Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. §[1]

E rendelet alkalmazásában:

a)[2] állati hulla: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti elhullott állat;

b) állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az állattartó gazdaságban az állatért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

c) TSE rendelet: az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) ABP rendelet: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) ABP végrehajtási rendelet: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet;

f) ártalmatlanítás: az állattartó telepeken keletkező állati hulla kezelése, feldolgozása, égetése az állat-egészségügyi hatóság engedélyével rendelkező állati eredetű hulladékot kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzemben vagy egyéb üzemben, ha azt az ABP rendelet alapján az illetékes állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

g) állati hullát kezelő, ártalmatlanító üzem: az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 58. pontjában meghatározott létesítmény, amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

h) állati hullát égető üzem: az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 56. pontjában meghatározott létesítmény, amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

i) gyűjtő-átrakó létesítmény: az állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett, az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 53. pontjában meghatározott létesítmény, továbbá az állat-egészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett állati hulla gyűjtőhely és gyepmesteri telep;

j)[3] állat-egészségügyi hatóság: az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal.

k) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

A támogatás célja

2. §

A támogatás célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos elszállításának és ártalmatlanításának elősegítése, ezáltal az állat-egészségügyi biztonság növelése.

A támogatás formája, mértéke

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az elhullott ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl elszállítása, ártalmatlanítása során felmerülő költségek csökkentésére (a továbbiakban: támogatott szolgáltatás).

(2)[4] A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó) értékének

a) TSE rendelet alapján TSE vizsgálatra kötelezett mezőgazdasági haszonállatfajok esetében az elszállítási és ártalmatlanítási költség 100%-áig, de az elszállításra vonatkozóan legfeljebb 137,60 Ft/km, az ártalmatlanításra legfeljebb 74 150 Ft/tonna összegig,

b) az egyéb mezőgazdasági haszonállatfajok esetében az elszállítási költség 100%-áig, de legfeljebb 137,60 Ft/km, és az ártalmatlanítási költség 75%-os mértékéig, de legfeljebb 47 625 Ft/tonna összegig terjedhet.

(3)[5] Az állattartó telephez tartozó, a saját állati hullát kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzem (a továbbiakban: saját ártalmatlanító üzem) esetén a támogatás mértéke az állati hulla ártalmatlanításához kapcsolódó belső elszámolás szerinti üzemeltetési költség 75%-áig, de legfeljebb 12 750 Ft/tonna összegig terjedhet.

(4) A (3) bekezdés szerinti saját ártalmatlanító esetében költségként az üzemeltetés közvetlen költségei vehetők figyelembe.

(5) Gyűjtő-átrakó létesítményből történő elszállítás esetén a támogatás kizárólag a (2) bekezdés b) pontja szerinti mértékben vehető igénybe.

Támogatási jogosultság

4. §

(1) Támogatott szolgáltatás igénybevételére az az állattartó (a továbbiakban: kedvezményezett) jogosult, aki (amely)

a) ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b) nyilatkozik, hogy

ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetőleg természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bb) nincs lejárt köztartozása,

bc) az egyes állatfajok egységes azonosítási és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó előírásokban foglaltaknak eleget tesz,

bd) az elhullott állatokkal kapcsolatosan az állat-egészségügyi jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének eleget tesz.

c)[6] kötelezettséget vállal arra, hogy

ca) a b) pontban meghatározott nyilatkozataiban közölt tényekben bekövetkező változást a szolgáltatónak, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelzi, valamint

cb) amennyiben megállapítást nyer, hogy támogatott szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a bruttó számlaértéket megfizeti az állati hulla elszállítását és megsemmisítését végző szolgáltató részére.

d)[7] nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

(2) A gyűjtő-átrakó létesítmény üzemeltetője az e rendelet hatálya alá tartozó állati hullák gyűjtő-átrakó létesítményből az ártalmatlanító üzembe történő elszállítására és ártalmatlanítására a kedvezményezett nevében veheti igénybe a támogatott szolgáltatást, ez esetben a kedvezményzett részére a szolgáltatást a támogatás mértékével csökkentve kell elszámolnia.

5. §

(1) Támogatás igénylésére jogosult az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: szolgáltató), aki/amely

a) ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor

ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) lejárt köztartozása nincs;

c) az állati hulla elszállítására, illetve az állati hulla gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására, illetőleg égetésére az állategészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik.

(2) Az állattartó telephez tartozó saját ártalmatlanító üzem esetén belső nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az elhullott állatok mennyiségét, azonosítását és a 3. § (4) bekezdése szerinti üzemeltetési költségek elkülönített elszámolását is.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

6. §

(1) E rendelet alapján kizárólag az állati hulla elszállítása és ártalmatlanítása minősül támogatott szolgáltatásnak.

(2) A szolgáltató a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról - a 3. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az elvégzett szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás-tartalmát. Az elszállítási költséget tartalmazó számlákon fel kell tüntetni a szállítási távolságot is.

(3) A kedvezményezett a szolgáltatónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg.

(4) Amennyiben a szolgáltató - a kedvezményezett jogosultságának hiányában - nem kapja meg a támogatást, a szolgáltatást igénybe vevő köteles a bruttó számlaértéket a szolgáltatónak megfizetni.

(5)[8]

(6)[9] A rendelkezésre álló támogatási keret kimerülését követően a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás teljes (támogatással nem csökkentett) értékét köteles megtéríteni.

A támogatás igénylése

7. §

(1)[10] A szolgáltató a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített, a Kincstár honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a Kincstárhoz havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be.

(1a)[11]

(2)[12] A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)[13] a támogatott szolgáltatásról kiállított számla másolatát, vagy adathordozón a támogatott szolgáltatásról kiállított számlák adatait tartalmazó, a Kincstár által rendszeresített, a Kincstár honlapján közzétett, 2. számú melléklet szerinti adattartalmú táblázatot,

b) szállítási szolgáltatás esetén a szállítólevél vagy a szállítói összesítő másolatát is, amelyet a kizárólag szállítást végző szolgáltató esetében az ártalmatlanító ellenjegyzett,

c) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor

ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

cb) nincs lejárt köztartozása,

cc) rendelkezik az állat-egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel, valamint

cd) a támogatási kérelemben szereplő kedvezményezettek - az általuk adott nyilatkozatok alapján - megfelelnek e rendelet 4. § (1) bekezdésében leírtaknak.

(3)[14]

(4)[15] Az állattartó telephez tartozó saját ártalmatlanító üzem esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell az 5. § (2) bekezdése szerinti belső elszámolási bizonylat másolatát.

(5) Támogatás csak a szolgáltató által a kedvezményezetteknek biztosított támogatástartalom mértékéig igényelhető. A szolgáltató csak akkor igényelheti a támogatást, ha a kedvezményezett részére a támogatás mértékével csökkentett költségen nyújtotta a szolgáltatást. A támogatás - ugyanazon elszámolható költségek fedezésére - nem halmozható más nemzeti, helyi, regionális vagy közösségi támogatással.

(6)[16] Amennyiben a támogatási kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, kijavításra szorul, a Kincstár a szolgáltatót egyszeri alkalommal a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve a hiányosságok pótlására szólítja fel.

(7)[17] Kizárólag a támogatott szolgáltatásról kiállított számlák adatait tartalmazó összesítő táblázat benyújtása esetén a Kincstár a táblázat adattartalma valódiságának ellenőrzésére a számlák egy részének, vagy egészének benyújtására kötelezheti a kérelmezőt.

A támogatás forrása és kifizetése

8. §

(1)[18] A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2)[19] A tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret összege 4000 millió forint, amelynek terhére a tárgyévet megelőző évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a tárgyévben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.

(3)[20] A (2) bekezdésében meghatározott keretek 80%-os kihasználtságáról a Kincstár köteles az agrárpolitikáért felelős minisztert tájékoztatni.

(4)[21] A benyújtott támogatási kérelem teljességének ellenőrzését követően a Kincstár a támogatásról beérkezési sorrend alapján - az agrárpolitikáért felelős miniszter által meghatározott éves támogatási keret erejéig - a szolgáltató részére kedvezményezettenkénti részletezésben döntést hoz.

(5)[22] A kifizetést a Kincstár a forrás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül teljesíti.

(6)[23] A rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdése alapján közleményt ad ki. Az intézkedésről a szolgáltató köteles értesíteni a kedvezményezetteket.

(7)[24]

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

9. §

(1) E rendelet alapján nyújtott támogatásra vonatkozóan a jogosultsági követelményeknek az ABP rendelettel, a TSE rendelettel, az állatok jelölésével, valamint a tenyészetek nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzésére az állat-egészségügyi hatóság jogosult.

(2)[25] Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogosultsági feltételek nem teljesültek, úgy az állat-egészségügyi hatóság tájékoztatja a Kincstárt, amely a jogosulatlan igénybevételről határozatot hoz.

9/A. §[26]

Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/C. §-ában meghatározott közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el.

Záró rendelkezések

10. §

(1)[27] E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. március 15-től igénybe vett szolgáltatásokra is alkalmazni kell.

(2)[28]

10/A. §[29]

E rendeletnek az egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2011. (III. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított 7. § (1) bekezdését, valamint 8. § (2) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is kell alkalmazni.

10/B. §[30]

E rendeletnek az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról szóló 75/2012. (VII. 25.) VM rendelettel [a továbbiakban: 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/C. §[31]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/D. §[32]

Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését, valamint 8. § (2) bekezdését a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10/E. §[33]

E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 8. § (7) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

10/F. §[34]

E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelettel [a továbbiakban: 31/2018. (X. 15.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 31/2018. (X. 15.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.

11. §[35]

E rendelet az "Iránymutatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról" szóló, 2022. december 21-i 2022/C 485/01 számú bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

12. §[36]

E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] 10. §-ával megállapított 8. § (2) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

13. §[37]

E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §[38]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel megállapított 8. § (2) bekezdését a 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

22. §[39]

23. §[40]

24. §[41]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelethez[42]

Támogatási kérelem adattartalma

1. A szolgáltató azonosító adatai

2. Az igényelt támogatás adatai:

2.1. Tárgyidőszak megnevezése (év, hónap)

2.2. Az elszállított állati hullával kapcsolatos összesítő adatok

2.2.1. Az elszállított állati hulla megnevezése, mennyisége (kg)

2.2.2. Az elszámolt szállítási távolság összesen (km)

2.2.3. A kiállított számlák összes nettó értéke (Ft)

2.2.4. A kiállított számlák támogatás tartalma forintban (igényelt támogatás)

2.2.5. Az igényelt támogatás (Ft)

2.3. Az ártalmatlanított állati hullával kapcsolatos összesítő adatok

2.3.1. Az ártalmatlanított állati hulla megnevezése, mennyisége (kg)

2.3.2. A kiállított számlák összes nettó értéke (Ft)

2.3.3. A kiállított számlák támogatás tartalma forintban (igényelt támogatás)

2.3.4. Az igényelt támogatás (Ft)

2.4. Igényelt támogatás összesen (Forintban)

3. Az ügyfél nyilatkozata, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Keltezés

5. A kérelmező (cégszerű) aláírása

6. Mellékletek

2. számú melléklet az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelethez[43]

Számla összesítő

1. A kérelmező (szolgáltató) azonosító adatai

2. A számla adatai:

2.2. Kedvezményezett azonosító adatai

2.3. Számlaszám

2.4. Az állati hulla osztályba sorolása (I. vagy II.)

2.5. Gyűjtő átrakó helyről származó állati hulla (Igen/ Nem)

2.6. Az elszámolási időszak (választható)

2.7. Ártalmatlanításra vonatkozó adatok:

2.7.1. Ártalmatlanított mennyiség (kg)

2.7.2. Ártalmatlanítás bruttó értéke (Ft)

2.7.3. Ártalmatlanításra vonatkozó támogatástartalom (Ft)

2.8. Elszállításra vonatkozó adatok:

2.8.1. Szállítási távolság (km)

2.8.2. Szállítás bruttó értéke (Ft)

2.8.3. Szállításra vonatkozó támogatástartalom (Ft)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[2] Megállapította a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[3] Módosította a 107/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Megállapította a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 28. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[5] Megállapította a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 28. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[6] Beiktatta a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.07.26.

[7] Beiktatta az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.11.15.

[8] Hatályon kívül helyezte a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.26.

[9] Beiktatta a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.02.07.

[10] Megállapította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 30. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2019.11.15.

[12] Megállapította a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.26.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.26.

[15] Megállapította a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.26.

[16] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2019.11.15.

[19] Módosította az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosítani rendelte az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 4. § b) pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[24] Hatályon kívül helyezte az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2019.11.15.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Beiktatta az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.11.15.

[27] Módosította a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.02.07.

[28] Hatályon kívül helyezte a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.07.

[29] Beiktatta a 24/2011. (III. 28.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.03.29.

[30] Beiktatta a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.07.26.

[31] Beiktatta a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.05.02.

[32] Beiktatta a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 31. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[33] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 16. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[34] Beiktatta a 31/2018. (X. 15.) AM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.10.16.

[35] Megállapította a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[36] Beiktatta a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[37] Beiktatta a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[38] Beiktatta a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[39] Hatályon kívül helyezte a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2023.07.21.

[40] Hatályon kívül helyezte a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2023.07.21.

[41] Hatályon kívül helyezte a 37/2023. (VII. 20.) AM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2023.07.21.

[42] Megállapította a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[43] Megállapította a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.07.26.

Tartalomjegyzék