjhoz kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: kezességi díjtámogatás).

(3)[19] A kezességi díjtámogatás mértéke évente - a (4)-(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,75%-a.

(4)[20] A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj 100%-a.

(4a)[21] A 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

a)[22] kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2017. május 31-ig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező, vagy

b)[23] az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-éig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított,

ba) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű,

bb) a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépéstől kezdődően hatályossá vált hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű

hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(4b)[24] A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a hitelprogram keretében a 2017. augusztus 8. és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás vagy az 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező és a hitelprogram keretében, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület és a vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel kezességi díjai tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(4c)[25] A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező kedvezményezett esetében a támogatás mértéke az esedékessé vált kezességi díjak 100%-a a kezességvállalás teljes futamidejére.

(4d)[26] Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. december 31. között - a határnapokat is beleértve - hatályba lépett, minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű, sertéstenyésztés felhasználási célú hitel kezességi díjai tekintetében a támogatás mértéke 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, azzal hogy hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(5)[27] A kezességi díjtámogatás (3) bekezdésben meghatározott mértéke a 80%-os mértékű, tőkére vállalt kezesség esetén alkalmazandó, ettől eltérő mértékű kezességvállalás esetén a kezességidíj-támogatás mértéke arányosan változik.

(6) Kezességi díjtámogatás nem vehető igénybe a kezességvállaló intézmény által az ügylet kamatára vállalt készfizető kezesség díjára.

(7) A kezességi díjtámogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) keretét.

(8) Ha a kezességi díjtámogatás ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más - nem csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülő - nemzeti támogatással halmozódik, úgy az adott jogcímre vonatkozó támogatási intenzitást is figyelembe kell venni.

(9) Ha a kezességi díjtámogatás ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más európai uniós támogatással halmozódik, úgy a támogatás vonatkozásában az adott uniós jogcímre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(10)[28]

(11) A támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

4. § (1)[29] Az adott évben rendelkezésre álló támogatási keret összegét az Agrárminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerint jóváhagyott keretfelosztás határozza meg.

(2) A kezességvállaló intézmény negyedévente - 2013. évben soron kívül december 13-án - tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a kiállított támogatástartalomról szóló igazolásokon feltüntetett kezességi díjtámogatások együttes összegéről és a várható kezességi díjtámogatások összegéről.

(3) A forrás kimerüléséről szóló miniszteri közlemény kiadását követően benyújtott igénylőlapok esetén támogatás nem fizethető ki.

5. § (1) A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének személyesen vagy a kezességvállaló intézmény - nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó eseti meghatalmazáson alapuló - közreműködésével eleget tesz;

b) az igénylőlap benyújtásának időpontjában

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

bd)[30]

és ezekről az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

c) nyilatkozik továbbá

ca)[31] az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottakról;

cb) az ügylethez kapcsolódó ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más támogatásban való részesülése esetén a támogatás jogcíméről;

d) részére a kezességvállaló intézmény kezességvállalásról szóló döntést hozott;

e) hozzájárul ahhoz, hogy

ea)[32] a kezességvállaló intézmény mezőgazdasági vagy halászati csekély összegű támogatás igénylése esetén a szabad csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése céljából a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár) erre vonatkozóan adatokat kérjen,

eb) a szabad csekély összegű (de minimis) keret és a szabad tagállami keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatás mértéke szükség szerint csökkentésre kerüljön,

ec)[33] a kezességvállaló intézmény kezességi díjtámogatás támogatástartalmának zárolása, lekötése érdekében a Kincstár előtt eljárjon,

ed)[34] a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más csekély összegű (de minimis) támogatással halmozódik a kezességi díjtámogatás;

f) az ügylethez kapcsolódó, más jogcímen kiállított támogatástartalomról szóló igazolás vagy támogatási határozat, vagy támogatási szerződése másolatát az igénylőlappal egyidejűleg benyújtja, amennyiben ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más nem csekély összegű (de minimis) támogatással halmozódik a kezességi díjtámogatás.

g)[35] az 1. § 6. pont e) alpontjában meghatározott fóliás termesztés esetében az igénylőlappal egyidejűleg benyújtja a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését a kezességvállaló intézmény a pénzügyi intézmények bevonásával végzi.

(3)[36] A kedvezményezett a kezességi díjtámogatással csökkentett díjat a pénzügyi intézmény által meghatározott módon, a pénzügyi intézményen keresztül fizeti meg a kezességvállaló intézmény részére. A kezességvállaló intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó, a kezességvállaló intézmény által nem megelőlegezett kezességi díjtámogatást a 3. § (4) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2016. március 31-ig, a 3. § (4a) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2017. június 30-ig átutalja a pénzügyi intézmény részére, amely az összeg beérkezését követő nyolc napon belül jóváírja a kezességi díjtámogatást a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás fizetési számláján.

(4)[37] A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló csekély összegű (de minimis) keret lekérdezéséhez, zárolásához, lekötéséhez, valamint felszabadításához kapcsolódó eljárás során megvalósuló adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.

6. § (1)[38] A kezességvállaló intézmény a kezességi díj kedvezményezett által meg nem fizetett, a kezességi díj megelőlegezett részéről szóló támogatáslehívási kérelmet - kedvezményezettenként részletezve - a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a Kincstárhoz. A kezességvállaló intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó, a kezességvállaló intézmény által nem megelőlegezett, a pénzügyi intézménynek átutalt kezességi díjtámogatást is jogosult lehívni a Kincstártól.

(2)[39] Az (1) bekezdés szerinti kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül meghozott döntést követően a Kincstár - a forrás rendelkezésre állása esetén - haladéktalanul folyósítja a kezességi díjtámogatást a kezességvállaló intézmény részére.

(3)[40] Amennyiben a kezességvállaló intézmény által garantált ügyletben bekövetkező változás miatt a kezességi díj visszatérítése szükséges a kedvezményezett részére, úgy a visszatérített kezességi díjra eső, a Kincstár által korábban folyósított kezességi díjtámogatásról a kezességvállaló intézmény a garantált alapügyletben bekövetkező változás hatálybalépését követően benyújtott támogatáslehívási kérelemben számol el.

7. § (1)[41] A kezességi díjtámogatásról a támogatástartalomról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény állítja ki, és megküldi a kedvezményezett és - a támogatástartalom lekötése céljából - elektronikus úton a Kincstár részére.

(2)[42]

7/A. §[43] (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak irányadók.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a)[44] olyan vállalkozás számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

e) importáru helyett belföldi áru használatához;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlására;

g) hitel vagy kezességvállalás formájában, amennyiben a kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

h)[45] olyan feltétellel, amely az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak megsértését eredményezi.

(3a)[46] Amennyiben a kedvezményezett a (3) bekezdés a)-c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, az általános csekély összegű rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható a kedvezményezett részére ez utóbbi egyéb tevékenységhez, ha a kedvezményezett megfelelő eszközökkel - különösen a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban.

(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) amely harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre irányul, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

(5) Nem nyújtható halászati csekély összegű támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) amelynek célja

ba) halászhajó vásárlása,

bb) halászhajó főhajtóművének vagy kiegészítő hajtóművének korszerűsítése vagy cseréje,

bc) hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletek vagy halfelderítési képesség növelését célzó berendezés vásárlása,

bd) új halászhajó építése vagy halászhajó behozatala,

be) halászati tevékenység ideiglenes vagy végleges szüneteltetése, kivéve, ha az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet erről kifejezetten rendelkezik,

bf) felderítő halászat,

bg) vállalkozás tulajdonjogának átadása,

bh) közvetlen újratelepítés, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítés,

bi) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

7/B. §[47] (1)[48] Az általános csekély összegű támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(2)[49] Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4)[50] Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi ágazat vagy ágazatok, tevékenységi körök vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a halászati és akvakultúra-ágazatban végzett tevékenységek ne részesüljenek az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5)[51] Az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

7/C. §[52] (1)[53] A kedvezményezett és a vele - a Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti - egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére megállapítható általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely három egymást követő év során nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)[54] A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3)[55] Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

(4)[56] A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati vállalkozás részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve ugyanezen rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

7/D. §[57]

7/E. §[58]

7/F. §[59] (1)[60] Figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2024. június 30. közötti időszakban - a határnapokat is beleértve - kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi díjtámogatás a kezességi szerződés teljes időtartamára válságtámogatásként is igényelhető.

(2)[61] A kezességi díjtámogatás - figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra - válságtámogatásként történő igénylése esetén nem kell alkalmazni a 3. § (7) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, e) pont ea), eb), ed) alpontjában és a 7/A-7/C. §-ban foglaltakat.

(3) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki

a) a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kezességvállaló intézmény számára nyilatkozik

aa) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

ab) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,

ac) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek vonatkozásában a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról, a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;

b) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy

ba) a kezességvállaló intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen,

bb) a szabad válságtámogatási keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatása szükség szerint csökkentésre kerül, és

bc) a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a kezességi díjtámogatás más támogatással halmozódik; valamint

c) nyilatkozik arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.

(4) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén a kezességigénylő dokumentáció tartalmazza a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

(5) A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad válságtámogatási kerethez kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.

(6) A kezességvállaló intézmény - a válságtámogatásként igényelt kezességi díjtámogatás vonatkozásában - a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

(7) A válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítása előtt a Kincstár ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését. A kezességvállaló intézmény a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt nyilatkozatok tartalmáról, a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról, valamint a kezesség támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a kezességvállaló intézmény általi adatszolgáltatást követő három napon belül tájékoztatja a kezességvállaló intézményt.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kezességi szerződéshez kapcsolódóan de minimis támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet a 2013. június 15. után megkötött, 3. § (1) bekezdés szerinti ügyletekre is alkalmazandó azzal, hogy a kedvezményezett a rendelet hatálybelépése előtt létrejött ügyletek vonatkozásában az 5. § (1) bekezdésben foglaltaknak 2013. december 13-áig eleget tesz.

(3)[62] A 2013. június 15. napját követően, de a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, a kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a kedvezményezett továbbra is jogosult a teljes futamidőre támogatást igénybe venni.

8/A. §[63] E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet

a)[64] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet,

b)[65] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

c)[66] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

d)[67] az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

e)[68]

f)[69] az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából" című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §[70]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 94/2013. (X. 10.) VM rendelethez[71]

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott agrártevékenységek

TEÁOR '08 kódSzakágazat/Tevékenység
01.11Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.12Rizstermesztés
01.13Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.14Cukornádtermesztés
01.15Dohánytermesztés
01.16Rostnövénytermesztés
01.19Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.21Szőlőtermesztés
01.22Trópusi gyümölcs termesztése
01.23Citrusféle termesztése
01.24Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.26Olajtartalmú gyümölcs termesztése
01.27Italgyártási növény termesztése
01.28Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
01.29Egyéb évelő növény termesztése
01.30Növényi szaporítóanyag termesztése
01.41Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
01.42Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.43Ló, lóféle tenyésztése
01.44Teve, teveféle tenyésztése
01.45Juh, kecske tenyésztése
01.46Sertéstenyésztés
01.47Baromfitenyésztés
01.49Egyéb állat tenyésztése
01.50Vegyes gazdálkodás
01.61Növénytermesztési szolgáltatás
01.62Állattenyésztési szolgáltatás
01.63Betakarítást követő szolgáltatás
01.64Vetési célú magfeldolgozás
01.70Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
02.10Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20Fakitermelés
02.30Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.40Erdészeti szolgáltatás
03.11Tengeri halászat
03.12Édesvízi halászat
03.21Tengerihal-gazdálkodás
03.22Édesvízihal-gazdálkodás
10.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
10.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
10.20Halfeldolgozás, -tartósítás
10.31Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
10.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.41Olaj gyártása
10.42Margarin gyártása
10.51Tejtermék gyártása
10.52Jégkrém gyártása
10.61Malomipari termék gyártása
10.62Keményítő, keményítőtermék gyártása
10.71Kenyér, friss pékáru gyártása
10.72Tartósított lisztes áru gyártása
10.73Tésztafélék gyártása
10.81Cukorgyártás
10.82Édesség gyártása
10.83Tea, kávé feldolgozása
10.84Fűszer, ételízesítő gyártása
10.85Készétel gyártása
10.86Homogenizált, diétás étel gyártása
10.89M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
10.91Haszonállat-eledel gyártása
10.92Hobbiállat-eledel gyártása
11.01Desztillált szeszes ital gyártása
11.02Szőlőbor termelése
11.03Gyümölcsbor termelése
11.04Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.05Sörgyártás
11.06Malátagyártás
11.07Üdítőital, ásványvíz gyártása
12.00Dohánytermék gyártása
15.11Bőr, szőrme kikészítése
16.10Fűrészárugyártás
16.21Falemezgyártás
16.22Parkettagyártás
16.23Épületasztalos-ipari termék gyártása
16.24Tároló fatermék gyártása
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
20.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
20.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
28.30Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
35.11Villamosenergia-termelés
46.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
46.21Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
46.22Dísznövény nagykereskedelme
46.23Élőállat nagykereskedelme
46.24Bőr nagykereskedelme
46.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
46.32Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
46.34Ital nagykereskedelme
46.35Dohányáru nagykereskedelme
46.36Cukor, édesség nagykereskedelme
46.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.38Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.61Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
46.75Vegyi áru nagykereskedelme
47.21Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.22Hús-, húsáru kiskereskedelme
47.23Hal kiskereskedelme
47.24Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.25Ital-kiskereskedelem
47.26Dohányáru-kiskereskedelem
47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.81Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
75.00Állat-egészségügyi ellátás
77.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.05.31.

[2] Megállapította a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.12.06.

[3] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.22.

[4] Megállapította a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.12.23.

[5] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.22.

[6] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 43. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.10.30.

[7] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[8] Beiktatta az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.22.

[9] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.09.22.

[10] Beiktatta a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.10.06.

[11] Hatályon kívül helyezte a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.26.

[12] Beiktatta a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.12.21.

[13] Beiktatta a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.12.21.

[14] Beiktatta a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.09.01.

[15] Megállapította a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.12.06.

[16] Módosította a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2022.09.01.

[17] Beiktatta a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.10.06.

[18] Beiktatta a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.10.06.

[19] Módosította a 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.04.11.

[20] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[21] Beiktatta az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.22.

[22] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[23] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[24] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[25] Módosította a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.12.21.

[26] Módosította a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2022.09.01.

[27] Módosította a 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2020.04.11.

[28] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.09.

[29] Módosította a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2018.10.06.

[30] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 95. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[31] Beiktatta a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 44. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[32] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Beiktatta a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.12.23.

[36] Módosította a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2017.04.11.

[37] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[38] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § c)-e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d), f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[40] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[41] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2019.03.09.

[43] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[44] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.31.

[45] Beiktatta a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.31.

[46] Beiktatta a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.05.31.

[47] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[48] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.05.31.

[49] Módosította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2024.05.31.

[50] Módosította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2024.05.31.

[51] Módosította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2024.05.31.

[52] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[53] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2024.05.31.

[54] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2024.05.31.

[55] Megállapította a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 14. §-a. Hatályos 2019.04.11.

[56] Módosította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2024.05.31.

[57] Hatályon kívül helyezte a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2024.03.26.

[58] Hatályon kívül helyezte a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2024.03.26.

[59] Beiktatta a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.09.01.

[60] Módosította a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2024.03.26.

[61] Módosította a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2024.03.26.

[62] Beiktatta a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.03.09.

[63] Beiktatta a a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.04.11.

[64] Megállapította a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 14. §-a. Hatályos 2024.05.31.

[65] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 94. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[66] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 45. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[67] Beiktatta a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.10.06.

[68] Hatályon kívül helyezte a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2024.03.26.

[69] Beiktatta a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.09.01.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Beiktatta a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (4) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.03.09.

Tartalomjegyzék