66/2019. (XII. 30.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások keretösszegét érintő módosításokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"7. § (1) A 2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(2) A 2020. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2020. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(3) Az adott évre meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról és minden további 10%-os mértékű felhasználásáról a Kincstár köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A miniszter a keretek várható kimerüléséről közleményt ad ki."

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

2. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdésében a "2019. évben" szövegrész helyébe a "2020. évben legfeljebb" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése.

4. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

5. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege legfeljebb 450 millió forint."

5. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

6. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "2019. évben" szövegrész helyébe a "tárgyévben legfeljebb" szöveg lép.

6. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

7. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet]

a) 2. § (3) bekezdésében az "500 forint" szövegrész helyébe az "1000 forint" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "2019. évre" szövegrész helyébe a "tárgyévre" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "július 15. és augusztus 31. között" szövegrész helyébe a "február 1. és február 28. között" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "október 31-éig" szövegrész helyébe a "május 15-éig" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében a "szeptember 10-éig" szövegrész helyébe a "március 10-éig" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése.

7. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

9. § A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A támogatás 2020. évben rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 100 millió forint."

10. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely]

"c) a haszongalambot állandó lábgyűrűvel látta el, és

ca) az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti támogatási időszakban legalább 400 darab,

cb) az 1. § 3. pont b) és c) alpontja szerinti támogatási időszakban - támogatási időszakonként - legalább 100 darab haszongalambot vásárolt; valamint"

11. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a számla az elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, akkor a számla összegének forintra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni."

8. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

12. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 3. § (2) bekezdésében a "2019. évben" szövegrész helyébe a "tárgyévben" szöveg, a "892 millió forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 700 millió forint" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése.

9. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

14. § A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet] 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A támogatási intenzitás

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén az Atr. V. fejezete szerinti regionális támogatási térkép alapján kerül meghatározásra;

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén

ba) kisvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 20%-a,

bb) középvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 10%-a;

c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén legfeljebb az elszámolható költségek 40%-a."

15. § A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igénylő a kamattámogatási kérelem benyújtását - a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon - a pénzügyi intézménynél kezdeményezi, amely azt legkésőbb 2020. december 31-ig továbbítja a Kincstár részére. A kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjáról a pénzügyi intézmény tájékoztatja az igénylőt."

16. § A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésének záró szövegrészében a "beruházáshoz kapcsolódó hitelhez" szövegrész helyébe a "beruházási hitelhez" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "benyújtásának időpontjában" szövegrész helyébe a "benyújtás pénzügyi intézménynél történő kezdeményezésének időpontjában" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg" szövegrész helyébe a "kamattámogatási kérelem benyújtás pénzügyi intézménynél történő kezdeményezésével egyidejűleg" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "Kincstárhoz történt továbbítását" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz történt továbbítását (a továbbiakban: kamattámogatási kérelem benyújtása)" szöveg

lép.

17. § A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 66/2019. (XII. 30.) AM rendelethez

"1. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

A kamatidőszak hiteldíjának meghatározása

ahol:

HM: a kamatidőszak hiteldíj mutatója éves szinten, ahol a hiteldíj mutató értékét százalékban kifejezve, a kerekítés szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni,

D: a kamatidőszakra megállapított ügyleti kamat forintban megállapított összegének és a kamatidőszakban esedékessé váló, a hiteldíjba beleszámító díjak, jutalékok, költségek forintban meghatározott összegének együttes összege, azzal, hogy a hitel első lehívását megelőzően esedékessé vált díjakat, jutalékokat, költségeket az első kamatidőszaknál kell figyelembe venni,

H: a kamatidőszak átlagos hitelállománya forintban, a kamatidőszak napi, forintban kifejezett hitelállományi adatainak számtani átlaga alapján számítva azzal, hogy a hitel lehívásának időszakába eső kamatidőszakok esetében, ha a rendelkezésre tartott hitelösszeghez vagy a szerződött hitelösszeghez kapcsolódó díj, jutalék, költség is esedékessé válik, akkor a hitelállomány átlagos állományának meghatározásakor a szerződött összeget kell figyelembe venni,

n: a kamatidőszak naptári napjainak száma."

Tartalomjegyzék