13/2020. (V. 8.) ITM rendelet

a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontja alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.

(2) Ez a rendelet a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 26-i (EU) 2019/1668 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nyaralóhajók közlekedésére kijelölt vízterületen a nyaralóhajó vezetéséhez - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - képesítés nem szükséges."

3. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

4. § A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

5. § A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: HSz.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 26-i (EU) 2019/1668 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez

Az R. 2. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. rész

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2019/1 számú szabványban foglaltakkal."

2. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez

A Díjrendelet 1. számú melléklet 18. pontja a következő k) és l) alponttal egészül ki:

[A
Eljárás
B
Díj (Ft)
18.hajózási engedély esetében]
k) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedélyezés alapdíja,
továbbá nyaralóhajónként
92 500
43 700
l) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély módosításának alapdíja,
továbbá a módosítással érintett nyaralóhajónként
88 000
43 700

3. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez

1. A HSz. 1. melléklet II. rész A. Általános szabályok 1. Fejezet 1.02 cikke a következő 8-10. ponttal egészül ki:

"8. Nyaralóhajó:

a) minimális személyzete

aa) a hajózási hatóság által, a hajóokmányban meghatározott személyzet, ha a nyaralóhajó vezetője rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel, vagy

ab) legalább 2 fő - ha a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel: a nyaralóhajó vezetője 1 fő 21. életévét betöltött személy és 1 fő legalább 16. életévét betöltött személy;

b) vezetője a vezetésre való egészségi alkalmasságát

ba) hatályos egészségi alkalmassági vizsgálathoz kötött gépjármű-vezetői engedéllyel vagy

bb) a nevére kiállított "kedvtelési célú kishajó vezetésére egészségi szempontból alkalmas" 30 napnál nem régebbi orvosi igazolással vagy

bc) az egészségi alkalmasság tekintetében érvényes legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel igazolja;

c) személyzetének részt kell vennie a bérbeadó által megtartott elméleti és gyakorlati oktatáson, amennyiben nem rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel.

9. Nyaralóhajó vezetőjére és közlekedésére vonatkozó előírások:

a) egészségi vészhelyzet, valamint havaria esetén a nyaralóhajó vezetőjének értesítenie kell a bérbeadó ügyeletét,

b) nyaralóhajó éjszaka csak abban az esetben közlekedhet vagy vesztegelhet horgonyon, ha a nyaralóhajó vezetője rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel,

c) amennyiben a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel, akkor éjszaka csak kikötőben vesztegelhet a nyaralóhajó.

10. Az I. rész 1.10 cikk Hajó- és egyéb okmányok 2. pontjában rögzítetteken túlmenően a nyaralóhajón kell tartani az alábbi okmányokat, dokumentumokat:

a) az üzemeltető hajózási engedélyének kivonata,

b) a nyaralóhajó bérbeadására jogosító, a hajózási hatóság által az üzemeltető nevére kiállított egyedi engedély hitelesített másolata,

c) nyaralóhajó bérbeadása esetén

ca) az üzemeltető által kiállított nyaralóhajó-kártya, valamint

cb) az üzemeltető által biztosított, magyar és idegen nyelvű nyaralóhajó használati útmutató."

2. A HSz. 1. melléklet II. rész B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok 7. Fejezet 7.7 Tisza rész 7.72 cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.72 cikk - Kedvtelési célú vízi sporttevékenység a Tisza 403-440 folyamkilométerek közötti szakaszán Az e Szabályzat egyéb rendelkezésein túlmenően a Tisza 403-440 fkm közötti szakaszán a vízisízés, az úszó eszközhöz kötött repülés, a vontatott vízi sport- és fürdőeszköz használata, valamint ejtőernyő vontatása tilos, kivéve a hajózási hatóság által kijelölt vízi sportpályák területét."

3. A HSz. 1. melléklet II. rész B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok 7. fejezet 7.7 Tisza része a következő 7.77 cikkel egészül ki:

"7.77 cikk - Nyaralóhajó közlekedése a Tiszán

Képesítéssel nem rendelkező személy által vezetett nyaralóhajó közlekedésére a víziút 686-404 folyamkilométerek közötti szakasza és a Tisza-tó vehető igénybe."

4. A HSz. 1. melléklet II. rész 7. fejezet 7.8 Bodrog része a következő 7.85 cikkel egészül ki:

"7.85 cikk - Nyaralóhajó közlekedése a Bodrogon

Képesítéssel nem rendelkező személy által vezetett nyaralóhajó közlekedésére a víziút 51-0 folyamkilométerek közötti szakasza vehető igénybe."

Tartalomjegyzék