84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 40. § (1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:

[A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese a Kormány]

"28. társadalmi felzárkózásért"

(felelős tagja.)

(2) Az R. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,

b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,

c) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 48. § a) pontja,

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, 148. § (2) bekezdése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 152. § a)-c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése

tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja."

(3) Az R. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter vezeti a Nemzetbiztonsági Kabinet üléseit."

2. § Az R. 5. alcíme a következő 63/A. és 63/B. §-sal egészül ki:

"63/A. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében

a) felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért,

b) felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,

c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,

d) a foglalkoztatásért felelős miniszterrel együttműködésben felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

63/B. § (1) A miniszter a 40. § (2) bekezdésében meghatározott felelőssége keretében kidolgozza a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti a vonatkozó jogszabályokat.

(2) A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert jelöli ki."

3. § Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § A miniszter a felelősségi körébe tartozó, a társadalmi felzárkózással érintett csoportok esélyteremtését célzó jogszabályokat, intézkedéseket és programokat a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel együttműködve készíti elő."

4. § Az R.

a) 32. § (1) bekezdés 3. pontjában a "92. § (2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "40. § (2) bekezdésében" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdésében a "102. §-ban" szövegrész helyébe a "63/B. §-ban" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R.

a) 92. § (1) bekezdés 12. pontja,

b) 92. § (2) bekezdése,

c) 102. §-a.

6. § Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére